EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

PECULIARITIES OF FRANCHISING DEVELOPMENT IN A PANDEMIC CONDITION
L. Say, L. Gnylianska, K. Kushner

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4.109

УДК: 338.2

L. Say, L. Gnylianska, K. Kushner

PECULIARITIES OF FRANCHISING DEVELOPMENT IN A PANDEMIC CONDITION

Summary

The article considers the essence of franchising relations due to which small businesses become more competitive and large - strengthen their market position and expand markets for their products. The advantages of franchising are described, the main of which is the possibility of developing your own business with minimal risks during the crisis. Problematic aspects of this form of cooperation for the franchisor and the franchisee are considered, which could be minimized at the stage of signing an agreement. The most popular and developed franchise systems that successfully operate in crisis times are product distribution franchising and business format franchising.
Product distribution franchising means the right to sell the company's product range or provide services under the appropriate brand. As for the franchise of the business format, in this case, the franchisee has not only the right to sell goods or services but the very concept of doing business, i.e., the franchisor transfers all his know-how: from uniforms to training and retraining. The main directions of franchising, which began to develop due to the use of information technologies, are considered. Peculiarities of functioning of the domestic and international market of franchising in the conditions of a pandemic among which it is possible to allocate change of organizational and economical format of functioning of the enterprises and growth of popularity of franchises in the field of trade in goods and services. It is proposed to use a franchise of anti-crisis format - a franchise that provides some relaxation on the franchisor part concerning the franchisee in terms of the contract in case of force majeure. Anti-crisis easing and the cases in which they take effect must be stipulated in the contract when concluding it - proposed as practical tools for mobilization and use of resources by the franchisor and the franchisee to form a joint anti-crisis program and the active implementation of digitalization processes. It is necessary to legislate franchising relations at the state level to approve the mechanism of their insurance and financing.

Keywords: franchising; franchisor; franchisees; franchise; pandemic; anti-crisis franchise.

References

1. Данніков О. В Проблеми побудови та функціонування франчайзингових систем в Україні // Маркетинг в Україні. ― 2008. ― №5(51). ― С. 62–69.
2. Лебедєва І. Л. Франчайзинг: можливості зростання в умовах кризи / І. Л. Лебєдєва, В. Ю. Мавріду // Управління розвитком : зб. наук. статей. – Х. : ХНЕУ, 2009. – №15. – С. 108–109.
3. Корольчук О. П. Франчайзинг (теорія, методологія, практика) : монографія / О. П. Корольчук. — К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2006. — 207 с
4. Саркисян М. А. Виды и формы франчайзинга, их развитие в современных условиях // Актуальные исследования. 2020. №13 (16). С. 61-66.
5. Цират А. В. Франчайзинг и франчайзинговий договор / А. В. Цират. — К. : Истина, 2002. — 240 с.
6. Холодный Г. А. Состояние франчайзинга на зарубежном и отечественном рынке / Г. А. Холодный, Т. П. Прохорова, Т. И. Притыченко, В. Ю. Мавриду // Бизнес Информ. – 2006. – № 8. – С. 50–59.
7. Офіційний сайт федерації франчайзингу. Глосарій франчайзингу. [Електронний ресурс]. ― Режим доступу: http://fdf.org.ua/about-franchise/glossary
8. Entrepreneur Media, Inc.Top Global Franchises Ranking 2020. [Електронний ресурс]. ― Режим доступу: https://www.entrepreneur.com/franchises/topglobal
9. Онлайн-платформа «Дія. Бізнес». Тренди франчайзингу в період кризи 2020-2021. [Електронний ресурс]. ― Режим доступу: https://business.diia.gov.ua/handbook/francajzing/trendi-francajzingu-v-period-krizi-2020-2021
10. Franchisedirect. Top 100 Franchises 2020. [Електронний ресурс]. ― Режим доступу: https://www.franchisedirect.com/top100globalfranchises/rankings
11. Franchising.ua. Франчайзинговий пакет. [Електронний ресурс]. ― Режим доступу: https://ru.franchising.ua/franchayzing/14/franchayzingovyy-paket/
12. Inventure. Франчайзинг и лучшие франшизы в Украине в 2021году. [Електронний ресурс]. ― Режим доступу: https://inventure.com.ua/analytics/articles/luchshie-franshizy-v-ukraine-v-2019-po-versii-inventure
13. Офіційний сайт франчайзингової групи в Україні. Аналіз ринку франчайзингу України 2009-2020рр [Електронний ресурс]. — Режим доступу:https://franchisegroup.com.ua/media/files/report/FG_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%20%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%83%202020.pdf
14. Шкиль В. В Украине работает 700 франшиз. Какие самые перспективные и почему бизнес по франшизе – это непросто. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://mc.today/v-ukraine-rabotaet-700-franshiz-kakie-samye-perspektivnye-i-pochemu-biznes-po-franshize-eto-neprosto

Л. П. Сай, Л. Й. Гнилянська, К. Р. Кушнір

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ФРАНЧАЙЗИНГИХ ВІДНОСИН В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ

Анотація

У статті розглянуто сутність франчайзингових відносин завдяки яким малі підприємства стають більш конкурентоспроможні, а великі – зміцнюють свої позиції на ринку і розширюють ринки збуту своєї продукції. Описано переваги франчайзингу основною з яких є можливість розвитку власного бізнесу з мінімальними ризиками в період кризи. Розглянуто проблемні аспекти цієї форми співпраці для франчайзера та франчайзі, які можна було б мінімізувати ще на етапі підписання між ними угоди. Досліджено найбільш популярні і розвинуті франчайзингові системи, які успішно функціонують в умовах кризи, це франчайзинг дистрибуції продукту та франчайзинг бізнес-формату. Франчайзинг дистрибуції продукції означає право на продаж асортименту товарів компанії чи надання послуг під відповідною торговою маркою. Щодо франчайзингу бізнес-формату, то в цьому випадку франчайзі володіє не лише правом на продаж товарів чи послуг, а самою концепцією ведення бізнесу, тобто франчайзер передає всі свої ноу-хау: від уніформи до навчання та підвищення кваліфікації персоналу. Розглянуто основні напрямки франчайзингу, які почали активно розвиватися, завдяки використанню інформаційних технологій. Проаналізовано особливості функціонування вітчизняного і міжнародного ринку франчайзингу в умовах пандемії серед яких можна виділити зміну організаційного і економічного формату функціонування підприємств і зростання популярності на франшизи в сфері торгівлі товарами і послугами. Запропоновано використання франшизи антикризового формату – це франшиза, яка передбачає певні послаблення з боку франчайзера по відношенню до франчайзі щодо умов контракту у випадку настання форсмажорних обставин. Антикризові послаблення і випадки, за яких вони вступають в силу, мають бути обумовлені в контракті, при його укладанні. Запропоновано в якості ефективних інструментів мобілізації і використання ресурсів франчайзером і франчайзі формування спільної антикризової програми і активне впровадження діджиталізації процесів. На державному рівні потрібно законодавчо врегулювати франчайзингові відносини, затвердити механізм їх страхування і фінансування.

Ключові слова: франчайзинг; франчайзер; франчайзі; франшиза; пандемія; антикризова франшиза.

Література

1. Dannikov, O. V. (2008), “Problems of construction and functioning of franchising systems in Ukraine”, Marketynh v Ukraini, vol. 5 (51), pp. 62–69.
2. Lebedeva, I. L. (2009), “Franchising: opportunities for growth in a crisis”, Upravlinnia rozvytkom, vol. 15, pp. 108–109
3. Korolchuk, O. P. (2006), Franchajzyng (teorija, metodologija, praktyka [Franchising (theory, methodology, practice)], Kyiv nac. torg.- ekon. un-t, Kyiv, Ukraine.
4. Sarkisyan, M. A. ( 2020), “Types and forms of franchising, their development in modern conditions”, Aktual`ny`e issledovaniya , vol. 13 (16), pp.61-66.
5. Tsirat, A. V. (2002), Franchajzing i franchajzingovij dogovor [Franchising and franchising agreement], Istina, Kyiv, Ukraine.
6. Kholodny, G. A. Prokhorova, T. P. Pritychenko, T. I. and Mavridou, V. Yu. (2006), “The state of franchising in the foreign and domestic market”, Biznes Inform, vol 8, pp. 50–59.
7. The official site of Federation of Franchising (2020), “Glossary of franchising”, available at: http://fdf.org.ua/about-franchise/glossary (Accessed 14 March 2021)
8. Entrepreneur Media, Inc. (2020), “Top Global Franchises Ranking 2020”, available at: https://www.entrepreneur.com/franchises/topglobal (Accessed 14 March 2021)
9. Online platform "Action. Business" (2021), “Franchising trends during the crisis 2020-2021”, available at: https://business.diia.gov.ua/handbook/francajzing/trendi-francajzingu-v-period-krizi-2020-2021(Accessed 7 March 2021)
10. Franchise Direct (2020), “Top 100 Franchises 2020“, available at: https://www.franchisedirect.com/top100globalfranchises/rankings (Accessed 24 March 2021)
11. Franchising.ua (2020), “Franchising package”, available at: https://ru.franchising.ua/franchayzing/14/franchayzingovyy-paket (Accessed 24 March 2021)
12. Inventure (2021), “Rating of the TOP 50 most popular franchises of Ukraine in 2021 in the most popular areas of activity: catering, services and trade”, available at: https: //inventure.com.ua/analytics/articles/luchshie-franshizy-v-ukraine-v-2019-po-versii-inventure (Accessed 1 March 2021)
13. Official site of the franchising group of Ukraine (2021), “Analysis of the franchising market of Ukraine 2009-2020”, available at: https://franchisegroup.com.ua/media/files/report/FG_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%20%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%83%202020.pdf (Accessed 9 March 2021)
14. Shkil, V. (2020), “There are 700 franchises in Ukraine. What are the most promising and why a franchise business is not easy?”, available at: https://mc.today/v-ukraine-rabotaet-700-franshiz-kakie-samye-perspektivnye-i-pochemu-biznes-po-franshize-eto-neprosto (Accessed 16 March 2021).

№ 4 2021

Дата публікації: 2021-04-29

Кількість переглядів: 9400

Відомості про авторів

L. Say

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management and International Business, National University "Lviv Polytechnic", Lviv

Л. П. Сай

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Національного університету «Львівська політехніка»,м. Львів

ORCID:

0000-0002-5081-4235


L. Gnylianska

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management and International Business, National University "Lviv Polytechnic", Lviv

Л. Й. Гнилянська

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Національного університету «Львівська політехніка», м. Львів

ORCID:

0000-0003-2924-7165


K. Kushner

Master's student of the Department of Management and International Business, National University "Lviv Polytechnic", Lviv

К. Р. Кушнір

магістр кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Національного університету «Львівська політехніка», м. Львів

ORCID:

0000-0003-0962-0196

Як цитувати статтю

Say, L., Gnylianska, L. and Kushner, K. (2021), “Peculiarities of franchising development in a pandemic condition”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8818 (Accessed 25 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4.109

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.