EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА НА РИНКУ ОСВІТНІХ IT-ПОСЛУГ
В. Г. Балан, В. О. Подчерняєва

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4.91

УДК: 65.012.23

В. Г. Балан, В. О. Подчерняєва

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА НА РИНКУ ОСВІТНІХ IT-ПОСЛУГ

Анотація

У дослідженні проаналізовано сучасний стан ринку освітніх ІТ-послуг в Україні. За допомогою індексів концентрації ринку та Херфіндаля-Хіршмана з урахуванням наявної динаміки збільшення сектору IT та стійкого зростання попиту на кваліфікованих фахівців у секторі ІТ встановлено, що даний сектор ринку є помірно концентрованим, висококонкурентним, динамічним і високоперспективним. Розглянуто можливості застосування системи збалансованих показників (BSC) та специфіку використання методу OKR (Objectives Key Results) для досягнення стратегічних цілей підприємств на ринку освітніх IT-послуг. Для формування та реалізації рекомендацій стратегічного управління розвитком підприємства (ІТS – IT-School) запропоновано методичний підхід на основі застосування системи збалансованих показників BSC та методу гнучного управління цілями та їх ключовими результатами (OKR). Розроблено інтегральну модель, яка відображає етапи процесу розробки та впровадження методів BSC та OKR, для підвищення ефективності формування та реалізації стратегічних цілей ITS. Для аналізу стратегії управління розвитком підприємств у сфері освітніх IТ-послуг розглянуто базові перспективи BSC (розвиток та навчання, внутрішні бізнес-процеси, клієнти, фінанси) та до кожної з них встановлено ключові показники ефективності (KPI). Результати дослідження можуть бути використані в стратегічному управлінні підприємствами з метою підвищення ефективності функціонування складових системи стратегічного контролінгу.

Ключові слова: освітні IТ-послуги; стратегічне управління; стратегія розвитку підприємства; управління цілями та ключовими результатами (OKR); збалансована система показників (BSC).

Література

1. Ансофф И. Стратегическое управление : М.: Эконoмика, 1989. 519 c.
2. Балан В.Г. Стохастичне моделювання процесу розробки й впровадження системи збалансованих показників у банківських установах. Вісник Київського національного університету іме¬ні Тараса Ше⬬ченка. Еко¬но¬мі¬ка. Київ, 2009. Вип. 107–108. С. 37–42.
3. Балан В.Г., Анісімова Л.А. Моделювання процесу формування та вибору стратегій розвитку підприємства. Вісник Київського національного університету іме¬ні Тараса Ше⬬ченка. Еко¬но¬мі¬ка. Київ, 2011. № 128. С. 24–27.
4. Каплан Р., Нортон Д. Сбалансированная система показателей : от стратегии к действию : пер. с англ. Москва : Олимп–Бизнес, 2003. 214 с.
5. Мейер М. В. Оценка эффективности бизнеса : что будет после Balanced Scorecard? : пер. с англ. Москва : Вершина, 2004. 272 с.
6. Хорват П. Сбалансированная система показателей как средство управления пред- приятием : Проблемы теории и практики управления. Управление предприятием. Штутгарт, 2000. № 4. С. 50–53.
7. Шершньова З. Є. Стратегічне управління : підручник. 2-ге вид., переробл. та допов. Київ : КНЕУ, 2004. 699 c.
8. Kaplan R., Norton D. The Balanced Scorecard: measures then drive Performance : Harvard Business Review. Boston, 1992. Vol. 70(1). Р. 71–79
9. Kaplan R., Norton D. Using the Balanced Scorecard as a Strategic Management System : Harvard Business Review. Boston, 1996. Vol. 74(1). Р. 75–85
10. Kaplan R., Norton D. The Strategy–Focused Organization: How Balanced Scorecard Companies Thrive in the New Business Environment: Harvard Business School Press. Boston, 2001. 400 р.
11. Niven P., Lamorte B. Objectives and Key Results: Driving Focus, Alignment, and Engagement with OKRs (Wiley Corporate F&A). California, Wiley, 2016. 211 p.
12. Розвиток української ІТ-індустрії : Аналітичний звіт. URL: https://drive.google.com/file/d/1NqPqGFKpAayJuCR8emJPKTyZHmD0bPuF/view (Accessed 4 Apr 2021).
13. DOU : Top 50 IT companies in Ukraine : January 2020. URL: https://dou.ua/lenta/articles/top-50-jan-2020/ (Accessed 4 Apr 2021).
14. IT Ukraine Association : IT-services market in Ukraine: report 2021 companies. URL: https://itukraine.org.ua/report’2021-on-the-state-of-the-it-services-market-in-ukraine-from-beetroot.html (Accessed 4 Apr 2021).

V. Balan, V. Podcherniaieva

STRATEGIC MANAGEMENT OF ENTERPRISE DEVELOPMENT IN THE FIELD OF EDUCATIONAL IT- SERVICES

Summary

The study analyzes the current state of the educational IT services market in Ukraine. Using the obtained up-to-date information using the market concentration indices and Herfindahl-Hirschman indices, taking into account the existing dynamics of the IT sector growth in Ukraine, as well as the steady growth in demand for highly qualified IT specialists, it was found that this market sector is moderately concentrated. highly competitive, dynamic and promising. The current article examines the possibilities of forming and applying a balanced scorecard (BSC) and analyzes the features of using the modern Objectives Key Results (OKR) method to form and achieve the strategic goals of an enterprise in the domestic market of IT educational services. In order to carry out the formation and implementation of clearly formulated recommendations for strategic management of enterprise development (ITS – IT-School), this article proposes a new methodological approach, which is based on the use of two systems – a balanced scorecard (BSC) and the method of a flexible system of formation and further management of goals with formed their key results (OKR). In the current article, an integral model has been developed that reflects the stages of development, implementation and further use of balanced scorecard (BSC) and Objectives Key Results (OKR) methods to improve the efficiency of the formation and further implementation of the strategic goals of enterprises operating in the Ukrainian market of educational IT services (ITS ). In order to analyze the strategy for managing the development of an enterprise in the field of educational IT services, this article considered the main prospects of the balanced scorecard, which include: development and training, internal business processes, customers and finance. Key performance indicators (KPIs) are generated for each of the established perspectives. The results of the current research can be used by the company's managers in the strategic management of the enterprise in order to improve the efficiency of the functioning of the components of the strategic controlling system.

Keywords: educational IT services; strategic management; enterprise development strategy; management of goals and key results (OKR); balanced scorecard (BSC).

References

1. Ansoff, I. (1989), Strategicheskoye upravleniye [Strategic management], Moscow, Russia.
2. Balan, V.G. (2009), Stokhastychne modelyuvannya protsesu rozrobky y vprovadzhennya systemy zbalansovanykh pokaznykiv u bankivsʹkykh ustanovakh [Stochastic modeling of the development and implementation of a balanced scorecard in banking institutions], Visnyk KNU imeni Tarasa Shevchenka, Ekonomika, vol. 107–108, pp. 37–42.
3. Balan, V.G. аnd Anisimova, L.A. (2011), Modelyuvannya protsesu formuvannya ta vyboru stratehiy rozvytku pidpryyemstva [Modeling the process of formation and selection of enterprise development strategies], Visnyk KNU imeni Tarasa Shevchenka, Ekonomika, vol. 128, pp. 24–27.
4. Kaplan, R. and Norton, D. (2003), Balanced system of indicators, Olympus-Business, Boston, US.
5. Meyer, M.V. (2004), Otsenka effektivnosti biznesa: Chto budet posle Balanced Scorecard? [Business Performance Assessment: What Happens After The Balanced Scorecard?], Vershina. Moscow, Russia.
6. Horvat, P. (2000), “Balanced scorecard as a means of enterprise management”, Problems of management theory and practice, vol. 4, pp. 50–53.
7. Shershneva, Z.E. (2004), Strategicheskoye upravleniye [Strategic management], 2nd ed, Kyiv, Ukraine, 699 p.
8. Kaplan, R. and Norton, D. (1992), “The Balanced Scorecard: measures then drive Performance”, Harvard Business Review, vol. 70(1), pp. 71–79.
9. Kaplan, R. and Norton, D. (1996), “Using the Balanced Scorecard as a Strategic Management System”, Harvard Business Review, vol. 74(1), pp. 75–85.
10. Kaplan, R. and Norton, D. (2001), The Strategy-Focused Organization: How Balanced Scorecard Companies Thrive in the New Business Environment, Harvard Business School Press, Boston, US.
11. Niven, P. and Lamorte, B. (2016) Objectives and Key Results: Driving Focus, Alignment, and Engagement with OKRs (Wiley Corporate F&A), Wiley, California, US.
12. IT Ukraine Association (2021), “Development Ukrainian IT industry. Analytical report”, available at: https://drive.google.com/file/d/1NqPqGFKpAayJuCR8emJPKTyZHmD0bPuF/view (Accessed 4 Apr 2021).
13. DOU (2020), “Top 50 IT companies in Ukraine, January 2020”, available at: https://dou.ua/lenta/articles/top-50-jan-2020/ (Accessed 4 Apr 2021).
14. IT Ukraine Association (2021), “IT-services market in Ukraine: report 2021 companies”, available at: https://itukraine.org.ua/report’2021-on-the-state-of-the-it-services-market-in-ukraine-from-beetroot.html (Accessed 4 Apr 2021).

№ 4 2021

Дата публікації: 2021-04-29

Кількість переглядів: 6407

Відомості про авторів

В. Г. Балан

к. ф.-м. н., доцент, доцент кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності,Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

V. Balan

PhD in Physico-Mathematical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management of Innovation and Investment Activities, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

ORCID:

0000-0002-1577-0636


В. О. Подчерняєва

студентка, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

V. Podcherniaieva

Student, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

ORCID:

0000-0002-6351-6587

Як цитувати статтю

Балан В. Г., Подчерняєва В. О. Стратегічне управління розвитком підприємства на ринку освітніх it-послуг. Ефективна економіка. 2021. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8800 (дата звернення: 23.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4.91

Balan, V. and Podcherniaieva, V. (2021), “Strategic management of enterprise development in the field of educational it- services”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8800 (Accessed 23 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4.91

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.