EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

UX-СТРАТЕГІЯ ЯК СКЛАДОВА БІЗНЕС-СТРАТЕГІЇ ПРИ РОЗРОБЦІ ЦИФРОВИХ ПРОДУКТІВ
Л. Б. Самойленко

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4.74

УДК: 330.3: 338.4

Л. Б. Самойленко

UX-СТРАТЕГІЯ ЯК СКЛАДОВА БІЗНЕС-СТРАТЕГІЇ ПРИ РОЗРОБЦІ ЦИФРОВИХ ПРОДУКТІВ

Анотація

Автором розглянуто поняття UX-стратегії як складової бізнес-стратегії та надано визначення. В статті зображена відмінність між близькими поняттями UX (user experience, користувацький досвід) та СХ (customer experience, клієнтський або споживчий досвід). Про важливість СХ і UX для підвищення ефективності компаній наведено дані досліджень. Автором розглянуто поняття цифрового продукту. Визначено, що невід’ємною рисою цифрового продукту є його можливість бути каналом для цифрової взаємодії зі споживачами. Продукт — це сукупність товарів, послуг та інформації, які мають цінність для споживача. Необхідно розуміти які властивості продукту є базовими, які — очікувані, а які унікальні і як вони міняються з часом. Цифровий продукт також є інтерфейсом між клієнтом і цінністю, яку надає компанія.
Розглянуто як UX-стратегія пов’язана з бізнес-стратегією компанії. Досліджено зв’язок бізнес-моделі з UX-стратегією. Ключовим інструментом для перевірки бізнес-стратегії є канва бізнес-моделі (business model canvas). До неї входять такі ключові компоненти: споживчі сегменти, ціннісні пропозиції, канали збуту, відносини з клієнтами, потоки доходів, ключові ресурси, ключові види діяльності, ключові партнери і структура затрат. Канва бізнес-моделі використовується для формулювання гіпотез, а після їх підтвердження, для побудови стратегії.
Також розглянуто чинники, які впливають на вибір тієї чи іншої бізнес-моделі при створенні нового продукту. Обгрунтовано доцільність використвння бенчмаркінгу при формуванні гіпотези для проектування цифрових продуктів. Досліджено інновацію цінності при розробці нових продуктів. Розглянуто інструменти для моделювання ціннісної пропозиції. Обгрунтовано необхідність розробки аналітичного плану на етапі проектування продукту, який включатиме набір подій, що автоматично фіксуються в продукті для подальшого їх аналізу. Наведені загальні метрики оцінки UX, що відображають функціональність і юзабіліті цифрового продукту. Запропоновано модель UX-стратегії як складової бізнес-стратегії при розробці цифрових продуктів. Розглянуто інструменти, які необхідно застосовувати при розробці і впровадженні UX-стратегії.

Ключові слова: UX-стратегія; бізнес-модель; інновація цінності; цифровий продукт.

Література

1. Леви Д. UX-стратегия. Чего хотят пользователи и как им это дать. СПб.: Питер, 2016. 304с.
2. Бланк С. Четыре шага к озарению. Стратегии создания успешных стартапов. М.: Альпина Паблишер, 2017. 368с.
3. Норман Д. Дизайн звичних речей. Харків: КСД, 2019. 320с.https://bookclub.ua/catalog/books/busines/dizayn-zvichnih-rechey
4. Murton Beets L ., Handley A. B2B Content Marketing 2018: Benchmarks, Budgets, and Trends—North America. 2018. URL: https://contentmarketinginstitute.com/wp-content/uploads/2017/09/2018-b2b-research-final.pdf (дата звернення: 15.12.2020).
5. Вікіпедія. Досвід користування. 2020. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D0%B4_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F (дата звернення: 15.12.2020).
6. Farrell M. PwC: Consumers Will Pay More for Better Experience. 2018. URL: https://www.nexttv.com/news/pwc-consumers-will-pay-more-better-experience-418882 (дата звернення: 15.12.2020).
7. European Predictions 2021. 2020. URL: https://go.forrester.com/europe-predictions-2021/?utm_source=pressrelease&utm_medium=pr&utm_campaign=predictions_2021_eu (дата звернення: 15.12.2020).
8.Остервальдер О., Піньє І. Створюємо бізнес-модель. Новаторські ідеї для всіх і кожного. К.: Наш Формат, 2017, 288с.
9. Шик М., Франкенбергер К., Гассман О. Бизнес-модели: 55 лучших шаблонов. М.: Альпина Паблишер, 2019. 432с.
10. Гарвін Д., Створення організації, що навчається. Harvard Business Review. 1993 липень-серпень. С. 78-91.
11. Портер М. Конкуренция М.: Вильямс, 2005. 608 с.
12. Кім Ч., Моборн Р. Стратегія Блакитного Океану. Як створити безхмарний ринковий простір і позбутися конкуренції. Харків: КСД, 2019. 270с.
13. Крістенсен К. Дилема інноватора. Як нові технології нищать сильні компанії. Київ: Yakaboo Publishing, 2017. 276с.
14. Райз Е. Стартап без помилок. Харків: Vivat, 2016. 368с.
15. Барнет Б., Еван Д. Дизайн-мислення. Спроектуй своє життя. К.: Наш Формат, 2018. 224с.
16. Ulwick T. The Jobs-to-be-Done Canvas. 2018. URL: https://jobs-to-be-done.com/the-jobs-to-be-done-canvas-f3f784ad6270 (дата звернення: 15.12.2020).
17. Croll A., Yoskovitz B. Lean Analytics. Use Data to Build a Better Startup Faster. O'Reilly Media, 2019. 436с.

L. Samoylenko

UX-STRATEGY AS A COMPONENT OF BUSINESS STRATEGY IN DIGITAL PRODUCT DEVELOPMENT

Summary

The author considers the concept of UX-strategy as a component of business strategy and provides a definition. The article shows the difference between similar concepts of UX (user experience) from CX (customer experience). Research data are presented on the importance of CX and UX for increasing the efficiency of companies. The author considers the concept of the digital product. It is determined that an integral feature of a digital product is its ability to be a channel for digital interaction with consumers. A product is a set of goods, services and information that have value for the consumer. It is necessary to understand which product properties are basic, which are expected, which are unique and how they change over time. A digital product is also the interface between the customer and the value that the company provides.
Considered a UX strategy related to the company's business strategy. The connection between the business model and the UX strategy has been studied. The key tool for testing a business strategy are the business model canvas. It includes the following key components: consumer segments, value proposition, sales channels, customer relationships, revenue streams, key resources, key activities, key partners and cost structure. The outline of the business model is used to formulate hypotheses, and after their confirmation, to build a strategy.
The factors that influence the choice of a business model when creating a new product are considered. The expediency of using benchmarking in the formation of hypotheses for the design of digital products is substantiated. The innovation of value in the development of new products is studied. The tools for modeling the value proposition are considered. The need to develop an analytical plan at the stage of product design, which will include a set of events that are automatically recorded in the product for further analysis. The general metrics of UX estimation reflecting functionality and usability of a digital product have resulted. The model of UX-strategy as a component of business strategy at the development of digital products is offered. The tools that need to be used in the development and implementation of UX-strategy are considered.

Keywords: UX-strategy; business model; value innovation; digital product.

References

1. Levi, D. (2016), UX-strategija. Chego hotjat pol'zovateli i kak im jeto dat' [UX Strategy: How to Devise Innovative Digital Products that People Want], Piter, St. Petersburg, Russia.
2. Blank, S. (2017), Chetyre shaga k ozareniju. Strategii sozdanija uspeshnyh startapov. [The four steps to the Epiphany. Saccessful Strategies for products that win], Al'pina Pablisher, Moscow, Russia.
3. Norman, D. (2019), Dyzajn zvychnykh rechej [The psychology of everyday things], KSD, Kharkiv, Ukraine.
4. Murton Beets, L and Handley, A. (2018), “B2B Content Marketing 2018: Benchmarks, Budgets, and Trends—North America”, available at: https://contentmarketinginstitute.com/wp-content/uploads/2017/09/2018-b2b-research-final.pdf (accessed 15 Dec 2020).
5. Wikipedia (2020), “User experience”, available at: https://en.wikipedia.org/wiki/User_experience (accessed 15 Dec 2020).
6. Farrell, M. (2018), “PwC: Consumers Will Pay More for Better Experience”, available at: https://www.nexttv.com/news/pwc-consumers-will-pay-more-better-experience-418882 (accessed 15 Dec 2020).
7. Forrester Research (2020), “European Predictions 2021”, available at: https://go.forrester.com/europe-predictions-2021/?utm_source=pressrelease&utm_medium=pr&utm_campaign=predictions_2021_eu (accessed 15 Dec 2020).
8. Osterval'der, O. and Pin'ie, I. (2017), Stvoriuiemo biznes-model'. Novators'ki idei dlia vsikh i kozhnoho [Business Model Generation], Nash Format, Kyiv, Ukraine.
9. Shik, M. Frankenberger, K. and Gassman, O. (2019), Biznes-modeli: 55 luchshih shablonov [Business Model Navigator], Al'pina Pablisher, Moscow, Russia.
10. Harvin, D., (1993), “Creating a learning organization”, Harvard Business Review, pp. 78-91.
11. Porter, M. (2005), Konkurencija [Competition], Vil'jams, Moscow, Russia.
12. Kim, Ch. and Moborn, R. (2019), Stratehiia Blakytnoho Okeanu. Yak stvoryty bezkhmarnyj rynkovyj prostir i pozbutysia konkurentsii [Blue Ocean Strategy: How to Create Uncontested Market Space and Make the Competition Irrelevant], KSD, Kharkiv, Ukraine.
13. Kristensen, K. (2017), Dylema innovatora. Yak novi tekhnolohii nyschat' syl'ni kompanii [The Innovator's Dilemma. When New Technologies Cause Great Firms to Fail.], Yakaboo Publishing, Kyiv, Ukraine.
14. Rajz, E. (2016.), Startap bez pomylok [Startup without errors], Vivat, Kharkiv, Ukraine.
15. Barnet, B., Evan, D. (2018), Dyzajn-myslennia. Sproektuj svoie zhytti [Designing Your Life: How to Build a Well-Lived, Joyful Life], Nash Format, Kyiv, Ukraine.
16. Ulwick, T. (2018), “The Jobs-to-be-Done Canvas”, available at: https://jobs-to-be-done.com/the-jobs-to-be-done-canvas-f3f784ad6270 (accessed 15 Dec 2020).
17. Croll, A., Yoskovitz, B. (2019), Lean Analytics. Use Data to Build a Better Startup Faster, O'Reilly Media, Sebastopol, USA.

№ 4 2021

Дата публікації: 2021-04-29

Кількість переглядів: 8323

Відомості про авторів

Л. Б. Самойленко

к. е. н., доцент кафедри фінансів ПВНЗ «Бориспільського інституту муніципального менеджменту при Міжрегіональній Академії управління персоналом»

L. Samoylenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Department of Finance, «Borispolskuy institution municipal Management at the Interregional Academy of Personnel Management»

ORCID:

0000-0002-8177-7780

Як цитувати статтю

Самойленко Л. Б. Ux-стратегія як складова бізнес-стратегії при розробці цифрових продуктів. Ефективна економіка. 2021. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8774 (дата звернення: 25.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4.74

Samoylenko, L. (2021), “Ux-strategy as a component of business strategy in digital product development”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8774 (Accessed 25 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4.74

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.