EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
О. В. Лега, Т. В. Мокієнко, Т. Б. Прийдак, О. В. Сіренко, Л. В. Яловега

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4.84

УДК: 657:338.48

О. В. Лега, Т. В. Мокієнко, Т. Б. Прийдак, О. В. Сіренко, Л. В. Яловега

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті висвітлено особливості обліку туристичної діяльності, що здійснюється суб’єктами господарювання на території України. Наголошено на важливості дослідження обраної тематики в світлі зростання кількості суб’єктів туристичної діяльності в Україні за 2017-2019 роки. Розглянуто питання ліцензування туристичної діяльності. Класифіковано учасників відносин, що виникають в процесі здійснення туристичної діяльності. Досліджено порядок формування туристичного продукту і визначено особливості формування його собівартості. Приділено увагу формуванню договірних відносин та їх документальному оформленню. Окреслено облікові аспекти здійснення туристичної діяльності та порядок відображення операцій з нею на рахунках бухгалтерського обліку. Наведено особливості формування фінансового результату у туроператора та тур агента. Розглянуто порядок оподаткування туроператорів та особливості виникнення податкового зобов’язання з ПДВ.

Ключові слова: туристична діяльність; туристичний продукт; туроператор; турагент; податок на додану вартість.

Література

1. Туристична діяльність в Україні у 2019 році. Архів Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2019/tyr/tyr_dil/arch_tyr_dil.htm (дата звернення: 24.02.2021).
2. Колісник Г.М., Гелей Л.О., Данканич Т.П. Бухгалтерський облік в туризмі: навчальний посібник. Ужгород: Вид-во УжНУ «Говерла», 2016. 140 с.
3. Закон України «Про туризм» від 15 вер. 1995 р. № 324/95-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/324/95-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 25.02.2021).
4. Сорокіна О.С., Шамсутдінова Ф.Ф. Аналіз собівартості туристського продукту та шляхи її зниження. Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. 2012. Том. 25 (64). № 2. С. 144-155.
5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід» : Наказ Міністерства фінансів України від 31 груд. 1999 р. № 290. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0860-99#Text (дата звернення: 25.02.2021).
6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» : Наказ Міністерства фінансів України від 29 лис. 1999 р. № 318. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00#Text (дата звернення: 25.02.2021).
7. Бухгалтерський та податковий облік у турагента. Інтерактивна бухгалтерія. 2019. № 98. URL: https://interbuh.com.ua/ua/documents/oneanalytics/130074 (дата звернення: 23.02.2021).
8. Лісіця Т. Туристична діяльність: облік і оподаткування. Вісник «Офіційно про податки». 2017. URL: http://www.visnuk.com.ua/uk/publication/100005703-turistichna-diyalnist-oblik-ta-opodatkuvannya (дата звернення: 23.02.2021).
9. Пилипенко С.М. Організація бухгалтерського обліку діяльності туроператора і тур агента. Науковий вісник НЛТУ України. 2016. Вип. 26.2. C. 224-230.
10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 «Вплив змін валютних курсів» від 10 серп. 2000 р. № 193. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0515-00#Text (дата звернення: 25.02.2021).
11. Постанова Правління НБУ «Про затвердження Положення про встановлення офіційного курсу гривні до іноземних валют та курсу банківських металів» від 12 лис. 2003 р. № 496. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1094-03#Text (дата звернення: 25.02.2021).
12. Бондар В., Швець В.Г. Організація бухгалтерського обліку діяльності підприємств туристичного бізнесу. Молодий вчений. 2017. № 11 (51). С. 1104-1107.
13. Податковий кодекс України від 02 груд. 2010 р. № 2755-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text (дата звернення: 25.02.2021).
14. Здійснюєте туроператорську чи турагентську діяльність: що з ПДВ? URL: https://news.dtkt.ua/taxation/pdv/56722 (дата звернення: 24.02.2021).
15. Лега О. В., Яловега Л. В., Прийдак Т. Б., Сіренко О. В. Туристична діяльність: облік та оподаткування. Achievements and prospects of modern scientific research. Abstracts of the 1st International scientific and practical conference. Editorial EDULCP. Buenos Aires, Argentina. 2020. Pp. 605-610. URL: https://sci-conf.com.ua/i-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiyaachievements-and-prospects-of-modern-scientific-research-6-8-dekabrya-2020-godabuenos-ajres-argentina-arhi.

O. Leha, T. Mokiienko, T. Priydak, O. Sirenko, L. Yloveha

FEATURES OF ACCOUNTING AND TAXATION OF TOURIST ACTIVITY IN UKRAINE

Summary

Tourism is primarily an economic category, since it is directly related to the sale of services to tourists, the income generation from this activity, the creation of jobs. Today tourism is one of the leading export sectors of the economy around the world, conceding in incomes, perhaps, only to the oil industry. Tourism has a great influence on the formation of the gross revenue, creates a large number of additional jobs, and provides employment for the population in many countries. Tourism has become a certain catalyst for social and economical development, since it has the great importance for such economic sectors as communications, transport, construction, production of consumer goods, agriculture and others.
Tourist activities are aimed primarily at the sale of a tourist product that is the object of such activities. Tourist product - an orderly purposeful set of tourist services, works and goods, consisting of at least two or more single or multiple tourist services, works, goods and means of supply, other tourist resources, sufficient to meet the needs of tourists in the process and for tourism. The tourist product (tour package) has a service life over than 24 hours and / or includes overnight stay (accommodation) and relocation services (transportation). The tourist product (tour package) is offered at the general price including all provided services and all expenses, and its consumer properties correspond to conditions of the contract.
The article highlights the features of accounting for tourist activities carried out by business entities on the territory of Ukraine. The importance of researching the selected topic was emphasized in the light of the growth in the number of subjects of tourist activity in Ukraine in 2017-2019.
The issues of licensing of tourist activity are considered. The participants of relations arising in the process of carrying out tourist activities have been classified. The procedure for the formation of a tourist product is researched and the features of the formation of its cost are determined. Attention is paid to the formation of contractual relations and their documentary registration. The accounting aspects of the implementation of tourist activity and the procedure for reflecting its transactions on the accounts have been determined. The features of the formation of the financial result of a tour operator and a tour agent are given. The procedure for taxation of tour operators and the peculiarities of the tax liability for VAT are considered.

Keywords: tourist activity; tourist product; tour operator; travel agent; value added tax.

References

1. State Statistics Service of Ukraine (2019), “Tourist activity in Ukraine in 2019”, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2019/tyr/tyr_dil/arch_tyr_dil.htm (Accessed 24 february 2021).
2. Kolisnyk, H.M. Helej, L.O. and Dankanych, T.P. (2016), Bukhhalters'kyj oblik v turyzmi: navchal'nyj posibnyk [Accounting in tourism], Hoverla, Uzhhorod, Ukraine.
3. The Verkhovna Rada of Ukraine (1995), Law of Ukraine “About tourism”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/324/95-%D0%B2%D1%80#Text (Accessed 25 february 2021).
4. Sorokina, O.S. and Shamsutdinova, F.F. (2012), “Analysis of the cost of the tourist product and ways to reduce it”, Vcheni zapysky Tavrijs'koho natsional'noho universytetu im. V.I. Vernads'koho, vol. 25 (64), no. 2, pp. 144-155.
5. Ministry of Finance of Ukraine (1999), “National Accounting Standard 15 “Income”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0860-99#Text ((Accessed 25 february 2021).
6. Ministry of Finance of Ukraine (2000), “National Accounting Standard 16 “Costs”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00#Text (Accessed 25 february 2021).
7. Prokopenko, V. (2019), “Accounting and tax accounting with a travel agent”, Interactive accounting, available at: https://interbuh.com.ua/ua/documents/oneanalytics/130074 (Accessed 23 february 2021).
8. Lisitsia, T. (2017). “Tourist activity: accounting and taxation”, Visnyk “Ofitsijno pro podatky”, available at: http://www.visnuk.com.ua/uk/publication/100005703-turistichna-diyalnist-oblik-ta-opodatkuvannya (Accessed 23 february 2021).
9. Pilipenko, S.M. (2016), “Organization of accounting for the activities of a tour operator and tour agent”, Naukovyj visnyk NLTU Ukrainy, vol. 26.2, pp. 224-230.
10. Ministry of Finance of Ukraine (2000), “National Accounting Standard 21 “The impact of changes in exchange rates”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0515-00#Text (Accessed 25 february 2021).
11. National Bank of Ukraine (2003), “Resolution of the Board of the NBU “On approval of the Regulations on the establishment of the official exchange rate of hryvnia to foreign currencies and the exchange rate of bank metals”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1094-03#Text (Accessed 25 february 2021).
12. Bondar, V. and Shvets, V.G. (2017). “Organization of accounting for tourism businesses”, Molodyj vchenyj, vol. 11 (51), pp. 1104-1107.
13. The Verkhovna Rada of Ukraine (2010), “Tax Code of Ukraine”, available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (Accessed 25 february 2021).
14. Debet-Kredyt (2019), “Do you carry out tour operator or travel agency activities: what about VAT?”, [Online], available at: https://news.dtkt.ua/taxation/pdv/56722 (Accessed 24 february 2021).
15. Leha, O. V. Yaloveha, L. V. Pryjdak, T. B. and Sirenko, O. V. (2020), “Tourist activity: accounting and taxation”, Achievements and prospects of modern scientific research. Abstracts of the 1st International scientific and practical conference, Editorial EDULCP. Buenos Aires, Argentina, pp. 605-610, available at: https://sci-conf.com.ua/i-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiyaachievements-and-prospects-of-modern-scientific-research-6-8-dekabrya-2020-godabuenos-ajres-argentina-arhi (Accessed 25 february 2021).

№ 4 2021

Дата публікації: 2021-04-29

Кількість переглядів: 11731

Відомості про авторів

О. В. Лега

к. е. н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю, Полтавська державна аграрна академія

O. Leha

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting and Economic Control, Poltava State Agrarian Academy

ORCID:

0000-0002-0989-8000


Т. В. Мокієнко

к. е. н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю, Полтавська державна аграрна академія

T. Mokiienko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting and Economic Control, Poltava State Agrarian Academy

ORCID:

0000-0003-1344-4981


Т. Б. Прийдак

к. е. н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю, Полтавська державна аграрна академія

T. Priydak

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting and Economic Control, Poltava State Agrarian Academy

ORCID:

0000-0002-9257-0419


О. В. Сіренко

к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю, Полтавська державна аграрна академія

O. Sirenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting and Economic Control, Poltava State Agrarian Academy

ORCID:

0000-0003-4875-308X


Л. В. Яловега

к. е. н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю, Полтавська державна аграрна академія

L. Yloveha

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting and Economic Control, Poltava State Agrarian Academy

ORCID:

0000-0003-4875-308X

Як цитувати статтю

Лега О. В., Мокієнко Т. В., Прийдак Т. Б., Сіренко О. В., Яловега Л. В. Особливості обліку та оподаткування туристичної діяльності в Україні. Ефективна економіка. 2021. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8789 (дата звернення: 23.07.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4.84

Leha, O., Mokiienko, T., Priydak, T., Sirenko, O. and Yloveha, L. (2021), “Features of accounting and taxation of tourist activity in Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8789 (Accessed 23 Jul 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4.84

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.