EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНИЙ СТАН КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ
Г. О. Коваленко, О. Г. Коваленко

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.3.79

УДК: 631.3

Г. О. Коваленко, О. Г. Коваленко

СУЧАСНИЙ СТАН КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ

Анотація

Обґрунтовано необхідність підвищення конкурентоспроможності підприємств сільськогосподарського машинобудування. Сучасний стан сільськогосподарського машинобудування не відповідає потребам агропромислового комплексу України, що загрожує технічною залежністю держави від зарубіжних виробників сільськогосподарської техніки. На ринку України, сільськогосподарським товаровиробникам, пропонується техніка підприємств вітчизняного машинобудування, яка в умовах відкритого ринку виявилась неконкурентоспроможною. Досягнення конкурентних переваг вітчизняними виробниками сільськогосподарської техніки та їх утримання у довгостроковій перспективі, можливе за умови безперервних інновацій.
Встановлено, що для забезпечення конкурентоспроможності підприємств сільськогосподарського машинобудування відіграє важливе значення стан виробничої, технологічної, науково-дослідної бази підприємства, а також споживчі властивості продукції, які покликані задовольняти попит споживача.
Відзначено, що використання інтегрованих систем управління якістю дозволить підвищити якість продукції, конкурентоспроможність підприємств, етичний підхід до управління персоналом, інвестиції в інтелектуальний капітал.
Розглянуто напрями підвищення конкурентоспроможності підприємств сільськогосподарського машинобудування, такі як цінова політика, маркетингова політика, кадрова політика, запровадження технічного сервісу, дизайну і ергономіки, створення системи належного правового забезпечення розвитку та функціонування ринку підприємств машинобудування.
Відзначено, що найменш вивченими факторами, які впливають на конкурентоспроможність підприємств сільськогосподарського машинобудування, є фактори мережі, взаємовідносини з різними бізнес-суб'єктами на ринку, а саме: державними інститутами, кредитними установами, суспільством, громадськими і природоохоронними організаціями тощо.
Дослідивши резерви підвищення конкурентоспроможності підприємств машинобудування та їх продукції, можна стверджувати, що в даних напрямах підприємства можуть формувати власні конкурентні переваги для посилення конкурентоспроможності.

Ключові слова: машинобудування; конкурентоспроможність; якість; ціноутворення; технічний сервіс; правове забезпечення.

Література

1. Лепьохіна О. В. Стан вітчизняного сільськогосподарського машинобудування [Електронний ресурс] / О. В. Лепьохіна // Бізнес-навігатор. 2013. № 2. С. 318-323. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bnav_2013_2_62.
2. Богма О.С. Роль інновацій у забезпеченні конкурентоспроможності національної економіки / О.С. Богма, О.В. Болдуєва // Вісник Запорізького національного університету. 2010. № 3. С. 166–170.
3. Крамаренко І. С., Хмелик О. А. Дослідження та тенденції сучасного стану інноваційного розвитку машинобудівних підприємств України. Економіка та держава. 2020. № 1. С. 73–77.
4. Жовновач Р. І. Інноваційність як умова забезпечення конкурентоспроможності підприємств сільськогосподарського машинобудування [Електронний ресурс] / Р. І. Жовновач // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. 2013. № 2. С. 103-114. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ptmbo_2013_2_9.
5. Павлова О. В. Комплексний підхід до підвищення рівня конкурентоспроможності продукції підприємств сільськогосподарського машинобудування / О. В. Павлова // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. 2007. № 4. С. 197-205.
6. Жовновач Р. І. Забезпечення конкурентного розвитку підприємств сільськогосподарського машинобудування на основі управління конкурентоспроможністю продукції / Р. І. Жовновач // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. 2015. № 2 (2) С. 168–177.
7. Селезньова О. В. Аналіз чинників, які впливають на конкурентоспроможність підприємств сільськогосподарського машинобудування в сучасних умовах господарювання / О. В. Селезньова // Агросвіт. 2009. № 4. С. 55-60.
8. Сарибекян М. С. Сучасний стан конкурентоспроможності вітчизняного ринку сільськогосподарського машинобудування на міжнародній арені [Електронний ресурс] / М. С. Сарибекян // Право та інновації. 2018. № 3. С. 82-85. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apir_2018_3_13.

H. Kovalenko, O. Kovalenko

CURRENT STATE OF COMPETITIVENESS OF AGRICULTURAL MACHINE BUILDING ENTERPRISES

Summary

The necessity of increasing the competitiveness of agricultural machine-building enterprises is substantiated. The current state of agricultural engineering does not meet the needs of the agro-industrial complex of Ukraine, which threatens the technical dependence of the state on foreign manufacturers of agricultural machinery. In the market of Ukraine, agricultural producers are offered equipment of domestic machine-building enterprises, which in the conditions of the open market turned out to be uncompetitive. Achieving competitive advantages by domestic manufacturers of agricultural machinery and their maintenance in the long run is possible with continuous innovation.
It is established that to ensure the competitiveness of agricultural machinery enterprises the state of production, technological, research base of the enterprise, as well as consumer properties of products that are designed to meet consumer demand are important.
It is noted that the use of integrated quality management systems will improve product quality, competitiveness of enterprises, ethical approach to personnel management, investment in intellectual capital.
The directions of increasing the competitiveness of agricultural machinery enterprises, such as pricing policy, marketing policy, personnel policy, introduction of technical service, design and ergonomics, creation of a system of proper legal support for the development and functioning of the market of machine-building enterprises are considered.
It is noted that the least studied factors that affect the competitiveness of agricultural machinery are network factors, relationships with various business entities in the market, namely: government institutions, credit institutions, society, public and environmental organizations and more.
Examining the reserves of increasing the competitiveness of machine-building enterprises and their products, it can be argued that in these areas, enterprises can form their own competitive advantages to strengthen competitiveness.

Keywords: mechanical engineering; competitiveness; quality; pricing; technical service; legal support.

References

1. Lep'okhina, O. V. (2013), “The state of domestic agricultural engineering”, Biznes-navihator, [Online], vol. 3, pp. 318–323, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bnav_2013_2_62 (Accessed 1 March 2021).
2. Bohma, O.S. and Bolduieva, O.V. (2010), “The role of innovation in ensuring the competitiveness of the national economy”, Visnyk Zaporiz'koho natsional'noho universytetu, vol. 3, pp. 166–170.
3. Kramarenko, I. and Khmelyk, O. (2020), “Research and trends of current state of innovative development of machine-building enterprises of Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 73–77.
4. Zhovnovach, R. I. (2013), “Innovation as a condition for ensuring the competitiveness of agricultural machinery”, Problemy teorii ta metodolohii bukhhalters'koho obliku, kontroliu i analizu, [Online], vol. 2, pp. 103-114. available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ptmbo_2013_2_9 (Accessed 1 March 2021).
5. Pavlova, O. V. (2007), “An integrated approach to increasing the level of competitiveness of agricultural machinery products”, Naukovyj visnyk Chernivets'koho torhovel'no-ekonomichnoho instytutu, vol. 4, pp. 197-205.
6. Zhovnovach, R. I. (2015), “Ensuring the competitive development of agricultural machinery enterprises on the basis of product competitiveness management”, Teoretychni i praktychni aspekty ekonomiky ta intelektual'noi vlasnosti, vol. 2 (2), pp. 168–177.
7. Selezn'ova, O. V. (2009), “Analysis of factors influencing the competitiveness of agricultural machinery in modern economic conditions”, Agrosvit, vol. 4, pp. 55-60.
8. Sarybekian, M. S. (2018), “The current state of competitiveness of the domestic market of agricultural machinery in the international arena”, Pravo ta innovatsii, [Online], vol. 3, pp. 82-85. available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apir_2018_3_13 (Accessed 1 March 2021).

№ 3 2021

Дата публікації: 2021-03-26

Кількість переглядів: 7713

Відомості про авторів

Г. О. Коваленко

к. с.-г. н., доцент кафедри менеджменту, Уманський національний університет садівництва, м. Умань, Черкаська обл.

H. Kovalenko

PhD in Agricultural Sciences, Associate Professor of the Department of Management, Uman National University of Hosticulture, Uman Cherkassy region

ORCID:

0000-0002-7449-9487


О. Г. Коваленко

аспірант кафедри менеджменту, Уманський національний університет садівництва, м. Умань, Черкаська обл.

O. Kovalenko

Postgraduate student of the Department of Management, Uman National University of Horticulture, Uman, Cherkasy region

ORCID:

0000-0003-0025-6789

Як цитувати статтю

Коваленко Г. О., Коваленко О. Г. Сучасний стан конкурентоспроможності підприємств сільськогосподарського машинобудування. Ефективна економіка. 2021. № 3. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8749 (дата звернення: 13.07.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.3.79

Kovalenko, H. and Kovalenko, O. (2021), “Current state of competitiveness of agricultural machine building enterprises”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 3, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8749 (Accessed 13 Jul 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.3.79

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.