EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЇВ РОЗПОДІЛУ УЧАСНИКІВ РИНКУ НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ ЗА УМОВ ОЦІНКИ ЇХ РИЗИКІВ
В. Д. Шорох

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4.203

УДК: 336+368.914.22

В. Д. Шорох

ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЇВ РОЗПОДІЛУ УЧАСНИКІВ РИНКУ НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ ЗА УМОВ ОЦІНКИ ЇХ РИЗИКІВ

Анотація

Сучасні методики оцінки ризиків учасників ринку небанківських фінансових послуг містять уніфіковані підходи, що не в повній мірі враховують індивідуальні особливості їх діяльності. Окрім того, контрольні обмеження Регулятора (з липня 2020 року Національний банк України), що діють на законодавчому рівні розподіляють учасників небанківських фінансових послуг лише за відповідним Реєстром фінансових установ, що не відповідає задачам щодо оцінки ризиків їх діяльності. У статті запропоновано поєднати два критерія: «спрямованість діяльності» та «впливовість на ринку», що дозволяють здійснити деталізований розподіл учасників небанківських фінансових послуг за принципами індивідуальної фінансової послуги, що вони надають та масштабності впливу на розвиток ринку фінансових послуг. За результатами застосування цих критеріїв отримано дві групи учасників ринку небанківських фінансових послуг – фінансові компанії та страхові компанії, що запропоновано враховувати в подальшому досліджені для оцінки ризику їх діяльності. Більш того, визначено частку впливу цих учасників ринку небанківських фінансових послуг, що суттєво перерозподілена у бік страхових компаній, що протирічить їх кількості на ринку фінансових послуг у відношенні до кількості фінансових компаній. Це пояснюється специфікою діяльності цих двох фінансових установ, а саме дворівневою розподільністю страхових компаній (страхування життя та ризикове страхування) та 5-ти рівневою класифікацією фінансових компаній (за КВЕД ДК 009:2010 – 64.99, 64.91, 64.19, 64.92, інші), що приведені до видів економічної діяльності в рамках фінансових послуг, які вони надають. Через відсутність інформації в Реєстрі фінансових установ щодо володіння фінансовими компаніями ліцензій на здійснення певної діяльності, розподіл за рівнями проведено методам індивідуально пошуку. Комплексний підхід, що включає розподіл фінансових установ небанківського сектору за ліцензіями їх діяльності визначає групи учасників ринку небанківських фінансових послуг до яких мають застосовуватись окремі методики оцінки ризиків, а не універсальні методи, що відповідають практиці сьогодення.

Ключові слова: критерії розподілу; ринок небанківських фінансових послуг; учасники; оцінка ризику; фінансові установи.

Література

1. Верховна рада України (2002). Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» (зі змінами). Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2664-14#Text.
2. Постанова Правління Національного банку України «Положення про встановлення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від здійснення діяльності учасниками ринку небанківських фінансових послуг, їх суспільну важливість, на підставі яких визначається періодичність проведення планових інспекційних перевірок, та порядок їх застосування» №157 від 11.12.2020 р. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0157500-20#Text.
3. Баланюк Л. Л. Поняття та місце небанківської установи в фінансовій системі України. Право України. 2018. №3. С. 47-51.
4. Vnukova, N., Kavun, S., Kolodiziev, O., Achkasova, S., Hontar, D. (2020). “Indicators-markers for assessment of probability of insurance companies relatedness in implementation of riskoriented approach”, Ikonomicheski Izsledvania, vol.1, pp. 151–173.
5. Дорош О. Л. Небанківські фінансові інститути в економічній системі України: fвтореф. дис... канд. екон. наук: 08.01.01. Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. Львів. 2003. 20 с.
6. Каракулова І. С. Небанківські фінансові інститути на ринку фінансових послуг України: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.08. Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Київ. 2008. 22 с.
7. Литвин П. В. Небанківські фінансові інститути: особливості функціонування механізмів державного регулювання. Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія: Управління. 2012. Вип. 4. С. 211-219.
8. Чернєй В. В. Кримінально-правові та кримінологічні засади запобігання злочинам у сфері діяльності небанківських фінансових установ в Україні: монографія. Київ. ЦУЛ. 2014. 456 с.
9. Бачо Р. Й. Ринки небанківських фінансових послуг: регулювання розвитку (інституційні та аналітичні аспекти) : монографія. Ужгород : Вид-во ТОВ «Рік-У». 2016. 448 с.
10. Офіційний сайт Національного банку України. Державний реєстр фінансових установ. Режим доступу: https://bank.gov.ua/ua/supervision/split/registers-lists.
11. Офіційний сайт Національного банку України. Огляд небанківського фінансового сектору. Режим доступу: https://bank.gov.ua/ua/news/all/oglyad-nebankivskogo-finansovogo-sektoru-jovten-2020-roku.
12. Онлайн-сервіс перевірки компаній України YouControl. Режим доступу: https://youcontrol.com.ua/ru

V. Shorokh

DETERMINATION OF CRITERIA FOR DISTRIBUTION OF NON-BANKING FINANCIAL SERVICES MARKET PARTICIPANTS UNDER CONDITIONS OF ASSESSMENT OF THEIR RISKS

Summary

Modern methods of risk assessment of participants in the market of non-banking financial services contain unified approaches that do not fully take into account the individual characteristics of their activities. In addition, the control restrictions of the Regulator (since July 2020, the National Bank of Ukraine) in force at the legislative level distribute participants in non-banking financial services only according to the relevant Register of financial institutions, which does not meet the objectives of assessing the risks of their activities. The article proposes to combine two criteria: "activity orientation" and "market influence", which allow for a detailed distribution of participants in non-banking financial services according to the principles of individual financial services they provide and the scale of impact on financial services market development. As a result of the application of these criteria, two groups of participants in the market of non-banking financial services were obtained - financial companies and insurance companies, which is proposed to be taken into account in further research to assess the risk of their activities. Moreover, the share of influence of these participants in the market of non-banking financial services has been determined, which is significantly redistributed towards insurance companies, which contradicts their number in the financial services market in relation to the number of financial companies. This is due to the specifics of these two financial institutions, namely the two-level distribution of insurance companies (life insurance and risk insurance) and 5-level classification of financial companies (according to NACE DK 009: 2010 - 64.99, 64.91, 64.19, 64.92, others), which reduced to the types of economic activity within the financial services they provide. Due to the lack of information in the Register of Financial Institutions on the possession of licenses by financial companies to carry out certain activities, the distribution by levels was carried out by individual search methods. An integrated approach, which includes the distribution of financial institutions in the non-banking sector under their licenses, identifies groups of non-banking financial services market participants to which separate risk assessment methods should be applied, rather than universal methods that are relevant to current practice.

Keywords: distribution criteria; non-bank financial services market; participants; risk assessment; financial institutions.

References

1. The Verkhovna Rada of Ukraine (2002), The Law of Ukraine "On financial services and state regulation of financial services markets", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2664-14#Text. (Accessed 19 April 2021).
2. National Bank of Ukraine (2020), “Resolution of the Board of the National Bank of Ukraine “Regulations on establishing criteria for assessing the degree of risk of non-banking financial services market participants, their social importance, based on which the frequency of scheduled inspections and the procedure for their application”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0157500-20#Text. (Accessed 19 April 2021).
3. Balaniuk, L. L. (2018), “The concept and place of a non-banking institution in the financial system of Ukraine”, Pravo Ukrainy, vol. 3, pp. 47-51.
4. Vnukova, N. Kavun, S. Kolodiziev, O. Achkasova, S. and Hontar, D. (2020), “Indicators-markers for assessment of probability of insurance companies relatedness in implementation of riskoriented approach”, Ikonomicheski Izsledvania, vol.1, pp. 151–173.
5. Dorosh, O. L. (2003), “Non-bank financial institutions in the economic system of Ukraine”, Ph.D. Thesis, Economy, I. Franko National University of Lviv, Lviv, Ukraine.
6. Karakulova, S. (2008), “Non-bank financial institutions in the market of financial services of Ukraine”, Ph.D. Thesis, Economy, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine.
7. Lytvyn, P. (2012), “Non-bank financial institutions: features of the functioning of mechanisms of state regulation”, Scientific Bulletin of the Academy of Municipal Administration. Series: Management, vol. 4, pp. 211-219.
8. Cherney, V. (2014), Kryminal'no-pravovi ta kryminolohichni zasady zapobihannia zlochynam u sferi diial'nosti nebankivs'kykh finansovykh ustanov v Ukraini [Criminal law and criminological principles of crime prevention in the field of non-banking financial institutions in Ukraine], CUL, Kyiv, Ukraine.
9. Bacho, R. (2016), Non-banking financial services markets: development regulation (institutional and analytical aspects) [Rynky nebankivs'kykh finansovykh posluh: rehuliuvannia rozvytku (instytutsijni ta analitychni aspekty)], TOV «Rik-U», Uzhhorod, Ukraine.
10. Official site of the National Bank of Ukraine (2021), “State Register of Financial Institutions”, available at: https://bank.gov.ua/ua/supervision/split/registers-lists. (Accessed 19 April 2021).
11. Official site of the National Bank of Ukraine (2021), “Overview of the non-banking financial sector”, available at: https://bank.gov.ua/ua/news/all/oglyad-nebankivskogo-finansovogo-sektoru-jovten-2020-roku. (Accessed 19 April 2021).
12. Online service for checking Ukrainian companies (2021), available at: https://youcontrol.com.ua/ru/ (Accessed 19 April 2021).

№ 4 2021

Дата публікації: 2021-04-29

Кількість переглядів: 5060

Відомості про авторів

В. Д. Шорох

здобувач вищої освіти ступеня доктор філософії першого року навчання, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

V. Shorokh

higher education degree PhD of the first year of study, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

ORCID:

0000-0001-7278-4447

Як цитувати статтю

Шорох В. Д. Визначення критеріїв розподілу учасників ринку небанківських фінансових послуг за умов оцінки їх ризиків. Ефективна економіка. 2021. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8825 (дата звернення: 25.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4.203

Shorokh, V. (2021), “Determination of criteria for distribution of non-banking financial services market participants under conditions of assessment of their risks”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8825 (Accessed 25 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4.203

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.