EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ, ЕКОНОМІЧНИЙ ТА МОТИВАЦІЙНИЙ АСПЕКТИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ БЕЗТАРИФНОЇ СИСТЕМА ОПЛАТИ ПРАЦІ ДЛЯ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ
А. М. Волківська, Г. В. Осовська, Т. В. Семенюк, О. П. Кавун

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.3.71

УДК: 658.3.007:331.108.43

А. М. Волківська, Г. В. Осовська, Т. В. Семенюк, О. П. Кавун

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ, ЕКОНОМІЧНИЙ ТА МОТИВАЦІЙНИЙ АСПЕКТИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ БЕЗТАРИФНОЇ СИСТЕМА ОПЛАТИ ПРАЦІ ДЛЯ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

Одним з найвагоміших аспектів соціально-економічного життя кожної держави є сфера оплати праці оскільки вона є важливою складовою ринкових відносин. Оплата праці відноситься до багатоаспектних категорій, що займають визначну роль у житті суспільства: по-перше, вона є основним джерелом доходу працівників (її величина характеризує рівень добробуту людини); по-друге, правильна її організація умотивовує працівників до підвищення індивідуальних показників роботи, а, як наслідок, сприяє зростанню ефективності виробництва підприємства у цілому, а відтак, впливає на темпи й масштаби соціально-економічного розвитку країни. Більшість систем оплати праці, що використовуються на підприємствах України, не ураховують мотиваційну складову, тобто є «морально застарілими», тому питання застосування сучасних систем оплати праці є актуальними – ефективна оплата праці забезпечує як підвищення результативності виробництва, так і зростання добробуту людей.
Головне призначення системи оплати праці полягає у стимулюванні працівників підприємства та у підтримці їх зацікавленості щодо кінцевого результату праці. Неефективність функціонування діючої системи оплати праці на підприємствах потребує необхідності її оптимізації, тобто розробки обґрунтованих заходів з метою поліпшення цієї системи на засадах урахування індивідуальних особливостей працівників, якими є їх кваліфікація і трудова мотивація, та аналіз особливостей роботи. Будь-які нововведення завжди викликають у людини певну недовіру та настороженість, а особливо сфера оплати її праці, тому, упроваджуючи нову систему оплати за результатами, варто пам’ятати, що результат праці працівника має контролюватися самим працівником, щоб саме від його зусиль залежало, чи досягне він бажаного.
Економічний ефект від запровадження тієї чи іншої системи оплати праці важко визначити навіть для тих, хто їх розробляє. Головне призначення удосконалення систем оплати праці – зростання зацікавленості працівників щодо здійснення продуктивної та ефективної праці. Тому, реалії даного часу потребують такої системи оплати праці, що сформовані на потужних стимулах посилення ефективності праці.
Цим критеріям відповідає безтарифна система оплати праці (пайовий розподіл зароблених коштів між працівниками підприємства на основі зростання індивідуальної трудової мотивації кожного окремо працівника до високопродуктивної праці). Запровадження такої системи оплати праці в умовах окремого суб’єкту господарювання передбачає розробку плану дій із впровадження. Саме організаційним, економічним, мотиваційним та бухгалтерським аспектам запровадження безтарифної системи оплати праці в умовах малих підприємств і присвячене дане дослідження.

Ключові слова: безтарифна система; індивідуальна і колективна умотивованість; заробітна плата.

Література

1. Баценко Л. М. Галенін Р. В. Стеценко Я. Е. Збалансованість винагороди та покарання в системі управління мотивацією на підприємстві. – Режим доступу : http://repo.snau.edu.ua/bitstream/123456789/8207/1/%d0%91%d0%b0%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be%20%d0%9b.%d0%9c..%20%d0%93%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%96%d0%bd%20%d0%a0.%d0%92..pdf
2. Волківська А. М., Осовська Г. В., Семенюк Т. В., Кавун О. П. Мотиваційний потенціал підвищення ефективності діяльності підприємства. Ефективна економіка. 2021. № 2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua.
3. Грішнова О. А. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Підручник. К.: Знання, 2006. 559 с.
4. Економіка підприємства: підручник / За заг. Ред. С. Ф. Покропивного. Вид 2-ге, перероб та доп. К.: КНЕУ, 2001. 526 с.
5. Єсінова Н.І. Економіка праці: навч. посібник. Харків: Академія, 2006. 376 с.
6. Завіновська Г.Т. Економіка праці: навч. посібник. 3-те вид., без змін. К.: КНЕУ, 2007. 304 с.
7. Колот А. М. Мотивація персоналу: підручник. К.: КНЕУ, 2002. 337 с.
8. Семенов Г. А., Складанна К. І. Впровадження безтарифної системи оплати праці: Економіка та підприємництво, 2013. № 2 (71). С. 174-180. Режим доступу :http://www.econom.stateandregions.zp.ua/journal/2013/2_2013/35.pdf
9. Складанна К. І. Впровадження безтарифної системи оплати праці на підприємстві. Причорноморські економічні студії. Розділ 5: демограія, економіка праці, соціальна економіка і політика. Випуск 2. 2016. С. 100-105. Режим доступу :http://bses.in.ua/journals/2016/2-2016/24.pdf
10. Цал-Цалко Ю. С., Холод Б. І. Економіка підприємства: навч. посібник. ЖІТІ, 2000. 387 с.

A. Volkivska, G. Osovska, T. Semenyuk, O. Kawun

ORGANIZATIONAL, ECONOMIC AND MOTIVATIONAL ASPECTS OF INTRODUCTION OF TARIFFLESS SYSTEM OF PAYMENT FOR SMALL ENTERPRISES

Summary

One of the most important aspects of the socio-economic life of each state is the sphere of remuneration because it is an important component of market relations. Remuneration belongs to the multifaceted categories that play a significant role in society: first, it is the main source of income for workers (its value characterizes the level of human well-being); secondly, its proper organization motivates employees to improve individual performance, and, as a consequence, increases the efficiency of production of the enterprise as a whole, and thus affects the pace and scale of socio-economic development of the country. Most wage systems used in Ukrainian enterprises do not take into account the motivational component, ie are «morally outdated», so the application of modern wage systems is relevant – effective wages provide both increased productivity and increased welfare.
The main purpose of the remuneration system is to stimulate employees and maintain their interest in the end result. The inefficiency of the current system of remuneration in enterprises requires the need to optimize it, ie the development of reasonable measures to improve this system based on individual characteristics of employees, which are their qualifications and work motivation, and analysis of work characteristics. Any innovations always cause a person a certain distrust and vigilance, and especially the sphere of remuneration, so when introducing a new system of payment for results, it should be remembered that the result of the employee's work should be controlled by the employee, so that it depends on his efforts, whether he will achieve the desired.
The economic effect of the introduction of a particular system of remuneration is difficult to determine even for those who develop them. The main purpose of improving wage systems is to increase the interest of employees in productive and efficient work. Therefore, the realities of this time require such a system of remuneration, which is formed on the powerful incentives to increase labor efficiency.
These criteria are met by a non-tariff system of remuneration (share distribution of earned funds between employees of the enterprise based on the growth of individual labor motivation of each individual employee to highly productive work). The introduction of such a system of remuneration in a single business entity involves the development of an action plan for implementation. This study is devoted to the organizational, economic, motivational and accounting aspects of the introduction of a tariff-free system of remuneration in small businesses.

Keywords: tariff-free system; individual and collective motivation; wages.

References

1. Batsenko, L. M. Halenin, R. V. and Stetsenko, Ya. E. “Balance of remuneration and punishment in the motivation management system at the enterprise”, [Online], available at: : http://repo.snau.edu.ua/bitstream/123456789/8207/1/%d0%91%d0%b0%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be%20%d0%9b.%d0%9c..%20%d0%93%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%96%d0%bd%20%d0%a0.%d0%92..pdf (Accessed 10 Mar 2021).
2. Volkivska, А., Osovska, G., Semenyuk, T. and Kawun, O. (2021), “Motivational potential to increase the efficiency of the enterprisе”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8675 (Accessed 10 Mar 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.2.102
3. Hrishnova, O. A. (2006), Ekonomika pratsi ta sotsialno-trudovi vidnosyny: Pidruchnyk [Labor economics and social-labor relations: Textbook], Znannia, Kyiv, Ukraine, P. 559.
4. Pokropyvnyi, S. F. (2001), Ekonomika pidpryiemstva: pidruchnyk [Economics of the enterprise: a textbook], 2nd ed., KNEU, Kyiv, Ukraine, P.526.
5. Yesinova, N.I. (2006), Ekonomika pratsi: navch. Posibnyk [Labor economics: textbook], Akademiia, Kharkiv, Ukraine, P. 376.
6. Zavinovska, H.T. (2007), Ekonomika pratsi: navch. Posibnyk [Labor economics: textbook], 3rd ed., KNEU, Kyiv, Ukraine, P. 304.
7. Kolot, A. M. (2002), Motyvatsiia personalu: pidruchnyk [Staff motivation: a textbook], KNEU, Kyiv, Ukraine, P. 337.
8. Semenov, H. A. and Skladanna, K. I. (2013), “”, Ekonomika ta pidpryiemnytstvo, vol. 2 (71), pp. 174-180, [Online], available at: http://www.econom.stateandregions.zp.ua/journal/2013/2_2013/35.pdf (Accessed 10 Mar 2021).
9. Skladanna, K. I. (2016), “Introduction of a tariff-free system of remuneration at the enterprise”, Prychornomorski ekonomichni studii. Rozdil 5: demohraiia, ekonomika pratsi, sotsialna ekonomika i polityka, Vol. 2, pp. 100-105, available at: http://bses.in.ua/journals/2016/2-2016/24.pdf (Accessed 10 Mar 2021).
10. Tsal-Tsalko, Yu. S. and Kholod, B. I. (2000), Ekonomika pidpryiemstva: navch. Posibnyk [Economics of the enterprise: textbook], ZhITI, P. 387.

№ 3 2021

Дата публікації: 2021-03-26

Кількість переглядів: 7120

Відомості про авторів

А. М. Волківська

к. е. н., доцент, доцент кафедри управління і адміністрування, заступник директора з науково-методичної роботи, Житомирський інститут ПрАТ "ВНЗ "МАУП", м. Житомир

A. Volkivska

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management and Administration, Deputy Director for Scientific and Methodological Work, Zhytomyr Institute of PJSC "IAPM", Zhytomyr

ORCID:

0000-0002-1254-6057


Г. В. Осовська

к. е. н., професор, завідувач кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ "ВНЗ "МАУП", м. Житомир

G. Osovska

PhD in Economics, Professor, Head of the Department of Management and Administration, Zhytomyr Institute of PJSC "IAPM", Zhytomyr

ORCID:

0000-0001-8919-227X


Т. В. Семенюк

д. соц. н., професор, директор, Житомирський інститут ПрАТ "ВНЗ "МАУП", м. Житомир

T. Semenyuk

Doctor of Sociology, Professor, Director, Zhytomyr Institute of PJSC "IAPM", Zhytomyr

ORCID:

0000-0002-9908-3162


О. П. Кавун

студентка 2 курсу спеціальності «Економіка» спеціалізації «Управління персоналом та економіка праці» ОКР «Магістр», Житомирський інститут ПрАТ "ВНЗ "МАУП", м. Житомир

O. Kawun

Master's student of the Department of Management and Administration, Zhytomyr Institute of PJSC "IAPM", Zhytomyr

ORCID:

0000-0003-3440-4196

Як цитувати статтю

Волківська А. М., Осовська Г. В., Семенюк Т. В., Кавун О. П. Організаційний, економічний та мотиваційний аспекти запровадження безтарифної система оплати праці для малих підприємств. Ефективна економіка. 2021. № 3. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8740 (дата звернення: 13.07.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.3.71

Volkivska, A., Osovska, G., Semenyuk, T. and Kawun, O. (2021), “Organizational, economic and motivational aspects of introduction of tariffless system of payment for small enterprises”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 3, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8740 (Accessed 13 Jul 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.3.71

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.