EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АУДИТУ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
О. Ю. Красовська

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4.92

УДК: 338

О. Ю. Красовська

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АУДИТУ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Анотація

Розроблено та обґрунтувано комплекс організаційно-методичного інструментарію аудиту маркетингової діяльності підприємств. Провежено класифікацію аудиту маркетингу. Класифікація має конкретне практичне значення, так як комплекс заходів для різних типів аудиту є різним. Відповідно до існуючої теорії і практики аудиту, а також аналізу його функцій, розглянуто класифікаційні ознаки аудиту.
Встановлено, що суб'єктивні ознаки класифікації залежать від суб'єкта, який проводить аудит. Так проводити аудит може саме підприємство (спеціальна ревізійна служба) або зовнішня організація. Об'єктивні ознаки класифікації залежать від причин, що викликали необхідність проведення і завдань, визначених замовником. До них відносяться рівень проведення (підприємство, служба маркетингу, підрозділ, системи, інструменти) і предмет аудиту (організація маркетингу, стратегія, показники результативності).
Визначено, що здійснення маркетингового аудиту шляхом самостійної діагностики діяльності керівником підприємства, не вимагає безпосередньої участі аудитора в експертизі. Аудит маркетингової результативності дозволяє визначити ефективність зовнішнього і внутрішнього маркетингу, спираючись на різноаспектні показники результативності маркетингу. Конкретні значення таких показників з'ясовуються за допомогою відповідних методик аудиту, і є відображенням \ проекцією адекватності маркетингових дій підприємства умов зовнішнього середовища.
Доведено, що існує велика кількість різних проблем в діяльності підприємства, що мають маркетингове походження або зв'язок з ним. Але не всіх їх можна розглядати як привід або причину проведення аудиту. Метою аудиту визначено виявлення причинно-наслідкових зв'язків між можливими помилками і результатами маркетингової діяльності в цілому.

Ключові слова: аудит маркетингової діяльності; організаційно-методичне забезпечення; помилки і результати; самостійна діагностика.

Література

1. Арестенко В.В., Арестенко Т.В. Перспективні напрями розвитку ринку маркетингових досліджень у системі Social Media Marketng. Науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка». 2017. №1-2 [67]. С. 109-113.
2. Хурдей В.Д. Маркетинг як стратегічний інструмент /.Хурдей В.Д., Ніфталиєва А./ Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". 2019. №11. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-11-5353 (0,7 друк. арк.) Index Copernicus Режим доступу [Електронний ресурс]: https://www.inter-nauka.com/issues/economic2019/11/5353
3. Котлер Ф. Маркетинг. Гостиприимтво. Туризм: Учеб. для студентов вузов / Ф. Котлер, Дж. Боуен, Дж. Мейкенз, гл. ред. Н.Д. Эриашвили; пер. с англ. В.Н. Егорова. 2-е изд., перер. и доп. М. : ЮНИТИ, 2002. 1063 с.
4. Петруня Ю. Є. Маркетинг: навчальний посібник / Ю. Є. Петруня, В. Ю. Петруня. –3-тє вид., переробл. і доповн. –Дніпропетровськ: Університет митної справи та фінансів, 2016. – 362 с. Режим доступу - [Електронний ресурс]: http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/bitstream/123456789/1787/1/%D0%9C%D0%B0% D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3.pdf

O. Krasovska

ORGANIZATIONAL AND METHODOLOGICAL SUPPORT OF AUDIT OF MARKETING ACTIVITY

Summary

A set of organizational and methodological tools for auditing the marketing activities of enterprises has been developed and substantiated. The classification of marketing audit is carried out. The classification has a specific practical significance, as the set of measures for different types of audit is different. In accordance with the existing theory and practice of audit, as well as the analysis of its functions, the classification features of the audit are considered. It is established that the subjective features of the classification depend on the entity conducting the audit.
This is how the enterprise itself (special audit service) or an external organization can conduct the audit. Objective features of classification depend on the reasons which caused necessity of carrying out and the tasks defined by the customer. These include the level of conduct (enterprise, marketing department, department, systems, tools) and the subject of the audit (marketing organization, strategy, performance indicators). It is determined that the implementation of marketing audit by self-diagnosis of the head of the enterprise does not require the direct participation of the auditor in the examination.
Audit of marketing effectiveness allows you to determine the effectiveness of external and internal marketing, based on various indicators of marketing effectiveness. The specific values of such indicators are clarified using appropriate audit techniques, and are a reflection / projection of the adequacy of marketing activities of the enterprise environmental conditions. It is proved that there are a large number of different problems in the activities of the enterprise that have a marketing origin or connection with it. But not all of them can be considered as a reason or reason for the audit.
The purpose of the audit is to identify the causal links between possible errors and the results of marketing activities in general. Thus, based on the established tasks, the selected type and the expected scope of the audit of marketing activities of the enterprise it becomes possible to determine the timing of the study, the resources needed by the auditor to perform this service and its cost to the customer.
In the event of disagreement between the auditor and the client regarding the parties' capabilities and counter-requirements, the study objectives should either be reconsidered or, in the absence of a compromise, the audit procedure should be terminated altogether.

Keywords: audit of marketing activities; organizational and methodological support; errors and results; self-diagnosis.

References

1. Arestenko, V.V., Arestenko, T.V. (2017), “Perspective directions of market research development in the system Social Media Marketng”, Naukovo-Vyrobnychyi Zhurnal “Innovatsiina Ekonomika”, no 1-2 [67], pp. 109-113.
2. Khurdei, V.D. and Niftalyieva, A. (2019), "Marketing as a strategic tool", Mizhnarodnyi naukovyi zhurnal "Internauka". Seriia: "Ekonomichni nauky", vol. 11, [Online], available at: https://www.inter-nauka.com/issues/economic2019/11/5353 (Accessed 12 February 2021).
3. Kotler, F. Bouyen, Dzh. Meykenz, Dzh. and Eriashvili, N. D. (2002) , Marketing. Gostipriimtvo. Turizm [Marketynh. Hostypryymtvo. Turyzm], 2-nd ed., YUNITI, Moscow, Russia.
4. Petrunia, Yu. Ye. and Petrunia, V. Yu. (2016), Marketynh: navchalnyi posibnyk [Marketing: a textbook], 3rd ed., Dnipropetrovsk: Universytet mytnoi spravy ta finansiv, Dnipro, Ukraine, P. 362, available at:http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/bitstream/123456789/1787/1/%D0%9C%D0%B0% D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3.pdf (Accessed 15 February 2021).

№ 4 2021

Дата публікації: 2021-04-29

Кількість переглядів: 7474

Відомості про авторів

О. Ю. Красовська

к. е. н., доцент, професор кафедри міжнародного маркетингу, Університет імені Альфреда Нобеля

O. Krasovska

PhD in Economics, Associate Professor, Professor of the Department of International Marketing, Alfred Nobel University in Dnipro

ORCID:

0000-0002-6981-2213

Як цитувати статтю

Красовська О. Ю. Організаційно-методичне забезпечення аудиту маркетингової діяльності. Ефективна економіка. 2021. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8801 (дата звернення: 25.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4.92

Krasovska, O. (2021), “Organizational and methodological support of audit of marketing activity”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8801 (Accessed 25 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4.92

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.