EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПЕРВИННИЙ ОБЛІК ВИРОБНИЦТВА ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА
О. А. Подолянчук, Л. С. Маркевич

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.3.72

УДК: 657.471:631.147

О. А. Подолянчук, Л. С. Маркевич

ПЕРВИННИЙ ОБЛІК ВИРОБНИЦТВА ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА

Анотація

Метою дослідження є визначення основних проблем первинного обліку витрат на виробництво органічної продукції рослинництва для його удосконалення. У ході дослідження були вивчені думки та позиції вітчизняних науковців у галузі органічного сільського господарства та обліку господарських процесів. Підтверджено важливість первинного обліку як початкового етапу облікового процесу на підприємстві. Представлено вимоги сертифікації органічного рослинництва в частині документування. Вивчено номенклатуру статей витрат для галузі рослинництва в умовах органічного виробництва та склад витрат, що включаються до кожної статті. Розглянуто документальне оформлення витрат і виходу продукції рослинництва органічного походження та окреслено недоліки, пов’язані з отриманням додаткової облікової інформації, необхідної для різних груп користувачів. Запропоновано оновлення існуючих форм первинних документів на рівні профільного міністерства з врахуванням норм сучасного органічного землеробства і виробництва органічної продукції та вимог у інформації її користувачів і споживачів органічної продукції.

Ключові слова: органічне виробництво; первинна документація; витрати; рослинництво; органічні стандарти; облік органічної продукції.

Література

1. Вимоги до сертифікації органічного рослинництва. URL: http://www.organicstandard.com.ua/files/cropproduction/ua/ (дата звернення: 20.02.2021).
2. Гончарук І. В., Томашук І. В. Вплив еколого-економічного фактору на особливості організаційно- економічного механізму використання ресурсного потенціалу сільських територій. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2017. №4. С. 52-62.
3. Закон України «Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції» від 03.07.2019 № 2740-VIII зі змін. та доповн. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2496-19 (дата звернення: 20.02.2021).
4. Іщенко Я.П. Облік витрат та виходу органічної сільськогосподарської продукції рослинництва. Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації. 2019. Випуск 3-4. С. 26-36.
5. Калетнік Г. М., Пришляк Н. В. Виробництво та сертифікація органічної продукції: досвід США. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2017. № 9. С. 7-22.
6. Мазур В. А., Ковальчук С. Я. Специфіка ринку органічної продукції: національний та європейський аспект. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2018. № 4. С. 7-18.
7. Маркевич Л.С., Подолянчук О.А. Понятійний апарат «органічна продукція» та напрями її обліку. Агросвіт. 2020. №4. С.99-104.
8. Мельничук Я.П. Документальне оформлення витрат і виходу продукції рослинництва органічного походження. ВІСНИК ЖДТУ. 2016. № 2 (76) С. 27 - 32.
9. Мороз Ю.Ю. Організація обліку виробництва і обігу органічної сільськогосподарської продукції і сировини / Ю.Ю. Мороз. – Житомир : Житомирський нац. агроекологічний ун-т, 2013.
10. Низова Л.Ю., Золотарьова Н.С. Організаційно-технологічні особливості виробництва органічної продукції рослинництва та їх вплив на побудову обліку. URL:http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/10_2019/175.pdf (дата звернення: 20.02.2021).
11. Органічне виробництво в Україні впевнено рухається вперед: http://www.bakertilly.ua/news/id1402 (дата звернення: 20.02.2021).
12. Подолянчук О.А. Сутність та основи обліку органічної продукції. Агросвіт. 2019. №16. С. 51-57.
13. Фінансовий та управлінський облік за національними стандартами : підручник / М.Ф. Огійчук, В.Я. Плаксієнко, М.І. Беленкова та ін. ; за ред. проф. М.Ф. Огійчука. – 6-те вид., перероб. і доп. – К. : Алерта, 2011. – 1042 с.
14. Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку : підручник / В.Г. Швець. — К. : Знання, 2004. – 447 с.

O. Podolyanchuk, L. Markevych

PRIMARY ACCOUNTING OF ORGANIC PRODUCTION OF PLANT PRODUCTION

Summary

The purpose of the study is to determine the main problems of primary accounting of costs for the production of organic crop products for its improvement. The study examined the views and positions of domestic scientists in the field of organic agriculture and accounting of economic processes. The importance of primary accounting as the initial stage of the accounting process at the enterprise is confirmed. The requirements for certification of organic crop production in terms of documentation are presented. The nomenclature of cost items for the crop industry in terms of organic production and the composition of costs included in each item. Documenting the costs and output of organic crops and outlines the shortcomings associated with obtaining additional accounting information required for different user groups. It is proposed to update the existing forms of primary documents at the level of the relevant ministry, taking into account the norms of modern organic farming and production of organic products and the information requirements of its users and consumers of organic products.
The current state of the world consumer market of organics is revealed, the active growth of consumer demand for organic products is noted. The organization of primary accounting of business operations related to organic farming at domestic enterprises is studied. The necessity of development of standard forms of documents and Methodical recommendations on the organization of the account in the conditions of organic production in Ukraine is considered. The main branches of organic production in Ukraine are studied. Peculiarities of formation and shortcomings of accounting policy at “organic enterprises” are presented. The list of standard documentation of “organic enterprises” on accounting of production of organic crop products is considered. The need to reflect in the indicators of financial statements accounting data on the costs of organic production and the availability and movement of organic products has been confirmed. With the development of organic production, an accounting system should be properly organized, which will help provide users with timely and accurate information about the production, storage and sale of organic products.

Keywords: organic production; primary documentation; costs; crop production; organic standards; accounting for organic products.

References

1. Requirements for certification of organic crops, available at: http://www.organicstandard.com.ua/files/cropproduction/ua/ (Accessed 20 Feb 2021).
2. Honcharuk, I. V. and Tomashuk, I. V. (2017), “Influence of ecological and economic factor on features of organizational and economic mechanism of use of resource potential of rural territories”, Ekonomika. Finansy. Menedzhment: aktualni pytannia nauky i praktyky, vol. 4, pp. 52-62.
3. The Verkhovna Rada of Ukraine (2019), The Law of Ukraine “On the basic principles and requirements for organic production, circulation and labeling of organic products”, , available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2496-19 (Accessed 20 Feb 2021).
4. Ishchenko, Ya.P. (2019), “Accounting for costs and yields of organic agricultural crop products”, Instytut bukhhalterskoho obliku, kontrol ta analiz v umovakh hlobalizatsii, vol. 3-4, pp. 26-36.
5. Kaletnik, H. M. and Pryshliak, N. V. (2017), “Production and certification of organic products: the experience of the United States”, Ekonomika. Finansy. Menedzhment: aktualni pytannia nauky i praktyky, vol. 9, pp. 7-22.
6. Mazur, V. A. and Kovalchuk, S. Ya. (2018), “Specifics of the organic products market: national and European aspect”, Ekonomika. Finansy. Menedzhment: aktualni pytannia nauky i praktyky, vol. 4, pp. 7-18.
7. Markevych, L. and Podolyanchuk, O. (2020), “The concept of "organic products" notion and directions of it`s accounting”, Agrosvit, vol. 4, pp. 99–104. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.4.99
8. Melnychuk, Ya.P. (2016), “Documenting the costs and output of crop production of organic origin”, VISNYK ZhDTU, vol. 2 (76), pp. 27 - 32.
9. Moroz, Yu.Yu. (2013), Orhanizatsiia obliku vyrobnytstva i obihu orhanichnoi silskohospodarskoi produktsii i syrovyny [Organization of accounting for production and circulation of organic agricultural products and raw materials], Zhytomyrskyi nats. ahroekolohichnyi un-t, Zhytomyr, Ukraine.
10. Nyzova, L. and Zolotarova, N. (2019), “Organizational and technological features of organic crop production and their impact on accounting”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 10, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7358 (Accessed 20 Feb 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.173
11. Organic production in Ukraine is confidently moving forward, available at: http://www.bakertilly.ua/news/id1402 (data zvernennia: 20.02.2021).
12. Podolianchuk, O. (2019), “The essence and basis of organic product accounting”, Agrosvit, vol. 16, pp. 51–57. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.16.51
13. Ohiichuk, M.F. Plaksiienko, V.Ya. Belenkova, M.I. and others (2011), Finansovyi ta upravlinskyi oblik za natsionalnymy standartamy: pidruchnyk [Financial and management accounting according to national standards: a textbook], 6th, ed., Alerta, Kyiv, Ukraine, P. 1042.
14. Shvets, V.H. (2004), Teoriia bukhhalterskoho obliku: pidruchnyk [Theory of accounting: a textbook], Znannia, Kyiv, Ukraine, P. 447.

№ 3 2021

Дата публікації: 2021-03-26

Кількість переглядів: 8479

Відомості про авторів

О. А. Подолянчук

к. е. н., доцент, завідувач кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки,Вінницький національний аграрний університет

O. Podolyanchuk

PhD in Economics, Associate Professor, Vinnytsia National Agrarian University

ORCID:

0000-0003-0234-8943


Л. С. Маркевич

аспірант кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки, Вінницький національний аграрний університет

L. Markevych

Postgraduate student, Vinnytsia National Agrarian University

ORCID:

0000-0002-4694-9233

Як цитувати статтю

Подолянчук О. А., Маркевич Л. С. Первинний облік виробництва органічної продукції рослинництва. Ефективна економіка. 2021. № 3. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8741 (дата звернення: 13.07.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.3.72

Podolyanchuk, O. and Markevych, L. (2021), “Primary accounting of organic production of plant production”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 3, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8741 (Accessed 13 Jul 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.3.72

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.