EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ
Н. О. Вернюк, М. І. Дяченко

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4.96

УДК: 005.591.6:338.43(477)

Н. О. Вернюк, М. І. Дяченко

РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ

Анотація

У статті розкривається зміст інноваційного забезпечення освоєння аграрного потенціалу, під яким розуміється комплекс заходів, методів, інструментів та важелів фінансового забезпечення модернізації, реконструкції, оновлення та технічного переоснащення основного капіталу аграрних підприємств, а також впровадження сучасних технологій аграрного виробництва.
Розглянуті негативні чинники, що впливають на інноваційну діяльність підприємств та стримують його розвиток на етапі створення новацій: недостатність фінансування, зокрема державного; недостатнє використання науковцями та малим і середнім бізнесом можливостей щодо участі у міжнародних програмах; відсутність достовірного прогнозування тенденцій та досліджень впливу інструментів державного регулювання інноваційного розвитку економіки. На етапі впровадження новацій шляхом створення спеціалізованого малого інноваційного підприємства: обтяжливе регулювання, зокрема ускладнений доступ до ринку праці іноземців; високий рівень податків; відсутність або обмежена ефективність інноваційної інфраструктури, яка має сприяти розвитку інноваційного підприємництва тощо.
Доведено, що сучасний стан інноваційної діяльності є наслідком відсутності стратегічного бачення та послідовної державної політики щодо переведення аграрного сектору України на інноваційний шлях розвитку. Виходячи із проведеного аналізу зроблено висновок про необхідність створення вітчизняної системи стимулів для розвитку інновацій аграрних підприємств, що певною мірою впливатимуть на підвищення техніко-економічного рівня виробництва сільськогосподарської продукції.
Запропоновано комплекс дій, який має допомогти швидкому розвитку інноваційної діяльності за рахунок залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій, передусім у науково-виробничу сферу, що дасть змогу аграрним підприємствам отримати ефективні можливості прискорення розвитку пріоритетних сфер виробничої діяльності та формування інноваційного потенціалу. Разом з тим, формування ефективного інноваційного потенціалу аграрного сектору економіки це не лише шлях динамічного розвитку та успіху аграрних підприємств, а й засіб забезпечення безпеки та суверенітету держави, її конкурентоспроможності у сучасному світі.

Ключові слова: інновації; інноваційна діяльність; інноваційна привабливість; аграрний сектор; інвестиції.

Література

1. Про інноваційну діяльність: Закон України від 4 липня 2002 р., № 40-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:www.zakon1rada.gov.ua
2. Дудар Т. Розвиток інноваційної діяльності в аграрному секторі економіки України /Т. Дудар// Вісник Тернопільського національного економічного університету. 2019. № 1. С. 60-69.
3. Щуревич А.М. Інноваційні перспективи в розвитку аграрного сектору в Україні /А.М. Щуревич// Державне управління. Інвестиції: практика та досвід. № 10. 2018. С.101-105.
4. Радченко О.П., Карадобрі Т.В. Стан і перспективи інноваційного розвитку в аграрному секторі економіки України /О.П. Радченко, Т.В. Карадобрі// Економіка та управління національним господарством. Випуск 47-1.2019. С. 79-82.
5. Шквиря Н.О. Роль держави в інноваційному розвитку агропромислового виробництва /Н.О. Шквиря/ Таврійський державний агротехнологічний університет: Держава та регіони, 2007. № 6. С.1-8.
6. Сіренко Н.М. Концептуальні засади інноваційного розвитку аграрного сектору економіки України /Н.М. Сіренко/ Маркетинг і менеджмент інновацій, 2012, № 1: Режим доступу: http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/
7. Цилюрик Г.І. Інноваційна діяльність в умовах економічної конкуренції /Г.І. Цилюрик// Облік і фінанси АПК: освітній портал. 2021. С. 234-240.
8. Язлюк Б.О., Пітель С.В., Шумська А.В. Шляхи підвищення рівня інноваційного розвитку виробництва з врахуванням регіональної стратегії /Б.О. Язлюк, С.В. Пітель, А.В. Шумська// Всеукраїнський науково-виробничий журнал. Сталий розвиток економіки. № 1[18]. 2013. С. 224-230.
9. Кіпіоро І.М. Проблеми та перспективи інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств /І.М. Кіпіоро// Економіка аграрного сектора та управління національним господарством. Вип. 1(53). 2014. С. 120-126.
10. Офіційний сайт Державного комітету статистики України. URL:http://www.ukrstat.gov.ua/ дата звернення: 15.03.2021.

N. Vernyuk, M. Dyachenko

REGULATION OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE AGRICULTURAL SECTOR OF UKRAINE

Summary

The article reveals the content of innovative support for the development of agricultural potential, which means a set of measures, methods, tools and levers for financial support of modernization, reconstruction, renovation and technical re-equipment of fixed assets of agricultural enterprises and the introduction of modern technologies in the agricultural sector.
Negative factors influencing the innovative activity of enterprises and hindering its development at the stage of creating innovations are considered: insufficient funding, in particular public; insufficient use of opportunities for scientists and small and medium-sized businesses to participate in international programs; lack of reliable forecasting of trends and research on the impact of instruments of state regulation of innovative economic development. At the stage of implementation of innovations by creating a specialized small innovative enterprise: cumbersome regulation, in particular difficult access to the labor market of foreigners; high level of taxes; lack or limited efficiency of innovation infrastructure, which should promote the development of innovative entrepreneurship, etc.
It is proved that the current state of innovation is a consequence of the lack of strategic vision and consistent state policy to transfer the agricultural sector of Ukraine to an innovative path of development.
A set of actions is proposed to help the rapid development of investment and innovation activities by attracting domestic and foreign investment, especially in research and production, which will allow many agricultural enterprises to get effective opportunities to accelerate the development of priority areas of production.
Based on the analysis, it was concluded that it is necessary to create a domestic system of incentives for the development of innovations of agricultural enterprises, which to some extent will increase the technical and economic level of agricultural production.
At the same time, innovation potential is not only a way of dynamic development and success, but also a means of ensuring the security and sovereignty of the state, its competitiveness in the modern world.

Keywords: innovations; innovative activity; innovative attractiveness; agricultural sector; investments.

References

1. Verkhovna Rada of Ukraine (2002), The Law of Ukraine “On innovation”, available at: www.zakon1rada.gov.ua (Accessed 15 March 2021).
2. Dudar, T. (2019), “Development of innovation activity in the agrarian sector of the economy of Ukraine”, Bulletin of Ternopil National Economic University, vol. 1, pp. 60–69.
3. Shchurevich, A.M. (2018), “Innovative prospects in the development of the agricultural sector in Ukraine”, Public administration. Investments: practice and experience, vol. 10, pp.101-105.
4. Radchenko, O.P. and Karadobri, T.V. (2019), “Status and prospects of innovative development in the agricultural sector of the economy of Ukraine”, Economics and management of the national economy, vol. 47-1, pp. 79-82.
5. Shkvyrya, N.O. (2007), “The role of the state in the innovative development of agro-industrial production”, Tavriya State Agrotechnological University: State and Regions, vol. 6, pp.1-8.
6. Sirenko, N.M. (2012), “Conceptual bases of innovative development of agrarian sector of economy of Ukraine”, Marketing and Innovation Management, [Online], vol. 1, available at: http: // mmi.fem.sumdu.edu.ua/, (Accessed 22 March 2021).
7. Tsilyurik, G.I. (2021), “Innovative activity in the conditions of economic competition”, Accounting and Finance of AIC: educational portal, pp. 234-240.
8. Yazlyuk, V.O. Pitel, S.V. and Shumskaya, A.V. (2013), “Ways to increase the level of innovative development of production taking into account the regional strategy”, All-Ukrainian scientific and production journal. Sustainable economic development, vol. 1 (29), pp. 224–230.
9. Kipioro, I.M. (2014), “Problems and prospects of innovative activity of agricultural enterprises”, Economics of the agricultural sector and management of the national economy, vol. 1 (53), pp. 120-126.
10. Official site of the State Statistics Committee of Ukraine (2021), available at: http: //www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 15 March 2021).

№ 4 2021

Дата публікації: 2021-04-29

Кількість переглядів: 7437

Відомості про авторів

Н. О. Вернюк

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту,Уманський національний університет садівництва

N. Vernyuk

PhD in Economics, Associate Professor,Associate Professor of the Department of Management,Uman National University of Horticulture

ORCID:

0000-0001-9478-5088


М. І. Дяченко

к. с.-г. н., доцент, доцент кафедри менеджменту,Уманський національний університет садівництва

M. Dyachenko

PhD in Agricultural Sciences, Associate Professor,Associate Professor of the Department of Management,Uman National University of Horticulture

ORCID:

0000-0003-4997-5020

Як цитувати статтю

Вернюк Н. О., Дяченко М. І. Регулювання інноваційного розвитку аграрного сектору України. Ефективна економіка. 2021. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8805 (дата звернення: 25.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4.96

Vernyuk, N. and Dyachenko, M. (2021), “Regulation of innovative development of the agricultural sector of Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8805 (Accessed 25 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4.96

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.