EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТАЛИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ, МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ДРАЙВЕРИ РОЗВИТКУ
Н. П. Мацелюх, М. А. Корж

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4.5

УДК: 330.3

Н. П. Мацелюх, М. А. Корж

СТАЛИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ, МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ДРАЙВЕРИ РОЗВИТКУ

Анотація

Україна, як і інші країни-члени ООН, приєдналася до глобального процесу забезпечення сталого розвитку, який реалізується відповідно до сімнадцяти цілей сталого розвитку. У статті розглянуто питання формування концепції, механізмів, моделей реалізації та драйверів забезпечення сталого економічного розвитку на національному, регіональному, місцевому рівні. Систематизовано підходи та обґрунтовано концепцію національного інтегрованого сталого розвитку, в основі якої горизонтальний і вертикальний вимір, компоненти для синергетичного розвитку та базові елементи (екологічна цілісність, економічна безпека, соціальний добробут, рівні права і обов’язки) для відповідності економічного розвитку принципам сталого розвитку. Обґрунтовано проблеми забезпечення стійкості розвитку економіки на національному, регіональному та місцевому рівнях. Здійснено аналіз імплементації основних цілей для забезпечення сталого економічного розвитку в Україні.. За результатами аналізу встановлено, що на макроекономічному рівні, незважаючи на значну кількість прийнятих державних стратегічних документів та великий обсяг завдань та заходів, не всі завдання 17 цілей є врахованими; виявлено недоліки української системи державного стратегічного планування та бюджетування. На рівні регіонального розвитку є суттєві зрушення у формуванні перспективних стратегій розвитку, зокрема західного регіону та сформована цілісна методологічна основа дослідження, яка дозволяє здійснювати вимір індикаторів щодо імплементації цілей сталого розвитку. Встановлено, що місцевий розвиток є невід’ємною компонентою економічного зростання та обґрунтовано необхідність застосування індивідуальних підходів до побудови моделей міського економічного розвитку, складовими яких є планування такого розвитку на основі конкурентних переваг окремо взятої громади, виявлення сильних і слабих сторін, взаємоузгодженості механізмів взаємодії у форматі влада, бізнес, громада. В цілому, за результатами аналізу стан імплементації цілей сталого розвитку в економіку України можна визначити як початковий, який присутній на національному, регіональному та місцевих рівнях. Проте, залишається невирішеними ряд завдань, щодо імплементації цілей сталого економічного розвитку. Вирішення цих завдань полягає у пошуку «точок зростання» та вбудованих драйверів, що підсилюють імпульси такого зростання та є базовими у формуванні механізмів забезпечення сталого розвитку і потребує додаткових напрацювань як з боку науковців, так і з боку практиків.

Ключові слова: сталий економічний розвиток; місцевий розвиток; цілі сталого розвитку; концепція інтегрованого розвитку; механізм розвитку; драйвери розвитку; регіональна політика.

Література

1. Сталий розвиток для України. URL: https://ukraine.un.org/uk (дата звернення: 15.04.2021).
2. Галасюк В. Пути перехода Украины к инклюзивной экономике. URL: http://hyser.com.ua/economics/puti-perehodaukrainy-k-inklyuzivnoj-ekonomike-eksperty-145320.
3. Добровільний національний огляд щодо Цілей сталого розвитку в Україні. URL: https://www.me.gov.ua/Documents/List?lang.
4. Ковалівська С. В., Бараннік В.О. Запровадження механізмів досягнення цілей сталого розвитку в Україні у міжрегіональному співробітництві. URL: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2021-02/csr-2.pdf (дата звернення: 15.04.2021).
5. Методологія планування регіонального розвитку в України. Інструмент для розробки стратегій регіонального розвитку і планів їх реалізації : проект Європейського Союзу «Підтримка політики регіонального розвитку України». URL: https://cg.gov.ua/web_docs/1/2014/11/docs/Methodology_of_RD_planning.pdf (дата звернення: 15.04.2021).
6. Місцевий розвиток за участі громади. Т. 4: Регіональні аспекти та сталий розвиток міст / за заг. ред. к. пол. н. Г.І. Мелеганич, д. е. н. Ю.М. Петрушенка. Київ: ВАІТЕ, 2016. 316 с.
7. Марковітц П. Посібник з впровадження місцевих екологічних програм дій у Центральній та Східній Європі. Угорщина, Сентендре: ПроТерція, 2002. 216 с.
8. Моделі місцевого економічного розвитку: успішні практики. URL: https://auc.org.ua/sites/default/files/library/dinaprintweb.pdf (дата звернення: 15.04.2021).
9. Данилишин Б. Про драйвери зростання української економіки. URL: https://nv.ua/ukr/opinion/pro-drayveri-zrostannya-ekonomiki-ukrajini-50010791.html (дата звернення: 15.04.2021).
10. Економічні механізми національної екологічної політики в системі сталого розвитку України / Веклич О.О., Кобзар О.М., Колмакова В.М. та ін.; за науковою редакцією проф. Лизуна С.О. Київ: ДУ «ІЕПСР НАНУ», 2014. 280 с.
11. Офіційний сайт Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. URL: https://www.me.gov.ua (дата звернення: 15.04.2021).
12. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/(дата звернення: 15.04.2021).

N. Matseliukh, M. Korzh

SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT OF UKRAINE:CONCEPTUAL FUNDAMENTALS, SECURITY MECHANISMS AND DEVELOPMENT DRIVERS

Summary

Ukraine, like other UN member states, has joined the global process of sustainable development, which is implemented in accordance with the seventeen goals of sustainable development. The article considers the formation of the concept, mechanisms, implementation models and drivers of sustainable economic development at the national, regional and local levels. The approaches of national integrated sustainable development are systematized and substantiated, based on horizontal and vertical dimension, components for synergetic development and basic elements (environmental integrity, economic security, social welfare, equal rights and responsibilities) for compliance of economic development with the principles of sustainable development. The problems of ensuring the sustainability of economic development at the national, regional and local levels are substantiated. The analysis of the implementation of the main goals to ensure sustainable economic development in Ukraine has been made. The analysis shows that at the macroeconomic level, despite the significant number of adopted state strategic documents and a large number of tasks and measures, not all tasks of 17 goals are taken into account; shortcomings of the Ukrainian system of state strategic planning and budgeting were revealed. At the level of regional development, there are significant changes in the formation of development strategies, in particular in the western region. A holistic methodological basis of the study has been formed, which allows to measure indicators for the implementation of sustainable development goals. It is established that local development is an integral component of economic growth and substantiated the need for individual approaches to building models of urban economic development, which include planning such development based on the competitive advantages of the individual community, identifying strengths and weaknesses, coherence of interaction mechanisms. government, business, community. In general, according to the results of the analysis, the state of implementation of sustainable development goals in the economy of Ukraine can be defined as the initial one, which is present at the national, regional and local levels. However, a number of tasks related to the implementation of sustainable economic development goals remain unresolved. The solution to these problems is to find "growth points" and built-in drivers that amplify the speed of such growth and are basic in the formation of mechanisms for sustainable development and require additional work from both scientists and practitioners.

Keywords: sustainable economic development; local development; sustainable development goals; concept of integrated development; development mechanism; development drivers; regional policy.

References

1. The United Nations in Ukraine, “Sustainable development for Ukraine”, [Online], available at: https://ukraine.un.org/uk (Accessed 15 Apr 2021).
2. Galasjuk, V. “Ways of Ukraine's Transition to an Inclusive Economy”, [Online], available at: http://hyser.com.ua/economics/puti-perehodaukrainy-k-inklyuzivnoj-ekonomike-eksperty-145320.
3. Ministry for Development of Economy, Trade and Agriculture of Ukraine, “Voluntary national review of the Sustainable Development Goals in Ukraine”, [Online], available at: https://www.me.gov.ua/Documents/List?lang.
4. Kovalivska, S. V.and Barannik, V.O. “Introduction of mechanisms for achieving the goals of sustainable development in Ukraine in interregional cooperation”, [Online], available at: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2021-02/csr-2.pdf (Accessed 15 Apr 2021).
5. Methodology of regional development planning in Ukraine. Tool for developing regional development strategies and plans for their implementation: the European Union project "Support to Ukraine's regional development policy", [Online], available at: https://cg.gov.ua/web_docs/1/2014/11/docs/Methodology_of_RD_planning.pdf (Accessed 15 Apr 2021).
6. Local development with community participation. Vol. 4: Regional aspects and sustainable urban development. For general. ed. Meleganich, G.I. and Petrushenko, Yu.M., VAITE, 2016, Kyiv, Ukraine, P. 316.
7. Markovitts, P. (2002), Posibnyk z vprovadzhennia mistsevykh ekolohichnykh prohram dii u Tsentralnii ta Skhidnii Yevropi. Uhorshchyna, Sentendre [A guide to implementing local environmental action programs in Central and Eastern Europe. Hungary, Szentendre], ProTertsiia, P. 216.
8. Association of Ukrainian Cities, Models of local economic development: successful practices, [Online], available at: https://auc.org.ua/sites/default/files/library/dinaprintweb.pdf (Accessed 15 Apr 2021).
9. Danylyshyn, B. “About drivers of growth of the Ukrainian economy”, [Online], available at: https://nv.ua/ukr/opinion/pro-drayveri-zrostannya-ekonomiki-ukrajini-50010791.html (Accessed 15 Apr 2021).
10. Veklych, O.O. Kobzar, O.M. Kolmakova, V.M. and others (2014), Ekonomichni mekhanizmy natsionalnoi ekolohichnoi polityky v systemi staloho rozvytku Ukrainy [Economic mechanisms of national ecological policy in the system of sustainable development of Ukraine], DU «IEPSR NANU», Kyiv, Ukraine, P. 280.
11. Official site of the Ministry of Economic Development, Trade and Agriculture of Ukraine, available at: https://www.me.gov.ua (Accessed 15 Apr 2021).
12. Official site of the State Statistics Service of Ukraine, available at: http://www.ukrstat.gov.ua (Accessed 15 Apr 2021).

№ 4 2021

Дата публікації: 2021-04-29

Кількість переглядів: 11050

Відомості про авторів

Н. П. Мацелюх

д. е. н., професор, професор кафедри економічної теорії, Університет державної фіскальної служби України

N. Matseliukh

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Economic Theory,University of the State Fiscal Service of Ukraine

ORCID:

0000-0002-4171-3109


М. А. Корж

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії, Університет державної фіскальної служби України

M. Korzh

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economic Theory, University of the State Fiscal Service of Ukraine

ORCID:

0000-0002-1475-6429

Як цитувати статтю

Мацелюх Н. П., Корж М. А. Сталий економічний розвиток України: концептуальні основи, механізми забезпечення та драйвери розвитку. Ефективна економіка. 2021. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8796 (дата звернення: 23.07.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4.5

Matseliukh, N. and Korzh, M. (2021), “Sustainable economic development of Ukraine:conceptual fundamentals, security mechanisms and development drivers”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8796 (Accessed 23 Jul 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4.5

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.