EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВИКОРИСТАННЯ ІНДИКАТОРІВ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ДЛЯ ОЦІНКИ СТАНУ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРА
Н. Г. Вядрова

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4.101

УДК: 336.71:005.915:005.63

Н. Г. Вядрова

ВИКОРИСТАННЯ ІНДИКАТОРІВ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ДЛЯ ОЦІНКИ СТАНУ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРА

Анотація

Стаття присвячена використанню теоретико-прикладного підхіду до визначення факторів впливу на фінансову стійкість банків і банківського сектора загалом, через розрахунок агрегованого індикатора фінансової стійкості (ІА). Проведений аналіз динаміки основних індикаторов фінансової стійкості банків надав можливість провести хронологічну оцінку фінансової стійкості, визначити характер цих змін та фактори, які чинять найбільший вплив на неї, дозволив констатувати найбільш репрезентатівні з них (І1, І2, І4, І6, І7, І8, І10, І11). Тем не менш, неоднозначне їх трактування унеможливлює виявлення достовірного рівня фінансової стійкості банків без комплексного дослідження всіх факторів, які чинять вплив на фінансову стійкість банків. Усунути цей недолік було запропоновано шляхом їх кластерізації, що дозволило згрупувати відповідні періоди за показниками фінансової стійкості банків за період 2005–2018 рр.

Ключові слова: індикатори фінансової стійкості; стійкість банківської системи; МВФ; агрегований індикатор фінансової стійкості (ІА).

Література

1. Дані фінансової звітності банків України. Офіційний сайт національного банку України. URL: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/ category?cat_id=64097 (дата звернення: 06.07.2020).
2. Значення економічних нормативів по системі банків України. Офіційний сайт національного банку України. URL: http://www.bank.gov.ua/ control/uk/publish/article?art_id=13697659&cat_id=36800 (дата звернення: 26.07.2020).
3. Коваленко В. В. Стратегічне управління фінансовою стійкістю банківської системи: методологія і практика : монографія. Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. 228 с.
4. Козьменко С. М., Шпиг Ф. І., Волошко І. В. Стратегічний менеджмент банку : навч. посіб. Суми : Університетська книга, 2003. 740 с.
5.Парасій-Вергуненко І. М. Стратегічний аналіз у банках: теорія, методологія, практика : монографія. Київ : КНЕУ, 2007. 360
6 Про затвердження методики розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків в Україні : Постанова НБУ № 315 від 02.06.2009. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v0315500-09 (дата звернення: 03.04.2018
7. Примостка Л. О. Фінансовий менеджмент у банку : підручник. 2 ге вид., доп. і перероб. Київ : КНЕУ, 2004. 468 с.
8. Про затвердження Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні : Постанова Правління НБУ від 28.08.2001 № 368. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0841-01 (дата звернення: 08.09.2020).
9. Федишин М. П., Жаворонок А. В., Ковальчук Н. О. Аналітична оцінка фінансової стійкості та стабільності банківської системи України на основі індикаторів. Проблеми системного підходу в економіці. 2019. № 6(74).

N. Vyadrova

USE OF FINANCIAL STABILITY INDICATORS TO ASSESS THE STATE OF THE BANKING SECTOR

Summary

The article is devoted to the use of theoretical and applied approach to determining the factors influencing the financial stability of banks and the banking sector in general, through the calculation of the aggregate indicator of financial stability (IA). The analysis of the dynamics of the main indicators of financial stability of banks provided an opportunity to conduct a chronological assessment of financial stability, determine the nature of these changes and the factors that have the greatest impact on it, allowed to state the most representative of them ((І1, І2, І4, І6, І7, І8, І10, І11). However, their ambiguous interpretation makes it impossible to identify a reliable level of financial stability of banks without a comprehensive study of all factors that affect the financial stability of banks. It was proposed to eliminate this shortcoming by clustering them, which allowed to group the relevant periods according to the indicators of financial stability of banks for the period 2005-2018.
The construction of an aggregate indicator of financial stability (IA) provided an opportunity from the standpoint of quantitative and qualitative measurement to comprehensively assess the financial stability of the bank and establish patterns of interdependent changes (determination of dynamics, substantial properties and individual relationships and contradictions). This allowed to diversify management tools to increase financial stability and neutralize crisis trends in the banking sector. The disadvantages of the proposed indicator include the heterogeneity of its calculation base in periods. Thus, the basis for calculating financial stability indicators I3, I4, during the selected period, the NBU changed twice (in 2008 and 2010). In addition, since the beginning of 2010, the basis for calculating the financial stability indicator I11 has changed, which has significantly increased its actual values and, accordingly, affected the growth of the indicator in this period. This shortcoming affects only the assessment of the financial stability of banks in terms of the size of the actual value of the indicator of financial stability of IA relative to its average value, but fully allows you to assess the financial stability of banks in the dynamics for a particular period.

Keywords: financial stability indicators; banking system stability; IMF; aggregate financial stability indicator (IA).

References

1. National Bank of Ukraine, Data of financial statements of banks of Ukraine, available at: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/ category?cat_id=64097 (Accessed 06 July 2020).
2. National Bank of Ukraine, The value of economic standards for the banking system of Ukraine, available at: http://www.bank.gov.ua/ control/uk/publish/article?art_id=13697659&cat_id=36800 (Accessed 26 July 2020).
3. Kovalenko, V. V. (2010), Stratehichne upravlinnia finansovoiu stiikistiu bankivskoi systemy: metodolohiia i praktyka: monohrafiia [Strategic management of financial stability of the banking system: methodology and practice: a monograph], DVNZ «UABS NBU», Sumy, P. 228.
4. Kozmenko, S. M. Shpyh, F. I. abd Voloshko, I. V. (2003). Stratehichnyi menedzhment banku: navch. posib. [Strategic management of the bank: textbook], Universytetska knyha, Sumy, P. 740.
5. Parasii-Verhunenko, I. M. (2007), Stratehichnyi analiz u bankakh: teoriia, metodolohiia, praktyka: monohrafiia [Strategic analysis in banks: theory, methodology, practice: monograph], KNEU, Kyiv, P. 360.
6 National Bank of Ukraine (2009), Resolution “On approval of the methodology for calculating economic standards for regulating the activities of banks in Ukraine”, available at: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v0315500-09 (Accessed 03 Apr 2018).
7. Prymostka, L. O. (2004), Finansovyi menedzhment u banku: pidruchnyk [Financial management in the bank: a textbook], 2nd ed., KNEU, Kyiv, Ukraine, P. 468.
8. National Bank of Ukraine (2001), Resolution of the NBU Board “On approval of the Instruction on the procedure for regulating the activities of banks in Ukraine”, available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0841-01 (Accessed 08 Sept 2020).
9. Fedyshyn, M. P. Zhavoronok, A. V. and Kovalchuk N. O. (2019), “Analytical assessment of financial stability and stability of the banking system of Ukraine on the basis of indicators”, Problemy systemnoho pidkhodu v ekonomitsi, vol. 6(74).

№ 4 2021

Дата публікації: 2021-04-29

Кількість переглядів: 6181

Відомості про авторів

Н. Г. Вядрова

к. е. н., старший викладач, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Україна

N. Vyadrova

PhD in Economics, Senior Lecturer of the Department of Banking and Financial Technologies, KhNU. V.N. Karazin Research Institute "Karazin Banking Institute, Ukraine

ORCID:

0000-0003-2386-3231

Як цитувати статтю

Вядрова Н. Г. Використання індикаторів фінансової стійкості для оцінки стану банківського сектора. Ефективна економіка. 2021. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8810 (дата звернення: 25.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4.101

Vyadrova, N. (2021), “Use of financial stability indicators to assess the state of the banking sector”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8810 (Accessed 25 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4.101

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.