EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВПЛИВ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ НА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ
Н. Я. Пітель, М. І. Дяченко

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.3.89

УДК: 631.164.23:[339.9:338.43]

Н. Я. Пітель, М. І. Дяченко

ВПЛИВ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ НА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ

Анотація

В статті розглянуто основні проблеми зовнішньоекономічної діяльності аграрних підприємств України. Проаналізовані напрями розвитку зовнішньоекономічної діяльності аграрних підприємств та визначені перспективи подальшого вдосконалення шляхів її розвитку.
Акцентовано увагу на заходи державної аграрної політики, на питання підвищення ефективності використання інструментів регулювання аграрного ринку сільськогосподарської продукції, згладжування цінових коливань, а також системи аграрної логістики як чинника підвищення прибутковості підприємств за рахунок зниження загальновиробничих витрат.
Визначаємо важливі напрями розвитку зовнішньоекономічної діяльності на предмет залучення іноземного капіталу для інвестування агропромислового виробництва.
Доведено, що для подолання або зниження ризиків для інвесторів України повинно забезпечуватися такими чинниками як: рівень розвитку продуктивних сил та стан ринку інвестицій; правове поле держави (законодавча база); політична воля усіх гілок влади; стан фінансово-кредитної системи; статус іноземного інвестора тощо.
Встановлено, що основними цілями державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, насамперед, є захист економічних інтересів України та інтересів суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності в агропромисловому комплексі; забезпечення збалансованості економіки та внутрішнього ринку; створення найбільш сприятливих умов для інтеграції економіки України в системі світового поділу праці; заохочення конкуренції та ліквідація монополізму у сфері зовнішньоекономічної діяльності; державна підтримка реалізації інвестиційних проектів розвитку пріоритетних виробництв; впровадження економічних регуляторів активізації внутрішньої інвестиційної активності; стимулювання прогресивних структурних змін в економіці; заохочення конкуренції та ліквідація монополізму у сфері зовнішньоекономічної діяльності.
Для того, щоб зовнішньоекономічна діяльність України піднялась до рівня розвинених держав, їй потрібно докласти чимало зусиль за такими напрямками: формування ефективного механізму державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності у агропромисловому комплексі; гнучка державна підтримка реалізації інвестиційних проектів та стимулювання розвитку експортного потенціалу тощо.

Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність; підприємство; аграрний ринок; проблеми; аграрний сектор.

Література

1. Рябінський О.А., Алексєєва А.В., Аннілогова І.О. Фактори і чинники ефективного розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств аграрного сектору /О.А. Рябінський, А.В. Алексєєва, І.О. Аннілогова// Науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор». № 3(29). 2012.С. 91-96.
2. Кубів С.І., Федюк В.В. Аналізування та орієнтування факторів, які впливають на розвиток зовнішньоекономічної діяльності підприємств аграрного сектору /С.І. Кубів, В.В. Федюк //Вісник ХДУ. Серія «Економічні науки»№. № 4. 2020. С.25-29.
3. Черчик Л. Основні проблеми зовнішньоекономічної діяльності підприємств України/Л. Черчик//Економіка й управління національним господарством. № 2. 2015. С. 21-26.
4. Мірченко О.О. Проблеми розвитку зовнішньоекономічної діяльності України /О.О. Мірченко// Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» м. Харків. 2018. 178 с.
5. Тарасюк Г.М., Горшкова Л.О. Підходи до вирішення проблем зовнішньоекономічної діяльності підприємств України /Г.М. Тарасюк, Л.О. Горшкова// Економіка та управління підприємствами. Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського. № 21. 2018. С. 412-415.
6. Офіційний сайт Державного комітету статистики України. URL:http://www.ukrstat.gov.ua/ дата звернення: 15.03.2021.

N. Pitel, M. Dyachenko

THE INFLUENCE OF THE INVESTMENT CLIMATE ON FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY IN THE AGRICULTURAL SECTOR

Summary

The main problems of foreign economic activity of agrarian enterprises of Ukraine are considered in the article. The directions of development of foreign economic activity of agrarian enterprises are analyzed and the prospects of further improvement of the ways of its development are determined.
Emphasis is placed on measures of state agricultural policy, on improving the efficiency of instruments for regulating the agricultural market of agricultural products, smoothing price fluctuations, as well as the system of agricultural logistics as a factor in increasing the profitability of enterprises by reducing overhead costs.
We identify important areas of foreign economic activity to attract foreign capital to invest in agro-industrial production.
It is proved that in order to overcome or reduce risks for Ukrainian investors, such factors as: the level of development of productive forces and the state of the investment market must be provided; legal field of the state (legislative base); political will of all branches of government; the state of the financial and credit system; foreign investor status, etc.
It is established that the main objectives of state regulation of foreign economic activity, first of all, are the protection of economic interests of Ukraine and the interests of subjects of foreign economic activity in the agro-industrial complex; ensuring the balance of the economy and the internal market; creation of the most favorable conditions for the integration of Ukraine's economy in the system of world division of labor; encouragement of competition and elimination of monopoly in the field of foreign economic activity; state support for the implementation of investment projects for the development of priority industries; introduction of economic regulators to intensify domestic investment activity; stimulating progressive structural changes in the economy; promotion of competition and elimination of monopoly in the field of foreign economic activity.
In order for Ukraine's foreign economic activity to rise to the level of developed countries, it needs to make considerable efforts in the following areas: the formation of an effective mechanism for state regulation of foreign economic activity in the agro-industrial complex; flexible state support for the implementation of investment projects and stimulating the development of export potential, etc.

Keywords: foreign economic activity; enterprise; agrarian market; problems; agricultural sector.

References

1. Ryabinsky, O.A. Alekseeva, A.V. and Annilogova, I.O. (2012), “Factors and factors of effective development of foreign economic activity of enterprises of the agrarian sector”, Business Navigator, vol. 3 (29), pp. 91-96.
2. Kubiv, S.I. and Fedyuk, V.V. (2020), “Analysis and orientation of factors influencing the development of foreign economic activity of enterprises in the agricultural sector”, Bulletin of KSU. Series "Economic Sciences", vol. 4, pp. 25-29.
3. Cherchyk, L. (2015), “The main problems of foreign economic activity of enterprises of Ukraine”, Economics and Management of the National Economy, vol. 2, pp. 21-26.
4. Mirchenko, O.O. (2018), Problemy rozvytku zovnishn'oekonomichnoi diial'nosti Ukrainy [Problems of development of foreign economic activity of Ukraine], Kharkiv Polytechnic Institute, Kharkiv, Ukraine.
5. Tarasyuk, G.M. and Gorshkova, L.O. (2018),“Approaches to solving problems of foreign economic activity of enterprises of Ukraine”, Economics and management of enterprises, vol. 21, pp. 412-415.
6. Official site of the State Statistics Committee of Ukraine (2021), available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 15 March 2021).

№ 3 2021

Дата публікації: 2021-03-26

Кількість переглядів: 6658

Відомості про авторів

Н. Я. Пітель

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Уманський національний університет садівництва

N. Pitel

PhD in Economics, Associate Professor,Associate Professor of the Department of Management, Uman National University of Horticulture

ORCID:

0000-0002-5320-1522


М. І. Дяченко

к. с.-г. н., доцент, доцент кафедри менеджменту,Уманський національний університет садівництва

M. Dyachenko

PhD in Agricultural Sciences, Associate Professor,Associate Professor of the Department of Management, Uman National University of Horticulture

ORCID:

0000-0003-4997-5020

Як цитувати статтю

Пітель Н. Я., Дяченко М. І. Вплив інвестиційного клімату на зовнішньоекономічну діяльність в аграрному секторі. Ефективна економіка. 2021. № 3. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8759 (дата звернення: 13.07.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.3.89

Pitel, N. and Dyachenko, M. (2021), “The influence of the investment climate on foreign economic activity in the agricultural sector”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 3, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8759 (Accessed 13 Jul 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.3.89

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.