EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ: ГАЛУЗЕВИЙ АСПЕКТ
С. М. Лайчук, І. Р. Поліщук

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4.94

УДК: 657.62

С. М. Лайчук, І. Р. Поліщук

СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ: ГАЛУЗЕВИЙ АСПЕКТ

Анотація

У статті обґрунтовано необхідність проведення статистичного аналізу для встановлення доцільності реєстрації, інвестиційної привабливості та ефективності діяльності фізичних осіб-підприємців за видами економічної діяльності. Охарактеризовано суб’єкти, об’єкти, завдання статистичного аналізу ефективності діяльності фізичних осіб-підприємців.
Запропоновано методику статистичного аналізу ефективності діяльності фізичних осіб-підприємців за видами економічної діяльності, яка передбачає характеристику динаміки їх кількості та галузевої спеціалізації, вектору структурних змін; оцінку структури та динаміки обсягу реалізації за видами економічної діяльності; порівняння темпів зростання обсягів реалізації і виробництва продукції (товарів, послуг) в цілому та за окремими видами економічної діяльності.
Для подальшої інтерпретації розраховані ланцюгові і базисні темпи зростання за результатами статистичного аналізу запропоновано поділити на 4 групи: 1) темпи зростання і базисний, і ланцюговий менше 100 %; 2) темп зростання базисний більше темпу зростання ланцюгового і перевищує 100 %; 3) темп зростання ланцюговий більше темпу зростання базисного і перевищує 100 %; 4) темп зростання ланцюговий більше 100 %, а темп зростання базисний менше 100 %.
Визначено пріоритетні напрями розвитку фізичних осіб-підприємців в частині галузевої спрямованості. Запропоновано критерії для визначення оптимального співвідношення між темпами зростання обсягів виробленої та реалізованої продукції для оцінки ефективності діяльності фізичних осіб-підприємців.

Ключові слова: ефективність; фізична особа-підприємець; статистичний аналіз; методика; вид економічної діяльності.

Література

1. Герман І.В. Напрямки організації та стимулювання розвитку туристичного бізнесу України (на прикладі діяльності ФОП). Молодий вчений. 2018. № 6(2). С. 381-387.
2. Жукевич С.М., Савчук Л.І. Роль і місце малого бізнесу в Україні: ретроспективний аналіз і перспективи розвитку. Інноваційна економіка. 2013. № 1. С. 21-24.
3. Касич А. О., Черевик Н.В., Клочко К.С. Розвиток малого бізнесу в Україні як: оподаткування, облік та аналіз діяльності. Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Сер. : Економіка. 2011. Вип. 16. С. 152-158.
4. Кількість зареєстрованих фізичних осіб – підприємців в Україні продовжує зростати. URL: https://www.tax.gov.ua/media-tsentr/novini/407585.html (дата звернення: 10.04.2021).
5. Кількість суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності у 2010-2019 роках. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 10.04.2021).
6. Лебеда М.О. Факторний аналіз динаміки податкових надходжень від ФОП – платників єдиного податку за 2013–2015 рр. Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Економічні науки. 2017. Вип. 26(2). С. 83-88.
7. Обсяг виробленої продукції (товарів, послуг) суб'єктів господарювання за видами економічної діяльності у 2013-2019 роках. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 10.04.2021).
8. Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності у 2010-2019 роках. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 10.04.2021).

S. Laichuk, І. Polishchuk

STATISTICAL ANALYSIS OF THE EFFICIENCY OF NATURAL PERSONS-ENTREPRENEURS: SECTORAL ASPECT

Summary

The article substantiates the need for statistical analysis to establish the feasibility of registration, investment attractiveness and efficiency of natural persons-entrepreneurs by type of economic activity. Subjects, objects, tasks of statistical analysis of efficiency of activity of physical persons-entrepreneurs are characterized.
The main tasks of statistical analysis of the effectiveness of individual entrepreneurs are: 1) to characterize the tendency of changes in the number of registered natural persons-entrepreneurs by types of economic activity;2) to determine the most common type of economic activity that provides the largest sales in value terms; 3) to analyze the structure and dynamics of sales by type of economic activity; 4) to determine the ratio of growth rates of sales and production of products (goods, services) as a whole and by individual types of economic activity.
Statistical analysis of the efficiency of individual entrepreneurs is aimed at determining structural changes and the dynamics of their number, the ratio of growth rates of production and sales, as well as determining the most common type of economic activity with the largest sales in value terms.
The method of statistical analysis of the efficiency of natural persons-entrepreneurs by types of economic activity is proposed, which provides a description of the dynamics of their number and industry specialization, the vector of structural changes; assessment of the structure and dynamics of sales by type of economic activity; comparison of growth rates of sales and production of products (goods, services) as a whole and by individual types of economic activity.
For further interpretation, the calculated chain and base growth rates based on the results of statistical analysis are proposed to be divided into 4 groups: 1) growth rates of both base and chain less than 100%; 2) the growth rate of the base is greater than the growth rate of the chain and exceeds 100%; 3) the growth rate of the chain is greater than the growth rate of the base and exceeds 100%; 4) the growth rate of the chain is more than 100%, and the growth rate of the base is less than 100%.
The priority directions of development of natural persons-entrepreneurs in the part of branch orientation are determined. Criteria for determining the optimal ratio between the growth rates of produced and sold products to assess the effectiveness of individual entrepreneurs are proposed.

Keywords: efficiency; individual entrepreneur; statistical analysis; methodology; type of economic activity.

References

1. Herman, I.V. (2018), “Directions of organization and stimulation of development of tourist business of Ukraine (on an example of activity of FOP)”, Molodyj vchenyj, no. 6(2), pp. 381-387.
2. Zhukevych, S.M. and Savchuk, L.I. (2013), “The role and place of small business in Ukraine: retrospective analysis and prospects for development”, Innovatsijna ekonomika, no. 1, pp. 21-24.
3. Kasych, A. O., Cherevyk, N.V. and Klochko, K.S. (2011), “Development of small business in Ukraine as: taxation, accounting and analysis of activities”, Naukovi zapysky Natsional'noho universytetu “Ostroz'ka akademiia". Ser. : Ekonomika, Vyp. 16, pp. 152-158.
4. State Tax Service of Ukraine (2021), “The number of registered individuals - entrepreneurs in Ukraine continues to grow”, available at: https://www.tax.gov.ua/media-tsentr/novini/407585.html (Accessed 10 April 2021).
5. State Statistics Service of Ukraine (2020), “Number of business entities by type of economic activity in 2010-2019”, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 10 April 2021).
6. Lebeda, M.O. (2017), “Factor analysis of the dynamics of tax revenues from sole proprietors - payers of the single tax for 2013-2015”, Naukovyj visnyk Khersons'koho derzhavnoho universytetu. Ser. : Ekonomichni nauky, Vyp. 26(2). pp. 83-88.
7. State Statistics Service of Ukraine (2020), “Volume of products (goods, services) of economic entities by type of economic activity in 2013-2019”, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 10 April 2021).
8. State Statistics Service of Ukraine (2020), “Volume of sold products (goods, services) of business entities by types of economic activity in 2010-2019”, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 10 April 2021).

№ 4 2021

Дата публікації: 2021-04-29

Кількість переглядів: 6299

Відомості про авторів

С. М. Лайчук

к. е. н., доцент, доцент кафедри інформаційних систем в управлінні та обліку,Державний університет «Житомирська політехніка»

S. Laichuk

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management Information Systems and Accounting, Zhytomyr Polytechnic State University

ORCID:

0000-0001-7939-1195


І. Р. Поліщук

к. е. н., доцент, доцент кафедри інформаційних систем в управлінні та обліку,Державний університет «Житомирська політехніка»

І. Polishchuk

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management Information Systems and Accounting, Zhytomyr Polytechnic State University

ORCID:

0000-0002-6074-6627

Як цитувати статтю

Лайчук С. М., Поліщук І. Р. Статистичний аналіз ефективності діяльності фізичних осіб-підприємців: галузевий аспект. Ефективна економіка. 2021. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8803 (дата звернення: 25.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4.94

Laichuk, S. and Polishchuk, І. (2021), “Statistical analysis of the efficiency of natural persons-entrepreneurs: sectoral aspect”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8803 (Accessed 25 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4.94

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.