EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОЛОГІЧНИЙ ТУРИЗМ ЯК СКЛАДОВА ЗЕЛЕНОЇ ЕКОНОМІКИ
В. О. Бойко

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4.73

УДК: 338.48-53:502

В. О. Бойко

ЕКОЛОГІЧНИЙ ТУРИЗМ ЯК СКЛАДОВА ЗЕЛЕНОЇ ЕКОНОМІКИ

Анотація

В умовах карантину, пов’язаного з пандемією COVID -19, екологічний туризм один із популярних напрямів відпочинку, що користується попитом. Пов’язано це з тим, що людство зрозуміло наскільки згубна екологія та агресивні фактори міського середовища, а екотуризм дозволяє побути наодинці з природою і захиститись від шкідливих подразників.
У статті охарактеризовано екологічний туризм як напрям зеленої економіки. Вивчено сучасні тенденції і перспективи розвитку екологічного туризму в Україні в умовах посилення глобалізаційних процесів. Відображено головні чинники впливу на формування екологічного туризму. Приведено приклади розвитку екологічного туризму у Херсонській області.
Для ефективного розвитку екологічного туризму в Україні має сенс запозичення прикладу європейської туристичної практики і розвиток таких форм туризму як природні парки, екостежки, еко-курорти, еко-котеджі, глемпінги та інші.

Ключові слова: «зелені» проєкти; екологічний туризм; чинники формування екотуризму; компоненти екотуризму; екостежки;еко-курорт; еко-котедж; глемпінги.

Література

1. Эко невидаль. Экологический туризм и где его искать. URL: https://ecosphere.press/2020/09/01/eko-nevidal/
2. Посохов І.С., Сагайдачна А.В. Перспективи розвитку екологічного туризму в Україні. Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна. Серія «Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм». Вип. 9, 2019. С.203-212.
3. Мазур С.А., Прилуцький А.М. Сільський туризм як перспективний напрям розвитку внутрішнього туризму. Ефективна економіка. 2018. № 2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6122
4. Бондар Ю., Легінькова Н. Екотуризм як важлива складова стратегії сталого розвитку України. Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Теоретичні і прикладні напрямки розвитку туризму та рекреації в регіонах України». Збірник наукових праць. Кропивницький. ЛА НАУ, 2019. С. 338-346.
5. Сердюкова О.М. Сутність сільського зеленого туризму. Економіка та держава. 2014. № 3. С. 87-90. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ ecde_2014_3_22 (дата звернення: 17.03.2021).
6. Биркович В.І. Сільський зелений туризм - пріоритет розвитку туристичної галузі України. Стратегічні пріоритети, 2008. № 1 (6). С. 138-143.
7. Тимчук С. Екологічний туризм як напрям соціально-економічного розвитку сільських територій. Національна і регіональна економіка. Вісник ТНЕУ, 2016. № 1. С. 35-41.
8. Trusova, N.V., Kyrylov, Y.Y., Hranovska, V.Hr., Prystemskyi, O.S., Krykunova, V.M. & Sakun, A.Zh. (2020). The imperatives of the development of the tourist services market in spatial polarization of the regional tourist system. GeoJournal of Tourism and Geosites, 29(2), 565–582. https://doi.org/10.30892/gtg.29215-490
9. Бойко В.О. Розвиток зеленого туризму у південному регіоні. Підприємництво в аграрній сфері: глобальні виклики та ефективний менеджмент: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції у 2 ч. (с. 65-68). 12-13 лютого 2020, Запоріжжя, Україна: ЗНУ.
10. Boiko, V. O. Green tourism as a perspective direction for rural entrepreneurship development. Scientific approaches to modernizing the economic system: vector of development: collective monograph. Lviv-Toruń : Liha-Pres, 2020. pp. 1-18.
11. Бойко В.О., Драгота І.П. Глемпінг – ексклюзивний туристичний продукт сьогодення. The I International Science Conference on Multidisciplinary Research, January 19 – 21, 2021, Berlin, Germany. pp. 208-210.
12. Бойко В. О., Ключник А. В., Півньова Л. В. (2020). Зміцнення конкурентоспроможності підприємств екологічного (зеленого) туризму. Вісник Херсонського Національного Технічного Університету. №3. С. 213-222. https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2020.3.28
13. Екотуризм у світі. URL:https://we.org.ua/rizne/ekoturyzm-u-sviti/
14. Бойко В. О. Сільський зелений туризм в Україні: проблеми та перспективи. Агросвіт. 2020. № 22. С. 58–65. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.22.58
15. Romanenko, Y. O., Boiko, V. O., Shevchuk, S. M., Barabanova, V. V., & Karpinska, N. V. Rural development by stimulating agro-tourism activities. International Journal of Management, 2020. № 11(4), С. 605-613. doi:10.34218/IJM.11.4.2020.058
16. Купріянчик І.П., Дорош А.Й., Салюта В.А. Фактори впливу на розвиток сільського зеленого туризму як малого підприємництва в Україні. Економіка природокористування і сталий розвиток, 2019. № 6 (25). С. 100-106.
17. Бойко В.О. Екологічний туризм: проблеми, перспективи та шляхи розвитку. Економіка, фінанси, управління: наукові підходи та практика реалізації: Зб. матеріалів здобувачів вищої освіти і молодих вчених ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції / за ред. Танклевської Н.С. (с. 19-21). 11 березня 2020, м.Херсон: ХДАУ.
18. Oleksii LYULYOV, Yana US, Tetyana PIMONENKO, Aleksy KWILINSKI, Tetyana VASYLIEVA, Nataliya DALEVSKA, Jan POLCYN and Viktoriia BOIKO “ The Link Between Economic Growth and Tourism: Covid-19 Impact” Proceedings of the 36th International Business Information Management Association (IBIMA), ISBN: 978-0-9998551- 5-7, 4-5 November 2020, Granada, Spain.
19. Kyrylov, Y., Hranovska, V., Boiko, V., Kwilinski, A., & Boiko, L. (2020). International Tourism Development in the Context of Increasing Globalization Risks: On the Example of Ukraine’s Integration into the Global Tourism Industry. Journal of Risk and Financial Management, 13(12), 303. https://doi.org/10.3390/jrfm13120303

V. Boiko

ECOLOGICAL TOURISM AS A COMPONENT OF A GREEN ECONOMY

Summary

Under quarantine, related to the COVID-19 pandemic, ecological tourism is one of the most popular trends in leisure activities, enjoying demand. It is caused by the fact that people understand that the ecosystem of urban environments is unhealthy and its factors are aggressive. On the contrary, eco-tourism allows being alone with nature and avoiding harmful irritants.
The paper characterizes ecological tourism as a trend in a green economy. It examines the modern tendencies and prospects of the development of ecological tourism in Ukraine under conditions of increasing globalization processes. The study reflects the main factors affecting the formation of ecological tourism. It gives the examples of the development of ecological tourism in Kherson region.
In order to develop ecological tourism in Ukraine effectively it is desirable to follow the examples of European tourism practices and develop such types of tourism as nature parks, eco-paths, eco-resorts, eco-cottages, glampings etc.
Global strategies of social-economic and ecological development determine a significant role of tourism industry as one of the most important areas of the country’s activity. With the transition of Ukraine to the principles of self-government and self-sufficiency, as a result of the processes of decentralization, green tourism will become a stimulating factor increasing the effectiveness of economic development of rural territories. Green tourism generates social welfare, it is considered to be a major sector of diversification of the agrarian sector of economy and maintenance of public welfare, and its development requires special measures during long-term restrictions of the movement of internal and external tourist flows.
According to the forecasts of the leading world experts, ecological tourism has good prospects, the more investments it will receive, the faster and more effective the solution to most ecological problems will be found. Ecological tourism has all chances to change people for the better, developing foundations of ecological culture.

Keywords: “green” projects; ecological tourism; factors of eco-tourism formation; eco-tourism components; eco-paths; eco-resort; eco-cottage; glamping.

References

1. Ecosphere (2020), “Eco invisible. Ecological tourism and where to find it”, available at: https://ecosphere.press/2020/09/01/eko-nevidal/ (Accessed 16 March 2021).
2. Posokhov, I.S. and Sahaidachna, A.V. (2019), “Prospects of the development of ecological tourism in Ukraine”, Bulletin of KhNU named after V.N. Karazin. Series “International relations. Economics. Country studies. Tourism”, vol. 9, pp. 203-212.
3. Mazur, S. and Prylutskyi, A. (2018), “Rural tourism as a prospective direction development of domestic tourism”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6122
4. Bondar, Y. and Leginkova, N. (2019), “Ecotourism as an important component of the strategy of sustainable development of Ukraine”, Materialy V Mizhnarodnoi naukovopraktychnoi konferentsii “Teoretychni i prykladni napriamky rozvytku turyzmu ta rekreatsii v rehionakh Ukrainy”, Zbirnyk naukovykh prats [Proceedings of the V International scientificpractical conference “Theoretical and applied directions of tourism and recreation in the regions of Ukraine”. Collection of scientific works], LA NAU, Kropyvnytskyi, Ukraine, pp. 338-346.
5. Serdyukova, O.M. (2014), “The essence of rural green tourism”, Economy and state, [Online], vol. 3, pp. 87-90, available at: http:// nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2014_3_22 (Accessed 16 March 2021).
6. Byrkovych, V.I. (2008), “Rural green tourism - a priority for the development of the tourism industry of Ukraine”, Strategic priorities, vol. 1, no. 6, pp. 138-143.
7. Tymchuk, S. (2016). “Ecological tourism as a trend in social and economic development of rural territories”, National and regional economies. Bulletin of TNEU, vol.1, pp. 35-41.
8. Trusova, N.V. Kyrylov, Y.Y. Hranovska, V.Hr. Prystemskyi, O.S. Krykunova, V.M. and Sakun, A.Zh. (2020), “The imperatives of the development of the tourist services market in spatial polarization of the regional tourist system”, GeoJournal of Tourism and Geosites, vol. 29(2), pp. 565–582. https://doi.org/10.30892/gtg.29215-490
9. Boiko, V.О. (2020), Rozvytok zelenoho turyzmu u pivdennomu rehioni [The development of green tourism in the southern region]. Pidpryiemnytstvo v ahrarnii sferi: hlobalni vyklyky ta efektuvnyi menedzhment: Materialy І Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii u 2 ch. [Entrepreneurship in the agrarian sector: global challenges and effective management: Proceedings of the 1st International scientific practical conference in 2 parts], ZNU, Zaporizhzhia, Ukraine, 12-13 feb, pp. 65-68.
10. Boiko, V. O. (2020), “Green tourism as a perspective direction for rural entrepreneurship development”. Scientific approaches to modernizing the economic system: vector of development: collective monograph, Liha-Pres, Lviv-Toruń, pp. 1-18.
11. Boiko, V.О. and Drahota, I.P. (2021), “Glamping is an exclusive tourism product of the present”. The 1st International Science Conference on Multidisciplinary Research, Berlin, Germany, January 19 – 21, pp. 208-210
12. Boiko ,V. O. Kliuchnyk, A. V. and Pivnova, L. V. (2020), “Increasing competitiveness of enterprises of ecological (green) tourism”. Bulletin of Kherson National Technical University, vol. 3, pp. 213-222. https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2020.3.28
13. we.org.ua (2021), “Ecotourism in the world”, available at: https://we.org.ua/rizne/ekoturyzm-u-sviti/ (Accessed 18 March 2021).
14. Boiko, V. (2020), “Rural green tourism in Ukraine: problems and prospects”, Agrosvit, vol. 22, pp. 58–65. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.22.58
15. Romanenko, Y. O. Boiko, V. O. Shevchuk, S. M. Barabanova, V. V. and Karpinska, N. V. (2020), “Rural development by stimulating agro-tourism activities”, International Journal of Management, vol. 11(4), pp. 605-613. doi:10.34218/IJM.11.4.2020.058
16. Kupriianchik, I. Dorosh, А. and Saliuta, V. (2019), “Factors of impact on rural green tourism development as a small entrepreneurship in Ukraine”, Economics of nature management and sustainable development, vol. (25), pp. 100-106.
17. Boiko, V.O. (2020), “Ecological tourism: problems, prospects and ways of development”, Ekonomika, finansy, upravlinnia: naukovi pidkhody ta praktyka realizatsii: Zb. materialiv zdobuvachiv vyshchoi osvity i molodykh vchenykh III Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii / za red. Tanklevskoi N.S. [Economics, finance, management: scientific approaches and implementation practice: Coll. materials of applicants for higher education and young scientists of the III All-Ukrainian scientific-practical conference], KSAU, Kherson, Ukraine, 11 march, pp. 19-21.
18. Lyulyov, O. Us, Y. Pimonenko, T. Kwilinski, A. Vasylieva, T. Dalevska, N. Polcyn, J. and Boiko, V. (2020), “The Link Between Economic Growth and Tourism: Covid-19 Impact”, Proceedings of the 36th International Business Information Management Association (IBIMA), Granada, Spain, 4-5 November.
19. Kyrylov, Y. Hranovska, V. Boiko, V. Kwilinski, A. and Boiko, L. (2020). “International Tourism Development in the Context of Increasing Globalization Risks: On the Example of Ukraine’s Integration into the Global Tourism Industry”, Journal of Risk and Financial Management, vol. 13(12), 303. https://doi.org/10.3390/jrfm13120303

№ 4 2021

Дата публікації: 2021-04-29

Кількість переглядів: 8584

Відомості про авторів

В. О. Бойко

к. е. н., доцент кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу й іноземних мов,Херсонський державний аграрно-економічнй університет

V. Boiko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Tourism, Hotel and Restaurant Business and Foreign Languages, Kherson State Agrarian and Economic University

ORCID:

0000-0002-8032-5731

Як цитувати статтю

Бойко В. О. Екологічний туризм як складова зеленої економіки. Ефективна економіка. 2021. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8773 (дата звернення: 25.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4.73

Boiko, V. (2021), “Ecological tourism as a component of a green economy”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8773 (Accessed 25 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4.73

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.