EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ГРОШОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСАНТІВ ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ НГУ
І. В. Сахно

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.3.75

УДК: 355.6

І. В. Сахно

ГРОШОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСАНТІВ ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ НГУ

Анотація

У статті наведено кількісні та вартісні показники підготовки кадрів для Національної гвардії України закладами вищої освіти у 2019-2023 рр. згідно бюджетного запиту Міністерства внутрішніх справ на вказаний період, проаналізовано середньомісячний розмір грошового забезпечення курсантів та його прогнозні показники на 2023 р. Розкрито склад грошового забезпечення та порядок його розрахунку для різних категорій курсантів вищих військових навчальних закладів НГУ, а саме: для курсантів, які перед зарахуванням на навчання проходили військову службу за контрактом; для курсантів, які перед зарахування на навчання проходили строкову військову службу та для тих, хто прийнятий на навчання з числа цивільної молоді після здобуття повної загальної середньої освіти.

Ключові слова: Національна гвардія України; вищі військові навчальні заклади; грошове забезпечення; здобувачі вищої освіти; курсанти; посадовий оклад; оклад за військовим званням; щомісячні додаткові види грошового забезпечення.

Література

1. Про чисельність Збройних Сил України: Закон України від 05.03.2015 р. № 235-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/235-19#Text (дата звернення: 25.02.2021).
2. Про Національну гвардію України: Закон України від 13.03.2014 р. № 876-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/876-18/ed20140313#Text (дата звернення: 25.02.2021).
3. Водчиць О. Г. Аналіз динаміки структури грошового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України / О.Г. Водчиць, О.М. Семененко, М.В. Абрамова, Р.В. Бойко, А.Д. Бердочник. Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил. 2013. Вип. 2 (35). С. 11–15.
4. Марко І.Ю., Марко Є.І., Чернишова І.М. Зарубіжний досвід забезпечення соціальних гарантій військовослужбовців. Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. 2019. № 2 (66). С. 135–142.
5. Чімишенко С.М. Перспективи розвитку системи грошового забезпечення військовослужбовців. Фінанси України. 2013. № 9. С. 118–125.
6. Цюкало Л. В. Аналіз видатків на деякі види соціального забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 15. С. 56–60 с.
7. Вищі навчальні заклади. URL: https://mvs.gov.ua/ua/institution (дата звернення: 04.03.2021).
8. Бюджетний запит на 2021-2023 рр.: Єдиний портал органів системи МВС України. URL: https://mvs.gov.ua/ua/pages/8108_Byudzhetniy_zapit_2021_2023.htm (дата звернення: 24.02.2021).
9. Про затвердження Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення та одноразової грошової допомоги при звільненні військовослужбовцям Національної гвардії України та іншим особам: Наказ Міністерства внутрішніх справ України № 200 від 15.03.2018 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0405-18#Text (дата звернення: 03.03.2021).
10. Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб: Постанова КМУ від 30.08.2017 р. № 704. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/704-2017-%D0%BF#Text (дата звернення: 03.03.2021).
11. Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей: Закон України від 20.12.1991 р. № 2011-ХII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2011-12#Text (дата звернення: 04.03.2021).
12. Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення: Постанова Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. № 1078. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1078-2003-%D0%BF#Text (дата звернення: 04.03.2021).
13. Податковий кодекс України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n8462 (дата звернення: 04.03.2021).
14. Про затвердження Порядку виплати щомісячної грошової компенсації сум податку з доходів фізичних осіб, що утримуються з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями, поліцейськими та особами рядового та начальницького складу: Постанова Кабінету Міністрів України від 15.01.2004 р. № 44. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/44-2004-%D0%BF#Text (дата звернення: 04.03.2021).

I. Sakhno

MONEY SECURITY FOR STUDENTS OF HIGHER MILITARY EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF THE NATIONAL GUARD OF UKRAINE

Summary

Monetary support is an important component of the system of social protection of servicemen, the level of which is an effective motivational mechanism that guarantees the effective functioning of the military formation of the state.
The article presents quantitative and cost indicators of training for the National Guard of Ukraine by higher education institutions in 2019-2023 and analyzes the average monthly amount of cash cadets and its forecasts for 2023. The information is taken from the budget request of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine for this period, listed on the official website of the ministry. It is noted that the amount of financial security for cadets of higher military educational institutions of the National Guard of Ukraine depends on what category of applicants they belong to, whether the cadets were enrolled in military service under a contract, whether the cadets were enrolled in conscription or enrolled from among civilian youth. Depending on this, the amount of their financial security during training will range from an average of 420 to 10,450 UAH (in 2020 year).
The composition of monetary support and the procedure for its calculation for different categories of cadets of higher military educational institutions of the National Guard of Ukraine are revealed. In particular, the financial support of cadets-contractors, who before enrollment in the military service in the positions of privates, sergeants, sergeants, officers, consists of salary, salary for military rank, monthly additional types of financial support (allowance for years of service, allowance for the peculiarities of service, bonus) and one-time types of cash security (financial assistance for solving social and household issues and assistance for rehabilitation once a year). The monetary support of other categories of cadets includes the official salary, the cadet's official allowance (if it possible) and the increase of the official salary based on the results of the next examination session (if it possible). They also can to receive financial assistance once a year for rehabilitation and for solving social and household issues.
In addition, the article presents the features of indexation of cash security of different categories of cadets and the procedure for taxation of cash security by personal income tax and military duty.

Keywords: National Guard of Ukraine; higher military educational institutions; financial support; applicants for higher education; cadets; salary; salary by military rank; monthly additional types of financial support.

References

1. The Verkhovna Rada of Ukraine (2015), The Law of Ukraine “On the number of the Armed Forces of Ukraine”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/235-19#Text (Accessed 25 February 2021).
2. The Verkhovna Rada of Ukraine (2015), The Law of Ukraine “About the National Guard of Ukraine”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/876-18/ed20140313#Text (Accessed 25 February 2021).
3. Vodchyts O. H. Analiz dynamiky struktury hroshovoho zabezpechennia viiskovosluzhbovtsiv Zbroinykh Syl Ukrainy [Analysis of the dynamics of the structure of monetary support of servicemen of the Armed Forces of Ukraine] / O.H. Vodchyts, O.M. Semenenko, M. V. Abramova, R. V. Boiko, A. D. Berdochnyk. Zbirnyk naukovykh prats Kharkivskoho universytetu Povitrianykh Syl. 2013, vol. 2 (35), pp. 11–15 [in Ukrainian].
4. Marko I. Yu., Marko Ye. I., Chernyshova I. M. Zarubizhnyi dosvid zabezpechennia sotsialnykh harantii viiskovosluzhbovtsiv [Foreign experience in providing social guarantees for servicemen]. Zbirnyk naukovykh prats Tsentru voienno-stratehichnykh doslidzhen Natsionalnoho universytetu oborony Ukrainy imeni Ivana Cherniakhovskoho. 2019, no. 2 (66), pp. 135–142 [in Ukrainian].
5. Chimyshenko S. M. Perspektyvy rozvytku systemy hroshovoho zabezpechennia viiskovosluzhbovtsiv [Prospects for the development of the system of monetary support for servicemen]. Finansy Ukrainy. 2013, no. 9, pp. 118–125 [in Ukrainian].
6. Tsiukalo L. V. Analiz vydatkiv na deiaki vydy sotsialnoho zabezpechennia viiskovosluzhbovtsiv Zbroinykh Syl Ukrainy [Analysis of expenditures on some types of social security for servicemen of the Armed Forces of Ukraine]. Investytsii: praktyka ta dosvid. 2018, no. 15, pp. 56–60 [in Ukrainian].
7. The official site of Ministry of Internal Affairs of Ukraine, “Higher educational institutions”, available at: https://mvs.gov.ua/ua/institution (Accessed 04 March 2021).
8. The only portal of the system of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, “Budget request for 2021-2023”, available at: https://mvs.gov.ua/ua/pages/8108_Byudzhetniy_zapit_2021_2023.htm (Accessed 24 February 2021).
9. Ministry of Internal Affairs of Ukraine (2018), “About the statement of the Instruction on the order of payment of monetary maintenance and the one-time financial aid at release to servicemen of National guard of Ukraine and other persons”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0405-18#Text (Accessed 03 March 2021).
10. Cabinet of Ministers of Ukraine (2017), “On financial support of servicemen, members of the rank and file and some other persons”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/704-2017-%D0%BF#Text (Accessed 03 March 2021).
11. The Verkhovna Rada of Ukraine (1991), The Law of Ukraine “On social and legal protection of servicemen and members of their families”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2011-12#Text (Accessed 04 March 2021).
12. Cabinet of Ministers of Ukraine (2003), “About the statement of the Procedure for carrying out indexation of monetary incomes of the population”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1078-2003-%D0%BF#Text (Accessed 04 March 2021).
13. The Verkhovna Rada of Ukraine (2010), Tax Code of Ukraine, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n8462 (Accessed 04 March 2021).
14. Cabinet of Ministers of Ukraine (2004), “About the statement of the Order of payment of monthly monetary compensation of the sums of the tax on the income of physical persons deducted from monetary maintenance, monetary rewards and other payments received by servicemen, police officers and persons of rank and file”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/44-2004-%D0%BF#Text (Accessed 04 March 2021).

№ 3 2021

Дата публікації: 2021-03-26

Кількість переглядів: 10629

Відомості про авторів

І. В. Сахно

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та військового господарства, Національна академія Національної гвардії України

I. Sakhno

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management and Military Economy, National Academy of the National Guard of Ukraine, Kharkiv

ORCID:

0000-0001-6795-0535

Як цитувати статтю

Сахно І. В. Грошове забезпечення курсантів вищих військових навчальних закладів нгу. Ефективна економіка. 2021. № 3. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8745 (дата звернення: 13.07.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.3.75

Sakhno, I. (2021), “Money security for students of higher military educational institutions of the national guard of Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 3, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8745 (Accessed 13 Jul 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.3.75

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.