EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДО ПИТАННЯ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ В УМОВАХ РИЗИКУ
В. В. Бобиль, О. М. Гненний, Г. Б. Пивоварова

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4.2

УДК: 330.322.5

В. В. Бобиль, О. М. Гненний, Г. Б. Пивоварова

ДО ПИТАННЯ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ В УМОВАХ РИЗИКУ

Анотація

Ефективність роботи підприємства в сучасних умовах залежить від можливостей компанії гнучко використовувати різні інструменти та механізми у процесі фінансування своєї господарської діяльності.
Розвиток ринку боргових інструментів має важливе макроекономічне значення для створення умов оновлення потенціалу підприємства.
Сьогодні підприємства оцінили переваги залучення коштів на ринку довгострокового капіталу та почали активно використовувати боргові інструменти для фінансового забезпечення своєї діяльності.
Інвестиційна діяльність нерозривно пов’язана з оцінкою стану та прогнозуванням розвитку інвестиційного ринку. Важливе значення при цьому має вміння вигідно розмістити кошти, правильно оцінити інвестиційну привабливість об’єктів інвестування. Адже показником ефективної економіки є не обсяги залучення інвестицій, а раціональність їх використання з метою забезпечення процесу розширеного відтворення.
В роботі розглянуті відмінності критеріїв економічної ефективності в умовах ризику боргових фінансових інструментів з одного боку та пайових інструментів і реальних інвестиційних проектів з іншого, а також встановлення зв’язку ставки дисконту з урахуванням премії за ризик та закону розподілу грошових потоків для боргових фінансових інструментів за допомогою економіко-математичного моделювання та математичної статистики. За результатами було доведено, що для боргових фінансових інструментів може бути встановлений однозначний зв'язок між рівнем ризику та інвестиційною вартістю, а отже, і дохідністю. Це дозволяє у для обох названих підходів звести двокритеріальну задачу прийняття рішення щодо інвестування до однокритеріальної. Досліджено зв'язок ставки дисконту з урахуванням премії за ризик та закону розподілу грошового потоку для боргових фінансових інструментів.. Задача прийняття рішення у випадку пайових інструментів та реальних інвестиційних проектів залишається щонайменше двокритеріальною і однозначні співвідношення між ставкою дисконту з урахуванням премії за ризик і законом розподілу грошового потоку, подібні тим, які були визначені для боргових фінансових інструментів, для пайових інструментів та реальних інвестиційних проектів не можуть бути встановлені. Розроблено економіко-математичні моделі ставки дисконту з урахуванням премії за ризик для основних видів облігацій та типових дискретних і безперервних законів розподілу, що характерні для зворотних грошових потоків облігацій, що дозволяє встановити однозначний зв'язок ставки дисконту та закону розподілу грошового потоку, а, відповідно, і рівня ризику. Отримані результати дозволяють вірогідно визначати інвестиційну вартість фінансових інструментів залежно від рівня ризику.

Ключові слова: ризик; невизначеність; ставка дисконту; закон розподілу грошового потоку; очікувана ефективність; премія за ризик.

Література

1. Богдан С.В., Пернарівський О.В. Методи врахування ризику при визначенні ставки дисконтування в інвестиційному аналізі / С. В. Богдан, О. В. Пернарівський // Молодий вчений. – 2015. – № 11.2 (26). – С. 18 – 22.
2. Гненний О. М. Визначення ставки дисконту на базі імовірнісної моделі інвестиційного ринку / О. М. Гненний // Розвиток економічних методів управління національною економікою та економікою підприємства: зб. наук. праць ДонДУУ.–Донецьк: ДонДУУ. – 2012. – С. 72 – 83.
3. Гненний О. М. До питання оцінки економічної ефективності інвестиційних програм / О. М. Гненний, Н. С. Чернова // Збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна «Проблеми економіки транспорту». – 2014. –Вип. 7. – С. 37 – 46.
4. Гук О. В. Вітчизняний та зарубіжний досвід удосконалення методик визначення ставки дисконтування / О. В. Гук, А. О. Грищенко // Економічний простір. – 2012. – № 68. – С. 173 – 179.
5. Дашко І. М. Сутність інвестиційного ризику та його врахування при обґрунтуванні напрямів інвестиційної діяльності підприємства / І. М. Дашко, О. Ю. Ємельянов, І. З. Крет // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2011. – № 698 : Проблеми економіки та управління. – С. 28–34.
6. Зянько В. В. Економіко-математичні методи оцінювання ризиків та економічної ефективності інноваційних проектів / В. В. Зянько // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. – 2012. – № 1 (8). – С. 268 – 273.
7. Криклива М.О. Методи оцінки ефективності інвестицій в сучасних умовах ведення бізнесу / М. О. Криклива // Молодий вчений. – 2019. – № 1 (65). – С. 216 – 218.
8. Matusevich O. Railway transport risk management and insurance / Matusevich O., Matusevych O., Bobyl V., Chornovil O. // Financial and credit activity: problems of theory and practice. – 2018. – vol. 2 (25). P. 128 – 138.
9. Мосієвич О. О. Класифікація та методи врахування ризиків в моделях оцінки венчурних проектів / О. О. Мосієвич // Інноваційна економіка. – 2016. – № 66. – С. 142 – 148.
10. Паранюк Я. Д. Особливості оцінки ризику та його вплив на ефективність інноваційних проектів / Я. Д. Паранюк// Економічний аналіз. – 2017. – Том 27. № 4. – С. 315 – 320.
11. Пернарівський О. В. Методи врахування ризиків в ставці дисконтування при аналізі ефективності інвестиційних проектів в Україні / О. В. Пернарівський // Збірник наукових праць Університету державної фіскальної служби України. – 2016. – №2. – С. 210 – 223.
12. Семенова Т. В., Протопопова О. С. Порівняльна оцінка інвестиційних проектів з урахуванням їх ефективності і рівня ризику / Т. В. Семенова, О. С. Протопопова // Молодий вчений. – 2016. – № 12.1 (40). – С. 962 – 965.
13. Терещенко О. О. Прагматика розрахунку ставки дисконтування в період фінансової кризи / О. О. Терещенко // Фінанси України. – 2015. – № 6. – С. 58 – 71.
14. Шахов А. В., Пітерська В. М. Оцінка ризиків в інноваційних проектах методом достовірних еквівалентів / А. В. Шахов, В. М. Пітерська // Вісник НТУ «ХПІ». – 2017. – № 2 (1224). – С. 35 – 40.
15. Bobyl V.V., Dron' M. A., Taranenko A. S. Operational risks: assessment and ways of mitigation / V. V. Bobyl, M. A. Dron', A. S. Taranenko A. S. // Збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна «Проблеми економіки транспорту». – 2018. – вип. 16. – С.25-33

V. Bobyl, O. Hnennyi, H. Pyvovarova

ON THE QUESTION OF INVESTMENT EFFICIENCY IN RISK CONDITIONS

Summary

The efficiency of the enterprise in modern conditions depends on the company's ability to flexibly use various tools and mechanisms in the process of financing its business activities.
The development of the debt instruments market is of great macroeconomic importance for creating conditions for renewing the potential of the enterprise.
Today, companies have appreciated the benefits of raising funds in the long-term capital market and began to actively use debt instruments to finance their activities.
Investment activity is inextricably linked with the assessment of the state and forecasting of the investment market. Important in this case is the ability to profitably place funds, correctly assess the investment attractiveness of investment objects. After all, the indicator of an efficient economy is not the volume of investment, but the rationality of their use in order to ensure the process of expanded reproduction.
The paper presents studies of the differences between the criteria of economic efficiency in terms of risk of debt financial instruments on the one hand and equity instruments and real investment projects on the other, as well as establishing a discount rate taking into account the risk premium and cash flow distribution law for debt financial instruments using economic and mathematical modeling and mathematical statistics. According to the results, it was proved that for debt financial instruments a clear relationship can be established between the level of risk and investment value, and hence return. This allows for both of these approaches to reduce the two-criteria task of investment decision-making to one-criteria. The relationship between the discount rate taking into account the risk premium and the law of cash flow distribution for debt financial instruments is investigated cash flows similar to those identified for debt financial instruments, for equity instruments and real investment projects cannot be established. Economic and mathematical models of the discount rate taking into account the risk premium for the main types of bonds and typical discrete and continuous distribution laws, which are characteristic of the reverse cash flows of bonds, which allows to establish a clear relationship between the discount rate and cash flow distribution law, and, accordingly , and the level of risk. The obtained results allow to reliably determine the investment value of financial instruments depending on the level of risk.

Keywords: isk; uncertainty; discount rate; cash flow distribution law; expected efficiency; risk premium.

References

1. Bogdan, S.V. and Pernarivs’kyj, O.V. (2015), “Methods of taking into account the risk in determining the discount rate in the investment analysis”, Naukovyi zhurnal Molodyi vchenyi, vol. 11.2 (26), pp. 18-22.
2. Hnennyj, O.M. (2012), “Determining the discount rate based on the probabilistic model of the investment market”, Rozvytok ekonomichnykh metodiv upravlinnia natsional’noiu ekonomikoiu ta ekonomikoiu pidpryiemstva zbirnyk naukovykh prats’ Donets’koho derzhvnoho universytetu upravlinnia, pp. 72-83.
3. Hnennyj, O.M. (2014), “On the issue of assessing the economic efficiency of investment programs”, Zbirnyk naukovykh prats’ Dnipropetrovs’koho natsional’noho universytetu zaliznychnoho transport imeni akademika V.Lazariana “Problemy ekonomiky transport”, vol. 7, pp. 37-46.
4. Huk, O.V. (2012), “Domestic and foreign experience in improving the methods of determining the discount rate”, Ekonomichnyj prostir, vol. 68, pp. 173-179.
5. Dashko, I.V. (2011), “The essence of investment risk and its consideration in substantiating the areas of investment activity of the enterprise”, Visnyk Natsional'noho universytetu "L'vivs'ka politekhnika" Problemy ekonomiky ta upravlinnia, vol. 698, pp. 28-34.
6. Zian'ko, V. V. (2012), “Economic and mathematical methods for assessing the risks and economic efficiency of innovative projects”, Aktual'ni problemy rozvytku ekonomiky rehionu, vol. 1 (8), pp. 268-273.
7. Kryklyva, M.O. (2019), “Methods for assessing the effectiveness of investment modern business conditions”, Naukovyi zhurnal Molodyi vchenyi, vol. 1(65), pp. 216-218.
8. Matusevich, O. O. (2018), “Railway transport risk management and insurance”, Financial and credit activity: problems of theory and practice, vol. 2 (25), pp. 128-138.
9. Mosiievych, O. O. (2016), “Classification and methods of risk accounting in models of evaluation of venture projects”, Innovatsijna ekonomika, vol. 66, pp. 142-148.
10. Paraniuk, Ya. D (2017), “Features of risk assessment and its impact on the effectiveness of innovative projects”, Ekonomichnyj analiz, vol. 4, pp. 315-320.
11. Pernarivs'kyj, O. V. (2016), “Methods of taking into account risk in the discount rate when analyzing the effectiveness of investment projects in Ukraine”, Zbirnyk naukovykh prats' Universytetu derzhavnoi fiskal'noi sluzhby Ukrainy, vol. 2, pp. 210-223.
12. Semenova, T. V. and Protopopova, O. S. (2016), “Comparative evaluation of investment projects taking into account their effectiveness and level of risk”, Naukovyi zhurnal Molodyi vchenyi, vol. 12.1(40), pp. 962-965.
13. Tereschenko, O. O. (2015), “Pragmatics of calculating the discount rate during the financial crisis”, Finansy Ukrainy, vol. 6, pp. 58-71.
14. Shakhov, A. V. and Piters'ka, V. M. (2017), “Risk assessment in innovative projects by the methods of reliable equivalents”, Visnyk NTU «KhPI», vol. 2 (1224), pp. 35-40.
15. Bobyl V.V., Dron' M. A., Taranenko A. S. (2018), “Operational risks: assessment and ways of mitigation”, Zbirnyk naukovykh prats Dnipropetrovskoho natsionalnoho universytetu zaliznychnoho transportu imeni akademika V. Lazariana «Problemy ekonomiky transportu», vol. 16, рр. 25-33.

№ 4 2021

Дата публікації: 2021-04-29

Кількість переглядів: 9745

Відомості про авторів

В. В. Бобиль

д. е. н, професор, Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

V. Bobyl

Doctor of Economic Sciences, Professor, Dnipropetrovsk National Universty of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan

ORCID:

0000-0002-7306-3905


О. М. Гненний

д. е. н., доцент, Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

O. Hnennyi

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor,Dnipropetrovsk National Universty of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan

ORCID:

0000-0002-2944-5105


Г. Б. Пивоварова

аспірант, Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

H. Pyvovarova

Postgraduate student, Dnipropetrovsk National Universty of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan

ORCID:

0000-0001-5125-7680

Як цитувати статтю

Бобиль В. В., Гненний О. М., Пивоварова Г. Б. До питання оцінки ефективності інвестицій в умовах ризику. Ефективна економіка. 2021. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8785 (дата звернення: 25.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4.2

Bobyl, V., Hnennyi, O. and Pyvovarova, H. (2021), “On the question of investment efficiency in risk conditions”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8785 (Accessed 25 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4.2

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.