EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ ТУРИСТИЧНО - РЕКРЕАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Д. В. Ковальов

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4.87

УДК: 338. 48 (477.72)

Д. В. Ковальов

ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ ТУРИСТИЧНО - РЕКРЕАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Анотація

У статті проведено аналіз показників туристичного та рекреаційного сектору Херсонської області, з метою виявлення потенціальних можливостей їх використання. Обґрунтовано набір показників за якими проводиться оцінка туристично-рекреаційного потенціалу: кількість суб’єктів туристичної діяльності; кількість обслугованих туристів; туристів, які виїжджали за кордон та туристів, охоплених внутрішнім туризмом; кількість екскурсантів; обсяг наданих туристичних послуг юридичних та фізичних осіб; кількість туристів, усього осіб, у тому числі з метою відвідування; колективні засоби розміщення; середня місткість колективних засобів розміщення; номерний фонд готелів та аналогічних засобів розміщення; довжина доріг з твердим покриттям а також її щільність. Доведено, що Херсонська область має значні можливості, щоб увійти до найбільш розвинутих у туристичному відношенні регіонів. Встановлено, що найбільш слабким сегментом ринку туристичних послуг є здійснення екскурсійної діяльності. Досліджено, що структура потоку туристів свідчить про те, що понад 94% відвідуючи регіон, прибувають з метою дозвілля і відпочинку і тільки більш ніж 1,0 % - у службових цілях і це тільки за рахунок 2015 року. Незначне збільшення даного виду діяльності за останні роки відбулося переважно за рахунок розширення екскурсійних маршрутів у сільській зоні. Вказується, що тенденцією останніх років є зростання номерного фонду готелів та аналогічних засобів розміщення другої категорії. Досліджено, що в період з 2015 по 2019 рр. найбільших втрат зазнали дороги III категорії, їх довжина скоротилася майже на 4% або на 39,4 км, дороги I та IV категорії мали, хоч і невелику, але позитивну динаміку. Запропоновано напрями розбудови високоефективного освоєння рекреаційного потенціалу області, які можна очікувати тільки за умов продовження залучення потенційних інвесторів у будівництво комфортабельних санаторно-оздоровчих закладів та появи ініціативного власника, зацікавленого у формуванні якісно нового санітарно-курортного продукту.

Ключові слова: туристично-рекреаційний потенціал; туроператори; турагенти; туристичні послуги; туризм.

Література

1. Оцінка туристично-рекреаційного потенціалу регіону: монографія / за заг. ред. В. Г. Герасименко. Одеса: ОНЕУ, 2016. 262с.
2. Статистичний щорічник Херсонської області за 2019 рік / За ред. В.А. Вознюка. – Херсон: Головне управління статистики у Херсонській області. 2020. – 412 с.
3. Відпочинок і туризм у Херсонської області / статистичний бюлетень: Головне управління статистики у Херсонській області. 2015-2019.
4. Грановська В.Г., Алєщенко Л.О. Агротуризм як інструмент диверсифікації діяльності агроформувань / В.Г. Грановська, Л.О. Алєщенко // Економіка АПК. - 2019. № 12. - С.28-36.
5. Статистичний збірник «Транспорт України» – Київ: Державна служба статистики України. 2015-2019.
6. Рейтингова оцінка регіонів / Міністерство розвитку громад та територій України. 2015-2019.
7. Фесенко Г. О., Алєщенко Л. О. Інвестиційна складова ефективного розвитку туристичного бізнесу. Ефективна економіка. 2020. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8409 (дата звернення: 02.04.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.200
8. Крикунова В.М., Алєщенко Л.О. Стратегічні пріоритети розвитку молодіжного підприємництва Херсонської області в сфері туристичного бізнесу / В.М. Крикунова, Л.О. Алєщенко // Таврійський науковий вісник. -серія «Економіка». – 2020. №4. – С. 107 -115.
9. Кирилов Ю.Є., Грановська В.Г., Алєщенко Л.О. Економічний механізм формування конкурентних переваг суб’єктів туристичної галузі. Економіка АПК. 2020. №5. С. 45-55.

D. Kovalyov

ASSESSMENT OF THE CURRENT STATE OF THE TOURIST AND RECREATIONAL POTENTIAL OF THE KHERSON REGION

Summary

The article analyzes the indicators of the tourism and recreation sector of Kherson region, in order to identify potential opportunities for their use. The set of indicators according to which the assessment of tourist and recreational potential is carried out is substantiated: number of tourism entities; number of served tourists; tourists who went abroad and tourists covered by domestic tourism; number of tourists; volume of provided tourist services of legal entities and individuals; number of tourists, total persons, including for the purpose of visiting; collective accommodation facilities; average capacity of collective accommodation facilities; number of hotels and similar accommodation; the length of paved roads, as well as the density of these roads.
It is proved that Kherson region has significant opportunities to enter the most developed regions in terms of tourism. It is established that the weakest segment of the market of tourist services is the implementation of excursion activities.
It is investigated that the structure of the flow of tourists shows that more than 94% visiting the region, come for leisure and recreation and only more than 1.0% - for business purposes and only at the expense of 2015. A slight increase in this type of activity in recent years has occurred mainly due to the expansion of excursion routes in rural areas. It is indicated that the trend of recent years is the growth of hotel rooms and similar accommodation of the second category. It is investigated that in the period from 2015 to 2019 the largest losses were suffered by category III roads, their length decreased by almost 4% or 39.4 km, Category I and IV roads had, albeit small, but positive dynamics.
The directions of development of highly effective development of recreational potential of the region are offered, which can be expected only under conditions of continued attraction of potential investors in construction of comfortable sanatoriums and emergence of the initiative owner interested in formation of qualitatively new sanitary-resort product.
The strategic direction of further development of tourist and recreational potential of the region should be the modernization of the existing material and technical base of the sanatorium-resort complex, access to new segments of the consumer market and attracting additional customers by introducing modern market trends such as service versatility and product diversification.

Keywords: tourist and recreational potential; tour operators; travel agents; tourism.

References

1. Herasymenko, V. H. (2016), Otsinka turystychno-rekreatsiinoho potentsialu rehionu: monohrafiia [Estimation of tourist and recreational potential of the region], ONEU, Odesa, Ukraine, P. 262.
2. Vozniuk, V.A. (2020), Statystychnyi shchorichnyk Khersonskoi oblasti za 2019 rik [Statistical Yearbook of Kherson region for 2019], Holovne upravlinnia statystyky u Khersonskii oblasti, Kherson, Ukraine, P. 412.
3. Statistical bulletin, “Recreation and tourism in Kherson region”, Main Department of Statistics in Kherson region. 2015-2019.
4. Hranovska, V.H. and Alieshchenko, L.O. (2019), “Agrotourism as a tool for diversification of agricultural activities”, Ekonomika APK, vol. 12, pp.28-36.
5. State Statistics Service of Ukraine, Statistical collection "Transport of Ukraine" 2015-2019.
6. Ministry of Development of Communities and Territories of Ukraine, Rating assessment of regions, 2015-2019.
7. Fesenko, H. and Aleshchenko, L. (2020), “Investment component of effective development of the business travel”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8409 (Accessed 02 Apr 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.200
8. Krykunova, V.M. and Alieshchenko, L.O. (2020), “Strategic priorities of youth entrepreneurship development of Kherson region in the sphere of tourist business”, Tavriiskyi naukovyi visnyk. -seriia «Ekonomika», vol. 4, pp. 107 -115.
9. Kyrylov, Yu.Ye. Hranovska, V.H. and Alieshchenko, L.O. (2020), “ Economic mechanism of formation of competitive advantages of subjects of tourist branch”, Ekonomika APK, vol. 5, pp. 45-55.

№ 4 2021

Дата публікації: 2021-04-29

Кількість переглядів: 7627

Відомості про авторів

Д. В. Ковальов

к. с.-г. н., доцент, доцент кафедри загальноекономічної підготовки, Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрно-економічний університет», м. Херсон

D. Kovalyov

PhD in Agricultural Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of General Economics, State Higher Educational Institution "Kherson State Agrarian and Economic University", Kherson

ORCID:

0000-0002-3672-7063

Як цитувати статтю

Ковальов Д. В. Оцінка сучасного стану туристично - рекреаційного потенціалу херсонської області. Ефективна економіка. 2021. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8792 (дата звернення: 25.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4.87

Kovalyov, D. (2021), “Assessment of the current state of the tourist and recreational potential of the kherson region”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8792 (Accessed 25 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4.87

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.