EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ НАЯВНОЇ ТА ПРОГНОЗОВАНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ
В. Р. Товмасян

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.111

УДК: 336:656.07

В. Р. Товмасян

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ НАЯВНОЇ ТА ПРОГНОЗОВАНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

Статтю присвячено дослідженню методичних підходів щодо прогнозування показників ефективності фінансової політики підприємств. Встановлено, що підприємствам авіаційного комплексу варто систематично відслідковувати рівень ефективності фінансової політики, сформовано ключові її критерії, такі, як: «стійкість», «обіговість», «маневреність», «іммобілізація». На основі визначених ключових критеріїв ефективності фінансової політики підприємств авіаційного комплексу сформовано системний комплекс її економічних показників, в який закладено системоутворюючі елементи управлінського та економічного впливу на фінансові процеси розвитку підприємства. Показники упорядковано у систему відповідно до об’єктів фінансової політики у розрізі двох паралелей фінансових інструментів. До об’єктів регулюючого комплексу таких інструментів віднесено: запаси, грошові кошти та їх еквіваленти, дебіторську заборгованість, власний капітал, інвестований капітал, позиковий капітал, до оптимізуючого – основні засоби та нематеріальні активи. Отримано результати за розрахунками встановлених показників, які дозволять коригувати подальші дії щодо підвищення ефективності фінансової політики підприємства. Запропоновано комплексний методичний підхід до оцінювання наявної та прогнозованої ефективності фінансової політики підприємств, що базується на концептуалізації наростаючої залежності між рівнем ефективності за критеріями стійкості, обіговості, маневреності та іммобілізації, в основу якого закладено модель досяжного зростання та модель визначення прогнозованої ефективності фінансової політики підприємств на базі прецедентів її реалізації та варіювання прийняття рішення у площині базування на досвіді/зміни вектору розвитку шляхом моделювання на основі радіально-базисних нейронних мереж (RBFN). Використання запропонованого в статті методичного підходу дасть змогу визначати ступінь результативності застосованих фінансових інструментів та приймати рішення активізації модернізацій них процедур фінансової політики підприємства.

Ключові слова: підприємство авіаційного комплексу; економіко-математичне моделювання; фінансова політика; система оцінювання; прогнозування.

Література

1. Сафиулин Р. Э. Комплексный подход к оценке деловой активности промышленного предприятия. Бизнес в законе. 2008. №3. С. 317– 320
2. Ковалев В. В. Финансовый анализ: методы и процедуры. М. : Финансы и статистика, 2002. 560 с.
3. Демченко А. О., Момот О. І. Про сутність понять „ефективність” та „результативність” в економіці. Економічний вісник Донбасу. 2013. № 3 (33). С. 207-210.
4. Хорошун Н.А., Шамаева О.П, Избирян Л.В Оценка деловой активности предприятия: золотое правило экономики. Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова. 2017. № 11. С. 260-265
5. Федорова Е.В. Методика экономического анализа деятельности организации. Вестник университета управления. 2009. № 31. С. 35–39.
6. Сайян Г.М. Оценка экономического роста фирмы. Экономика и право. 2017. № 1 (71). С. 50-54.
7. Хиггинс, Р.С. Финансовый анализ: инструменты для принятия бизнес-решений. М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2007. 164 с.
8. Якимова В.А. Перспективный анализ финансового положения предприятий капиталоемких отраслей на основе модели достижимого роста. Корпоративные финансы. 2013. № 1 (25). С. 86-101
9. Ван Хорн, Дж. К. Основы управления финансами. М.: Финансы и статистика, 1996. 800 с.

V. Tovmasian

METHODOLOGICAL APPROACH TO THE ASSESSMENT OF THE EXISTING AND FORECAST EFFICIENCY OF THE ENTERPRISES' FINANCIAL POLICY

Summary

The article is devoted to the study of the methodological approaches to forecasting the effectiveness of enterprises financial policy. It is established that the aviation complex enterprises should systematically monitor the level of efficiency of financial policy, its key criteria are formed, such as: "stability", "turnover", "maneuverability", "immobilization". On the basis of the defined key criteria of the financial policy efficiency of the aviation complex enterprises of its economic indicators in which system-forming elements of administrative and economic influence on financial processes of development of the enterprise are put is formed. The indicators are arranged in the system according to the objects of financial policy in the context of two parallels of financial instruments. The objects of the regulatory complex of such instruments include: inventories, cash and cash equivalents, receivables, equity, invested capital, debt capital, the optimizer - fixed assets and intangible assets. The results are obtained by calculating the established indicators, which will allow to adjust further actions to improve the efficiency of the enterprise financial policy. A comprehensive methodological approach to assessing the existing and projected effectiveness of enterprises financial policy. This approach based on the conceptualization of the growing relationship between the level of efficiency on the criteria of stability, turnover, maneuverability and immobilization, based on the model of achievable growth and precedents for its implementation and variation of decision-making in the plane based on experience / changes in the vector of development by modelling based on radial-based neural networks (RBFN). Based on the RBFN, integrated indicators of financial policy efficiency are modelled and predicted according to the criteria of stability, turnover, maneuverability and immobilization. Precedents have been identified, the use of which precedes the increase of the efficiency of the financial policy of the enterprises of the aviation complex according to the criteria of "stability" and "turnover". The results of the modelling confirmed the expediency of concentrating on improving those components of financial policy that set a negative precedent for further development. The use of the methodological approach proposed in the article will allow to determine the effectiveness degree of the applied financial instruments and to make a decision to intensify the modernization of the financial policy procedures of the enterprise.

Keywords: enterprise of aviation complex; economic and mathematical modeling; financial policy; evaluation system; forecasting.

References

1. Safiulin, R. E. (2008). “An integrated approach to assessing the business activity of an industrial enterprise”. Biznes v zakone, vol. 3, pp. 317– 320.
2. Kovalev, V. V. (2002). Finansovyj analiz: metody i procedury [Financial analysis: methods and procedures.], Finansy i statistika, Moscow, Russia, P.560. (in Russian).
3. Momot, O. I. & Demchenko, A. O. (2013). “On the essence of the concepts of "efficiency" and "effectiveness" in economics”. Ekonomichny`j visny`k Donbassu, vol. 3(33), pp. 207-210.
4. Horoshun, N.A., Shamaeva, O.P and Izbiryan, L.V (2017) “Assessment of business activity of an enterprise: the golden rule of economics”. Vestnik BGTU im. V.G. SHuhova. Vol. 11, pp. 260-265.
5. Fedorova, E. V. (2009). “Methodology for economic analysis of the organization”. Vestnik universiteta, vol. 31, pp. 35-40.
6. Sajyan, G. M. (2017). “Assessment of the economic growth of a firm”. Seriya «Ekonomika i pravo», vol. 1 (71), pp. 50-54.
7. Higgins, R. S. & Rajmers, M. (2007). Finansovyj analiz: instrumenty dlya prinyatiya biznes-reshenij [Financial analysis: tools for making business decisions], Moscow, Russia, P. 164 (in Russian).
8. Yakimova, V. A. (2013). Perspektivnyj analiz finansovogo polozheniya predpriyatij kapitaloemkih otraslej na osnove modeli dostizhimogo rosta [Prospective analysis of the financial situation of enterprises in capital-intensive industries based on an achievable growth model]. Korporativnye finansy, vol. 1 (25), pp. 86-101.
9. Horn, V. D. K. (1996). Osnovy upravleniya finansami: Per. s angl./Van Dzh. K. Horn. [Fundamentals of Financial Management], Finansy i statistika, Moscow, Russia, P. 800 (In Russian).

№ 1 2021

Дата публікації: 2021-02-26

Кількість переглядів: 5803

Відомості про авторів

В. Р. Товмасян

к. е. н., докторант, ПВНЗ "Європейський університет"

V. Tovmasian

PhD in Economics, Doctoral candidate,Private Higher Educational Institution “European University”

ORCID:

0000-0002-1802-8939

Як цитувати статтю

Товмасян В. Р. Методичний підхід до оцінювання наявної та прогнозованої ефективності фінансової політики підприємств. Ефективна економіка. 2021. № 1. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8761 (дата звернення: 22.09.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.111

Tovmasian, V. (2021), “Methodological approach to the assessment of the existing and forecast efficiency of the enterprises' financial policy”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8761 (Accessed 22 Sep 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.111

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.