EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ ТИПОВОЇ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
І. І. Боришкевич, В. М. Якубів

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4.93

УДК: 338.2:631.11

І. І. Боришкевич, В. М. Якубів

ФОРМУВАННЯ ТИПОВОЇ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Анотація

Сучасне міжнародне середовище характеризується глобалізаційними процесами, загостренням конкуренції та посиленням вимог до ведення господарської діяльності. Оскільки сільськогосподарська продукція займає найбільшу частку у загальному обсязі українського експорту, то сільськогосподарським підприємствам слід використовувати сучасні інструменти просування продукції. Формування маркетингової стратегії сільськогосподарського підприємства при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності є невід’ємним етапом досягнення успіху підприємства на міжнародній арені та нарощення конкурентних переваг.
У статті проаналізовано важливість розробки маркетингової стратегії для сільськогосподарського підприємства при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності. Здійснено порівняльний аналіз частки продукції агропромислового комплексу та харчової промисловості у загальному обсязі українського експорту у 2018-2020 рр. Охарактеризовано фактори, які слід враховувати при розробці маркетингової стратегії сільськогосподарського підприємства. Запропоновано етапи формування та впровадження маркетингової стратегії сільськогосподарського підприємства при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності, а саме: вибір країни для експорту сільськогосподарської продукції, маркетингові дослідження та стратегічний аналіз, формування альтернативних варіантів маркетингової стратегії сільськогосподарського підприємства, вибір найбільш оптимального варіанту стратегії та оцінка можливостей її реалізації, впровадження обраної стратегії. Розроблено типову маркетингову стратегію сільськогосподарського підприємства при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності, використовуючи метод “дерева цілей”. Глобальною ціллю даної стратегії є вихід на нові зовнішні ринки з метою нарощення обсягів збуту сільськогосподарської продукції та підвищення рівня ефективності, результативності і прибутковості. Сформована типова стратегія передбачає реалізацію наступних стратегічних цілей: вибір міжнародного цільового ринку, опис цільового сегменту, маркетингову діяльність та стимулювання збуту. В межах кожної стратегічної цілі було окреслено тактичні цілі. Отримані результати формують підґрунтя для подальших досліджень в напрямку формування та впровадження маркетингової стратегії сільськогосподарського підприємства при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності.

Ключові слова: маркетингова стратегія; сільськогосподарське підприємство; зовнішньоекономічна діяльність; стратегічне планування; “дерево цілей”.

Література

1. Salem Al-Oun Case study: marketing strategies and performance of small and medium agro-farm businesses in Badia of Jordan // International Journal of Globalisation and Small Business, Inderscience Enterprises Ltd. 2012. Vol. 4 (3/4). pp. 284-307.
2. Інфографіка щодо загальних підсумків експорту товарів і послуг України у 2018 році // Департамент розвитку експорту. URL : https://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=e3c3c882-4b68-4f23-8e25-388526eb71c3&tag=TendentsiiEksportuInfografika-eksport- (дата звернення: 16.04.2021).
3. Інфографіка щодо загальних підсумків експорту товарів і послуг України у 2019 році // Департамент розвитку експорту. URL : https://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=e3c3c882-4b68-4f23-8e25-388526eb71c3&tag=TendentsiiEksportuInfografika-eksport- (дата звернення: 16.04.2021).
4. Інфографіка щодо загальних підсумків експорту товарів і послуг України у 2020 році // Департамент розвитку експорту. URL : https://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=e3c3c882-4b68-4f23-8e25-388526eb71c3&tag=TendentsiiEksportuInfografika-eksport- (дата звернення: 16.04.2021).
5. Yakubiv V., Boryshkevych I., Yakubiv R., Balanced System of Economic Performances as a Strategy-forming Tool of Development of Agricultural Enterprises // Scientific Papers Series “Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development”. 2019. Vol. 19. Issue 3. P. 669-679.
6. Ковальчук С. В. Актуальні проблеми застосування маркетинг-менеджменту в зовнішньоекономічній діяльності підприємств // Вісник Хмельницького національного університету. 2014. № 5. Т. 2. С. 179-185.
7. Даниленко В. І., Калюжна Ю. П., Кошова Л. М. Рекламна діяльність аграрних підприємств у контексті міжнародних економічних відносин // Вісник ХНАУ. 2017. № 2. С. 67-74.
8. Куденко Н. В. Стратегічний маркетинг : навч. посібн. К. : КНЕУ, 2005. 152 с.
9. Кіндрацька Г. Стратегічний менеджмент : навч. посібник. К. : Знання, 2006. 366 с.
10. Балабанова Л. В., Холод В. В., Балабанова І. В. Стратегічний маркетинг : навч. посібник. К. : Центр учбової літератури, 2012. 630 с.
11. Педан М. Л. Основи стратегічного маркетингу зовнішньоекономічної діяльності промислових підприємств // Вісник Хмельницького національного університету. 2019. № 2. С. 192-195.
12. Набок І. І., Хомутовська Д. П. Реалізація маркетингової стратегії в діяльності українських підприємств та рекомендації щодо підвищення їх ефективності зовнішньоекономічної діяльності // Ефективна економіка. 2014. № 10. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2014_10_66 (дата звернення: 16.04.2021).
13. Носонова Л. В. Визначення рівня стратегічного потенціалу машинобудівних підприємств // Економіка і суспільство. 2017. Вип. 9. С. 547-555.
14. Boryshkevych I. Formulation of a Typical Development Strategy for Agricultural Enterprises (by the Method of Hoshin Kanri) // Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. 2019. Vol. 6. № 3-4. P. 15-21.

I. Boryshkevych, V. Yakubiv

FORMATION OF A TYPICAL MARKETING STRATEGY OF AGRICULTURAL ENTERPRISE IN THE IMPLEMENTATION OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY

Summary

The modern international environment is characterized by globalization, intensification of competition and increasing requirements for doing business. As agricultural products account for the largest share of total Ukrainian exports, agricultural enterprises should use modern tools to promote their products. The formation of the marketing strategy of an agricultural enterprise in the implementation of foreign economic activity is an integral part of achieving the success of the enterprise in the international arena and increasing competitive advantage.
The article analyzes the importance of developing a marketing strategy for an agricultural enterprise in carrying out foreign economic activity. A comparative analysis of the share of agro-industrial complex and food industry products in the total volume of Ukrainian exports in 2018-2020 is described. The factors that should be taken into account when developing the marketing strategy of an agricultural enterprise are described. The stages of formation and implementation of marketing strategy of agricultural enterprise in foreign economic activity are proposed, namely: choice of country for export of agricultural products, marketing research and strategic analysis, formation of alternative marketing strategy of agricultural enterprise, selection of the best strategy and evaluation of opportunities. chosen strategy. A typical marketing strategy of an agricultural enterprise in the implementation of foreign economic activity, using the method of “goal tree”. The global goal of this strategy is to enter new foreign markets in order to increase sales of agricultural products and increase efficiency, effectiveness and profitability. The formed standard strategy provides realization of the following strategic purposes: a choice of the international target market, the description of a target segment, marketing activity and sales promotion. Within each strategic goal, tactical goals were outlined. The obtained results form the basis for further research in the direction of formation and implementation of the marketing strategy of the agricultural enterprise in the implementation of foreign economic activity.

Keywords: marketing strategy; agricultural enterprise; foreign economic activity; strategic planning; “goal tree”.

References

1. Salem Al-Oun (2012) “Case study: marketing strategies and performance of small and medium agro-farm businesses in Badia of Jordan”, International Journal of Globalisation and Small Business, Inderscience Enterprises Ltd, vol. 4 (3/4), pp. 284-307.
2. Export Development Department (2019), “Infographics on the general results of exports of goods and services of Ukraine in 2018”, available at: https://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=e3c3c882-4b68-4f23-8e25-388526eb71c3&tag=TendentsiiEksportuInfografika-eksport- (Accessed 16 April 2021).
3. Export Development Department (2020), “Infographics on the general results of exports of goods and services of Ukraine in 2019”, available at: https://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=e3c3c882-4b68-4f23-8e25-388526eb71c3&tag=TendentsiiEksportuInfografika-eksport- (Accessed 16 April 2021).
4. Export Development Department (2021), “Infographics on the general results of exports of goods and services of Ukraine in 2020”, available at: https://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=e3c3c882-4b68-4f23-8e25-388526eb71c3&tag=TendentsiiEksportuInfografika-eksport- (Accessed 16 April 2021).
5. Yakubiv, V. Boryshkevych, I. and Yakubiv, R. (2019), “Balanced System of Economic Performances as a Strategy-forming Tool of Development of Agricultural Enterprises”, Scientific Papers Series “Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development”, vol. 19 (3), pp. 669-679.
6. Kovalchuk, S. V. (2014), “Actual problems of application of marketing management in foreign economic activity of the enterprises”, Visnyk Khmel’nyts’koho natsional’noho universytetu, vol. 5 (2), pp. 179-185.
7. Danylenko, V. I. Kalyuzhna, Yu. P. and Koshova, L. M (2017), “Advertising activity of agrarian enterprises in the context of international economic relations”, Visnyk KHNAU, vol. 2, pp. 67-74.
8. Kudenko, N. V. (2005), Stratehichnyy marketynh [Strategic marketing], KNEU, Kyiv, Ukraine.
9. Kindratska, G. (2006), Stratehichnyy menedzhment [Strategic management], Znannya, Kyiv, Ukraine.
10. Balabanova, L. V. Kholod, V. V. and Balabanova, I. V. (2012), Stratehichnyy marketynh [Strategic marketing], Tsentr uchbovoyi literatury, Kyiv, Ukraine.
11. Pedan, M. L. (2019), “Fundamentals of strategic marketing of foreign economic activity of industrial enterprises”, Visnyk Khmel’nyts’koho natsional’noho universytetu, vol. 2, pp. 192-195.
12. Nabok, I. I. and Khomutovska, D. P. (2014), “Implementation of marketing strategy in the activities of Ukrainian enterprises and recommendations for improving their efficiency of foreign economic activity”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 10, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2014_10_66 (Accessed 16 April 2021).
13. Nosonova, L. V. (2017), “Determining the level of strategic potential of machine-building enterprises”, Ekonomika i suspil’stvo, vol. 9, pp. 547-555.
14. Boryshkevych, I. (2019), “Formulation of a Typical Development Strategy for Agricultural Enterprises (by the Method of Hoshin Kanri)”, Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, vol. 6 (3-4), pp. 15-21.

№ 4 2021

Дата публікації: 2021-04-29

Кількість переглядів: 7974

Відомості про авторів

І. І. Боришкевич

к. е. н., асистент кафедри управління та бізнес-адміністрування, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

I. Boryshkevych

PhD in Economics, Assistant of the Department of Management and Business Administration, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

ORCID:

0000-0001-7508-6556


В. М. Якубів

д. е. н., професор, проректор з наукової роботи, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

V. Yakubiv

Doctor of Economic Sciences, Professor, Vice-rector of Science,Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

ORCID:

0000-0002-5412-3220

Як цитувати статтю

Боришкевич І. І., Якубів В. М. Формування типової маркетингової стратегії сільськогосподарського підприємства при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності. Ефективна економіка. 2021. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8802 (дата звернення: 23.07.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4.93

Boryshkevych, I. and Yakubiv, V. (2021), “Formation of a typical marketing strategy of agricultural enterprise in the implementation of foreign economic activity”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8802 (Accessed 23 Jul 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4.93

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.