EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕРИТОКРАТИЧНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ НА РІЗНИХ РІВНЯХ У СПІРАЛЬНІЙ ДИНАМІЦІ
М. М. Мамчин, Я. І. Яричевська

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4.89

УДК: 338.242.2

М. М. Мамчин, Я. І. Яричевська

МЕРИТОКРАТИЧНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ НА РІЗНИХ РІВНЯХ У СПІРАЛЬНІЙ ДИНАМІЦІ

Анотація

У статті проведено дослідження можливостей реалізації принципів меритократії в умовах сучасного постіндустріального суспільства. Особлива увага присвячена розгляду емоційної меритократії, яка поєднує в собі розумовий інтелект з емоційним інтелектом. Авторами зауважено, що інтелект і знання, будучи головною цінністю в індустріальному суспільстві, лише у поєднанні із духовним зростанням особистості і принципами справедливості можуть стати генератором розвитку постіндустріального суспільства. Встановлено, що реалізація меритократичних принципів вимагає рівного доступу до освіти, послуг охорони здоров’я, прозорості, підзвітності, що дозволить провести відбір кадрового потенціалу і виявити талановитих осіб, які відповідають своїми IQ і EQ критеріям, що дозволяють займати високі управлінські посади. На жаль, на сьогодні відсутні чіткі і універсальні способи виміру здібностей і схильностей.
На нашу думку, поєднання концепції емоційної меритократії та спіральної динаміки може бути ефективним при формуванні кадрової політики організації, яка розглядає різні типи мислення, характерні для різних індивідів чи груп і визначає парадигму світосприйняття і методів керівництва і управління, в залежності від середовища і умов, в яких вони знаходяться. Виявлено, що таких парадигм існує вісім – від нульового рівня до сьомого рівня. Для кожної парадигми властиві свої якості і особливості і за кожною закріплені певні кольори. Виходячи із характеристики рівня парадигми і кольору можна діагностувати колір парадигми, що відповідає типу організації конкретної компанії, її корпоративної культури, а також інструментів і управлінських методик, які вона використовує. Правильна діагностика кольору парадигми може в подальшому дозволити за допомогою управлінських впливів трансформувати її в потрібний стан.

Ключові слова: меритократія; меритократичні принципи; емоційна меритократія; спіральна динаміка; управління кадровим потенціалом.

Література

1. Арсентьєв М. Е. Поняття меритократії у сучасному філософсько-політологічному дискурсі. Totallogy-XXI. Постнекласичні дослідження. 2017. № 34. С. 193-204.
2. Young М. The rise of the meritocracy, 1870-2033: An essay on education and inequality. London, 1958. 11 с.
3. Bell D. On meritocracy and equality. National Affairs. 1972. Vol. 29. рp. 29–68.
4. Бжезинский З. Между двумя веками: роль Америки в эру технотроники. 1972, Москва. 308 с.
5. Вайтхьорст Дж. Відкрита організація: пристрасть, що приносить плоди. 2016, Москва. 276 с.
6. Бондаренко А. Меритократія як царство розуму. URL: https://andrijbondarenko.wordpress.com/2012/01/05/merytocracja/ (дата звернення 09.03.2021).
7. Tobak S. In defense of Uber, Amazon and Meritocracy. URL: https://www.entrepreneur.com/article/289919 (дата звернення 14.03.2021).
8. Деніел Белл. Китайська модель. Політична меритократія та межі демократії. 2017, Київ. 312 с.
9. Стрельченко О.Г. Публічна служба в Японії. URL: http://applaw.knu.ua/index.php/arkhiv-nomeriv/2-4-2013/item/189-publichna-sluzhba-v-yaponiyi-strelchenko-o-h (дата звернення 11.03.2021).
10. Охотникова О. В. Теоретичні засади формування меритократичного підходу до відбору кадрів в системі публічного управління. Аспекти публічного управління. 2018. № 10. С. 31-36.
11. Джудіс Дж. Великий вибух популізму. 2017, Харків. 192 с.
12. Пархоменко-Куцевіл О. І. Меритократія як основа формування кадрів в системі публічного управління. Державно-управлінські студії. 2018. № 6(8). URL: http://studio.ipk.edu.ua/merytokratiya-yak-osnova-formuvannya-kadriv-v-systemi-publichnoho-upravlinnya/ (дата звернення 02.03.2021)
13. Graves C., Cowan C., Todorovic N. (eds.) The Never Ending Quest: Dr. Clare W. Graves Explores Human Nature. 2005, Santa Barbara.
14. Бек Д. Спиральная динамика: управляя ценностями, лидерством и изменениями. 2010, Санкт-Петербург. 419 с.
15. Пекар В. О. Різнобарвний менеджмент: Еволюція мислення, лідерства та керування. 2016, Харків. 191 с.
16. Пекар В. О. «Разноцветные организации». URL:: http://pekar.in.ua/ColouredOrganizations.htm (дата звернення 02.02.2021)
17. Пекар В. О. «Разноцветные пиджаки. Спиральная динамика на службе у HR». URL: http://pekar.in.ua/ColouredJackets.htm (дата звернення 09.02.2021)
18. Бард А., Зодерквист Я. Netократия. Новая правящая элита и жизнь после капитализма. Санкт-Петербург, 2004. С. 252
19. Пекар В. О. Разноцветная экономика. URL: http://pekar.in.ua/SD%20Economics.htm (дата звернення 05.02.2021)
20. Poocharoen O., Brillantes A. Meritocracy in Asia Pacific: Status, issues, and challenges. Review of Public Personnel Administration 33.2. 2013. рр. 140-163.

M. Mamchyn, Y. Yarychevska

MERITOCRATIC APPROACH TO MANAGING HIGHER-LEVEL COMPANIES IN SPIRAL DYNAMICS

Summary

The article explores the possibilities of implementing the principles of meritocracy in the conditions of modern post-industrial society. Particular attention is paid to the consideration of emotional meritocracy, which combines mental intelligence with emotional intelligence. The authors noted that intelligence and knowledge, being the main value in an industrial society, only in combination with the spiritual growth of personality and the principles of justice can become a generator of the development of post-industrial society. It was established that the implementation of meritocratic principles requires equal access to education, health services, transparency, accountability, which will allow to conduct the selection of personnel potential and identify talented individuals who meet their IQ and EQ criteria that allow them to occupy high managerial positions. Unfortunately, today there are no clear and universal ways to measure abilities and inclinations. As practice shows, society is more focused on ochlocracy, based on the changing moods of society and which is especially habitual in crisis periods, where the ground for populism is formed. However, in conditions of free competition, the transition to the principles of meritocratic governance will significantly increase the efficiency of the economic system and provide citizens with a decent life.
In our opinion, the combination of the concept of emotional meritocracy and spiral dynamics can be effective while forming the personnel policy of an organization that considers different types of thinking characteristic of different individuals or groups and determines the paradigm of world perception and methods of leadership and management, depending on the environment and conditions in which they are located. It was found that there are eight paradigms – from the zero level to the seventh level. Each paradigm has its own qualities and characteristics and certain colors are assigned to each paradigm. Based on the characteristics of the paradigm and color level, it is possible to diagnose the color of the paradigm corresponding to the type of organization of a particular company, its corporate culture, as well as the tools and management techniques it uses. Proper diagnosis of the color of the paradigm can further allow with the help of managerial influences and decisions to transform it into the right state.

Keywords: meritocracy; meritocratic principles; emotional meritocracy; spiral dynamics; personnel management.

References

1. Arsentiev, M. E. (2017), “The concept of merritocracy in modern philosophical and political discourse”, Totallogy-XXI. Postneklasychni doslidzhennia, vol. 34, Pp. 193-204. (In Ukrainian)
2. Young, M. (1958), “The rise of the meritocracy”, Essay on education and inequality, Thames & Hudson, London, UK, pp. 1870-2033.
3. Bell, D. (1972), “On meritocracy and equality”, National Affairs, vol. 29, pp. 29–68.
4. Bzhezynskyi, Z. (1972), Mezhdu dvumia vekamy: rol Ameryky v eru tekhnotronyky. [Between two ages: the role of US in technotronic era], Progress, Moscow, Russia.
5. Whitehurst, J. (2016), Vidkryta orhanizatsiia: prystrast, shcho prynosyt plody. [Open organization: igniting passion and performance], Olymp Business, Moscow, Russia.
6. Bondarenko, A. (2012), “Meritocracy as a kingdom of mind”, available at: https://andrijbondarenko.wordpress.com/2012/01/05/merytocracja/ (Accessed 14 March 2021).
7. Tobak, S. (2017), “In defense of Uber, Amazon and Meritocracy”, available https://www.entrepreneur.com/article/28991at: (Accessed 14 March 2021).
8. Bell, D. (2017), Kytaiska model. Politychna merytokratiia ta mezhi demokratii. [The Chinese model. Political meritocracy and borders of democracy], Nash Format, Kyiv, Ukraine.
9. Strelchenko, O.H. (2013), “Public service in Japan”, available at: http://applaw.knu.ua/index.php/arkhiv-nomeriv/2-4-2013/item/189-publichna-sluzhba-v-yaponiyi-strelchenko-o-h (Accessed 14 March 2021).
10. Okhotnykova, O. V. (2018), “Theoretical principles of meritocratic approach to the selection of personnel in the system of public administration”, Aspekty publichnoho upravlinnia, vol. 10, pp. 31-36.
11. Judis, J. (2017), Velykyi vybukh populizmu. [The great populist explosion], Club simeinogo dozvillya, Kharkiv, Ukraine.
12. Parkhomenko-Kutsevil, O. I. (2018), “Meritocracy as a basis of personnel formation in the system of public administration”, Derzhavno-upravlinski studii, vol. 6(8), available at: http://studio.ipk.edu.ua/merytokratiya-yak-osnova-formuvannya-kadriv-v-systemi-publichnoho-upravlinnya/ (Accessed 14 March 2021).
13. Graves, C. (2005), The Never Ending Quest: Dr. Clare W. Graves Explores Human Nature, ECLET Publishing, Santa Barbara, USA.
14. Bek, D. (2010), Spyralnaya dynamyka: upravlyaya cennostyamy, lyderstvom y yzmenenyyamy. [Lean dynamics: manage the centenary, hypocrisy and ismenenny], Best Byznes Buks, Sankt-Peterburg, Russia.
15. Pekar, V. O. (2016), Riznobarvnyj menedzhment: Evolyuciya myslennya, liderstva ta keruvannya. [Multicolor management: Evolution of thinking, leadership and management], Folio, Kharkiv, Ukraine.
16. Pekar, V. O. (2010), “Multicolored organisations”, available at: http://pekar.in.ua/ColouredOrganizations.htm (Accessed 14 March 2021).
17. Pekar, V. O. (2010), “Multicolored jackets. Lean dynamics on service in HR”, available at: http://pekar.in.ua/ColouredJackets.htm (Accessed 14 March 2021).
18. Bard, A. and Zoderkvyst, Ya. (2004), Netokratyya. Novaya pravyashhaya elyta y zhyzn posle kapytalyzma. [Netocratia. The new right-hander and the life of the ambassador of capitalism], Mann, Yvanov y Ferber, Stokgolmskaya shkola ekonomyky v Sankt-Peterburge, Sankt-Peterburg, Russia.
19. Pekar, V. O. (2012), “Multicolored economics”, available at: http://pekar.in.ua/SD%20Economics.htm (Accessed 14 March 2021).
20. Poocharoen, O. and Brillantes, A. (2013), “Meritocracy in Asia Pacific: Status, issues, and challenges”, Review of Public Personnel Administration, vol. 33.2, pp. 140-163.

№ 4 2021

Дата публікації: 2021-04-29

Кількість переглядів: 10391

Відомості про авторів

М. М. Мамчин

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу і логістики,Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

M. Mamchyn

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Marketing and Logistics, National University "Lviv Polytechnic", Lviv

ORCID:

0000-0001-9230-0147


Я. І. Яричевська

студентка, Національний університет «Львівська Політехніка» , м. Львів

Y. Yarychevska

Student, National University "Lviv Polytechnic", Lviv

ORCID:

0000-0001-9948-8621

Як цитувати статтю

Мамчин М. М., Яричевська Я. І. Меритократичний підхід до управління на різних рівнях у спіральній динаміці. Ефективна економіка. 2021. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8794 (дата звернення: 23.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4.89

Mamchyn, M. and Yarychevska, Y. (2021), “Meritocratic approach to managing higher-level companies in spiral dynamics”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8794 (Accessed 23 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4.89

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.