EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ШЕРИНГОВА ЕКОНОМІКА: ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ МОДУС, УНІВЕРСУМНІСТЬ І НОВЕЛІЗАЦІЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА НА ВІРТУАЛЬНИХ ЦИФРОВИХ ПЛАТФОРМАХ
Н. М. Краус, К. М. Краус, В. Л. Осецький

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4.3

УДК: 330.88:(101.8+004.9)

Н. М. Краус, К. М. Краус, В. Л. Осецький

ШЕРИНГОВА ЕКОНОМІКА: ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ МОДУС, УНІВЕРСУМНІСТЬ І НОВЕЛІЗАЦІЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА НА ВІРТУАЛЬНИХ ЦИФРОВИХ ПЛАТФОРМАХ

Анотація

У статті авторами висловлено думка про те, що універсумності змісту становлення та розвитку цифрового підприємництва на віртуальних цифрових платформах спільного користування, набуває загальнодержавного значення. Розроблено інституціональний модус шерингової економіки України в умовах віртуальної реальності.
Представлено авторське бачення ланцюгових зв’язків економіки спільного споживання в Україні, серед чого названо: “ідея – цифрове виробництво – ринок інновацій”; “е-влада – е-бізнес – Суспільство 5.0”; “повноваження – ресурси – відповідальність”; “деофшоризація – детіньовизація – деолігархізація – дерегуляція – децентралізація – демонополізація” (модель “6д”); “знання – цифрові вміння – цифрові навики – цифрові компетенції – Освіта 5.0 – креативний, висококваліфікований працівник”. Визначено ризики застосунку шерингових моделей для функціонування цифрового підприємництва в умовах віртуальної мобільності.
Аргументовано дослідженням статті, що ефективність шерингової економіки та її інститутів забезпечується лише за умови: конструктивного підходу до налагодження взаємодії цифрового бізнесу, е-науки та е-держави; підвищення якості правових інститутів; забезпечення високого рівня людського капіталу та формування цифрової людини. Якість інститутів шерингової економіки в Україні повинна створюватися за рахунок інституціональних цифрових трансформацій на основі наступних процесів: оновлення (рекомбінація діючих/традиційних інститутів); створення (проєктування) нових інститутів цифрового розвитку; імпорт запозичених цифрових інститутів; цифрова трансформація існуючих неформальних інститутів спільного користування у нові формальні інститути (і навпаки); цифрова адаптація існуючих формальних інститутів спільного користування до нових неформальних (і навпаки).
Авторами запропоновано інституціональну цифрову трансформацію економіки, в напрямі становлення цифрового підприємництва, що функціонувала б на віртуальних цифрових платформах, шляхом реформування системи існуючих інститутів й відносин, як “зверху”, так і “знизу”. Висловлена думка про те, що модернізація “зверху” повинна передбачати створення державними інститутами регуляторів та інструментів реалізації і підтрими проєктів шерингової економіки. Уряд країни має здійснювати цілеспрямовану політику підтримки інституціональних перетворень задля становлення шерингової економіки. Модернізація “знизу” повинна являти собою поступову еволюцію економічних відносин відповідно до мотивації безпосередніх їх учасників. У кожному з випадків варто створюювати відповідні інститути розвитку цифрового підприємництва в економіці спільного користування.

Ключові слова: шерингова економіка; модель шерингу; підприємництво; віртуальні цифрові платформи; інституціональний модус.

Література

1. Авдокушин, Е.Ф., Кузнецова, Е.Г. (2019). Экономика совместного потребления: сущность и некоторые тенденции развития. Экономический журнал, 2 (54). С. 6-19.
2. Andrusiak, N.O., Kraus, N.M., Kraus, K.M. (2020). Digital Cubic Space as a New Economic Augmented Reality. Sci. innov., V. 16. No. 3. pp. 92–105. https://doi.org/10.15407/scinе16.03.092.
3. Andrusiak, N., Kraus, N., Savchenko, A., Iavich, M. (2019), Practices of Using Blockchain Technology in ICT under the Digitalization of the World Economy. Proceedings of the International Workshop on Conflict Management in Global Information Networks (CMiGIN 2019) co-located with 1st International Conference on Cyber Hygiene and Conflict Management in Global Information Networks. Lviv, Ukraine, November 29. pp. 80–89. URL: http://ceur-ws.org/Vol-2588/paper8.pdf. (assessed 10 January 2021).
4. Болдирєва, Л.М., Краус, Н.М., Краус, К.М. (2019). Цифрові компетенції в сфері вищої освіти: задум, реалізація, результат. Держава та регіон. Серія: Економіка та підприємництво, 1 (106), С. 4–9.
5. Boschma, R. (2005). Proximity and innovation: a critical assessment. Regional Studies, Vol. 39 (1). pp. 61–74.
6. Britchenko, I., Kraus, N., Kraus, K. (2019). University innovative hubs as points of growth of industrial parks of Ukraine. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і практики, 4 (31), С. 448–456.
7. Голобородько, О.П., Краус, Н.М., Краус, К.М. (2019), Діагностика впливу R&D сектора вищої освіти на інновації підприємств в Україні. Ефективна економіка, 1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6817 (дата звернення: 05.01.2020).
8. Криворучко, О.С., Краус, Н.М., Краус, К.М. (2018). Віртуальна реальність національного інформаційно-інноваційного простору. Економіка та суспільство, 14, С. 22–35. URL: http://economy and society.in.ua (дата звернення: 14.01.2021).
9. Краус, Н.М., Краус, К.М. (2018). Цифровізація в умовах інституційної трансформації економіки: базові складові та інструменти цифрових технологій. Інтелект ХХІ століття, 1, С. 211–214.
10. Краус, Н.М. (2019). Інноваційна економіка в глобалізованому світі: інституціональний базис формування та траєкторія розвитку: монографія. К.: Аграр Медіа Груп.
11. Краус, Н.М., Краус, К.М. (2018). Сучасні цифрові інформаційно-інноваційні технології в сфері фінансів, управління і адміністрування. Економічна стратегія та політика реалізації європейського вектору розвитку України: концептуальні засади, виклики та протиріччя: монографія. К. : Київський національний університет ім. Т. Шевченка; НДС “Центр економічних досліджень”; ТОВ “СІК ГРУП УКРАЇНА”. С. 469–487.
12. Краус, Н.М., Краус, К.М. (2018). Які зміни несе в собі “Індустрія 4.0” для економіки та виробництва? Формування ринкових відносин в Україні, 9 (208), С. 128–136.
13. Ковальчук, Ю.А., Поляков, С.Г., Степнов И.М. (2013). Роль государственного регулирования и институциональной среды в условиях инновационной экономики. Инновации, 3 (173). С. 18–25.
14. Леоненко, П.М., Краус, Н.М., Краус, К.М. (2018). Дослідження і розробки у секторі вищої освіти: глобальні та національні тенденції. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Міжнародні економічні відносини та світове господарство, Вип. 17, Ч. 1, С. 140–144.
15. Манжура, О.В., Краус, Н.М., Краус, К.М. (2020). Економічна професійна освіта покоління цифрових людей в умовах функціонування інноваційно-підприємницьких університетів. БІЗНЕС ІНФОРМ, 3, С. 182–191. URL: https://www.business-inform.net/article/?year=2020&abstract=2020_3_0_182_191 (дата звернення: 07.01.2021). DOI: 10.32983/2222-4459-2020-3-182-191.
16. Манжура, О.В., Краус, Н.М., Краус, К.М. (2019), Професії майбутнього у віртуальній реальності інноваційно-цифрового простору. БІЗНЕС ІНФОРМ, 1, С. 132–138.
17. Манжура, О.В., Краус, Н.М., Краус, К.М. (2019), Діагностика впливу досліджень та інноваційних розробок на трансфер технологій в Україні. Ефективна економіка, 2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6873 (дата звернення: 10.03.2020).
18. Манжура, О.В., Краус, Н.М., Краус, К.М. (2018). Наукові дослідження та інноваційні розробки у секторі вищої освіти. Глобальні та національні проблеми економіки, 21, С. 17–28. URL: http://www.global-national.in.ua/issue-21-2018 (дата звернення: 05.01.2021).
19. Marchenko, O., Kraus, N., and Kraus, K. (2020). The impact of servation on the results of economic digital entrepreneurship activities. Ukraine in the context of global and national modern servisation processes and digital economy: monograph, Praha: OKTAN PRINT, 265 р. (pp. 81–91). https://doi.org/10.46489/UITCOG0909.
20. Марченко, О.В., Краус, Н.М, Краус, К.М. (2020). Інноваційне підприємництво і цифровий бізнес: науково-економічна фіча розвитку та зміни в управлінні. Ефективна економіка, 4. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7779 (дата звернення: 10.01.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.8.
21. Odnorog, M., Kraus, N., Kraus, K. (2019). The features of entrepreneurial interactions in the interactions in the agricultural sector in terms of institutional transformation. Baltic Journal of Economic Studies, 4. pp. 171–181. URL: http://www.baltijapublishing.lv/index.php/issue/article/download/720/pdf (дата звернення: 15.04.2020).
22. Ткаченко, Е.А., Рогова, Е.М. (2020). Шеринг инновационных ресурсов как фактор развития экономики совместного использования в индустриальном секторе СЗФО. Материалы международного научного семинара ИНИР им. С. Ю. Витте. Экономическое возрождение России, 4(66). С. 23–33. DOI: 10.37930/1990-9780-2020-4-66-23-33.
23. Шпикуляк, О.Г., Курило, Л.І. (2010). Інституціоналізація інноваційної діяльності в аграрній сфері економіки. Облік і фінанси АПК, 3. URL: http://magazine.faaf.org.ua/content/view/970/35/ (дата звернення: 15.03.2021).
24. Sharing or paring? Growth of the sharing economy (2020). PwC. URL: https://www.pwc.com/hu/en/kiadvanyok/assets/pdf/ sharing-economy-en.pdf (дата звернення: 20.03.2021).
25. The sharing economy: shared benefits. How the sharing economy is resharing business across Europe (2016). PwC. URL: https://www.pwc.com/or/en/publications/specific-to-all-industries-index/future-of-the-sharing-economy-in-europe-2016.html (дата звернення: 20.03.2021).
26. Our shared digital future. Buiding an incluive, trustworthy and sustainable digital society (2018). Report 2018. World Economic Forum. pp. 48 URL: www.weforum.org (дата звернення: 27.03.2021).
27. Азрилиян, А.Н. (2010). Большой экономический словарь. 7-е изд., доп. М.: Ин-т новой экономики. 1472 с.
28. Kraus, N.M. (2014). An institutional basics of functioning of innovative economy in conditions of global challenges. Institutionelle Grundlagen für die Funktionierung der Ökonomik unter den Bedingungen der Transformation: Sammelwerk der wissenschaftlichen Artikel, Vol. 1. Hürnberg (Deutschland): Verlag SWG imex GmbH. pp. 34–36.
29. Краус, Н.М. (2012). Інноваційна діяльність як ефективна форма модернізації інноваційної економіки. Тенденції управління фінансовими та інноваційними процесами в умовах ринкових перетворень: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (2 берез. 2012 р.). Вінниця: ВНТУ. С. 32–34.
30. Супрун, Н.А. (2009). Еволюція вітчизняної моделі корпоративного управління: монографія. К.: КНЕУ. 272 с.

N. Kraus, K. Kraus, V. Osetskyi

SHARING ECONOMY: INSTITUTIONAL MODE, UNIVERSALITY AND NOVELIZATION OF THE DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURSHIP ON VIRTUAL DIGITAL PLATFORMS

Summary

In the article, authors express the opinion that the universality of the content of the formation and development of digital entrepreneurship on virtual digital shared platforms is gaining national importance. The institutional mode of sharing economy of Ukraine in the conditions of virtual reality is developed.
Author’s vision of the chain links of the consumer economy in Ukraine is presented, among which are named: “idea – digital production – innovation market”; “E-government – e-business – Society 5.0"; “Authority – resources – responsibility”; “Deoffshorization – childishness – deoligarchization – deregulation – decentralization – demonopolization” (model “6d”); “Knowledge – digital skills – digital ability – digital competencies – Education 5.0 – creative, highly skilled worker”. The risks of using sharing models for the functioning of digital entrepreneurship in the conditions of virtual mobility are determined.
It is argued by the study of the article that the efficiency of sharing economy and its institutions is ensured only by: a constructive approach to the interaction of digital business, e-science and e-state; improving the quality of legal institutions; ensuring a high level of human capital and the formation of digital person. The quality of institutions of sharing economy in Ukraine should be created through institutional digital transformations based on the following processes: renewal (recombination of existing/traditional institutions); creation (design) of new institutes of digital development; import of borrowed digital institutions; digital transformation of existing informal public institutions into new formal institutions (and vice versa); digital adaptation of existing formal shared institutions to new informal ones (and vice versa).
Authors propose an institutional digital transformation of the economy, in the direction of digital entrepreneurship, which would operate on virtual digital platforms, by reforming the system of existing institutions and relations, both “above” and “below”. The opinion is expressed that modernization “from above” should provide creation by state institutes of regulators and tools of realization and support of projects of sharing economy. The government should pursue a purposeful policy of supporting institutional transformations for the establishment of sharing economy. Modernization “from below” should be a gradual evolution of economic relations in accordance with the motivation of their immediate participants. In each case, it is necessary to create appropriate institutions for the development of digital entrepreneurship in sharing economy.

Keywords: sharing economy; sharing model; entrepreneurship; virtual digital platforms; institutional mode.

References

1. Avdokushyn, Е.F., Kuznetsova, Е.G. (2019), “Sharing Economy: Essence and Some Development Trends”, Ekonomicheskiy zhurnal, vol. 2 (54), pp. 6-19.
2. Andrusiak, N.O. Kraus, N.M. and Kraus, K.M. (2020), “Digital Cubic Space as a New Economic Augmented Reality”, Sci. innov., vol. 16, no. 3, pp. 92–105. https://doi.org/10.15407/scinе16.03.092.
3. Andrusiak, N. Kraus, N. Savchenko, A. and Iavich, M. (2019), “Practices of Using Blockchain Technology in ICT under the Digitalization of the World Economy”, Proceedings of the International Workshop on Conflict Management in Global Information Networks (CMiGIN 2019) co-located with 1st International Conference on Cyber Hygiene and Conflict Management in Global Information Networks, Lviv, Ukraine, November 29, pp. 80–89, available at: http://ceur-ws.org/Vol-2588/paper8.pdf. (Accessed 10 Jan 2021).
4. Boldyreva, L.M. Kraus, N.M. and Kraus, K.M. (2019), “Digital competencies in the field of higher education: design, implementation, result”, Derzhava ta rehion. Seriia: Ekonomika ta pidpryiemnytstvo, vol. 1 (106), pp. 4–9.
5. Boschma, R. (2005), “Proximity and innovation: a critical assessment”, Regional Studies, vol. 39 (1), pp. 61–74.
6. Britchenko, I. Kraus, N. and Kraus, K. (2019), “University innovative hubs as points of growth of industrial parks of Ukraine”, Finansovo-kredytna diialnist: problem teorii i praktyky, vol. 4 (31), pp. 448–456.
7. Holoborodko, O.P. Kraus, N.M. and Kraus, K.M. (2019), “Diagnosis of the impact of higher education R&D on enterprise innovation in Ukraine”, Efectyvna ekonomika, vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6817 (Accessed 5 Jan 2020).
8. Kryvoruchko, О.S. Kraus, N.M. and Kraus, K.M. (2018), “Virtualna realnist natsionalnoho informatsiino-innovatsiinoho prostoru”, Ekonomika ta suspilstvo, vol. 14, pp. 22–35, available at: http://economy and society.in.ua (Accessed 14 Jan 2021).
9. Kraus, N.M. and Kraus, K.M. (2018), “Digitalization in the context of the institutional transformation of the economy: the basic components and tools of digital technologies”, Intellect of the XXI century, vol. 1, pp. 211–214.
10. Kraus, N.M. (2019), Innovatsijna ekonomika v hlobalizovanomu sviti: instytutsional'nyj bazys formuvannia ta traiektoriia rozvytku [Innovative economy in a globalized world: institutional basis of formation and development trajectory], Agrar Media Group, Kyiv, Ukraine.
11. Kraus, N.M. and Kraus, K.M. (2018), “Modern digital information and innovation technologies in the field of finance, management and administration”, Ekonomichna stratehiia ta polityka realizatsii yevropeiskoho vektora rozvytky Ukrainy: kontseptuvalni zasady, vyklyky ta protyrichchia [Economic strategy and policy of realization of European vector of development of Ukraine: conceptual bases, challenges and contradictions], Taras Shevchenko National University of Kyiv; VAT “Center for Economic Research”; SIC GROUP UKRAINE LLC, Kyiv, Ukraine, pp. 469–487.
12. Kraus, N.M. and Kraus, K.M. (2018), “What changes does Industry 4.0 bring to the economy and production?”, Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini, vol. 9 (208), pp. 128–136.
13. Kovalchuk, Yu.A., Polyakov, S.G., Stepanov, I.M. (2013), “The role of government regulation and the institutional environment in an innovative economy”, Innovatsii, vol. 3 (173), pp. 18–25.
14. Leonenko, P.M. Kraus, N.M. and Kraus, K.M. (2018), “Research and development in the higher education sector: global and national trends”, Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo, vol. 17, no. 1. pp. 140–144.
15. Manzhura, O.V. Kraus, N.M. and Kraus, K.M. (2020), “Economic professional education of the generation of digital people in the conditions of functioning of innovative and entrepreneurial universities”, BIZNES INFORM, vol. 3, pp. 182–191, available at: https://www.business-inform.net/article/?year=2020&abstract=2020_3_0_182_191 (Accessed 07 Jan 2021). DOI: 10.32983/2222-4459-2020-3-182-191.
16. Manzhura, O.V. Kraus, N.M. and Kraus, K.M. (2019), “The professions of the future in the virtual reality of the innovation-digital space”, BIZNES INFORM, vol. 1, pp. 132–138.
17. Manzhura, O.V. Kraus, N.M. and Kraus, K.M. (2019), “Diagnosis of the impact of research and innovation on technology transfer in Ukraine”, Efectyvna ekonomika, vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6873 (Accessed 10 Jan 2020).
18. Manzhura, O.V. Kraus, N.M. and Kraus, K.M. (2018), “Research and innovation in the higher education sector”, Hlobalni ta natsionalni problem ekonomiky, vol. 21, pp. 17–28, available at: http://www.global-national.in.ua/issue-21-2018 (Accessed 05 Jan 2021).
19. Kraus, N. Kraus, K. and Marchenko, O. (2020), “The impact of servation on the results of economic digital entrepreneurship activities”, Ukraine in the context of global and national modern servisation processes and digital economy: monograph, OKTAN PRINT, Praha, Czech Republic, pp. 81–91. https://doi.org/10.46489/UITCOG0909.
20. Marchenko, O. Kraus, N. and Kraus, K. (2020), “Innovative entrepreneurship and digital business: scientific and economic features of development and changes in management”, Efectyvna ekonomika, vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7779 (Accessed 10 Jan 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.8.
21. Odnorog, M. Kraus, N. and Kraus, K. (2019), “The features of entrepreneurial interactions in the interactions in the agricultural sector in terms of institutional transformation”, Baltic Journal of Economic Studies, vol. 4. pp. 171–181, available at: http://www.baltijapublishing.lv/index.php/issue/article/ download/720/pdf (Accessed 15 Apr 2020).
22. Tkachenko, Е.А. and Rogova Е.М. (2020), “Sharing of innovative resources as a factor in the development of a shared economy in the industrial sector of the Northwestern Federal District”. Materialy mezhdunarodnogo nauchnogo seminara INIR im. S.Yu. Vitte. Ekonomicheskoe vozrozhdenie Rossii, vol. 4(66), pp. 23–33. DOI: 10.37930/1990-9780-2020-4-66-23-33.
23. Shpykuliak, О.H. and Kurylo, L.І. (2010), “Institutionalization of innovation in the agricultural sector of the economy”, Oblik i finansy APK, vol. 3, available at: http://magazine.faaf.org.ua/content/view/970/35/ (Accessed 15 March 2021).
24. “Sharing or paring? Growth of the sharing economy” (2020), PwC, available at: https://www.pwc.com/hu/en/kiadvanyok/assets/pdf/sharing-economy-en.pdf (Accessed 20 March 2021).
25. “The sharing economy: shared benefits. How the sharing economy is resharing business across Europe” (2016), PwC, available at: https://www.pwc.com/or/en/publications/specific-to-all-industries-index/future-of-the-sharing-economy-in-europe-2016.html (Accessed 20 March 2021).
26. “Our shared digital future. Buiding an incluive, trustworthy and sustainable digital society” (2018), Report 2018. World Economic Forum, pp. 48, available at: www.weforum.org (Accessed 27 March 2021).
27. Azriliyan, А.N. (2010), Bolshoy ekonomicheskiy slovar [Big Dictionary of Economics], Moskov: Institute of New Economy.
28. Kraus, N.M. (2014), “An institutional basics of functioning of innovative economy in conditions of global challenges“, Institutionelle Grundlagen für die Funktionierung der Ökonomik unter den Bedingungen der Transformation: Sammelwerk der wissenschaftlichen Artikel, vol. 1. Hürnberg (Deutschland): Verlag SWG imex GmbH, pp. 34–36.
29. Краус, Н.М. (2012), “Innovative activity as an effective form of modernization of innovative economy”, Tendentsii upravlinnia finansamy ta innovatsiinymy protsesamy v umovakh rynkovykh peretvoren [Trends in financial and innovation management in the conditions of market transformations], Vinnytsia: VNTU, 2 March 2012, pp. 32–34.
30. Suprun, N.А. (2009), Evoliutsiia vitchyznianoi modeki korporatyvnoho upravlinnia [Evolution of the domestic model of corporate governance], Кyiv: KNEU.

№ 4 2021

Дата публікації: 2021-04-29

Кількість переглядів: 9728

Відомості про авторів

Н. М. Краус

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансів та економіки, Київський університет імені Б. Грінченка

N. Kraus

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Finance and Economics, Borys Grinchenko Kyiv University

ORCID:

0000-0001-8610-3980


К. М. Краус

к. е. н., доцент, доцент кафедри управління, Київський університет імені Б. Грінченка

K. Kraus

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management, Borys Grinchenko Kyiv University

ORCID:

0000-0003-4910-8330


В. Л. Осецький

д. е. н., професор, професор кафедри економічної теорії, макро- та мікроекономіки, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

V. Osetskyi

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Economic Theory, Macro- and Microeconomics, Taras Shevchenko National University of Kyiv

ORCID:

0000-0001-5104-1070

Як цитувати статтю

Краус Н. М., Краус К. М., Осецький В. Л. Шерингова економіка: інституціональний модус, універсумність і новелізація розвитку підприємництва на віртуальних цифрових платформах. Ефективна економіка. 2021. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8786 (дата звернення: 26.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4.3

Kraus, N., Kraus, K. and Osetskyi, V. (2021), “Sharing economy: institutional mode, universality and novelization of the development of entrepreneurship on virtual digital platforms”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8786 (Accessed 26 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4.3

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.