EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ В СИСТЕМІ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ПІДПРИЄМСТВА
І. О. Нетреба

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4.82

УДК: 005.95

І. О. Нетреба

УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ В СИСТЕМІ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

У статті проведено дослідження особливостей управління знаннями як складової організаційної культури на підприємстві. Проведено аналіз базових теоретичних положень та визначено основні складові системи управління знаннями на мікроекономічному рівні.
Розглянуто етапи формування організаційної культури, доповнено функції організаційної культури як елементу менеджменту персоналу. Зокрема, до функцій організаційної культури належать: аналітична, мотиваційна, адаптивно-компенсаційна, комунікаційно-накопичувальна, відтворювально-реактивна. Розкрито сутність кожної функції та встановлено взаємозв’язки між ними.
Доведено, що елементом організаційної культури є знання персоналу. У процесі дослідження встановлено, що на етапах формування організаційної культури і реалізації функцій виникають елементи управління знаннями Обґрунтовано позитивний вплив організаційної культури на розвиток підприємств: наявність економічного та інноваційного ефектів, підвищення рівня конкурентоспроможності.

Ключові слова: персонал; організаційна культура; знання; система управління знаннями; інтелектуальний капітал.

Література

1. Вартанова О.В. Компетенція як об’єкт стратегічного управління знаннями підприємства. Соціально-трудові відносини: теорія та практика. 2015. № 1. С. 36-45. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/stvttp_2015_1_5. (дата звернення: 18.03.2021).
2. Ілляшенко С.М., Шипуліна Ю.С., Ілляшенко Н.С. Управління знаннями при формування стратегії випереджаючого інноваційного розвитку підприємства. Проблеми системного підходу в економіці. 2019. Вип. 3 (71). Ч. 1. С. 215-223. URL: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/73966/1/Iliiashenko_problemi_2019.pdf (дата звернення: 17.03.2021).
3. Лагутіна Т. Організаційна культура у проблемному інституційному середовищі. Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. 2012. №3. С. 123-131. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vknteu_2012_3_13 (дата звернення: 15.03.2021).
4. Нетреба І. О. Організаційна культура і управління знаннями в контексті парадигми сталого розвитку. Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність: матеріали XVII (XXIX) міжнар. наук.-практ. конф. (11-12 берез. 2021 р.). К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. С. 17–19.
5. Нетреба І.О. Стратегічні аспекти управління знаннями на підприємстві. Існуюча практика та новітні тенденції в управлінні суб’єктами господарювання різних організаційно-правових форм: монографія / ред. Л.М. Савчук, Л.М. Бандоріної. Дніпро: Пороги, 2020. Розд. 3, гл. 5.4. С. 294–300.
6. Новікова М. М., Боровик М.В. Організація системи управління знаннями. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2014. Вип. 7(3). С. 134-137.
7. Руденко М. В., Криворучко В. О. Управління знаннями як конкурентна перевага підприємства. Економіка та держава. 2016. № 4. С. 74-78. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2016_4_17 (дата звернення: 10.03.2021).
8. Смолінська Н. В., Грибик І. І. Управління знаннями як інструмент забезпечення інноваційного розвитку підприємства. Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Проблеми економіки та управління. 2015. № 815. С. 248-255.
9. Смолінська Н. В. Формування та зміна організаційної культури підприємства. Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Проблеми економіки та управління. 2011. № 698. С. 290–295.
10. Стоказ Я. М. Формування стратегічних знань промислового підприємства: автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.00.04 / Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця. Харків, 2018. 20 с.

I. Netreba

KNOWLEDGE MANAGEMENT IN THE SYSTEM OF ORGANIZATIONAL CULTURE AT THE ENTERPRISE

Summary

The article examines the features of knowledge management as a component of organizational culture at the enterprise. The analysis of basic theoretical positions is carried out and the basic components of knowledge management system at microeconomic level are defined. It is substantiated that the definition of "enterprise competitiveness" depends on the level of staff competitiveness.
The main idea of the scientific research is the thesis that the basic element of the concept of knowledge management in a modern enterprise is high-quality information support for the development of new products and services. That is, creating the preconditions for the implementation of staff knowledge. It is established that the components of the knowledge management system at the microeconomic level are technique, management technologies, intellectual capital. The essence and composition of each component are revealed. It is proved that values and norms are the link between strategy, corporate knowledge, skills, organizational structure of management, style of personnel management. These factors affect the motivation system.
The stages of formation of organizational culture are considered, the functions of organizational culture as an element of personnel management are supplemented. In particular, the functions of organizational culture include: analytical, motivational, adaptive-compensatory, communication-accumulative, reproductive-reactive. The essence of each function is revealed and the relations between them are established.
It is proved that an element of organizational culture is the knowledge of staff. In the course of research it is established that at the stages of formation of organizational culture and realization of functions there are elements of knowledge management.
It is established that one of the conditions for effective management of the enterprise is the maximum use of knowledge and experience of staff, the implementation of professional skills. The positive influence of organizational culture on the development of the enterprise is substantiated: the presence of economic and innovative effects, increasing the level of competitiveness.

Keywords: staff; organizational culture; knowledge; knowledge management system; intellectual capital.

References

1. Vartanova, O.V. (2015), “Competence as an object of strategic knowledge management of the enterprise”, Sotsial'no-trudovi vidnosyny: teoriia ta praktyka, [Online], vol. 1, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/stvttp_2015_1_5 (Accessed 18 March 2021).
2. Illiashenko, S.M., Shypulina, Yu.S. and Illiashenko, N.S. (2019), “Knowledge management during strategy formation advancing innovative development of the enterprise”. Problemy systemnoho pidkhodu v ekonomitsi, [Online], vol. 3 (71), no. 1, available at: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/73966/1/Iliiashenko_problemi_2019.pdf (Accessed 17 March 2021).
3. Lahutina, T. (2012), Organizational culture in a problematic institutional environment.Visnyk Kyivs'koho natsional'noho torhovel'no-ekonomichnoho universytetu, [Online], vol. 3, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vknteu_2012_3_13 (Accessed 15 March 2021).
4. Netreba, I. (2021), “Organizational culture and knowledge management in the context of the paradigm of sustainable development”, Materialy mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii [International scientific-practical conference], National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Kyiv, Ukraine, pp. 17-19.
5. Netreba, I. (2020), "Strategic aspects of knowledge management at the enterprise", Isnuiucha praktyka ta novitni tendentsii v upravlinni sub'iektamy hospodariuvannia riznykh orhanizatsijno-pravovykh form [Existing practice and the latest trends in management of economic entities of various organizational and legal forms]. Dnipro, Ukraine, pp. 294–300.
6. Novikova, M. M. and Borovyk M.V. (2014), “Organization of knowledge management system”, Naukovyj visnyk Khersons'koho derzhavnoho universytetu, vol. 7(3), pp. 134-137.
7. Rudenko, M.V. and Kryvoruchko, V.O. (2016), “Knowledge management as a competitive advantage of the enterprise”, Ekonomika ta derzhava, [Online], vol. 4. available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2016_4_17 (Accessed 10 March 2021).
8. Smolins'ka N.V. and Hrybyk I.I. (2015), “Knowledge management as a tool to ensure innovative development of the enterprise”, Visnyk Natsional'noho universytetu "L'vivs'ka politekhnika". Problemy ekonomiky ta upravlinnia, vol. 815, pp. 248-255.
9. Smolins'ka, N. V. (2011), “Formation and change of organizational culture of the enterprise”, Visnyk Natsional'noho universytetu "L'vivs'ka politekhnika". Problemy ekonomiky ta upravlinnia, vol. 698, pp. 248-255, pp. 290–295.
10. Stokaz, Ya. M. (2018), “Formation of strategic knowledge of an industrial enterprise”, Ph.D. Thesis, economics and management of enterprises, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv, Ukraine.

№ 4 2021

Дата публікації: 2021-04-29

Кількість переглядів: 8771

Відомості про авторів

І. О. Нетреба

к. е. н., доцент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

I. Netreba

PhD in Economics, Associate Professor, Taras Shevchenko National University of Kyiv

ORCID:

0000-0001-5586-5405

Як цитувати статтю

Нетреба І. О. Управління знаннями в системі організаційної культури підприємства. Ефективна економіка. 2021. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8782 (дата звернення: 25.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4.82

Netreba, I. (2021), “Knowledge management in the system of organizational culture at the enterprise”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8782 (Accessed 25 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4.82

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.