EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОГЛЯД ТА АНАЛІЗ РОЗВИТКУ РИНКУ ДЕРЖАВНИХ БОРГОВИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УКРАЇНІ
Т. В. Капелюшна, Г. О. Кришталь, О. О. Ващенко

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4.102

УДК: 338:336. 74

Т. В. Капелюшна, Г. О. Кришталь, О. О. Ващенко

ОГЛЯД ТА АНАЛІЗ РОЗВИТКУ РИНКУ ДЕРЖАВНИХ БОРГОВИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УКРАЇНІ

Анотація

Дане дослідження проведено з метою аналізу ринку державних боргових цінних паперів й урегулювання питання щодо зниження їх кредитної ризикованості. Виявлено підґрунтя щодо застосування дієвих механізмів формування ефективного розвитку ринку боргових цінних паперів України в найближчій перспективі. Відзначено, що на сьогодні розроблена програма дій, стратегія розвитку, якими встановлюються цілі розвитку фінансового сектору та пріоритетні напрямки реформування з урахуванням міжнародних зобов’язань та Угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Проаналізовано Індекс фінансового стресу, який вибудований із 33 змінних (показників, які включають спреди доходності, процентні ставки, пільгові кредити, доступ до капіталу і т.д) та відзначено його зменшення унаслідок зрушень та змін у фінансовому секторі через дії, які прописано у Стратегії розвитку фінансового сектору України до 2025 року.
Проведено аналіз динаміки кількості випущених боргових цінних паперів із зазначенням року погашення та рівня доходності за 2015-2020 рр., відмічено, що ситуація на фінансовому ринку значно покращилася у напрямку інвестування в облігації. Проаналізовано зміну рівня доходності за облігаціями впродовж останнього п’ятиріччя, прослідковано позитивний вплив їх на збільшення укладених угод за облігаціями за рахунок вирівнювання ставок за ними до ринкових. Відмічено важливість задіяного інструменту Clearstream, який надав можливість купівлі нерезидентами облігацій напряму, а також розширювати коло інвесторів за рахунок випуску кредитних нот (CLN) та глобальних депозитів (GDN).
Розглянуто структуру торгів цінними паперами «Української біржі» та відмічено, що найбільша кількість припадає на державні облігації (83,87% загального обсягу угод). Визначено місце боргових цінних паперів у таких загальновідомих світових кредитних рейтингах Moody’s, Standart & Poor’s та Fitch Ratings (за яким кредитний ризик за борговими цінними паперами є середнім; зобов’язанням притаманний спекулятивний характер та обмежений запас міцності). Надано рекомендації щодо вирішення питань з урегулювання ризикованості цінних паперів та ефективного управління ними.

Ключові слова: цінні папери; облігації; інвестиції; облігації державної позики; ринок капіталу; кредитний рейтинг облігацій; ставка за облігаціями.

Література

1. Житар М. О., Бєлін В. С., Оліщук О. Г. Активізація ринку облігацій внутрішньої державної позики як інструменти впливу на економіку України. Економіка та держава. 2020. № 12. С. 67-71.
2. Михайличенко Н. М., Мірошниченко О. О. Дослідження динаміки обсягу біржових контрактів з облігаціями внутрішньої державної позики як основного фінансового інструменту фондового ринку України. Економічний вісник Донбасу. 2018. № 1. С. 49-52.
3. The Global Competitiveness Report Special Edition 2020: How Countries are Performing on the Road to Recovery: офіційний веб-сайт World Economic Forum [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2020 (Дата звернення: 10.02.2021)
4. Міністерства фінансів України: офіційний веб-сайт. Боргова політика. ОВДП. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mof.gov.ua/uk/ovdp (Дата звернення 10.03.2021)
5. Арбузов С. Г. (2011) Банківська енциклопедія. К.: Центр наукових досліджень Національного банку України: Знання. – 504 с.
6. Олійник Я. О. Використання банками кредитних нот для формування ресурсного потенціалу. Вісник Університету банківської справи Національного банку України. 2013. № 2. С. 163–166.
7. Trading results on the Ukrainian Exchange for March 2021: офіційний веб-сайт Financial Cbonds information [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://ua.cbonds.info/news/item/1354259 (Дата звернення 03.04.2021)
8. Україна: облігації, акції, індекси: офіційний веб-сайт Cbonds інформаційне середовище для професіоналів фінансового ринку та інвесторів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://cbonds.ru/country/Ukraine_bond (Дата звернення 15.02.2021)

T. Kapeliushna, H. Kryshtal, O. Vaschenko

REVIEW AND АNALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF THE GOVERNMENT DEBT SECURITIES MARKET IN UKRAINE

Summary

This article was conducted with the aim of analyzing the government debt securities market and the possibilities of expanding the attraction of investors, both residents and non-residents. The basis for the use of effective mechanisms for the formation of effective development of the Ukrainian debt securities market in the near future has been revealed. It was noted that to date, an action program, a development strategy has been developed, which set goals for the development of the financial sector and priority areas for reform, taking into account international obligations, the Association Agreement with the European Union. The Financial Stress Index is analyzed, which consists of 33 variables (indicators that include: yield spreads, interest rates, concessional loans, access to capital, etc.) and a decrease is noted due to shifts and changes in the financial sector due to actions that are spelled out in the Strategy for the Development of the Financial Sector of Ukraine until 2025. The participants of the financial sector, which are united into groups, were named: providers of financial services, infrastructure and technologies, regulation and control, expertise.
The analysis of the dynamics of the number of issued debt securities with the indication of the year of maturity and the level of profitability for 2015-2020 is carried out. It was noted that the situation in the financial market has significantly improved in the direction of investing in bonds. The change in the level of yield on bonds during the last five years is analyzed, the positive influence of their growth on the volume of transactions on bonds is monitored due to the leveling of rates to market rates. The importance of the involved Clearstream instrument was noted, which provided an opportunity for non-residents to purchase bonds and allowed to expand the circle of investors by issuing credit notes (CLN) and global deposits (GDN).
The structure of trading in securities of the Ukrainian Exchange is considered and it is noted that the largest number falls on government bonds (83.87% of the total volume of transactions). The place of debt securities in such well-known world credit ratings of Moody's, Standart & Poor's and Fitch Ratings has been determined, according to which the credit risk on debt securities is average, and liabilities are characterized by a speculative nature and a limited margin of safety. Recommendations are given for resolving issues of regulating the riskiness of securities and their effective management.

Keywords: securities; bonds; investments; government bonds; capital market; credit rating of bonds; bond rate.

References

1. Zhytar, M. O. and Bielin, V. S. and Olishchuk, O. H. (2020), “Activation of the market of domestic government bonds as instruments of influence on the economy of Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol.12, pp. 67-71.
2. Mykhailychenko, N. M. and Miroshnychenko, O. O. (2018), “Study of the dynamics of the volume of exchange contracts with domestic government bonds as the main financial instrument of the stock market of Ukraine”, Ekonomichnyi visnyk Donbasu, vol. 1., pp.49-52.
3. The official web-site of World Economic Forum (2020), “The Global Competitiveness Report Special Edition 2020: How Countries are Performing on the Road to Recovery”, available at: https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2020 (Accessed 10 February 2021)
4. The official web-site of Ministry of Finance of Ukraine (2021), “Debt policy. DGB”, available at: https://mof.gov.ua/uk/ovdp (Accessed 10 March 2021).
5. Arbuzov, S. H. (2011), Bankivska entsyklopediia [Banking encyclopedia], Tsentr naukovykh doslidzhen Natsionalnoho banku Ukrainy: Znannia, Kyiv, Ukraine.
6. Oliinyk, Ya. O. (2013), “Use of credit notes by banks for the formation of resource potential”, Visnyk Universytetu bankivskoi spravy Natsionalnoho banku Ukrainy, vol.2, pp. 163-166.
7. The official web-site of Financial Cbonds information (2021), “Trading results on the Ukrainian Exchange for March 2021”, available at: http://ua.cbonds.info/news/item/1354259. (Accessed 03 April 2021).
8. The official web-site of Cbonds information environment for financial market professionals and investors (2021), “Ukraine: bonds, stocks, indices”, available at: https://cbonds.ru/country/Ukraine_bond. (Accessed 15 February 2021).

№ 4 2021

Дата публікації: 2021-04-29

Кількість переглядів: 7036

Відомості про авторів

Т. В. Капелюшна

к. е. н., доцент, доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Державний університет телекомунікацій

T. Kapeliushna

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Entrepreneurship Trade and Stock Exchange, State University of Telecommunications

ORCID:

0000-0001-7490-6751


Г. О. Кришталь

д. е. н., доцент кафедри обліку і оподаткування, Міжрегіональна Академія управління персоналом

H. Kryshtal

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Accounting and Taxation, Interregional Academy of Personnel Management

ORCID:

0000-0003-3420-6253


О. О. Ващенко

к. політ. н., доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Державний університет телекомунікацій

O. Vaschenko

PhD in Political Sciences, Associate Professor of the Department of Entrepreneurship Trade and Stock Exchange, State University of Telecommunications

ORCID:

0000-0002-2130-261Х

Як цитувати статтю

Капелюшна Т. В., Кришталь Г. О., Ващенко О. О. Огляд та аналіз розвитку ринку державних боргових цінних паперів в Україні. Ефективна економіка. 2021. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8811 (дата звернення: 25.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4.102

Kapeliushna, T., Kryshtal, H. and Vaschenko, O. (2021), “Review and аnalysis of the development of the government debt securities market in Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8811 (Accessed 25 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4.102

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.