EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО ФЛОРИСТИЧНОГО РИНКУ ЯК ОРІЄНТИР ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЩОДО РОЗВИТКУ КВІТКОВОГО БІЗНЕСУ
С. Ю. Боліла, Н. В. Кириченко

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4.95

УДК: 339.138:[635.9:339.13]

С. Ю. Боліла, Н. В. Кириченко

МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО ФЛОРИСТИЧНОГО РИНКУ ЯК ОРІЄНТИР ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЩОДО РОЗВИТКУ КВІТКОВОГО БІЗНЕСУ

Анотація

У статті обґрунтовано використання маркетингових досліджень як інструмента для прийняття рішень виробниками квіткової продукції на місцевому флористичному ринку. Здійснено аналіз стану квіткового ринку в українських реаліях та на локальному рівні й виявлено його перспективність, зважаючи на наявність потреби клієнтів в даній продукції та послугах флористів. Досліджено профіль цільового споживача, його уподобання та визначено фактори, що мають вплив на здійснення покупки. Виявлено, що в місцевих умовах відсутня тенденція спрямованості на розмаїття квіткового асортименту та квіткових композицій. Встановлено, що лише в поодиноких магазинах квіткова продукція розроблена в оформленні, що відрізняється від типового, до того ж рівень його унікальності невисокий, хоча запит клієнтів на оригінальну продукцію існує. Зазначено, що виробники квіткової продукції можуть отримати переваги в конкуренції саме за рахунок ексклюзивності конструкції квіткової композиції, кращої професійності в наданні послуг, брендингових технологій, побудові добрих взаємин з клієнтами та більш обміркованої розумної ціни, за якою товар пропонується покупцю. Зважаючи на наявність попиту на квіткову продукцію доведено, що квітковий бізнес на локальному ринку має хороші можливості розвитку завдяки застосуванню сучасних інструментів маркетингової підтримки, в тому числі з використанням он-лайн технологій.

Ключові слова: флористичний ринок; маркетингові дослідження; уподобання споживачів; профіль споживача; квіткова продукція.

Література

1. Бутко М. П., Соломаха І.В. Теоретичні засади становлення ринків флористичної продукції. Регіональна економіка. 2012. №4(66). С. 161-169.
2. Бутко М. П., І. В. Соломаха. Становлення вітчизняного ринку флористичної продукції в умовах євроінтеграції: монографія. Чернігів: ЧНТУ, 2017. 294 с.
3. Соломаха І. В. Особливості функціонування вітчизняного ринку продукції квітникарства. Вісник Тернопільського національного економічного університету. 2012. № 3. С. 33-41.
4. Дудла І.О., Соломаха І.В. Маркетингові дослідження квіткового ринку в Україні. Вісник Чернігівського державного технологічного університету: зб. наук. праць. Чернігів: ЧДТУ, 2011. № 2 (50). С. 112-121.
5. Ходарченко В. А. Кон’юнктура вітчизняного ринку квітів. Науковий вісник НУБіП України : зб. К. : НУБіП, 2009. Вип. 141. С. 374-379.
6. Черняєва А.Н. Стратегії і методика стратегічного планування торговельних підприємств, що працюють на ринку квітів. Торгівля і ринок України. 2010. Вип. 30 T.1. С.250–254.
7. Погасій О.Б., Баюра В.І. Дослідження проблем на ринку квітникарства в Україні. Науковий потенціал України 2007(27-29 березня 2007року).URL:http://intkonf.org/pogasiy-ob-ken-bayura-vi-doslidzhennya-problem-na-rinku-kvitnikarstva-v-ukrayini/.
8. Рак Ю.А. Чинники розвитку конкуренції на ринках досліджуваних благ (на прикладі ринку квітів України). Агросвіт. №22, 2017. С. 16-22

S. Bolila, N. Kyrychenko

MARKETING RESEARCH OF THE REGIONAL FLORIST MARKET AS A GUIDELINE FOR DECISION MAKING ON THE DEVELOPMENT OF THE FLOWER BUSINESS

Summary

The article substantiates the use of marketing research as a tool for decision - making by flower manufacturers in the local floristic market. The aim was to assess the state and prospects of the Ukrainian flower market, including at the local level, to conduct research indicating the main aspects of flower business and to develop recommendations for the development of flower business based on consumer profile analysis. The object of research was the domestic market of flowers and flower arrangements, including at the local level. The subject of the study were the preferences of consumers of flowers and flower arrangements in the local market of Kherson. To collect primary information from respondents used data from expert questionnaires, computer surveys, observations. The analysis of the state of the flower business in the Ukrainian realities shows the general positive dynamics, which gave us hope for the possibility of its development in the local market. The research revealed the prospects of the flower business in the city of Kherson, given the need for this product and services of florists. The profile of the target consumer, his preferences and the factors influencing the purchase are investigated. It was found that in local conditions there is no tendency to focus on the diversity of flower range and flower arrangements. It is established that only in individual stores flower products are developed in a design that differs from the typical, in addition, the level of its uniqueness is low, although customer demand for original products exists. It is noted that flower manufacturers can gain an advantage in competition due to the exclusivity of flower arrangement, better professionalism in providing services, branding tools, technologies for building good relationships with customers and a more reasonable price at which the product is offered to the buyer. Given the demand for flower products, it is proven that the flower business in the local market has a chance to develop with modern marketing support, including online, given the pandemic situation and the need to ensure consumer safety in compliance with the rules of social distance.

Keywords: floristic market; marketing research; consumer preferences; consumer profile; flower products.

References

1. Butko, M.P. and Solomakha, I.V.(2012), “Theoretical principles of formation of markets for floral products”, Rehionalna ekonomika, vol.4( 66), pp.161-169.
2. Butko, M.P. and Solomakha, I.V.(2017),Stanovlennia vitchyznianoho rynku florystychnoi produktsii v umovakh yevrointehratsii: monohrafiia [ Formation of the domestic market of floristic products in the conditions of European integration: monograph], Chernihivskyi natsionalnyi tekhnolohichnyi universytet, Chernihiv, Ukraine.
3. Solomakha, I.V.(2012), “Features of functioning of the domestic market of floriculture products”, Visnyk Ternopilskoho natsionalnoho ekonomichnoho universytetu, vol.3, pp. 33-41.
4. Dudla, I.O. and Solomakha, I.V.(2011), “Marketing research of the flower market in Ukraine”, Visnyk Chernihivskoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu,vol.2( 50), pp.112-121.
5. Khodarchenko, V.A.(2009), “Situation of the domestic flower market”, Naukovyi visnyk NUBiP Ukrainy , no.141, pp.374-379.
6. Chernyaeva, A.N.(2010), “Strategies and methods of strategic planning of trade enterprises operating in the flower market”, Torhivlia i rynok Ukrainy, no.30, vol.1, pp. 250-254.
7. Pogasii, O.B. and Bayura, V.I.(2007), “Research of problems in the market of floriculture in Ukraine”, Naukovyi potentsial Ukrainy 2007, [Online], available at: http://intkonf.org/pogasiy-ob-ken-bayura-vi-doslidzhennya-problem-na-rinku-kvitnikarstva-v-ukrayini/ (Accessed 10 April 2021).
8. Rak, Yu.A.(2017 ),” Factors of competition development in the markets of researched goods (on the example of the market of flowers of Ukraine)”, Agrosvit, vol.22, pp. 16-22.

№ 4 2021

Дата публікації: 2021-04-29

Кількість переглядів: 5465

Відомості про авторів

С. Ю. Боліла

к. с.-г. н., доцент кафедри менеджменту та інформаційних технологій,Херсонський державний аграрно-економічний університет

S. Bolila

PhD in Agricultural Sciences,Associate Professor of the Department of Management and Information Technologies, Kherson State Agrarian and Economic University

ORCID:

0000-0002-9689-6774


Н. В. Кириченко

к. е. н., доцент кафедри менеджменту та інформаційних технологій,Херсонський державний аграрно-економічний університет

N. Kyrychenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management оrganizations,Kherson State Agrarian and Economic University

ORCID:

0000-0003-1721-258X

Як цитувати статтю

Боліла С. Ю., Кириченко Н. В. Маркетингові дослідження регіонального флористичного ринку як орієнтир для прийняття рішень щодо розвитку квіткового бізнесу. Ефективна економіка. 2021. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8804 (дата звернення: 25.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4.95

Bolila, S. and Kyrychenko, N. (2021), “Marketing research of the regional florist market as a guideline for decision making on the development of the flower business”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8804 (Accessed 25 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4.95

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.