EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВНУТРІШНІ ІНВЕСТИЦІЇ ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
О. М. Кліменко

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.3.78

УДК: 330.3

О. М. Кліменко

ВНУТРІШНІ ІНВЕСТИЦІЇ ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Анотація

В статті запропоновано розглянути необхідність переносу акцентів на внутрішні інвестиції з зовнішнього іноземного інвестування як основного засобу виводу України на європейський рівень соціально-економічного розвитку. Показано залежність успішності вітчизняної економічної політики від залучення іноземних зовнішніх та внутрішніх інвестицій в економічний кругообіг. За допомогою економічного мультиплікативного ефекту аргументовано, що при всіх позитивних сторонах вже активно працюючих в країні корпорацій з іноземними інвестиціями їх поведінка зостається непередбаченою, особливо в нестабільних умовах при погіршенні інвестиційного клімату, в той час як внутрішні інвестиції при будь-яких зміненнях умов зостануться в національній економіці. Представлено взаємозв'язок та рівнозначність внутрішнього та зовнішнього інвестування для сталого економічного зростання, а також наявність загальних чинників перешкоди та прискорення для обох видів інвестування. Надано схему-модель найбільш оптимальних для України видів внутрішніх інвестицій, в якій виведено чільні чинники, що перешкоджають внутрішнім інвестиціям країни та прискорюють їх. В схемі-моделі пояснена дія впливу щонайперших чинників перешкоджання та загроз для успішного внутрішнього інвестування. Проаналізовано один з наданих у схемі-моделі оптимальних видів внутрішнього інвестування, а саме: внутрішні інвестиції за рахунок накопичень домогосподарств. Обґрунтовано взаємозалежність між внутрішніми інвестиціями та бідністю населення України с позиції того, що нагромадження населення є підставою для значних внутрішніх інвестицій. Наведено таблицю доходів та витрат домогосподарств України в динаміці за три роки, поквартально, виведено сальдо доходів та витрат домогосподарств. Показано, що соціальна проблема бідності є першочерговою в економічній політиці України та затягування її вирішення приведе до незворотних наслідків втрати якості людського інтелектуального капіталу. Оскільки в даному дослідженні відносно детально розглянуто внутрішні інвестиції за рахунок накопичень домогосподарств, розвідки планується продовжити дослідженням внутрішніх інвестицій за рахунок держави.

Ключові слова: внутрішні інвестиції; економічна політика; бідність; економічне зростання; нагромадження домогосподарств.

Література

1. Бюлетень "Основні соціально-економічні показники України 2020" http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/infografika/2020/o_soc_ek_pok_Ukr/o_soc_ek_pok_Ukr_2020.pdf Дата звернення: 24.02.2021
2. Кліменко О. М. Інституційні засоби інвестиційної привабливості України / О. М. Кліменко, Н. О. Степаненко // Ефективна економіка. 2019. № 4. [Онлайн] – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6984. DOI: 10.32702/2307-2105-2019.4.33
3. Літавський Т. Теоретичні особливості захисту інтелектуальної власності в мережі Інтернет: національний підхід // Юридична газета : всеукраїнське юридичне видання. 2020. № 12 (718). – URL: https://yur-gazeta.com/publications/practice/zahist-intelektualnoyi-vlasnosti-avtorske-pravo/zahist-iv-u-merezhi-internet-yak-ce-teoretichno-mae-pracyuvati.html
4. Маркіна І. А. Економічна нерівність: світовии досвід та особливості в Україні [Текст] / І. А. Маркіна, О. В. Калініченко, В. С. Лесюк // Українськии журнал прикладної економіки. – 2019. – Том 4. – № 3. – С. 172–180. – ISSN 2415-8453.
5. Сен А. Идея справедливости / А. Сен. – М.: Изд-во Института Гайдара; Фонд «Либеральная Миссия», 2016. – 520 с. – ISBN 978-5-93255-457-9 (англ. The Idea of Justice, 2010)
6. Фомішина В. М. Фіскальні важелі формування інвестиційної стратегії України в умовах посилення євроінтеграційних процесів. Адаптація інструментів управління зовнішньоекономічною діяльністю до євроінтеграційних процесів [Колективна монографія] / В. М. Фомішина, Г. І. Башнянин / За ред. В. М. Фомішиної, І. Ю. Вольвач. Херсон : ХНТУ, 2015. С. 5–25.
7. Харчук С. А. Стан інвестиційної діяльності підприємств України в умовах економічної нестабільності. Економіка та держава. 2020. № 1. С. 66–72. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.1.66
8. Офіційний сайт Державної служби статистики України http://www.ukrstat.gov.ua
9. Офіційний сайт Інформаційного агентства ЛІГАБізнесІнформ https://finance.liga.net/personal/novosti/na-chto-ukraintsy-tratyat-bolshe-vsego-gosstat-provel-issledovanie

O. Klimenko

DOMESTIC INVESTMENTS AS A STRATEGIC DIRECTION OF UKRAINE'S ECONOMIC POLICY

Summary

The article proposes to consider the need to shift the emphasis on domestic investment from foreign investment as the main means of bringing Ukraine to the European level of socio-economic development. The dependence of the success of domestic economic policy on the attraction of foreign external and domestic investment in the economic circulation is shown. With the help of economic multiplier effect it is argued that with all the positive aspects of corporations already active in the country with foreign investment, their behavior remains unpredictable, especially in unstable conditions with deteriorating investment climate, while domestic investment in any change in conditions will remain in the national economy. The relationship and equivalence of domestic and foreign investment for sustainable economic growth, as well as the presence of common barriers and accelerations for both types of investment are presented. A scheme-model of the most optimal types of domestic investments for Ukraine is given, in which the main factors that hinder the country's domestic investments and accelerate them are derived. The scheme-model explains the effect of the most important factors of obstacles and threats to successful domestic investment. One of the optimal types of domestic investment provided in the scheme-model is analyzed, namely: domestic investments due to household savings. The interdependence between domestic investment and poverty of the population of Ukraine is substantiated from the standpoint that the accumulation of the population is the basis for significant domestic investment. The table of incomes and expenses of households of Ukraine in dynamics for three years, quarterly, the balance of incomes and expenses of households is resulted. It is shown that the social problem of poverty is a priority in the economic policy of Ukraine and delaying its solution will lead to irreversible consequences of the loss of quality of human intellectual capital. As this study examines domestic investment due to household savings in relatively detail, it is planned to continue the study of domestic investment through the state.

Keywords: domestic investment; economic policy; poverty; economic growth; household accumulation.

References

1. State Statistics Service of Ukraine (2021), Bulletin “Main socio-economic indicators of Ukraine 2020”, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/infografika/2020/o_soc_ek_pok_Ukr/o_soc _ek_pok_Ukr_2020.pdf (Accessed 24 February 2021).
2. Klimenko, O. and Stepanenko, N. (2019), “Institutional means for improving investment attractiveness of Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6984. DOI: 10.32702/2307-2105-2019.4.33
3. Litavskiy, T. (2020), “Theoretical features of intellectual property protection on the Internet: a national approach”, Yurydychna gazeta:vseukrainske, yurydychne vydannia, [Online], vol. 12(718), available at: https://yur-gazeta.com/publications/practice/zahist-intelektualnoyi-vlasnosti-avtorske-pravo/zahist-iv-u-merezhi-internet-yak-ce-teoretichno-mae-pracyuvati.html
4. Markina, I. Kalinichenko, O. and Lesuk, V. (2019), “Economic inequality: world experience and features in Ukraine”, Ukrainskiy zurnal prykladnoyi ekonomiky, vol. 4, pp. 172–180.
5. Sen, А. (2016), Ideja spravedlivosti [The Idea of Justice], Institut Gaydara Fond Liberalna misiya, Moscow, Russia.
6. Fomishyna, V. and Bashnianin, G. (2015), Fiskal'ni vazheli formuvannia investytsijnoi stratehii Ukrainy v umovakh posylennia ievrointehratsijnykh protsesiv. Adaptatsiia instrumentiv upravlinnia zovnishn'oekonomichnoiu diial'nistiu do ievrointehratsijnykh protsesiv [Fiscal levers of formation of investment strategy of Ukraine in the conditions of strengthening of European integration processes. Adaptation of foreign economic activity management tools to European integration processes], HNTU, Kherson, Ukraine.
7. Kharchuk, S. (2020), “State of investment activity of enterprises of Ukraine in conditions of economic instability”, Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 66–72. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.1.66
8. The official site of the State Statistics Service of Ukraine (2021), available at: http://www.ukrstat.gov.ua (Accessed 02 February 2021).
9. The official site of the Information Agency LIGABusinessInform (2021), https://finance.liga.net/personal/novosti/na-chto-ukraintsy-tratyat-bolshe-vsego-gosstat-provel-issledovanie (Accessed 30 January 2021).

№ 3 2021

Дата публікації: 2021-03-26

Кількість переглядів: 313

Відомості про авторів

О. М. Кліменко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії та економічної політики, ХНЕУ ім. С. Кузнеця

O. Klimenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economic Theory and Economic Policy, S. Kuznets HNEU

ORCID:

0000-0002-2573-9333

Як цитувати статтю

Кліменко О. М. Внутрішні інвестиції як стратегічний напрям економічної політики України. Ефективна економіка. 2021. № 3. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8748 (дата звернення: 18.04.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.3.78

Klimenko, O. (2021), “Domestic investments as a strategic direction of Ukraine's economic policy”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 3, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8748 (Accessed 18 Apr 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.3.78

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.