EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МОДЕЛІ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ
Н. В. Трусова, Н. Г. Радченко, Н. М. Рубцова

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4.7

УДК: 336.7

Н. В. Трусова, Н. Г. Радченко, Н. М. Рубцова

МОДЕЛІ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ

Анотація

Зростання ефективності діяльності аграрних підприємств позитивно вплинуло на стан кредитування галузі. В останні роки значно зросла пропозиція кредитних продуктів, з’являються нові форми банківського кредитування. У статті проведено аналіз сучасного стану кредитування аграрних підприємств; систематизовано кредитні пропозиції провідних банків України; визначені недоліки та переваги різних моделей банківського кредитування – класичний кредит на інвестиційні цілі та поточне фінансування, вексельні програми, партнерські програми. Проведено порівняльний аналіз умов, на яких банки готові фінансувати аграрний сектор – ліміт кредитування, строк кредитування, процентна ставка, авансовий внесок, розмір комісій тощо. Для вибору ефективного кредитного продукту рекомендовано застосування методу аналізу ієрархій Т.Сааті; розроблено критерії першого та другого рівнів, що можуть бути використані під час прийняття рішення про вибір кредитного продукту. Визначені можливості фінтех-рішень на ринку аграрного кредитування. Обґрунтовано перспективи розвитку кредитних відносин з появою ринку землі.

Ключові слова: банк; аграрні підприємства; кредитні продукти; моделі банківського кредитування; вексель; партнерські програми.

Література

1. Артем’єва О. О. Банківське кредитування АПК: сучасний стан та перспективи розвитку. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2018. - Вип. 21(1). - С. 13-18. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2018_21%281%29__4
2. Бержанір І. А. Банківське кредитування: сучасний стан та перспективи розвитку. Modern Economics. 2020. № 20(2020). С. 26-30. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V20(2020)-04.
3. Думанська І.Ю. Банківське кредитування в системі фінансового забезпечення інноваційного процесу АПК. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2018. – Вип. 2. – с. 17-26. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fkd_2018_2_5
4. Бондарук Т. Г., Лукашук М. В. Особливості та перспективи банківського кредитування сільського господарства на сучасному етапі розвитку економіки України. Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту. 2020. № 3. С. 84–92. doi: 10.31767/nasoa.3-2020.09.
5. Салогуб І. Кредитування аграрного виробництва: особливості, проблеми, напрями розвитку. Підприємництво та інновації. 2019. № 9. С. 49-53. – Режим доступу: https://doi.org/10.37320/2415-3583/9.7
6. Офіційний сайт НБУ. Режим доступу до ресурсу: https://bank.gov.ua/statistic/sector-financial/data-sector-financial#1ms
7. Офіційний сайт Форіншурер. Режим доступу до ресурсу: https://forinsurer.com/rating-banks
8. Офіційний сайт АТ «Райффайзен Банк Аваль» Режим доступу до ресурсу: https://www.aval.ua
9. Офіційний сайт АТ «Креді Агріколь Банк» Режим доступу до ресурсу: https://credit-agricole.ua
10. Офіційний сайт АТ «ПрокредитБанк» Режим доступу до ресурсу: https://www.procreditbank.com.ua/
11. Офіційний сайт АТ «Кредобанк» Режим доступу до ресурсу: https://kredobank.com.ua
12. Офіційний сайт АТ «Укрексімбанк» Режим доступу до ресурсу: https://www.eximb.com/
13. Офіційний сайт АТ «Перший Український Міжнародний Банк» Режим доступу до ресурсу: https://www.pumb.ua/
14. Офіційний сайт АТ «Укргазбанк» Режим доступу до ресурсу: https://www.ukrgasbank.com/
15. Офіційний сайт АТ «Укрсиббанк» Режим доступу до ресурсу: https://my.ukrsibbank.com/
16. Офіційний сайт АТ «Ощадбанк» Режим доступу до ресурсу: https://www.oschadbank.ua/
17. Офіційний сайт АТ КБ «Приватбанк» Режим доступу до ресурсу: https://privatbank.ua/
18. Програма «Доступні кредити 5-7-9%». Режим доступу до ресурсу: https://bdf.gov.ua/dostupni-krediti-5-7-9_approved_04.05.2020.pdf
19. Офіційний сайт Державний агарний реєстр. Режим доступу до ресурсу: https://www.ar.gov.ua/using
20. Офіційний сайт Німецько-український фонд. Режим доступу до ресурсу: http://guf.gov.ua/uk/zvitnist
21. Постанова КМУ Питання реалізації спільного з Європейським інвестиційним банком Проекту “Основний кредит для аграрної галузі - Україна” від 10 липня 2019 р. № 606. Режим доступу до ресурсу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/606-2019-п
22. Саати Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий. – М.: «Радио и связь», 1993. – 278 с.
23. Пам’ятка про кредити для аграріїв. Режим доступу до ресурсу: https://issuu.com/ukraineards/docs/
24. Кредит онлайн на посівну для аграріїв – швидко й дешево. Режим доступу до ресурсу: https://www.agronom.com.ua/kredyt-onlajn-na-posivnu-dlya-agrariyiv-shvydko-i-deshevo/
25. Платформа AgriAnalytica спрощує доступ фермерів до фінансування. Режим доступу до ресурсу: https://aggeek.net/ru-blog/platforma-agrianalytica-sproschue-dostup-fermeriv-do-finansuvannya

N. Trusova, N. Radchenko, N. Rubtsova

MODELS OF BANK LENDING TO AGRICULTURAL ENTERPRISES

Summary

The growth of the efficiency of agricultural enterprises had a positive effect on the state of lending to the industry. In recent years, the supply of credit products has grown significantly, new forms of bank lending are emerging. Today, the agricultural lending market has a large number of entities willing to finance the agricultural sector - banks, international financial institutions, credit unions, the state through support programs. The main creditors are banking institutions, which have recently increased attention to farmers, but still impose strict conditions - clean credit history, excellent financial reporting, impeccable reputation, successful operation of the enterprise for a sufficient period. The article analyzes the current state of lending to agricultural enterprises; systematized credit proposals of leading banks of Ukraine; identified shortcomings and advantages of different models of bank lending - classic credit for investment purposes and current financing, promissory note programs, affiliate programs. A comparative analysis of the conditions under which banks are ready to finance the agricultural sector - lending limit, loan term, interest rate, advance payment, the amount of commissions and more. It is established that the offers of banks are very similar in terms of the object of lending, repayment schedule, term and cost. In such conditions, it is very difficult to make the right choice of bank and credit product, the use of which will increase the efficiency of agricultural production. Along with a wide range of similar offers, the choice is complicated by the lack of knowledge about the specifics of bank lending. Therefore, in our opinion, it is important to constantly monitor the banking market and find favorable offers and lending models. To select an effective credit product, it is recommended to use the method of analysis of hierarchies T. Saati; developed criteria of the first and second levels that can be used when deciding on the choice of credit product. Possibilities of fintech-decisions in the market of agrarian crediting are defined. Prospects for the development of credit relations with the emergence of the land market are substantiated.

Keywords: ank; agricultural enterprises; credit products; bank lending models; promissory note; affiliate programs.

References

1. Artemyeva O.O. (2018) Bank lending for agro-industrial complex: current state and development prospects. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia : Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo, Online, Vol. 21(1), pp. 13-18, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2018_21%281%29__4 (Accessed 08 April 2021)
2. Berzhanir, I. (2020) Bank Lending: Current State and Prospects for Development. Modern Economics, Online, Vol. 20, pp. 26-30, available at: https://doi.org/10.31521/modecon.V20(2020)-04 (Accessed 08 April 2021)
3. Dumanska I.Yu. (2018) Bank lending in the system of financial support of the innovation process of agro-industrial complex. Finansovo-kredytna diialnist: problemy teorii ta praktyky. Online, Vol. 2, pp. 17-26, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fkd_2018_2_5 (Accessed 08 April 2021)
4. Bondaruk T.G., Lukashuk M.V. (2020) Features and prospects of bank lending to agriculture at the present stage of economic development of Ukraine. Naukovyi visnyk Natsionalnoi akademii statystyky, obliku ta audytu. Online, Vol. 3, pp. 84-92, available at: http://194.44.12.92:8080/jspui/handle/123456789/5413 (Accessed 08 April 2021)
5. Salogub I. (2019) Lending for agricultural production: features, problems, directions of development. Pidpryiemnytstvo ta innovatsii. Online, Vol. 9, pp. 49-53, available at: https://doi.org/10.37320/2415-3583/9.7 (Accessed 08 April 2021)
6. Official site of the National Bank of Ukraine (2021), available at: https://bank.gov.ua/statistic/sector-financial/data-sector-financial#1ms (Accessed 25 March 2021)
7. Forinschurer official site (2021), available at: https://forinsurer.com/rating-banks (Accessed 25 March 2021)
8. Official site of Raiffeisen Bank Aval JSC (2021), available at: https://www.aval.ua (Accessed 25 March 2021)
9. Official site of Credit Agricole Bank JSC (2021), available at: https://credit-agricole.ua (Accessed 25 March 2021)
10. Official site of JSC "ProCreditBank" (2021), available at: https://www.procreditbank.com.ua/ (Accessed 25 March 2021)
11. Official site of JSC "Kredobank" (2021), available at: https://kredobank.com.ua (Accessed 25 March 2021)
12. Official site of JSC "Ukreximbank" (2021), available at: https://www.eximb.com/ (Accessed 25 March 2021)
13. Official site of JSC "First Ukrainian International Bank" (2021), available at: https://www.pumb.ua/ (Accessed 25 March 2021)
14. Official site of JSC "Ukrgasbank" (2021), available at: https://www.ukrgasbank.com/ (Accessed 25 March 2021)
15. Official site of JSC "Ukrsibbank" (2021), available at: https://my.ukrsibbank.com/ (Accessed 25 March 2021)
16. Official site of Oschadbank JSC (2021), available at: https://www.oschadbank.ua/ (Accessed 25 March 2021)
17. Official site of JSC CB "Privatbank" (2021), available at: https://privatbank.ua/ (Accessed 25 March 2021)
18. Program "Available loans 5-7-9%". (2021), available at: https://bdf.gov.ua/dostupni-krediti-5-7-9_approved_04.05.2020.pdf (Accessed 25 March 2021)
19. Official site State Agar Register. (2021), available at: https://www.ar.gov.ua/using (Accessed 10 April 2021)
20. Official site of the German-Ukrainian Foundation. (2021), available at: http://guf.gov.ua/uk/zvitnist (Accessed 10 April 2021)
21. Cabinet of Ministers of Ukraine (2019) Resolution "Issues of implementation of the joint project with the European Investment Bank "Main loan for the agricultural sector - Ukraine". available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/606-2019-п (Accessed 20 March 2021)
22. Saati T. (1993) Pryniatye reshenyi. Metod analyza yerarkhyi  Decision making. Hierarchy analysis method, «Radyo y sviaz», Moscow, Russia.
23. Memo on loans for farmers (2021), available at: https://issuu.com/ukraineards/docs/ (Accessed 11 April 2021)
24. Online loan for sowing for farmers - fast and cheap. (2021), available at: https://www.agronom.com.ua/kredyt-onlajn-na-posivnu-dlya-agrariyiv-shvydko-i-deshevo/ (Accessed 11 April 2021)
25. The AgriAnalytica platform simplifies farmers' access to finance. (2021), available at: https://aggeek.net/ru-blog/platforma-agrianalytica-sproschue-dostup-fermeriv-do-finansuvannya (Accessed 11 April 2021).

№ 4 2021

Дата публікації: 2021-04-29

Кількість переглядів: 7941

Відомості про авторів

Н. В. Трусова

д. е. н., професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного

N. Trusova

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Finance,Dmytro Motornyi Tavria State Agrotechnological University, Melitopol, Ukraine

ORCID:

0000-0001-9773-4534


Н. Г. Радченко

к. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного

N. Radchenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance,Dmytro Motornyi Tavria State Agrotechnological University, Melitopol, Ukraine

ORCID:

0000-0003-2428-4661


Н. М. Рубцова

к. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного

N. Rubtsova

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance,Dmytro Motornyi Tavria State Agrotechnological University, Melitopol, Ukraine

ORCID:

0000-0002-3492-8144

Як цитувати статтю

Трусова Н. В., Радченко Н. Г., Рубцова Н. М. Моделі банківського кредитування підприємств аграрної галузі. Ефективна економіка. 2021. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8798 (дата звернення: 23.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4.7

Trusova, N., Radchenko, N. and Rubtsova, N. (2021), “Models of bank lending to agricultural enterprises”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8798 (Accessed 23 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4.7

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.