EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ МІКРОСЕРЕДОВИЩА ОРГАНІЗАЦІЙ СФЕРИ ПОСЛУГ У СТРАТЕГІЧНОМУ ТА ОПЕРАТИВНОМУ МАРЕКТИНГ-МЕНЕДЖМЕНТІ
К. К. Горячко

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.3.85

УДК: 338.46:383.48

К. К. Горячко

АНАЛІЗ МІКРОСЕРЕДОВИЩА ОРГАНІЗАЦІЙ СФЕРИ ПОСЛУГ У СТРАТЕГІЧНОМУ ТА ОПЕРАТИВНОМУ МАРЕКТИНГ-МЕНЕДЖМЕНТІ

Анотація

У даній статті представлені основні сучасні концепції щодо розуміння маркетингу та його ролі щодо надання інформації для прийняття рішень керівництвом. Розглянуто концепцію «холістичного» та «інтегрованого маркетингу». Визначено, що на сьогодні задачі маркетингу повинні включати координацію всіх підрозділів відповідно до засад «інтегрованого маркетингу» у контексті цілі створення найбільшої споживчої цінності, як того вимагає «холі стичний маркетинг». Враховуючи сучасні досягнення науковців у сфері маркетингу, можна підсумувати, що для оптимальної високоефективної реалізації функцій маркетингу на підприємстві він повинен реалізуватись у поєднанні холістичного та інтегрованого підходів.
Для забезпечення цілей маркетингу необхідною умовою є дослідження та аналіз зовнішнього мікро-середовища організації. Визначено, що на сьогодні виникає необхідність проведення комплексного аналізу середовища організації з точки зору потреб споживачів, розвитку ринку та ситуації в мікросередовищі функціонування організації і знаходиться у залежності від стану сфери послуг загалом та від оцінки його бізнес-середовища.
В даному дослідженні було встановлено, що сучасний маркетинг не надає достатньо обґрунтованої інформації для розуміння стану ринку, попиту та бізнес-ситуації загалом. Саме тому було запропоновано оцінку балансових показників сфери послуг як основний індикатор стану мікросередовища організації.
Для підприємств сфери послуг було проведено частотний та описовий статистичний аналіз показників: балансова оцінка бізнеc ситуації підприємств сфери послуг; оцінка зміни попиту; очікувані зміни попиту; очікувані зміни кількості працівників; очікувані зміни цін послуг.
Визначено, що отримані результати також можуть бути важливі для інтегральної оцінки бізнес-клімату, в якій працює компанія та для розуміння, в якому стані перебувають основні суб’єкти мікросередовища організації.

Ключові слова: сфера послуг; маркетинг; аналіз у маркетингу; оцінка мікросередовища; контрагенти; туристичні організації; стан зовнішнього середовища.

Література

1. Конопляннікова М.А. Управління маркетинговою діяльністю: поняття, принципи, підходи. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. № 17. С. 332–336.
2. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. Пер. с англ. М.В. Бугаев и др. ; гл. ред. В.А. Усманов. – 2-е изд., испр. рус. – 9-е изд., междунар. – СПб. : Питер, 2002. – 887 с.
3. Классические работы по менеджменту (2008), Питер Друкер ; Пер. с англ. — М. : Альпина Паблишер, 2008. — 218 с.
4. Соколова Ю.О. Управління маркетинговою діяльністю підприємства в галузі з недосконалою конкуренцією / Ю.О. Соколова, А.А. Самофалова-Зоріна // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. – 2018. – №5 (17). – С.133-137.
5. Державний комітет статистики. [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2021/fin/rp/posl/arj_posl_2021.htm [Accessed in April 2018].
6. Саух І.В. Методичний підхід до стратегічного аналізу макросередовища туристичних підприємств. Współpraca europejska nr 5(24) 2017 / European cooperation Vol. 5(24) 2017. с.30-39.
7. Anderson, L. M. “Marketing science: Where's the beef?” Business Horizons, (Jan-Feb), 8-16.
8. Длігач А.О. Системно-рефлексивний маркетинг у стратегічному управлінні. Ефективна економіка № 11, 2010, Efektyvna ekonomika, [Online], vol . 8, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=388
9. Бойко М. Холістичний маркетинг на підприємствах готельного господарства / М. Бойко, Є. Супрунова // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. - 2013. - № 1. - С. 55-63. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vknteu_2013_1_7

K. Horiachko

ANALYSIS OF THE MICRO ENVIRONMENT OF SERVICE ORGANIZATIONS IN STRATEGIC AND OPERATIONAL MARKETING MANAGEMENT

Summary

This article presents the main modern concepts for understanding marketing and its role in providing information for the management decision-making. The concept of "holistic" and "integrated marketing" is considered. It is determined that today the tasks of marketing should include the coordination of all departments in accordance with the principles of "integrated marketing" in the context of the goal of creating the greatest consumer value, as required by "holistic marketing". Given the current achievements of scientists in the field of marketing, it can be concluded that for optimal high-performance implementation of marketing functions in the enterprise, a combination of holistic and integrated approaches should be implemented in the organization. To ensure the goals of marketing, a necessary condition is to study and analyze the external micro-environment of the organization. It is determined that there is a need for a comprehensive analysis of the organization's environment in terms of consumer needs, market development and the situation in the microenvironment of the organization. Organization strongly depends on the state of services in general and the assessment of its business environment.
This study found that modern marketing does not provide sufficient information to understand the market, its demands and business situation in general. That is why it was proposed to assess the balance sheet indicators of the service sector as the main indicator of the state of the microenvironment of the organization. Frequency and descriptive statistical analysis of indicators was conducted for service enterprises: balance assessment of the business situation of service enterprises; assessment of changes in demand; expected changes in demand; expected changes in the number of employees; expected changes in service prices.
It is determined that the obtained results can also be important for an integrated assessment of the business climate in which the company operates and for understanding the state of the main actors in the microenvironment of the organization.

Keywords: Service industries; marketing; analysis in marketing; assessment of the microenvironment; contractors; tourist organizations; state of the environment.

References

1. M. Konoplyannikova (2017), “Marketing management: concepts, principles, approaches”, Global and national economic problems. Vol 1, no. 17. pp. 332–336.
2. F. Kotler (2002), A Framework for Marketing Management, Pearson Custom Publishing, Upper Saddle River, New Jersey.
3. P. Drucker (2008), Classic works on management, Alpina Business Books, Russia, Moscow.
4. Yu Sokolova.., А. Samofalova-Zorina (2018), “Management of marketing activities of the enterprise in the field of imperfect competition”, Economic Bulletin of the Zaporozhye State Engineering Academy, vol.5 (17),pp.133-137.
5. State Statistics Committee, 2020, “State Statistics Committee” available at: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2021/fin/rp/posl/arj_posl_2021.htm, (Accessed in April 2018).
6. I. Saukh (2017), “Methodical approach to the strategic analysis of the macroenvironment of tourist enterprises”, WSPÓŁPRACA EUROPEJSKA NR 5 (24) 2017, EUROPEAN COOPERATION Vol. 5 (24), pp.30-39.
7. L. Anderson, (1994), “Marketing science: Where’s the beef?” Business Horizons, (Jan-Feb), 8-16.
8. Dligach A.O. (2010), “System-reflexive marketing in strategic management”, [Online], vol. 8, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=388 (Accessed 19 March 2019)
9. Boyko M., E. Suprunova (2013), Holistic marketing at hotel enterprises, Bulletin of the Kyiv National University of Trade and Economics. Vol. 1, pp. 55-63.

№ 3 2021

Дата публікації: 2021-03-26

Кількість переглядів: 9465

Відомості про авторів

К. К. Горячко

к. е. н., доцент, доцент кафедри туризму, Національний транспортний університет, м. Київ, Україна

K. Horiachko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Tourism,National Transport University, Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0002-1957-8908

Як цитувати статтю

Горячко К. К. Аналіз мікросередовища організацій сфери послуг у стратегічному та оперативному маректинг-менеджменті. Ефективна економіка. 2021. № 3. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8755 (дата звернення: 13.07.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.3.85

Horiachko, K. (2021), “Analysis of the micro environment of service organizations in strategic and operational marketing management”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 3, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8755 (Accessed 13 Jul 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.3.85

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.