EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЗВИТОК ТА ВИКОРИСТАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ БІЗНЕС-СТРУКТУР: ФІНАНСОВА, ІНВЕСТИЦІЙНА, ЕКОСИСТЕМНА СКЛАДОВА
Ю. В. Штик

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4.111

УДК: 330.33

Ю. В. Штик

РОЗВИТОК ТА ВИКОРИСТАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ БІЗНЕС-СТРУКТУР: ФІНАНСОВА, ІНВЕСТИЦІЙНА, ЕКОСИСТЕМНА СКЛАДОВА

Анотація

У статті розглянуто теоретико-методичних аспектів розвитку та використання фінансово-інвестиційного потенціалу підприємницьких структур та надано пропозиції щодо удосконалення розвитку та використання фінансової, інвестиційної, екосистемної складових потенціалу. Досліджено поняття фінансово-інвестиційного потенціалу, що дозволило уточнити цей термін. Запропонувати використання дефініції «екосистемний потенціал» як можливость бізнес-структури мобілізовувати сукупність природних ресурсів та екосистемних послуг і з максимальною ефективністю їх використовувати задля отримання соціо-економічної вигоди та забезпечення сталого розвитку. Встановлено, що фінансово-інвестиційний потенціал бізнес-структур має подвійне значення: як можливість фінансування діяльності, яка реалізується за допомогою ресурсного потенціалу, а також як можливість фінансування інвестиційних проектів для вдосконалення розвитку бізнес-структури, що має збільшити екосистемний потенціал підприємства у майбутньому. Сформовано джерела фінансово-інвестиційного і екосистемного потенціалу, яке відбувається у процесі відтворення сучасної господарської діяльності економічних суб'єктів господарювання.

Ключові слова: бізнес-структура; екосистема; екосистемний потенціал; екосистемна послуга; потенціал; розвиток; фінансово-інвестиційний потенціал.

Література

1. Антощишина Н.І. Дослідження трансформації поняття «потенціал підприємства» з урахуванням історичного та сутнісного аспекту. Сучасні тенденції та проблеми управління: Вісник КНУТД. №6 (93).2015. С 64-75.
2. Рєпіна І. М. Підприємницький потенціал: методологія оцінки та управління. Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. № 2. 1998. С. 262 – 271.
3. Федосов В., Опарін В., Льовочкін С. Фінансова реструктуризація в Україні: проблеми і напрями : [моногр.] за наук. ред. В. Федосова. К. : КНЕУ, 2002. 387 с.
4. Краснокутська П. Дефініція поняття «потенціал підприємства» в контексті розвитку мікроекономічної теорії. Вісник КНТЕУ. № 5. 2008. С. 54–64.
5. Егоров П.В., Сердюк-Копчекчи Ю.В. Концепция механизма управления финансовым потенциалом промышленного предприятия. 2014. URL: econindustry.org.
6. Прохорова В.В. Економічний розвиток підприємства: теоретико-методологічний аспект: Монографія. Харків: УкрДАЗТ, 2010. 523 с.
7. Федонін О.С. Потенціал підприємства: формування та оцінка : навч. посіб. Київ : КНЕУ, 2004. 316 с.
8. Щербатюк О.М. Дефініція "інвестиційний потенціал підприємства": сутність та відмінності. Ефективна економіка. 2011. 11. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2011_11_17.

9. Ворсовський О.Л. Теоретико-методичні основи інвестиційного потенціалу підприємств. Інвестиції: практика та досвід. 2007. № 15. С. 8–11.
10. Кучерук Т.Ю. Економічне обґрунтування комплексної оцінки інвестиційного потенціалу авіапідприємства. Економіка. Фінанси. Право. 2008. №3. С. 11 – 15.
11. Суходеев Д. В. Оценка финансового потенциала. Журнал «Финансы и кредит». 4(532). 2013. С. 24-29.
12. Бланк І. О. Фінансовий менеджмент: [Навч. посіб.]. К.: Ельга, 2008. 722 с.
13. Булатова Ю.И. Финансовый потенциал региона: содержание и структуры. Вестник Санкт- Петербургского университета. №3. 2010. С. 94-97.
14. Исаев Э.А. Финансовый потенциал крупного экономического региона (концепция формирования и регулирования). М.: ЗАО Изд-во «Экономика», 2007. 206 с.
15. Старовойтов М. К. Особенности оценки потенциала промышленных предприятий. Антикризисное и внешнее управление. 2006. № 2. С. 27–41.
16. Кунцевич В.О. Поняття фінансового потенціалу розвитку підприємства та його оцінки. Актуальні проблеми економіки. 2004. №7(37). С. 123-130.
17. Кирилова Л. І., Тодорова Д.Д. Фінансовий потенціал підприємства та його складові. Сталий розвиток економіки. 2012. № 11. С. 298-302.
18. Матвєєв В.В. Маркетинг регіонів: інвестиційні аспекти. Київ: Наук. думка, 2005. 176 с.
19. Гриньова В.М. Інвестування: підручн. К.: Знання. 2008. С. 358.
20. Кучерук Г. Ю., Вовк О. М. Економічне обґрунтування комплексної оцінки інвестиційного потенціалу авіапідприємства. Економіка.Фінанси.Право. 2008. №3. С. 6–7.
21. Макух Т. О. Особливості державного регулювання фінансового забезпечення підприємств. Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. 2012. № 1. С. 235-241. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpnudps_2012_1_25 (дата звернення: 15.11.2020).
22. Бережна І. Ю. Теоретико-економічні підходи до обґрунтування змісту інвестиційного потенціалу. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. №6. 2010.С. 253 – 258.
23. Нечитайло І. П. Аналіз сучасних підходів до визначення інвестиційного потенціалу регіону. Финансовые рынки и ценные бумаги. №24. 2010.С. 13-19.
24. Мордвинцев А. И., Сазонов С. П. Анализ и пути совершенствования инвестиционного регионального климата. Региональная экономика: теория и практика. №8(335). 2014. С. 44-51.
25. Білик М.Д., Павловська О.В. Фінансовий аналіз: навч. посібн. К.: Вид-во КНЕУ, 2005. 592 с.
26. Ковальчук Т.М. Фінансовий аналіз у системі управління реальними інвестиціями: монографія. Чернівці: Чернівецький національний університет, 2011. - 246 с.
27. Турило А.М., Богачевська А.В. Потенціал підприємства: сутність, класифікація, види. Бізнес Інформ. №2. 2014. С. 259-263.
28. Суска А.А. Визначення й обґрунтування соціально-екологічного потенціалу лісу в контексті становлення ринку соціально-екологічних послуг. Глобальні та національні проблеми економіки. Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища. Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського. Випуск 20. 2017. С. 727-730.
29. Convention on Biological Diversity. (2000). Decisions adopted by the conference of the parties to the Convention on Biological Diversity at its Fifth Meeting Nairobi, Kenya; 15-26 May 2000. URL: https://www.cbd.int/doc/decisions/COP-05-dec-en.pdf.
30. Патока І. Упорядкування методів екосистемного визначення збитків від негативних наслідків господарювання на місцевому рівні. Економіка природокористування і сталий розвиток. Проблеми теорії та методології. 2019. С. 56-62.

Yu. Shtyk

DEVELOPMENT AND USE OF POTENTIAL BUSINESSES: FINANCIAL, INVESTMENT, ECOSYSTEM COMPONENT

Summary

The development of a socially-oriented market economy in Ukraine objectively necessitates the development of an effective mechanism for financial and investment management of industrial enterprises, taking into account ecosystems. After all, even with the high attractiveness of certain industries, the activities of economic entities have significant problems in attracting and making investments due to their environmental pollution. This discrepancy arose due to the desire of investors to socially responsible business structures, which does not contribute to solving the strategic task - to obtain competitive advantages and sustainable development of enterprises in the future on the basis of effective financing and investment.
The purpose of the article is to substantiate the proposal to improve the development and use of financial and investment potential of business structures, taking into account the ecosystem component.
Theoretical and methodological aspects of development and use of financial and investment potential of business structures and proposals to improve the development and use of financial, investment, ecosystem components, it is necessary to summarize the following: sustainable development of business structures is impossible without the development of ecosystem potential as part of the resource, study of financial and investment potential, ecosystem potential as an opportunity for the business structure to mobilize a set of natural resources and ecosystem services and use them with maximum efficiency to obtain socio-economic benefits and ensure sustainable development. Therefore, the financial and investment potential of business structures has a double definition, which is due to the possibility of financing activities based on existing resource potential, and the possibility of financing investment projects aimed at improving enterprise development and thus increase its ecosystem potential in the future. The formation of sources of financial, investment and ecosystem potential occurs in the process of reproduction of economic activity of economic entities.

Keywords: usiness structure; ecosystem; ecosystem potential; ecosystem service; potential; development; financial and investment potential.

References

1. Antoschyshyna, N.I. (2015), “Research of transformation of the concept of "enterprise potential" taking into account the historical and essential aspect”, Suchasni tendentsii ta problemy upravlinnia: Visnyk KNUTD, vol. 6 (93), pp. 64–75.
2. Riepina, I.M. (1998), “The business potential: methodology assessment and management”, Visnyk Ukrains'koi Akademii derzhavnoho upravlinnia pry Prezydentovi Ukrainy, vol. 2, pp. 262–271.
3. Fedosov, V. and Oparin, V. (2002), Finansova restrukturyzatsiia v Ukraini: problemy i napriamy: monohr. [Financial restructuring in Ukraine: problems and directions: monograph], KNEU, Kyiv, Ukraine.
4. Krasnokuts'ka, P. (2008), “Definition of the concept of “enterprise potential” in the context of the development of microeconomic theory”, Visnyk KNTEU, vol. 5, pp. 54–64.
5. Ehorov, P.V. and Serdiuk-Kopchekchy, Yu.V. (2014), “The concept of the mechanism of management of financial potential of the industrial enterprise”, [Online], available at: http://www. econindustry.org. (Accessed 19 March 2021).
6. Prokhorova, V.V. (2010), Ekonomichnyj rozvytok pidpryiemstva: teoretyko-metodolohichnyj aspekt: monohrafiia. [Economic development of the enterprise: theoretical and methodological aspect: monograph], UkrDAZT, Kharkiv, Ukraine.
7. Fedonin, O.S. (2004), Potentsial pidpryiemstva: formuvannia ta otsinka: navch. posib. [The potential of the enterprise: formation and evaluation: textbook. manual], KNEU, Kyiv, Ukraine.
8. Scherbatiuk, O.M. (2011), “Definition of “investment potential of the enterprise”: essence and differences”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua (Accessed 10 March 2021).
9. Vorsovs'kyj, O.L. (2007), “Theoretical and methodological bases of investment potential of enterprises”, Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 15, pp. 8–11.
10. Kucheruk, T.Yu. (2008), “Economic justification of a comprehensive assessment of the investment potential of the airline”, Ekonomika. Finansy. Pravo, vol. 3, pp. 11–15.
11. Sukhodeev, D.V. (2013), “Assessment of financial potential”, Zhurnal “Fynansy y kredyt”, vol. 4, pp. 24–29.
12. Blank, I.O. (2008), Finansovyj menedzhment: Navch. posib. [Financial management: textbook manual], El'ha, Kyiv, Ukraine.
13. Bulatova, Yu.Y. (2010), “Financial potential of the region: content and structures”, Vestnyk Sankt- Peterburhskoho unyversyteta, vol. 3, pp. 94–97.
14. Isaev, E.A. (2007), Finansovyj potencial krupnogo jekonomicheskogo regiona (koncepcija formirovanija i regulirovanija). [Financial potential of a large economic region (concept of formation and regulation)], ZAO Izd-vo «Jekonomika», Moscow.
15. Starovojtov, M.K. (2006), “Features of assessing the potential of industrial enterprises”, Antykryzysnoe y vneshnee upravlenye, vol. 1, pp. 27–41.
16. Kuntsevych, V.O. (2004), “The concept of financial potential of enterprise development and its evaluation”, Aktual'ni problemy ekonomiky, vol. 7, pp. 123–130.
17. Kyrylova, L.I. and Todorova D.D. (2012), “The financial potential of the enterprise and its components”, Stalyj rozvytok ekonomiky, vol. 11, pp. 298–302.
18. Matvieiev, V.V. (2005), Marketynh rehioniv: investytsijni aspekty. [Marketing of regions: investment aspects], Naukova dumka, Kyiv, Ukraine.
19. Hrynyova, V.M. (2008), Investuvannia: pidruchn. [Investing: textbook], Znannia, Kyiv, Ukraine.
20. Kucheruk, H.Yu. and Vovk, O.M. (2008), “Economic justification of a comprehensive assessment of the investment potential of the airline”, Ekonomika.Finansy.Pravo, vol. 3, pp. 6–9.
21. Makukh, T.O. (2012), “Features of state regulation of financial support of enterprises”, Zbirnyk naukovykh prats' Natsional'noho universytetu derzhavnoi podatkovoi sluzhby Ukrainy, vol. 1, pp. 235–241.
22. Berezhna, I.Yu. (2010), “Theoretical and economic approaches to substantiation of the content of investment potentia”, Derzhava ta rehiony.Seriia: Ekonomika ta pidpryiemnytstvo, vol. 6, pp. 253–258.
23. Nechytajlo, I.P. (2010), “Analysis of modern approaches to determining the investment potential of the region”, Fynansovye rynky y tsennye bumahy, vol. 24, pp. 13–19.
24. Mordvincev, A.I. and Sazonov, S.P. (2014), “Analysis and ways to improve the regional investment climate”, Regional'naja jekonomika: teorija i praktika, vol. 8, pp. 44–51.
25. Bilyk, M.D. and Pavlovska, O.V. (2005), Finansovyj analiz: navch. posibn. [Financial analysis: textbook.manual], Vyd-vo KNEU, Kyiv, Ukraine.
26. Kovalchuk, T.M. (2011), Finansovyj analiz u systemi upravlinnia real'nymy investytsiiamy: monohrafiia. [Financial analysis in the real investment management system: monograph], Chernivets'kyj natsional'nyj universytet, Chernivtci, Ukraine.
27. Turylo, A.M. and Bohachevs'ka, A.V. (2014), “Enterprise potential: essence, classification, types”, Biznes Inform, vol. 2, pp. 259–263.
28. Suska, A.A. (2017), “Definition and substantiation of social and ecological potential of the forest in the context of formation of the market of social and ecological services”, Hlobal'ni ta natsional'ni problemy ekonomiky. Ekonomika pryrodokorystuvannia ta okhorony navkolyshn'oho seredovyscha. Mykolaivs'kyj natsional'nyj universytet imeni V.O. Sukhomlyns'koho, vol. 20, pp. 727–730.
29. Convention on Biological Diversity (2000). “Decisions adopted by the conference of the parties to the Convention on Biological Diversity at its Fifth Meeting Nairobi, Kenya; 15-26 May 2000”, available at: https://www.cbd.int/doc/decisions/COP-05-dec-en.pdf. (Accessed 10 March 2021).
30. Patoka, I. (2019), “Streamlining the methods of ecosystem determination of losses from the negative consequences of management at the local level”, Ekonomika pryrodokorystuvannia i stalyj rozvytok. Problemy teorii ta metodolohii, vol. 2, pp. 56–62.

№ 4 2021

Дата публікації: 2021-04-29

Кількість переглядів: 7564

Відомості про авторів

Ю. В. Штик

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та бізнес-технологій, Національний авіаційний університет, м. Київ

Yu. Shtyk

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of economic and business-technology, National Aviation University

ORCID:

0000-0002-3988-6641

Як цитувати статтю

Штик Ю. В. Розвиток та використання потенціалу бізнес-структур: фінансова, інвестиційна, екосистемна складова. Ефективна економіка. 2021. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8822 (дата звернення: 25.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4.111

Shtyk, Yu. (2021), “Development and use of potential businesses: financial, investment, ecosystem component”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8822 (Accessed 25 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4.111

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.