EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПОВЕДІНКОВІ ФІНАНСИ: СУТНІСТЬ ТА ОСНОВНІ ТЕОРЕТИЧНІ БЛОКИ
В. М. Харабара, Р. І. Грешко, О. В. Третякова

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4.105

УДК: 336.1(330.1)

В. М. Харабара, Р. І. Грешко, О. В. Третякова

ПОВЕДІНКОВІ ФІНАНСИ: СУТНІСТЬ ТА ОСНОВНІ ТЕОРЕТИЧНІ БЛОКИ

Анотація

Поведінкові дослідження і поведінкові фінанси - це актуальне, нове і цікавить зараз багатьох фінансистів напрямок досліджень. Поведінкові фінанси набувають більшої важливості у зв'язку з масовою роботизації фінансових професій, коли створені алгоритми облікової та фінансової роботи повинні забезпечити безперебійне функціонування фінансів в умовах їх постійної спрямованості до мінливим людським потребам. В умовах, коли алгоритми, створені на основі класичних фінансів, не враховують ірраціональні моменти поведінки людини, поведінковий інструментарій стає засобом для запобігання збоїв нових механізмів функціонування фінансів в новій цифровій економіці. Результати досліджень будуть корисні в корпоративних, державних і муніципальних фінансах, податкових питаннях, на фондовому ринку, при бюджетуванні і обліку. Особливо важливо застосування поведінкових фінансів в умовах нестабільності і кризи. Використання поведінкового інструментарію проведення досліджень фінансових явищ доповнює і розширює класичний інструментарій традиційних фінансів, підвищує якість і оперативність прийнятих фінансових рішень. В статті розглянуті основні визначення цього поняття, надані різними вченими. Обумовлені проблеми поведінкових фінансів в сучасних умовах. Від її рішення залежить повнота обліку поведінкових факторів у прийнятті фінансових рішень. Мета статті полягає в розробці інструментарію, що дозволяє оцінити наміри осіб, які беруть управлінські фінансові рішення в ринкових умовах. В основу вирішення проблеми оцінки поведінкових факторів покладено міждисциплінарний підхід, заснований на положеннях інституційної економіки, психології, соціальної економіки, теорії конкуренції та галузевих ринкових структур. Зроблено висновок про недостатність традиційних підходів для виявлення спрямованості впливу поведінкових факторів на прийняття управлінських фінансових рішень. Для розкриття прояви поведінкових фінансів в ринкових умовах запропоновано врахувати механізм неявного взаємодії компаній. Для виявлення рівня узгодження мотивів осіб, які беруть фінансові управлінські рішення, запропонований показник рівня узгодження інтересів взаємодіючих суб'єктів. Представлені в статті побудови можуть бути використані для обґрунтування стратегії фінансового розвитку окремих компаній з урахуванням намірів інших учасників ринків.

Ключові слова: поведінкові фінанси; фінансова економіка; поведінкова економіка.

Література

1. Кривий В.І. Передумови виникнення поведінкової економіки. Науковий вісник Херсонського державного університету. Економічні науки. Херсон, 2016. Вип. 18. С. 12-16.
2. Чернобай Л.І., Широн Ю.О. Поведінкова економіка : сутність та підходи до визна- чення. Психологічні виміри культури, економіки, управління : науковий журнал. Львів, 2016. Вип. VIII. С. 71-78.
3. Кизима Т.О. Поведінкові фінанси у концепціях класичної та інституціональної теорій. Світ фінансів. Тернопіль, 2013. Вип. 3. С. 7-18.
4. Ліпич М.А. Поведінкові фінанси : концептуалізація поняття. Вісник ОНУ імені І.І. Мечникова. Одеса, 2014. Т. 19. С. 54–58.
5. Коваленко Е.А. Теория поведенческих финансов и ее применение к прогнозированию доходности финансовых активов. Информационные системы и математические методы в экономике. 2012. № 5. С. 119-126.
6. Повод Т.М., Адвокатова Н.О. Повідінкова економіка: суть та концептуалізація поняття. [Електронний ресурс].- Режим доступу: http://tnv-econom.ksauniv.ks.ua/index.php/journal/article/view/68
7. Шаманська Н.В., Шаманська О.І. Теорія поведінкових фінансів : генезис та еволюція. Світ фінансів. Тернопіль, 2015. Вип. 1. С. 173-184.
8. Barberis N., Thaler R. A Survey of Behavioral Finance. Handbook of the Economics of Finance. 2003. (Elsevier). P. 1053-1128.
9. De Bondt W. Betting on Trends: Intuitive Forecasts of Financial Risk and Return. International Journal of Forecasting. 1993. № 9. P. 355-371.
10. Kahneman D., Tversky A. Advances in prospect theory : Cumulative representation of uncertainty. Journal of Risk and Uncertainty. 1992. № 4. P. 297-323.

V. Kharabara, R. Greshko, O. Tretyakova

BEHAVIORAL FINANCE: ESSENCE AND BASIC THEORETICAL BLOCKS

Summary

Behavioral research and behavioral finances are relevant, new and interested in many financiers in the direction of research. Behavioral Finance becomes more important in connection with the massive work of financial professions, when the accounting and financial work created should ensure the uninterrupted functioning of finances in conditions of their permanent orientation to changing human needs. In conditions where the algorithms created on the basis of classical finances do not take into account the irrational moments of human behavior, behavioral tools become a means to prevent crashes of new mechanisms for finance functioning in a new digital economy. Research results will be useful in corporate, state and municipal finances, tax issues, on the stock market, with budgeting and accounting. Particularly important is the use of behavioral finance in conditions of instability and crisis. The use of behavioral tools for conducting research on financial phenomena supplements and extends the classical tools of traditional finance, increases the quality and efficiency of the adopted financial decisions. The article deals with the main definitions of this concept provided by various scientists. The problems of behavioral finance in modern conditions are determined. From its decision depends on the completeness of the accounting of behavioral factors in making financial decisions. The purpose of the article is to develop an instrument that allows you to assess the intentions of persons who take control financial decisions in market conditions. The basis for solving the problem of assessing behavioral factors is an interdisciplinary approach, based on the provisions of the institutional economy, psychology, social economy, the theory of competition and industry market structures. It is concluded that the lack of traditional approaches to identify the direction of influence of behavioral factors on the adoption of managerial financial decisions. To disclose the manifestations of behavioral finance in market conditions it is proposed to take into account the mechanism of implicit interaction of companies. In order to identify the level of coordination of motives of persons who take financial management decisions, the proposed indicator of the level of coordination of the interests of interacting entities. The constructs presented in the article can be used to substantiate the strategy of financial development of individual companies, taking into account the intentions of other markets.

Keywords: ehavioral finance; financial economics; behavioral economy.

References

1. Kryvyy, V.I. (2016), “The prerequisites for the emergence of behavioral economics”, Naukovyy visnyk Khersonsʹkoho derzhavnoho universytetu. Ekonomichni nauky, vol. 18, pp. 12-16.
2. Chernobay, L.I. and Shyron, Yu. O. (2016), “Behavioral economics: essence and approaches to definition”, Psykholohichni vymiry kulʹtury, ekonomiky, upravlinnya, no VIII, pp. 71-78.
3. Kyzyma, T.O. (2013), “Behavioral finance in the concepts of classical and institutional theo- ries”, Svit finansiv, no 3, pp. 7-18.
4. Lipych, M.A. (2014), “Behavioral finance: conceptualizing the concept”, Visnyk ONU imeni I. Mechnykova, vol. 19, pp. 54-58.
5. Kovalenko, Ye. A. (2012),“The theory of behavioral finance and its application to forecasting the return on financial assets”, Informatsionnyye sistemy i matematicheskiye metody v ekonomike, vol. 5, pp. 119-126.
6. Povod, T.M., Advocatova, N.O. PRODUCT ECONOMY: The essence and conceptualization of the concept. available at: http://tnv-econom.ksauniv.ks.ua/index.php/journal/article/view/68 (Accessed 6 April 2021).
7. Shamansʹka, N.V. and Shamansʹka, O.I. (2015), “Behavioral finance theory: genesis and evo- lution”, Svit finansiv. Ternopilʹ, vol. 1, pp. 173–184.
8. Barberis, N. and Thaler R. (2003) “A Survey of Behavioral Finance” Handbook of the Econom- ics of Finance, pp. 1053-1128.
9. De Bondt, W. (1993), “Betting on Trends: Intuitive Forecasts of Financial Risk and Return”, International Journal of Forecasting, vol. 9, pp. 355-371.
10. Kahneman, D. and Tversky, A. (1992), “Advances in prospect theory : Cumulative representa- tion of uncertainty”, Journal of Risk and Uncertainty, vol. 4, pp. 297-323.

№ 4 2021

Дата публікації: 2021-04-29

Кількість переглядів: 8984

Відомості про авторів

В. М. Харабара

к. е. н., доцент кафедри фінансів і кредиту, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці, Україна

V. Kharabara

PhD in Economics, Associate Professor, Chernivtsi National Fedkovych University

ORCID:

0000-0002-8555-6440


Р. І. Грешко

к. е. н., доцент кафедри фінансів і кредиту, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці, Україна

R. Greshko

PhD in Economics, Associate Professor, Chernivtsi National Fedkovych University

ORCID:

0000-0003-3054-356X


О. В. Третякова

к. е. н., доцент кафедри фінансів і кредиту, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці, Україна

O. Tretyakova

PhD in Economics, Associate Professor, Chernivtsi National Fedkovych University

ORCID:

0000-0002-4843-1729

Як цитувати статтю

Харабара В. М., Грешко Р. І., Третякова О. В. Поведінкові фінанси: сутність та основні теоретичні блоки. Ефективна економіка. 2021. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8814 (дата звернення: 25.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4.105

Kharabara, V., Greshko, R. and Tretyakova, O. (2021), “Behavioral finance: essence and basic theoretical blocks”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8814 (Accessed 25 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4.105

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.