EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В БІЗНЕС–ПЛАНУВАННІ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОЇ СФЕРИ
С. А. Нужна, С. І. Мороз

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4.104

УДК: 004:330.43:658.511.3

С. А. Нужна, С. І. Мороз

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В БІЗНЕС–ПЛАНУВАННІ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОЇ СФЕРИ

Анотація

В умовах ринкової системи господарювання жодне підприємство не може працювати прибутково без реально підготовленого плану, особливо це стосується сільськогосподарських підприємств. Саме підприємства аграрної сфери повинні стати рушійною силою для відродження економіки, підвищення ефективності інвестиційно-інноваційної, економічної та соціальної діяльності України. Розглянуто питання використання економіко-математичного моделювання в бізнес-плануванні роботи сільськогосподарських підприємств. Побудовано багатофакторну корреляційно-регресійну модель впливу на обсяг чистого прибутку сільськогосподарських підприємств наступних факторів: обсяг реалізованої продукції, експорт сільськогосподарської продукції, індекси сільськогосподарської продукції та капітальні інвестиції у розвиток сільськогосподарських підприємств. Розраховані парні коефіцієнти кореляції між факторами, їх значення між обсягом чистого прибутку і обсягом реалізованої продукції сільськогосподарськими підприємствами становить 0,86, а також між обсягом чистого прибутку і експортом продукції сільськогосподарськими підприємствами становить 0,69, що свідчить про сильний зв'язок між розглянутими факторами. В перспективі подальші дослідження можуть бути присвячені побудові економіко-математичних моделей залежностей обсягів прибутку від інших чинників, які можуть бути враховані в бізнес-плануванні роботи сільськогосподарських підприємств.

Ключові слова: економіко-математичні методи та моделі; багатофакторна кореляційно-регресійна модель; сільськогосподарські підприємства; прибуток; коефіцієнт кореляції.

Література

1. Андрушко М.І. Прогнозування можливостей виробництва і споживання сільськогосподарської продукції / М.І. Андрушко // Економічний простір: зб. наук. праць Дніпропетровського національного університету. – Дніпропетровськ, 2013. – № 40. – С. 386–393.
2. Васильєва Н. К. Економіко-математичне моделювання в сільському господарстві : навч. посібник / Н.К. Васильєва. – Дніпропетровськ: Біла К.О., 2015. – 155 с.
3. Гетало В.П. Бізнес-планування: [навч. посіб.] / [В.П. Гетало, Г.О. Гончаров, А.В. Колісник]. – К.: Професіонал, 2008. – 240 с.
4. Дергачов Є. В., Фіщук К. О. Методичні підходи до аналізу та оптимізації бізнес-процесів. Ефективна економіка. 2020. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8382 (дата звернення: 11.04.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.99
5. Заворотній Р.І. Запровадження факторних моделей в оцінюванні зростання вітчизняного бізнесу / Р.І. Заворотній // Актуальні проблеми економіки. − 2012. − №3. − С. 312-321.
6. Карамушка О. М., Мороз С. І., Васильєва Н. К. Інформаційна складова інноваційної підтримки підприємств аграрного сектору економіки. Ефективна економіка. 2019. № 1. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6843 (дата звернення: 14.04.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.1.47
7. Мазнєв Г.Є. Бізнес-планування в аграрних формуваннях: [навч. посіб.] / [Г.Є. Мазнєв, О.О. Красноруцький, В.С. Ніценко, Ю.І. Данько та ін.]; за ред. проф. Г.Є. Мазнєва. – Одеса: ЛЕРАДРУК, 2012. – 250 с.
8. Мироненко О. А. Застосування сучасних програмних засобів в управлінні підприємствами аграрного сектору / О. А. Мироненко, І. І. Шрамко // Socio-economic aspects of economics and management. – Taunton : Aspekt Publishing, 2015. – Т. 1. – С. 78-82.
9. Мороз С. І. Обґрунтування використання хмарних сервісів в агробізнесі [Електронний ресурс] / С. І. Мороз // Ефективна економіка. – 2014. – № 5. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3012.
10. Нужна С.А. Математичне моделювання системних характеристик сільськогосподарських підприємств та об’єднань. / С.А. Нужна // Питання прикладної математики і математичного моделювання: збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету. – 2012. – С. 219–229.
11. Нужна С.А. Економіко-математична модель для оцінювання економічного ризику / С. А. Нужна // Економіка : проблеми теорії та практики. – 2005. – Вип. 209. – Т. ІV. – С. 1018-1026.
12. Нужна С. А. Оцінка економічного ризику сільськогосподарських підприємств / С. А. Нужна // Економіка АПК. – 2007. – № 4. – С. 51-59.
13. Офіційний веб-сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс] // Режим доступу : http://ukrstat.gov.ua/
14. Самарець Н. М. Економетричне моделювання на аграрному ринку продукції овочівництва / Н. М. Самарець // Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету. – 2017. – № 2(44). – С. 103-108.
15. Тігарєва В. А., Станкевич І. В. Аналіз існуючих підходів та методів оцінювання бізнес-процесів підприємств та організацій. // Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського, Випуск 3 (98), Частина 1, 2016. – С. 113-122.
16. Dmytriieva V., Sviatets Yu. Turning points in agriculture development in Ukraine: results of analysis on the base of purified data. Agricultural and Resource Economics. 2021. Vol. 7. No. 1. Pp. 5–21. https://doi.org/10.51599/are.2021.07.01.01.
17. Samarets, N, & Nuzhna, S. Formation of agrarian component of Ukrainian commodity export. Economics. Ecology. Socium, 2019, 3(1), 34-47. DOI: 0.31520/2616-7107/2019.3.1-4

S. Nuzhna, S. Moroz

ECONOMIC AND MATHEMATICAL MODELING IN BUSINESS PLANNING OF AGRICULTURAL SECTOR

Summary

The issue of using business planning is considered, taking into account the peculiarities of agricultural production of enterprises of the agricultural sector of Ukraine. Emphasis is placed on the fact that the more dynamic and uncertain the environment becomes, the more order should be in the enterprise itself, the more attention should be paid to the development of strategy and operational actions for its implementation. It is argued that economic and mathematical modeling in business planning of agricultural enterprises can perform the following main functions: a tool for assessing the actual results of activities for a certain period; a tool for developing the concept of doing business in the future; a tool for attracting financial resources; be a tool for implementing the strategy of the enterprise. The construction of a multifactor correlation-regression model of the impact on the net profit of agricultural enterprises of the following factors is considered: the volume of sold products, agricultural exports, indices of agricultural products and capital investment in the development of agricultural enterprises. The model is based on sample statistics of agricultural enterprises in 2010-2019. Calculated pairwise correlation coefficients between factors, their value between net profit and sales of agricultural enterprises is 0.86, as well as between net profit and exports of agricultural products enterprises is 0.69, which indicates a strong relationship between the factors considered. During the calculations and construction of the correlation-regression model based on statistical data, used modern spreadsheet software Microsoft Excel, namely, the add-in Data Analysis. The results of the evaluation of the matrix of paired correlation coefficients between the factors showed that there is no multicollinearity between the independent features, so they can simultaneously be included in an adequate linear multifactor regression model. To study the influence of selected factors on the amount of net profit, the coefficients of elasticity are calculated, which are used to assess the relative impact of each factor on the dependent variable.

Keywords: economic and mathematical methods and models; multifactor correlation-regression model; agricultural enterprises; profit; correlation coefficient.

References

1. Andrushko, M. I. (2013). “Forecasting the possibilities of production and consumption of agricultural products”, Ekonomichnyi prostir: zb. nauk. prats Dnipropetrovskoho natsionalnoho universytetu, vol. 40, pp. 386-393.
2. Vasylieva, N.K. (2015). The economic-mathematical modelling in agriculture: textbook. Dnipropetrovsk: Bіla K.O., 155.
3. Hetalo, V. P., Honcharov, H. O. and Kolisnyk, A.V. (2008). Business planning: textbook. Kyiv: Professional, 240.
4. Dergachov, Y. and Fishchuk, K. (2020), “Methodical approaches to the analysis and optimization of business processes”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8382 (Accessed 11 Apr 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.99
5. Zavorotnii, R. I. (2012), “Introduction of factor models in estimating the growth of domestic business”, Aktualni problemy ekonomiky, vol. 3, pp. 312-321.
6. Karamushka, О. M., Moroz, S. I. and Vasylieva, N. K. (2019), “Information component of innovative support of enterprises of the agricultural sector of economy”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6843 (Accessed 14 Apr 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.1.47
7. Mazniev, H. Y., Krasnorutskyi, O. O., Nitsenko, V. S. and Danko Y. I. (2012). Business planning in agricultural formations: textbook. Odessa: LERADRUK, 250.
8. Myronenko, O. A., Shramko, I. I. (2015), “Use of modern software tools in the management of enterprises of the agricultural sector”, Socio-economic aspects of economics and management, vol. 1, pp. 78-82.
9. Moroz, S. I. (2014), “Obgruntuvannia vykorystannia khmarnykh servisiv v ahrobiznesi”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3012 (Accessed 14 Apr 2021).
10. Nuzhna, S.A. (2012). Mathematical modeling of system performance of agricultural enterprises and associations. Problems of Applied Mathematics and Mathematical Modeling: collection of scientific papers of Dnipropetrovsk National University. 219–229.
11. Nuzhna, S. A. (2005), “Economic and mathematical model for assessing economic risk”, Ekonomika : problemy teorii ta praktyky, vol. 209, no. ІV, pp. 1018-1026.
12. Nuzhna, S. A. (2007), “Estimation of economic risk of agricultural enterprises”, Ekonomika APK, vol. 4, pp. 51-59.
13. Samarets, N.M. (2017), “Econometric modeling in the agrarian market of vegetable production”, Visnyk Dnipropetrovs’kogo Derzhavnogo Agrarno-economichnogo Universytetu, vol. 44, no. 2, pp. 103–108.
14. The official website of State Statistics Service of Ukraine (2021), [Online], available at : http://ukrstat.gov.ua/ (Accessed 13 April 2021).
15. Tiharyeva, V. A. and Stankevych I. V. (2016), “Analysis of existing approaches and methods of e valuating business processes of enterprises and organizations”, Visnyk KrNU imeni Mykhayla Ostrohradsʹkoho, vol. 3 (98), part 1, pp. 113-122.
16. Dmytriieva, V. and Sviatets, Yu. (2021), Turning points in agriculture development in Ukraine: results of analysis on the base of purified data. Agricultural and Resource Economics, vol. 7, no. 1, pp. 5–21. https://doi.org/10.51599/are.2021.07.01.01.
17. Samarets, N., Nuzhna, S. (2019), “Formation of Agrarian Component of Ukrainian Commodity Exports”, Economics. Ecology. Socium, Vol. 3, No. 1, pp. 34-47. DOI: 10.31520/2616- 7107/2019.3.1-4

№ 4 2021

Дата публікації: 2021-04-29

Кількість переглядів: 6465

Відомості про авторів

С. А. Нужна

к. е. н., доцент кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний універсистет

S. Nuzhna

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Information Systems and Technologies, Dnipro State Agrarian and Economic University, Dnipro

ORCID:

0000-0002-6850-4016


С. І. Мороз

к. е. н., доцент кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний універсистет

S. Moroz

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Information Systems and Technologies, Dnipro State Agrarian and Economic University, Dnipro

ORCID:

0000-0002-3985-0833

Як цитувати статтю

Нужна С. А., Мороз С. І. Економіко-математичне моделювання в бізнес–плануванні підприємств аграрної сфери. Ефективна економіка. 2021. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8813 (дата звернення: 25.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4.104

Nuzhna, S. and Moroz, S. (2021), “Economic and mathematical modeling in business planning of agricultural sector”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8813 (Accessed 25 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4.104

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.