EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РІВНИХ ПРАВ ТА МОЖЛИВОСТЕЙ ЖІНОК І ЧОЛОВІКІВ В СИСТЕМІ ОХОРОНИ ПРАЦІ В УКРАЇНІ
М. М. Чеховська, О. Л. Лісовська

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4.9

УДК: 305 : 342.722 : 331.45

М. М. Чеховська, О. Л. Лісовська

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РІВНИХ ПРАВ ТА МОЖЛИВОСТЕЙ ЖІНОК І ЧОЛОВІКІВ В СИСТЕМІ ОХОРОНИ ПРАЦІ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті висвітлюються гендерні аспекти конституційно-правових гарантій охорони праці, зокрема, з акцентом на правовому забезпеченні охорони праці жінок, робляться висновки щодо змін у наданні можливості жінкам обіймати посади, у тому числі раніше заборонених для них. Також досліджується питання охорони праці жінок-військовослужбовців у секторі безпеки і оборони, зважаючи на відомчі нормативні документи. Авторами у статті здійснено аналіз гендерної складової державної статистичної звітності у сфері охорони праці, а також досліджено питання виробничого травматизму у розрізі охорони праці жінок-військовослужбовців у секторі безпеки і оборони. З'ясовано, що статистичні дані свідчать про високу частку виробничого травматизму серед чоловіків, однак протягом останнього часу відбувається зменшення відсотку травмованих чоловіків, поряд із збільшенням травм у жінок. Стосовно рівня травматизму у секторі безпеки і оборони України, то зроблено висновок про відсутність гендерної статистики у цій сфері. У статті авторами пропонується запровадження ризико-орієнтованої системи охорони праці як на державному, так і на відомчому рівні, з обов'язковим урахуванням особливостей безпекових потреб жінок і чоловіків. Зазначається, що важливим елементом вдосконалення системи охорони праці може стати формування культури безпеки, основою якої є поведінковий аудит, в структурі якого важливо виділити гендерне сприйняття процедури ідентифікації та подальшої оцінки рівня небезпек та ризиків.

Ключові слова: гендерна рівність; охорона праці; рівень травматизму; позитивна дискримінація; гендерна статистика; рівні права та можливості.

Література

1. Конституція України від 28 червня 1996 року. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 11.04.2021)
2. Закон України “Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків” від 8 вересня 2005 року № 2866-IV. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2866-15#Text (дата звернення: 11.04.2021)
3. Кодекс Законів України про працю. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text (дата звернення: 11.04.2021)
4. Наказ Міністерства охорони здоров'я України “Про затвердження Граничних норм підіймання і переміщення важких речей жінками” від 10 грудня 1993 року № 241. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0194-93#Text (дата звернення: 11.04.2021)
5. МОЗ скасував документ щодо професійної дискримінації жінок. URL : https://moz.gov.ua/article/news/moz-skasuvav-dokument-schodo-profesijnoi-diskriminacii-zhinok (дата звернення: 11.04.2021)
6. Конвенція про використання праці жінок на підземних роботах у шахтах будь-якого роду № 45 “Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків”. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_134#Text (дата звернення: 11.04.2021)
7. Харчук Л. Ще раз про жінок та шкідливі умови праці. URL : https://oppb.com.ua/articles/shche-raz-pro-zhinok-i-shkidlyvi-umovy-praci (дата звернення: 11.04.2021)
8. Novak T., Malchik O., Gender protection of labor in agriculture: particular aspects of legal regulation. Legea Si Viata. Оctombrie 2019. Рp. 97-100.
9. Чабаненко М.М., Черноп'ятов С.В. Охорона праці жінок: тенденція та перспективи (до питання скасування наказу МОЗ України № 256 від 29.12.1993). Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2018. № 3. С. 109-112.
10. Травматизм на виробництві в Україні. URL : http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 11.04.2021)
11. Профілактика виробничого травматизму та професійних захворювань за 9 місяців 2020 року. URL : http://www.fse.gov.ua/fse/control/odd/uk/ publish/article/971992 (дата звернення: 11.04.2021)
12. Травматизм на виробництві в Україні у 2017 році: статистичний збірник. URL : http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2018/zb/05/ zb_tv_2017.pdf (дата звернення: 11.04.2021)
13. Закон України “Про військовий обов'язок і військову службу” від 25.03.1992 року № 2232-XII. URL : Режим доступу до ресурсу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2011-12#Text (дата звернення: 11.04.2021)
14. Наказ Міністерства оборони України “Про затвердження Положення про службу охорони праці у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України” від 8 грудня 2016 року № 663. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1738-16#Text (дата звернення: 11.04.2021)
15. Наказ Служби безпеки України «Про затвердження Загального положення про підрозділ праці» від 25 липня 2008 року № 623.
16. Розпорядження Кабінету Міністрів України “По схвалення Концепції реформування системи управління охороною праці України” від 12 грудня 2018 року № 989-р. URL : https://ips.ligazakon.net/document/view/kr180989?an =8&ed=2018_12_12 (дата звернення: 11.04.2021)

M. Chekhovska, O. Lisovska

ENSURING EQUAL RIGHTS AND OPPORTUNITIESFOR WOMEN AND MEN IN THE OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SYSTEM IN UKRAINE

Summary

The article highlights the gender aspects of the constitutional and legal guarantees of labor protection, in particular, with an emphasis on the legal provision of labor protection of women, draws conclusions about changes in enabling women to hold positions, including those previously prohibited for them. The issue of labor protection of women servicemen in the security and defense sector is also studied, taking into account departmental regulations. The authors of the article analyze the gender component of state statistical reporting in the field of labor protection, as well as investigate the issue of occupational injuries in the context of labor protection of women servicemen in the security and defense sector. It was found that statistics show a high proportion of occupational injuries among men, but recently there has been a decrease in the percentage of injured men, along with an increase in injuries in women. In addition, today statistics, in particular on the level of injuries, are accounted for by activities such as “public administration and defense; compulsory social insurance”, is without identifying specific components of the security and defense sector and, accordingly, without the types of events that led to the accident. The article provides the author's definition of gender equality in the system of labor protection, which means a set of measures for legal, organizational, technical and socio-economic support of labor protection in enterprises, organizations and institutions, carried out under equal rights and opportunities for women and women. men in all spheres of life. The authors also propose the introduction of a risk-oriented system of labor protection at both the state and departmental levels, taking into account the specifics of the safety needs of women and men. It is noted that an important element of improving the health and safety system can be the formation of a safety culture based on behavioral audit, in the structure of which it is important to highlight the gender perception of the identification procedure and further assessment of hazards and risks.

Keywords: gender equality; labor protection; level of injuries; positive discrimination; gender statistics; equal rights and opportunities.

References

1. The Verkhovna Rada of Ukraine (1996), “Constitution of Ukraine”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 #Text (Accessed 11 april 2021).
2. The Verkhovna Rada of Ukraine (2005), Law of Ukraine “On Ensuring Equal Rights and Opportunities for Women and Men”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2866-15#Text (Accessed 11 april 2021).
3. The Verkhovna Rada of Ukraine (1992), “Code of Labor Laws of Ukraine”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text (Accessed 11 april 2021).
4. Ministry of Health of Ukraine (1993), Order “On approval of the Limit norms for lifting and moving heavy objects by women”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0194-93#Text (Accessed 11 april 2021).
5. Ministry of Healthcare of Ukraine (2018), “The Ministry of Health has abolished the document on professional discrimination against women”, available at: https://moz.gov.ua/article/news/moz-skasuvav-dokument-schodo-profesijnoi-diskriminacii-zhinok (Accessed 11 april 2021).
6. International Labour Organization (1937), “Convention on the Use of Women in Underground Work in Mines of any kind № 45 “On Ensuring Equal Rights and Opportunities for Women and Men”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_134#Text (Accessed 11 april 2021)
7. Kharchuk, L. (2018), “Once again about women and harmful working conditions”, available at: https://oppb.com.ua/articles/shche-raz-pro-zhinok-i-shkidlyvi-umovy-praci (Accessed 11 april 2021)
8. Novak, T. and Malchik, O. (2019), “Gender protection of labor in agriculture: particular aspects of legal regulation”, Legea Si Viata, octombrie, pp. 97-100.
9. Chabanenko, M.M. and Chernopyatov, S.V. (2018), “Women's labor protection: tendency and prospects (on the issue of cancellation of the order of the Ministry of Health of Ukraine № 256 of 29 december 1993)”, Aktual’ni problemy vitchyznyanoyi yurysprudentsiyi, vol. 3., pр. 109-112.
10. State Statistics Service of Ukraine (2021), “Injuries at work in Ukraine”, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 11 april 2021).
11. Social Insurance Fund of Ukraine (2020), “Prevention of occupational injuries and occupational diseases for 9 months of 2020”, available at: http://www.fse.gov.ua/fse/control/odd/uk/ publish/article/971992 (Accessed 11 april 2021).
12. State Statistics Service of Ukraine (2018), “Injuries at work in Ukraine in 2017: a statistical collection”, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2018/zb/05/zb_tv_2017.pdf (Accessed 11 april 2021).
13. The Verkhovna Rada of Ukraine (1992), Law of Ukraine “On Military Duty and Military Service”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2011-12#Text (Accessed 11 april 2021).
14. The Ministry of Defense of Ukraine (2016), Order “On approval of the Regulation on the labor protection service in the Ministry of Defense of Ukraine and the Armed Forces of Ukraine”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1738-16#Text (Accessed 11 april 2021).
15. The Security Service of Ukraine (2008), Order “On approval of the General Regulations on the labor unit”, available at: https://ssu.gov.ua/ (Accessed 11 april 2021).
16. The Cabinet of Ministers of Ukraine (2018), Order “On approval of the Concept of reforming the management system of labor protection of Ukraine”, available at: https://ips.ligazakon.net/document/ view/kr180989?an=8&ed=2018_12_12 (Accessed 11 april 2021).

№ 4 2021

Дата публікації: 2021-04-29

Кількість переглядів: 4989

Відомості про авторів

М. М. Чеховська

д. е. н., професор, завідувач кафедри національної безпеки, Національна академія Служби безпеки України, м. Київ

M. Chekhovska

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of national security, National Academy of Security Service of Ukraine, Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0001-8135-7770


О. Л. Лісовська

к. е. н., доцент, доцент кафедри національної безпеки, Національна академія Служби безпеки України, м. Київ

O. Lisovska

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of national security, National Academy of Security Service of Ukraine, Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0002-2272-3053

Як цитувати статтю

Чеховська М. М., Лісовська О. Л. Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в системі охорони праці в Україні. Ефективна економіка. 2021. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8821 (дата звернення: 25.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4.9

Chekhovska, M. and Lisovska, O. (2021), “Ensuring equal rights and opportunitiesfor women and men in the occupational health and safety system in Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8821 (Accessed 25 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4.9

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.