EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УПРАВЛІННЯ АСОРТИМЕНТНО-ЦІНОВОЮ ПОЛІТИКОЮ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ В КРИЗОВИХ УМОВАХ
О. В. Кривешко, Г. С. Кундицька

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.3.74

УДК: 658.6: 339.138

О. В. Кривешко, Г. С. Кундицька

УПРАВЛІННЯ АСОРТИМЕНТНО-ЦІНОВОЮ ПОЛІТИКОЮ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ В КРИЗОВИХ УМОВАХ

Анотація

У статті розглянуто особливості здійснення роздрібної торгівлі в умовах пандемії у 2020 році. Проаналізовано зміни, які відбулися у характері роздрібної торгівлі. Очікування споживачів, зменшення їх доходів та локдауни спричинили зміни купівельної поведінки. Пристосовуючись до таких змін, торговельні підприємства змушені були переглянути асортиментну та цінову політику. Для виявлення суттєвих змін у роздрібній торгівлі було проаналізовано і порівняно показники інфляції, заробітної плати та товарообороту. Проаналізовано обсяги збуту основних категорій товарів 3 2019-2020 роках. У результаті було зроблено висновок про зміну структури роздрібного товарообороту, пов’язаного із очікуванням дефіцитів та зміною потреб в окремих категоріях товарів. Проаналізовано особливості торгівлі у різних типах магазинів. Згадано про спробу державного регулювання роздрібних цін на соціально значущі категорії товарів.
У результаті проведеного аналізу зроблено висновок про розширення товарного асортименту великого продуктового рітейлу за рахунок збільшення присутності товарів за низькими цінами. Такі зміни у подальшому вплинуть на діяльність дрібних роздрібних мереж та магазинів. Ті із них, які не переглянуть свою товарну та цінову політику, ризикують втратити споживачів та збанкрутувати.

Ключові слова: торгівля; роздрібна торгівля; рітейл; асортимент; товарна політика; асортиментна політика; цінова політика; супермаркет; зручний магазин «біля дому».

Література

1. Levy M. Retailing management / Michel Levy, Barton A. Weitz. – 2nd ed. – Chicago, 1995. – 616p
2. Берман Б. Розничная торговля: стратегический подход / Б. Берман, Дж. Эванс. – [8-е изд.] – М.: Изд. дом «Вильямс», 2003. – 1184с.
3. Современный супермаркет: Учебник по современным формам торговли. – Изд. 2-е. – М.: Издательство Жигульского, 2002. – 336с.
4. Марков Б.М. Генезис поняття «роздрібна торгівля» / Б.М. Марков // Науковий вісник Державного херсонського університету. – Випуск 18. Ч.2. – 2016. – С.27-30
5. Гаркавенко С.С, Маркетинг: підручник. / С.С. Гаркавенко.;4-те вид.доп. – Київ: Лібра, 2006. – 720с.
6. Абрамович І.А. Товарний асортимент підприємства: сутність та умови формування / І.А. Абрамович // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – Вип.12. Ч.1. – 2017. – С.6-9
7. Шатайло О. Кризи соціально-економічних систем: прояви та ознаки /О. Шатайло // Вісник КНТУ. - №2. – 2019. – С.91-102
8. Індекс інфляції // Офіційний сайт Міністерства фінансів України. - URL: https://index.minfin.com.ua/ua/economy/index/inflation/2019/ від 05.09.2020р.
9. Середня місячна зарплата по регіонах України в 2019 р.// Офіційний сайт Міністерства фінансів України.– URL: https://index.minfin.com.ua/ua/labour/salary/average/2019/ від 31.08.2020
10. Середня місячна зарплата по регіонах України в 2020 р.// Офіційний сайт Міністерства фінансів України.– URL: https://index.minfin.com.ua/ua/labour/salary/average/ від 31.08.2020
11. Обсяг продажу і запаси товарів у торговій мережі підприємств роздрібної торгівлі по регіонах. Архів 2019 // Офіційний сайт Державної служби статистики України. – URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2019/sr/obs_prod_i_zap_tovariv/arh_obs_pz_rt_2019_u.htm
12. Обсяг продажу і запаси товарів у торговій мережі підприємств роздрібної торгівлі по регіонах. Архів 2020 // Офіційний сайт Державної служби статистики України. – URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2020/sr/obs_prod_i_zap_tovariv/arh_obs_pz_rt_2020_u.htm
13. Сенишин О.С. Маркетинг: навч. посібник / О.С. Сенишин, О.В. Кривешко. – Львів: Львівський національний університет умені Івана-Франка, Простір – М, 2020. – 347с.
14. Постанова Кабінету міністрів України Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 № 211 від 11.03.2020 зі змінами і доповненнями постановою Кабінету Міністрів України від 16 березня 2020 р. № 215. – URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/215-2020-%D0%BF#n8
15. Постанова Кабінету міністрів України Про заходи щодо стабілізації цін на товари, що мають істотну соціальну значущість, товари протиепідемічного призначення № 341 від 22 квітня 2020 р зі змінами і доповненнями постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 р. № 392. – URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/341-2020-%D0%BF#Text

O. Kryveshko, G. Kynditska

MANAGING OF ASSORTMENT AND PRICE POLICY OF RETAIL IN CRISIS CONDITIONS

Summary

The peculiarities of retail trade in a pandemic in 2020 are considered. The conditions of retail trading started to change in March 2020 when started implementation of quarantine restrictions. The changes that have taken place in the nature of retail trade are analyzed. Ban the sale of certain product categories, limiting the number of visitors to the outlet and the need to comply with the new sanitation conditions are impacted on retail. Except that consumer expectations, declining incomes and lockdowns have led to changes in buying behavior. The sales volumes of the main categories of goods in 3 2019-2020 are analyzed. As a result it was concluded that amount and structure of retail’s incomes had changed. The sales volumes of essential foods, household chemicals and pharmaceuticals are increased. On the other hand, there was a drop in demand for non-food products. Retailers were forced to revise the range and pricing policy as a result of adapting to such changes. To identify significant changes in retail, the indicators of inflation, wages and trade were analyzed and compared. As a result, it was concluded that the structure of retail trade was changing due to the expectation of deficits and changing necessity of certain categories of goods. Features of trade in different types of shops are analyzed. The attempt of state regulation of retail prices for socially significant categories of goods is mentioned.
The big retail always had a large breadth and depth of range in products. As a result of the analysis, it was concluded that the product range of large grocery retailers was expanded by increasing the presence of goods at low prices. Moreover, because of the quarantine restrictions in small shops the problems with queues of customers out of rooms were appeared. Such inconveniences are changing the preferences of buyers towards supermarkets. Of course, these changes will further significantly affect the activities of small retail networks and shops. The convenience shops became less interesting for consumers. So, representatives of small retail trade have reviewed their commodity and assortment policy. Otherwise they risk to lose a lot of consumers and going bankrupt.

Keywords: trade; retail; assortment; commodity policy; assortment policy; price policy; supermarket; convenient shop.

References

1. Levy, M. and Weitz, B. A.(1995), Retailing management, McGraw Hill, Chicago, USA
2. Berman, B. and Evans, Dzh. (2003), Roznychnaia torhovlia: stratehycheskyi podkhod [Retail Management: A Strategic Approach], 2nd ed, , “Vyliams”, Moscow, Russia
3. Yzdatelstvo Zhyhulskoho (2002), Sovremennyi supermarket: Uchebnyk po sovremennym formam torhovly [The Modern Supermarket: A Textbook on Modern Forms of Commerce], 2nd ed, Yzdatelstvo Zhyhulskoho Edition, Moscow, Russia
4. Markov, B.M. (2016), “Genesis of the concept “retail trading””, Naukovyi visnyk Derzhavnoho khersonskoho universytetu, Vol. 18, no.2, pp.27-30
5. Harkavenko, S.S (2006), Marketynh [Marketing], 4th ed, Libra, Kyiv, Ukraine.
6. Abramovych, I.A. (2017), “The product range of the enterprise: the nature and conditions of formation”, Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu, Vol.12, no.1, pp.6-9
7. Shatailo, O. (2019), “Crises of socio-economic systems: manifestations and signs”, Visnyk KNTU, Vol.2, pp.91-102
8. The official site of Ministry of Finance of Ukraine (2020), “Index of inflation”, available at: https://index.minfin.com.ua/ua/economy/index/inflation/2019/ (Accessed 05 March 2021).
9. The official site of Ministry of Finance of Ukraine (2020), “Average monthly salary by regions of Ukraine in Year 2019”, available at: https://index.minfin.com.ua/ua/labour/salary/average/2019/ (Accessed 05 March 2021).
10. The official site of Ministry of Finance of Ukraine (2020), “Average monthly salary by regions of Ukraine in Year 2020”, available at: https://index.minfin.com.ua/ua/labour/salary/average/ (Accessed 05 March 2021).
11. The official site of State Statistic Service of Ukraine (2020), “Ongoing sale and stocks of goods from the trade network of the enterprises of the distribution trade in the regions. Archiv 2019”, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2019/sr/obs_prod_i_zap_tovariv/arh_obs_pz_rt_2019_u.htm (Accessed 05 March 2021).
12. The official site of State Statistic Service of Ukraine (2020), “Ongoing sale and stocks of goods from the trade network of the enterprises of the distribution trade in the regions. Archiv 2020”, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2020/sr/obs_prod_i_zap_tovariv/arh_obs_pz_rt_2020_u.htm (Accessed 05 March 2021).
13. Senyshyn, O.S., Kryveshko, O.V. (2020), Marketynh [Marketing], Lvivskyi natsionalnyi universytet umeni Ivana-Franka, Prostir – M, Lviv, Ukraine.
14. Cabinet of Ministers of Ukraine (2020), Resolution “About the prohibition of the enlargement in the territory of Ukraine of the state of the respiratory ailment COVID-19, caused by the coronavirus SARS-CoV-2 No. 211”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/215-2020-%D0%BF#n8 (Accessed 05 March 2021).
15. Cabinet of Ministers of Ukraine (2020), Resolution “About come in for a stabilization of prices on a friend, for a friend of the anti-epidemic value No 341”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/341-2020-%D0%BF#Text (Accessed 05 March 2021).

№ 3 2021

Дата публікації: 2021-03-26

Кількість переглядів: 316

Відомості про авторів

О. В. Кривешко

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Львівський національний університет імені Івана Франка

O. Kryveshko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management, Lviv National University after Ivan Franko

ORCID:

0000-0001-8633-9459


Г. С. Кундицька

викладач, Львівський техніко-економічний коледж, НУ «Львівська політехніка»

G. Kynditska

Lecturer, Lviv technical and economic collage of Lviv Politechnic National University

ORCID:

0000-0002-6189-6467

Як цитувати статтю

Кривешко О. В., Кундицька Г. С. Управління асортиментно-ціновою політикою роздрібної торгівлі в кризових умовах. Ефективна економіка. 2021. № 3. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8744 (дата звернення: 18.04.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.3.74

Kryveshko, O. and Kynditska, G. (2021), “Managing of assortment and price policy of retail in crisis conditions”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 3, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8744 (Accessed 18 Apr 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.3.74

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.