EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ БІРЖОВОГО РИНКУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ
В. В. Кухарець, О. Г. Булуй, Л. М. Левківська

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4.90

УДК: 339.172:338.439.5

В. В. Кухарець, О. Г. Булуй, Л. М. Левківська

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ БІРЖОВОГО РИНКУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Анотація

У статті розглянуто роль біржі як елемента інфраструктури ринку в контексті глобалізації світових ринків. Розглянуто та охарактеризовано тенденції розвитку міжнародного біржового ринку. Відтворено за географічними регіонами структуру світового біржового ринку. Виявлено, що найбільшу відсоткову частку світової торгівельної активності протягом десятка років займає Азіатсько-Тихоокеанський регіон. Досліджено обсяги торгової активності в різних регіонах із зазначенням відсотка зміни 2020р. в порівнянні з 2015р. та 2010р. Проаналізовано сучасний стан та структуру світової біржової торгівлі товарними та фінансовими деривативами. Розглянуто динаміку світової біржової торгівлі за видами активів 2015р. та 2020р. Проведено аналіз структури світової біржової торгівлі, зокрема таких її груп: фондові індекси, цінні папери, відсоткові ставками, валюта, енергоресурси, аграрна продукція, дорогоцінними металами.
Розглянуто динаміку товарних бірж в Україні протягом 1995-2020 рр. Проаналізовано кількість та структуру товарних бірж за спеціалізацією, відмічено їх роль у розвитку інфраструктури ринку України. Виявлено залежність стану товарного біржового ринку від економічного розвитку країни. Відмічено низький відсоток бірж, що здійснюють діяльність по відношенню до загальної кількості зареєстрованих в Україні. Розвиток біржової діяльності в Україні варто здійснювати з урахуванням світового досвіду на основі стратегування, яка передбачає поєднання нормативно-правового забезпечення, розвитку інструментарію, відтворення інфраструктури та впровадження сучасних інформаційних технологій.

Ключові слова: біржа; інфраструктура ринку; біржова діяльність; оптовий ринок; біржовий актив; аграрна продукція.

Література

1. Асоціація «Біржові та електронні майданчики»: веб-сайт. URL: https://aeaep.com.ua (дата звернення: 5 квітня 2021).
2. Аграрна біржа: веб-сайт. URL: http://agrex.gov.ua (дата звернення: 5 квітня 2021).
3. Бритвєнко А. С., Горяча О. Л., Войний І. І. Організаційно-економічний механізм функціонування міжнародної електронної біржової торгівлі. Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. 2020. № 1 (47). С. 9-14.
4. Вавдійчук І. М. Сучасний стан та тенденції розвитку біржової торгівлі в Україні. Електронне наукове фахове видання “Глобальні та національні проблеми економіки”. 2017. №15. URL:http://global-national.in.ua/archive/15-2017/36.pdf. (дата звернення: 2 квітня 2021).
5. Державна служба статистики. Статистичний збірник. URL:http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 1 квітня 2021).
6. Державна служба статистики України. Статистична інформація. Внутрішня торгівля. Кількість бірж. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 1 квітня 2021).
7. Дяченко Ю. А. Сучасний стан та особливості фун кціонування світового біржового ринку. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2017. Вип. 23. С. 51-54. URL: ttp://www.vestnik econom.mgu.od.ua/journal/2017/232017/13.pdf (дата звернення: 25 березня 2021).
8. Електронна зернова біржа України: веб-сайт. URL: https://graintrade.com.ua/birzha.
9. Завадських Г.М., Тебенко В.М. Сучасний стан та перспективи розвитку біржового товарного ринку України. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). 2018. № 1(36). С. 146-154. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/196144770.pdf (дата звернення: 26.03.2021).
10. Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення залучення інвестицій та запровадження нових фінансових інструментів". URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/738-20#Text (дата звернення: 09.04.2021).
11. Згурська О. М., Сьомкіна Т. В., Гужавіна І. В. Фундаментальні тренди розвитку світової біржової торгівлі. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 24. С. 5-9.
12. Ковальчук С. В., Дражниця С. А., Карпенко В. Л. Світові тренди та тенденції розвитку біржової торгівлі на сучасному етапі. Підприємництво і торгівля. 2018. Вип. 23. С. 10-14. URL http://journals-lute.lviv.ua/index.php/pidpr-torgi/article/view/52/47 (дата звернення: 30.03.2021).
13. Левківська Л. М. Перспективи розвитку маркетингової інфраструктури аграрного ринку. [Електронний ресурс]. URL : http://www.nbuv.gov.ua/e -journals. (дата звернення: 24.03.2021)
14. Основи біржової діяльності: навчальний посібник / М. О. Солодкий, Н.П. Резнік, В. О. Яворська; за ред. М. О. Солодкого. К.: ЦП Компринт. 2017. 450 с.
15. Пріоритетні напрями розвитку інфраструктури аграрного ринку в Україні. URL : http://old2.niss.gov.ua/content/articles/files/111Zapiska-Agroryinok-ZHurakovska-22.12-APU-910cc.pdf (дата звернення: 05.04.2021).
16. Резнік Н. П. Особливості функціонування вітчизняного біржового товарного ринку у сучасних умовах. Збірник наукових праць Міжрегіональної Академії Управління персоналом. 2016. Вип. 50. С. 115-118. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npmaup_2016_50_23 (дата звернення: 01.04.2021).
17. Солодкий М. О. Проблеми та напрями розвитку біржового товарного ринку в Україні Електронне наукове фахове видання “Ефективна економіка”. 2017. №10. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5814 (дата звернення: 05.04.2021).
18. Солодкий М.О., Яворська В.О. Біржовий ринок в умовах глобалізації: стан та перспективи розвитку. Інфраструктура ринку. 2019. Вип. 31. С. 188-193.
19. Сохацька О.М. Біржова справа: підручник. Тернопіль: Карт-бланш, 2003. 602 с.
20. Українська біржа: веб-сайт. URL: http://ux.ua (дата звернення: 07.04.2021)
21. Українська Універсальна біржа: веб-сайт. URL: https://www.uub.com.ua (дата звернення: 07.04.2021)
22. Яворська В.О. Сучасні тенденції розвитку світового біржового ринку деривативів. Економіка і суспільство. 2017. Вип. 11. С. 42-45.
23. Global futures and options trading reaches record level in 2020. URL : https://www.fia.org/resources/global-futures-and-options-trading-reaches-record-level-2020 (дата звернення: 26.03.2021).

V. Kukharets, O. Buluy, L. Levkivska

SOME TENDENCIES IN STOCK MARKET DEVELOPMENT UNDER WORLD ECONOMY GLOBALIZATION

Summary

The paper considers the role of the exchange house as an element of a market infrastructure in the context of the world commodities and financial markets globalization. Some tendencies in the development of international stock market development have been considered and characterized. It has been shown, that Asia-Pacific region has the highest rate of interest in the world trade activity during the last decade. The volume of trade activity in different regions with the indication of a rate change of 2020 as compared with 2015 and 2010, has been analysed. Current state and structure of the world exchange commodities and financial derivatives trade have been analysed. It has been established that an exchange financial market remains dominating in the overall structure of the world exchange trade during a long period, whereas an exchange commodities market amounts to only 20%. The dynamics of the world exchange trade according to the types of the assets of 2015 and 2020 has been considered. The analysis of the structure of the world exchange trade (in particular: stock indices, security papers, rates of interest, currency, power resources, agricultural production, valuable metals) has been made.
The dynamics of commodity exchanges in Ukraine during 1995-2020 has been considered and the tendencies of their development have been mentioned. The amount and the structure of commodity exchanges according to their specialization have been analysed and their role in the development of market infrastructure in Ukraine has been stated. The dependence of a state of commodity exchange market from the economic development of the country has been detected. A low amount of exchange houses, which carry out the activities in regard to an overall number of the registered exchange houses in Ukraine, has been stated. The traded value on the commodities exchange market does not meet the requirements as to the economic development of the country. The development of the exchange activities in Ukraine should be carried out with due regards to the world experience on the basis of strategizing, which stipulate regulatory support, instrument development, infrastructure reconstruction and the introduction of new information technologies.

Keywords: stock exchange; market infrastructure; exchange activities; wholesale market; exchange asset; agricultural products.

References

1. Asotsiatsiya «Birzhovi ta elektronni maydanchyky» (2021), available at: https://aeaep.com.ua (Accessed 5 April 2021).
2. Ahrarna birzha (2021), available at: http://agrex.gov.ua (Accessed 5 April 2021).
3. Britvenko, A.S., Goryacha. O. l., and Vojniy, І. І. (2020), “The organizational and economic mechanism of the functioning of the international electronic exchange trade”, Visnyk Berdianskoho universytetu menedzhmentu i biznesu, vol. 1 (47), pp. 9-14.
4. Vavdiichuk, I. M. (2017), “Suchasnyi stan ta tendentsii rozvytku birzhovoi torhivli v Ukraini”, Elektronne naukove fakhove vydannia “Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky”, №15, available at : http://global-national.in.ua/archive/15-2017/36.pdf. (Accessed 2 April 2021).
5. State Statistics Service of Ukraine (2021), available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 1 April 2021).
6. State Statistics Service of Ukraine (2021), “Domestic trade. Number of exchanges”, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 1 April 2021).
7. Dіachenko, Yu.A.(2017), “Current status and features of the world exchange market performance”, Naukovyy visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu, 23, pp. 51-54, available at: ttp://www.vestnik econom.mgu.od.ua/journal/2017/232017/13.pdf (Accessed 25 March 2021).
8. Elektronna zernova birzha Ukrayiny (2021), available at: https://graintrade.com.ua/birzha
9. Zavadskyh, G.M. and Tebenko, V.M. (2018), “Current stateand prospects for development of the stock commodity market of Ukraine”, Zbirnyk naukovykh prats’ Tavriys’koho derzhavnoho ahrotekhnolohichnoho universytetu (ekonomichni nauky), vol. 1(36), pp. 146-154, available at: https://core.ac.uk/download/pdf/196144770.pdf (Accessed 26 March 2021).
10. Verkhovna Rada of Ukraine (2020), The Law of Ukraine “On amendments to some legislative acts of Ukraine to simplify investment attraction and introduction of new financial instruments”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/738-20#Text (Accessed 9 April 2021).
11. Zgurska, О. Somkina, T. and Huzhavina, I., (2020), “Fundamental trends of world exchange trade development”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 24, pp. 5-9.
12. Kovalchuk, S. V. Drazhnitsya, S. A. and Karpenko, V. L., (2018), “World trends and tendencies of stock trading development at the present stage”, Pidpryyemnytstvo i torhivlya, vol. 23, pp. 10-14, available at: http://journals-lute.lviv.ua/index.php/pidpr-torgi/article/view/52/47 (Accessed 30 March 2021).
13. Levkivska, L.M., (2009), “Prospects for the development of marketing infrastructure of the agricultural market”, [Online], available at: http://www.nbuv.gov.ua/e -journals. (Accessed 24 March 2021).
14. Solodky, M. Reznik, N. and Yavors’ka V., (2017), Osnovy birzhovoyi diyal’nosti [Basics of exchange activity ], TSP Komprunt, Kyiv, Ukraine.
15. NISS (2018), “Priority directions of agricultural market infrastructure development in Ukraine”, [Online], available at: http://old2.niss.gov.ua/content/articles/files/111Zapiska-Agroryinok-ZHurakovska-22.12-APU-910cc.pdf (Accessed 5 April 2021).
16. Reznik, N. P., (2016), “Features of functioning of the domestic exchange commodity market in modern conditions”, Zbirnyk naukovykh prats’ Mizhrehional’noyi Akademiyi Upravlinnya personalom, vol. 50, pp. 115-118, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npmaup_2016_50_23 (Accessed 1 April 2021).
17. Solodky, M. O., (2017), “Problems and ways of developments of the сommodity exchange market in Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 10, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5814 (Accessed 5 April 2021).
18. Solodky, M. O. and Yavors’ka, V. O, (2019), “The exchange market in globalization conditions: state and prospects of development”, Infrastruktura rynku, vol. 31, pp. 188-193.
19. Sokhats’ka, O. M., (2003), Birzhova sprava [Exchange business], Kart-blansh, Ternopil, Ukraine.
20. Ukrayins’ka birzha (2021), available at: http://ux.ua (Accessed 7 April 2021).
21. Ukrayins’ka Universal’na birzha (2021), available at: https://www.uub.com.ua (Accessed 7 April 2021).
22. Yavors’ka, V. O, (2017), “Modern tendencies of the world exchange-traded derivatives market development”, Ekonomika i suspil’stvo, vol. 11, pp. 42-45.
23. FIA (2021), “Global futures and options trading reaches record level in 2020”, available at: https://www.fia.org/resources/global-futures-and-options-trading-reaches-record-level-2020 (Accessed 26 March 2021).

№ 4 2021

Дата публікації: 2021-04-29

Кількість переглядів: 7553

Відомості про авторів

В. В. Кухарець

к. е. н., доцент кафедри інноваційного підприємництва та інвестиційної діяльності, Поліський національний університет

V. Kukharets

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Innovative Entrepreneurship and Investment Activities, Polissia National University, Zhytomyr

ORCID:

0000-0001-5218-7936


О. Г. Булуй

к. е. н., доцент, доцент кафедри інноваційного підприємництва та інвестиційної діяльності, Поліський національний університет

O. Buluy

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Innovative Entrepreneurship and Investment Activities, Polissia National University, Zhytomyr

ORCID:

0000-0003-3368-4835


Л. М. Левківська

к. е. н., доцент, доцент кафедри інноваційного підприємництва та інвестиційної діяльності, Поліський національний університет

L. Levkivska

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Innovative Entrepreneurship and Investment Activities, Polissia National University, Zhytomyr

ORCID:

0000-0002-7304-6814

Як цитувати статтю

Кухарець В. В., Булуй О. Г., Левківська Л. М. Тенденції розвитку біржового ринку в умовах глобалізації світової економіки. Ефективна економіка. 2021. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8795 (дата звернення: 23.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4.90

Kukharets, V., Buluy, O. and Levkivska, L. (2021), “Some tendencies in stock market development under world economy globalization”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8795 (Accessed 23 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4.90

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.