EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНІ МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
С. В. Адонін, Н. В. Куряча

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4.85

УДК: 378.02

С. В. Адонін, Н. В. Куряча

СУЧАСНІ МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Анотація

У статті розглянуто важливість інформаційних технологій у навчально-виховному процесі, проаналізовано сучасні підходи викладання.
У сучасному світі інформаційні технології стали невід’ємною частиною повсякденного життя. Майбутня професійна діяльність більшої частини студентів буде пов’язана з використанням комп’ютерної техніки. Сьогодення характеризується наявністю інформаційного суспільства, зараз інформація стає одним із головних виробничих ресурсів. Професійна підготовка педагогів, їх інформаційна культура, здатність використовувати новітні технології у своїй професійній діяльності вимагає особливої уваги.
Використання обчислювальної техніки в навчальному процесі має бути логічно та методично обґрунтовано. Постійне оновлення системи підготовки з інформаційних технологій у вищих навчальних закладах зробить її орієнтованою на практичне використання комп’ютерних систем у навчальному процесі відповідно до фаху майбутнього випускника.
Нині в Україні спостерігається масове впровадження інформаційних технологій у сферу освіти. У першу чергу, впровадження технологій у навчальний процес передбачає їх використання у вивчення дисциплін. За результатами досліджень, інформаційні технології позитивно впливають на педагогічну ефективність та якість освітнього процесу. Використання інформаційних технологій забезпечує інтерактивність навчання, його індивідуальність, студенти мають змогу самостійно визначити темп роботи, підвищується їх активність, творче мислення та зростає мотивація.
Найбільшого поширення набули універсальні офісні програми і засоби інформаційно-комунікаційних технологій такі, як: програми для підготовки презентацій, електронні таблиці, органайзери, графічні пакети, системи управління базами даних та ін. За допомогою цих засобів відкривається можливість доступу до наукової інформації, проведення онлайн-лекцій, семінарів у реальному режимі часу. Завдяки сучасним технологіям таким, як електронна пошта, телеконференції, різноманітні чати, спілкування та обмін інформацією між учасниками навчального процесу може бути максимально раціонально розподілене у зручний для них час.
Звичайно, використання інформаційних технологій не вирішить всіх питань як у освіті, у методиці викладання, так і у повсякденному житті, проте вони можуть допомогти викладачам раціонально використати навчальний час занять та час на підготовку.

Ключові слова: інформаційні технології; освіта; методи викладання; навчання; новітні програми; інтенсивний розвиток.

Література

1. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: практикум: навч. посіб. – Київ : Слово, 2013. – 352 с.
2. Арістова А.В. Інноваційні технології навчання: навч. посіб. – К.: НТУ, 2017. – 172 с.
3. Іванова С. Застосування сучасних технологій та інноваційних методів навчання у вищих навчальних закладах. Інформаційні технології та Інтернет у навчальному процесі та наукових дослідженнях: навч. посіб. – 2018. – С. 293-295.
4. Лисенко М. В. Інноваційна парадигма вищої освіти України за умов переходу до інформаційного суспільства: автореф. дис. канд. філос. наук. – Київ, 2013.
5. Полянська А.С. Круглий стіл: Інноваційні методи викладання у вищій школі: обмін досвідом та кращі практики. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2020. – 19 с.
6. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: збірник. наук. пр. – Вип. 42. – Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2015. – 471 с.

S. Adonin, N. Kuriacha

MODERN TEACHING METHODS WITH THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGIES

Summary

The importance of information technology in the educational process is considered in the article, modern teaching approaches are analyzed.
In today's world, information technology has become an integral part of everyday life. The future professional activity of most students will be related to the use of computer technology.
Today is characterized by the presence of the information society, now information is becoming one of the main production resources. Professional training of teachers, their information culture, ability to use the latest technologies in their professional activities require special attention.
The usage of computer technology in the educational process must be logically and methodologically justified. The constant updating of the system of training in information technology in higher education will make it focused on the practical use of computer systems in the educational process in accordance with the profession of the future graduate.
Today in Ukraine there is a mass introduction of information technology in the field of education. First of all, the introduction of technologies in the educational process involves their usage in the study of disciplines. According to research, information technology has a positive effect on pedagogical efficiency and quality of the educational process. The usage of information technology provides interactivity of learning, its individuality, students have the opportunity to determine the pace of work, increases their activity, creative thinking and increases motivation.
Universal office programs and means of information and communication technologies, such as: programs for preparation of presentations, spreadsheets, organizers, graphic packages, database management systems, etc., have become the most mobile. With the help of these tools it is possible to access scientific information, conduct online lectures, seminars in real time. Thanks to modern technologies such as e-mail, teleconferences, various chats, communication and exchange of information between the participants of the educational process can be distributed as rationally as possible at a time convenient for them.
Of course, the usage of information technology will not solve all issues in education, teaching methods and in everyday life, but they can help teachers to rationally use teaching time and time for preparation.

Keywords: information technologies; education; teaching methods; training; latest programs; intensive development.

References

1. Dychkivska, I.M. (2013), Innovatsiini pedahohichni tekhnolohii [Innovative pedagogical technologies], Slovo, Kyiv, Ukraine.
2. Aristova, A.V. (2017), Innovatsiini tekhnolohii navchannia [Innovative learning technologies], NTU, Kyiv, Ukraine.
3. Ivanova, S. (2018), “Application of modern technologies and innovative teaching methods in higher educational institutions”, Informatsijni tekhnolohii ta Internet u navchal'nomu protsesi ta naukovykh doslidzhenniakh [Information technology and the Internet in the educational process and research], Vinnytsia, Ukraine, pp. 293-295.
4. Lysenko, M. V. (2013), “Innovative paradigm of higher education in Ukraine in the transition to the information society”, Ph.D. Thesis, Kyiv, Ukraine.
5. Polianska, A.S. (2020), Kruhlyi stil: Innovatsiini metody vykladannia u vyshchii shkoli [Round table: Innovative methods of teaching in high school], IFNTUOG, Ivano-Frankivsk, Ukraine.
6. Institute of Pedagogical Education and Adult Education of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine (2015), Suchasni informatsiini tekhnolohii ta innovatsiini metodyky navchannia u pidhotovtsi fakhivtsiv [Modern information technologies and innovative teaching methods in training], vol. 42, Planer, Kyiv-Vinnytsia, Ukraine.

№ 4 2021

Дата публікації: 2021-04-29

Кількість переглядів: 7192

Відомості про авторів

С. В. Адонін

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

S. Adonin

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance,Oles Honchar Dnipro National University

ORCID:

0000-0002-7083-7653


Н. В. Куряча

к. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

N. Kuriacha

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance,Oles Honchar Dnipro National University

ORCID:

0000-0002-7105-9232

Як цитувати статтю

Адонін С. В., Куряча Н. В. Сучасні методи викладання з використанням інформаційних технологій. Ефективна економіка. 2021. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8790 (дата звернення: 25.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4.85

Adonin, S. and Kuriacha, N. (2021), “Modern teaching methods with the use of information technologies”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8790 (Accessed 25 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4.85

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.