EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ ПОРТФЕЛЕМ БАНКУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
С. В. Степаненко, О. Г. Римар, О. І. Гулюк

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.3.88

УДК: 336.1

С. В. Степаненко, О. Г. Римар, О. І. Гулюк

МЕТОДИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ ПОРТФЕЛЕМ БАНКУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Анотація

У статті доведено, що реалізація ефективних методів управління кредитним портфелем вимагає комплексного оцінювання його ефективності. Проведений огляд існуючих підходів до моделювання узагальненої оцінки кредитного портфелю дозволив визначити, що ключовими розглядаються критерії дохідності, ризикованості та ліквідності. Аналіз індикаторів оцінювання кредитного портфелю в контексті статистичного аналізу та економіко-математичного моделювання дозволив визначити основні показники, на яких має ґрунтуватися подібний аналіз: рівень кредитної активності окремо за суб’єктами господарювання та фізичними особами; рівень дохідності цих портфелів; рівень ризикованості; частка непрацюючих кредитів. В якості економіко-математичного інструментарію було використано кластерний аналіз, який дозволив сформувати групи банків за середніми значеннями досліджуваних показників. Відповідно кожному кластеру було запропоновано окремі шляхи підвищення ефективності кредитного портфелю.

Ключові слова: кредитний портфель; банк; дохідність; ризикованість та ліквідність; кластерний аналіз.

Література

1. Волкова Н.І. Модель оцінювання ризику кредитного портфеля банку. Економіка і регіон. 2015. № 1. С. 11-17.
2. Затворницький К.С. Критерії оцінки якості кредитного портфеля банку. Фінансовий простір. 2018. № 4. С. 99-108.
3. Табенська Ю.В. Аналіз та оцінка якості кредитного портфелю банку. Молодий вчений. 2018. № 8 (2). С. 397-399.
4. Радова Н.В., Гаркуша Ю.О. Методи та інструменти управління кредитним ризиком у банках. Збірник наукових праць «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики». 2018. № 26. С. 64-71.
5. Про затвердження Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями : Постанова Правління Національного банку України № 351 від 30.06.2016. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0351500-16#Text (дата звернення: 01.11.2020).
6. Карпчук Л.А. Оцінка механізму управління кредитним портфелем комерційних банків України в сучасних умовах. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». 2016. № 3 (31). С. 21-26.
7. Національний банк України : офіційне інтернет-представництво. URL: http://www.bank.gov.ua. (дата звернення: 01.11.2020).
8. Примостка Л.О., Чуб П.М., Карчева Г.Т. Управління банківськими ризиками : навчальний посібник. Київ : Київський національний економічний університет, 2016. 466 с.
9. Шульга Н.П. Управління стратегічним портфелем банку та роль контролінгу в його сервісній підтримці. Світ фінансів. 2006. № 2 (3). С. 80-88.

S. Stepanenko, O. Rymar, O. Huliuk

METHODS OF IMPROVING THE BANK'S LOAN PORTFOLIO MANAGEMENT IN MODERN CONDITIONS

Summary

The important role of the banking system in the national economy is due to its function as a major intermediary in the redistribution of free financial resources between entities to improve the efficiency of their allocation and use of these resources. The unfavorable situation in the national banking system since 2014 requires a thorough review of the management of banking portfolios, including credit. The complexity of managing the loan banking portfolio is due to the diversity of its components, the dynamics of the external environment, the phase of the economic cycle and the general market situation, where the priority should be considered the level of solvency of individuals and businesses. The purpose of the article is to analyze the effectiveness of credit portfolio management of domestic banking institutions in the current conditions of financial development and on its basis to propose appropriate management tools. It is determined that balanced loan portfolio management involves the distribution of risks in proportion to all types of banking activity, effective planning of the profitability of active operations, taking into account the value of liabilities and capitalization. It is proved that the implementation of effective methods of loan portfolio management requires a comprehensive assessment of its effectiveness. A review of existing approaches to modeling a generalized assessment of the loan portfolio revealed that the key criteria are considered to be profitability, risk and liquidity. The analysis of credit portfolio valuation indicators in the context of statistical analysis and economic-mathematical modeling allowed to determine the main indicators on which such an analysis should be based: the level of credit activity separately for businesses and individuals; the level of profitability of these portfolios; level of risk; share of non-performing loans. Cluster analysis was used as an economic and mathematical tool, which allowed to form groups of banks according to the average values of the studied indicators. The results of constructing a tree-like histogram made it possible to single out 7 clusters according to certain indicators. Accordingly, each cluster was offered separate ways to increase the efficiency of the loan portfolio.

Keywords: loan portfolio; bank; profitability; riskiness and liquidity; cluster analysis.

References

1. Volkova, N.I. (2015), “Model of risks assessment of a bank’s credit portfolio”. Ekonomika i rehion. vol. 1. pp. 11-17.
2. Zatvornytsky, K.S. (2018), “Criteria for assessing the quality of the bank᾿s loan portfolio”. Finansovyj prostir. vol. 4. pp. 99-108.
3. Tabenskaya, J.V. (2018), “Analysis and assessment of the quality of credit portfolio of the bank”. Molodyj vchenyj. vol. 8 (2). pp. 397-399.
4. Radova, N.V., Garkyscha Yu. O. (2018), “Methods and instruments of credit risk management in banks”. Zbirnyk naukovykh prats' «Finansovo-kredytna diial'nist': problemy teorii ta praktyky». vol. 26. pp. 64-71.
5. National Bank of Ukraine (2020), “Resolution of the Board of the National Bank of Ukraine "On approval of the Regulation on determining the amount of credit risk by banks of Ukraine for active banking operations"” available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0351500-16#Text (Accessed 01 november 2020).
6. Karpchuk, L.A. (2016), “Evaluation of the credit portfolio management mechanism of commercial banks in ukraine in modern conditions”. Naukovi zapysky Natsional'noho universytetu “Ostroz’ka akademiia”. vol. 3 (31). pp. 21-26.
7. bank.gov.ua (2020), “National Bank of Ukraine: official online representation”, available at: http://www.bank.gov.ua (Accessed 01 november 2020).
8. Prymostka, L.O., Chub, P.M., Karcheva, H.T. (2016), Upravlinnia bankivs'kymy ryzykamy [Banking risk management]. Kyiv : Kyivs'kyj natsional'nyj ekonomichnyj universytet.
9. Shulha, N.P. (2006), “Management of the bank’s strategic portfolio and the role of controlling in its service support”. Svit finansiv. vol. 2 (3). pp. 80-88.

№ 3 2021

Дата публікації: 2021-03-26

Кількість переглядів: 7712

Відомості про авторів

С. В. Степаненко

к. е. н., старший викладач кафедри міжнародного бізнесу, обліку та фінансів, Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

S. Stepanenko

PhD in Economics, Senior Lecturer of the Department of International Business, Accounting and Finance, Kharkiv Institute of Trade and Economics of Kyiv National University of Trade and Economics

ORCID:

0000-0002-6132-328X


О. Г. Римар

к. е. н., доцент кафедри фундаментальних та спеціальних дисциплін, Нововолинський навчально-науковий інститут економіки та менеджменту ЗУНУ

O. Rymar

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Fundamental and Special Disciplines, Novovolynsk Educational and Scientific Institute of Economics and Management of WUNU

ORCID:

0000-003-2273-1157


О. І. Гулюк

магістр, Харківський торговельно-економічний інституту КНТЕУ

O. Huliuk

Mаstеr's dеgrее, Kharkiv Institute of Trade and Economics of Kyiv National University of Trade and Economics

ORCID:

0000-0002-1551-8377

Як цитувати статтю

Степаненко С. В., Римар О. Г., Гулюк О. І. Методи вдосконалення управління кредитним портфелем банку в сучасних умовах. Ефективна економіка. 2021. № 3. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8758 (дата звернення: 13.07.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.3.88

Stepanenko, S., Rymar, O. and Huliuk, O. (2021), “Methods of improving the bank's loan portfolio management in modern conditions”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 3, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8758 (Accessed 13 Jul 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.3.88

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.