EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УПРАВЛІНСЬКО-БУХГАЛТЕРСЬКИЙ АСПЕКТ ЗАПРОВАДЖЕННЯ БЕЗТАРИФНОЇ СИСТЕМИ ОПЛАТИ ПРАЦІ ДЛЯ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ
А. М. Волківська, Г. В. Осовська, Т. В. Семенюк, Т. О. Вишнівська

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4.79

УДК: 658.3.007:331.108.43

А. М. Волківська, Г. В. Осовська, Т. В. Семенюк, Т. О. Вишнівська

УПРАВЛІНСЬКО-БУХГАЛТЕРСЬКИЙ АСПЕКТ ЗАПРОВАДЖЕННЯ БЕЗТАРИФНОЇ СИСТЕМИ ОПЛАТИ ПРАЦІ ДЛЯ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

Управління процесом праці та її оплата, як і управління виробництвом, належать до комерційної діяльності, що має направленість на реалізацію й виконання намічених рішень. Для ухвалення цих оптимальних рішень вихідною слугує інформація, яка одержана в ході накопичення бухгалтерських зв’язків, а також в процесі аналізу самих даних бухгалтерського обліку. Основне значення оплати праці полягає в тому, щоб стимулювати виробничу поведінку працівників підприємства, направивши їх зусилля на досягнення стратегічних завдань, що стоять перед ними, іншими словами – поєднати матеріальну зацікавленість працівників із завданнями розбудови стратегії підприємства.
Актуальність теми дослідження статті полягає в тому, що підприємства різних форм власності, які здійснюють підприємницьку діяльність сьогодні, використовують і нові форми організації праці, що, у більшості випадків, мають конкретну направленість – використання стимулюючої функції менеджменту, тобто бажають забезпечити тісний зв'язку між оплатою праці та кінцевим конкретним результатом господарської діяльності. Це, у свою чергу, передбачає використання сучасних та прогресивних систем й форм оплати праці, які б персоніфікували індивідуальні особливості кожного працівника в його трудовій діяльності та їх внесок у загальний результат господарської діяльності. Таким чином, потрібна принципово нова організація оплати праці, яка б відповідала вимогам сучасності, що не є самоціллю, а є об’єктивною необхідністю заміни застарілої та неефективної моделі оплати праці, яка через уповільнення щодо використання потенціалу працівників і колективу у цілому, гальмує розвиток підприємства.
Стаття присвячена обґрунтуванню управлінсько-бухгалтерського аспекту запровадження безтарифної системи оплати праці для малих підприємств шляхом практичної перевірки дієвості запропонованого «Алгоритму проведення розрахунку оплати праці на основі запровадження безтарифної системи оплати праці» з використанням «Орієнтовної системи кваліфікаційних рівнів» й «Орієнтовної шкали оцінки виконування функціональних обов’язків та ставлення до праці працівників». Крім того, були сформульовані рекомендації з організації ведення бухгалтерського обліку та визначена схема розробки й запровадження гнучких безтарифних систем оплати праці для малих підприємств.

Ключові слова: організаційні; управлінські; бухгалтерські особливості безтарифної системи оплати праці.

Література

1. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 19 (МСБО 19). – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_011#Text
2. Баценко Л.М. Галенін Р.В. Стеценко Я.Е. Збалансованість винагороди та покарання в системі управління мотивацією на підприємсті. – Режим доступу : http://repo.snau.edu.ua/bitstream/123456789/8207/1/%d0%91%d0%b0%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be%20%d0%9b.%d0%9c..%20%d0%93%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%96%d0%bd%20%d0%a0.%d0%92..pdf
3. Волківська А. М., Осовська Г. В., Семенюк Т. В., Кавун О. П. Організаційний, економічний та мотиваційний аспекти запровадження безтарифної системи оплати праці для малих підприємств. Ефективна економіка. 2021. № 3. URL: http://www.economy.nayka.com.ua.
4. Дудатій Л.М., Магопець О.А. Особливості використання безтарифної системи оплати праці на підприємствах. Кіровоградського національного технічного університету: економічні науки. 2011. Випуск 19. С. 381-385. – Режим доступу :http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/246/1/65.pdf
5. Закон України «Про відпустки» № 504/96 від 15 лист. 1996 р. [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу : http://www.gov.rada.ua.
6. Закон України «Про колективні договори та угоди» № 3356-XII від 01 лип. 1993 р. [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу : http://www.zakon.rada.kiev.ua.
7. Закон України «Про оплату праці» № 108/95- ВР від 24 бер. 1995 р. [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу : http://www.zakon.rada.kiev.ua.
8. Заставнюк Л.І. Липовецька Т.Р. Проблематика системи мотивації персоналу в сучасному менеджменті підприємства. Приазовський економічний вісник. Випуск 3(14) 2019. С. 166-172. Електронний науковий журнал. URL: http://pev.kpu.zp.ua/
9. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів України № 291 від 30 лист. 1999 р. [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу : http://www.zakon.rada.kiev.ua.
10. Кодекс законів про працю України в редакції від 18 вересня 2018 року № 2542-VIII. [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу : http://www.zakon.rada.kiev.ua.
11. Податковий Кодекс України № 2755-VI від 02 груд. 2010 р. [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу : http://www.zakon.rada.gov.ua.
12. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 26 «Виплати працівникам».
13. Семенов Г.А., Складанна К.І. Впровадження безтарифної системи оплати праці: Економіка та підприємництво, 2013 р. № 2 (71). С. 174-180. – Режим доступу :http://www.econom.stateandregions.zp.ua/journal/2013/2_2013/35.pdf
14. Тертичний О.О.. Сучасні системи оплати праці. Зовнішня торгівля: право, економіка, фінанси. №2. 2013. С. 62-67.

А. Volkivska, G. Osovska, T. Semenyuk, T. Vyshnivska

MANAGEMENT AND ACCOUNTING ASPECT OF INTRODUCTION OF TARIFFLESS SYSTEM OF PAYMENT FOR SMALL ENTERPRISES

Summary

Management of the labor process and its payment, as well as production management, belong to the commercial activity, which is aimed at the implementation and execution of the planned decisions. The source of these optimal decisions is the information obtained during the accumulation of accounting links, as well as in the process of analyzing the accounting data themselves. The main importance of wages is to stimulate the production behavior of employees, directing their efforts to achieve the strategic objectives facing them, in other words – to combine the material interest of employees with the tasks of building enterprise strategy.
The relevance of the research topic of the article is that enterprises of different forms of ownership that carry out business activities today, use new forms of labor organization, which, in most cases, have a specific focus – the use of incentive management, ie want to ensure close ties between wages and the final concrete result of economic activity. This, in turn, involves the use of modern and progressive systems and forms of remuneration, which would personify the individual characteristics of each employee in his work and their contribution to the overall result of economic activity. Thus, we need a fundamentally new organization of wages, which would meet the requirements of modernity, which is not an end in itself, but an objective need to replace the outdated and inefficient model of wages, which slows down the use of potential employees and the team as a whole.
The article is devoted to substantiation of management and accounting aspect of introduction of non-tariff system of payment for small enterprises by practical check of efficiency of the offered «Algorithm of carrying out calculation of payment on the basis of introduction of non-tariff system of payment» on the basis of use «Indicative system of qualification levels» and «Indicative scale for assessing the performance of functional responsibilities and attitudes to work of employees». In addition, recommendations for the organization of accounting were formulated and a scheme for the development and implementation of flexible non-tariff remuneration systems for small businesses was defined.

Keywords: organizational; managerial; accounting features of the tariff-free system of remuneration.

References

1. The Verkhovna Rada of Ukraine, International Accounting Standard 19 (IAS 19), available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_011#Text (Accessed 30 March 2021).
2. Batsenko, L.M. Halenin, R.V. and Stetsenko Ya.E. “Balance of remuneration and punishment in the motivation management system at the enterprise”, available at: http://repo.snau.edu.ua/bitstream/123456789/8207/1/%d0%91%d0%b0%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be%20%d0%9b.%d0%9c..%20%d0%93%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%96%d0%bd%20%d0%a0.%d0%92.pdf (Accessed 30 March 2021).
3. Volkivska, A., Osovska, G., Semenyuk, T. and Kawun, O. (2021), “Organizational, economic and motivational aspects of introduction of tariffless system of payment for small enterprises”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 3, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8740 (Accessed 30 March 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.3.71
4. Dudatii, L.M. and Mahopets, O.A. (2011), “Features of the use of the without tariff system payment of labour on enterprises”, Naukovi pratsi Kirovohradskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu. Ekonomichni nauky, vol. 19, pp. 381-385, available at: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/246/1/65.pdf (Accessed 30 March 2021).
5. The Verkhovna Rada of Ukraine (1996), Law of Ukraine "On Holidays", available at: http://www.gov.rada.ua (Accessed 30 March 2021).
6. The Verkhovna Rada of Ukraine (1993), Law of Ukraine "On Collective Bargaining Agreements", available at: http://www.zakon.rada.ua.
7. The Verkhovna Rada of Ukraine (1995), Zakon Ukrainy «Pro oplatu pratsi» # 108/95- VR vid 24 ber. 1995 r. [Elektronnyi resurs] / Verkhovna Rada Ukrainy. available at: http://www.zakon.rada.kiev.ua (Accessed 30 March 2021).
8. Zastavniuk, L.I. and Lypovetska, T.R. (2019), “Problems of personnel motivation system in modern enterprise management”, Pryazovskyi ekonomichnyi visnyk, vol. 3(14), pp. 166-172, available at: http://pev.kpu.zp.ua/ (Accessed 30 March 2021).
9. The Verkhovna Rada of Ukraine (1999), Instruction on the application of the Chart of Accounts for accounting of assets, capital, liabilities and business operations of enterprises and organizations, approved by the order of the Ministry of Finance of Ukraine № 291 of 30 November. 1999, available at: http://www.zakon.rada.kiev.ua (Accessed 30 March 2021).
10. Labor Code of Ukraine as amended on September 18, 2018 № 2542-VIII, available at: http://www.zakon.rada.kiev.ua (Accessed 30 March 2021).
11. The Verkhovna Rada of Ukraine (2010), Law of Ukraine “Tax Code of Ukraine”, available at: http://www.zakon.rada.gov.ua (Accessed 30 March 2021).
12. Regulation (standard) of accou nting 26 "Payments to employees".
13. Semenov, H.A. and Skladanna, K.I. (2013), “Introduction of a non-tariff wage system”, Ekonomika ta pidpryiemnytstvo, vol. 2 (71), pp. 174-180, available at: http://www.econom.stateandregions.zp.ua/journal/2013/2_2013/35.pdf (Accessed 30 March 2021).
14. Tertychnyi, O.O. (2013), “Modern pay systems”, Zovnishnia torhivlia: pravo, ekonomika, finansy, vol. 2, pp. 62-67.

№ 4 2021

Дата публікації: 2021-04-29

Кількість переглядів: 7404

Відомості про авторів

А. М. Волківська

к. е. н., доцент, заступник директора з науково-методичної роботи, Житомирський інститут ПрАТ "ВНЗ "МАУП", м. Житомир

А. Volkivska

PhD in Economics, Associate Professor, Deputy Director for Scientific and Methodological Work, Zhytomyr Institute of PJSC "IAPM", Zhytomyr

ORCID:

0000-0002-1254-6057


Г. В. Осовська

к. е. н., професор, завідувач кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ "ВНЗ "МАУП", м. Житомир

G. Osovska

PhD in Economics, Professor, Head of the Department of Management and Administration, Zhytomyr Institute of PJSC "IAPM", Zhytomyr

ORCID:

0000-0001-8919-227X


Т. В. Семенюк

д. соц. н., професор, директор, Житомирський інститут ПрАТ "ВНЗ "МАУП", м. Житомир

T. Semenyuk

Doctor of Sociology, Professor, Director, Zhytomyr Institute of PJSC "IAPM", Zhytomyr

ORCID:

0000-0002-9908-3162


Т. О. Вишнівська

старший викладач кафедри управління і адміністрування, головний бухгалтер, Житомирський інститут ПрАТ "ВНЗ "МАУП", м. Житомир

T. Vyshnivska

Senior Lecturer of the Department of Management and Administration, Chief Accountant, Zhytomyr Institute of PJSC "University" MAUP", Zhytomyr

ORCID:

0000-0002-0112-7156

Як цитувати статтю

Волківська А. М., Осовська Г. В., Семенюк Т. В., Вишнівська Т. О. Управлінсько-бухгалтерський аспект запровадження безтарифної системи оплати праці для малих підприємств. Ефективна економіка. 2021. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8779 (дата звернення: 25.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4.79

Volkivska, А., Osovska, G., Semenyuk, T. and Vyshnivska, T. (2021), “Management and accounting aspect of introduction of tariffless system of payment for small enterprises”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8779 (Accessed 25 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4.79

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.