EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНТРОЛІНГУ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ
Н. Д. Бабяк

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4.112

УДК: 657.37:657.47

JEL: м41, D24, f18

Н. Д. Бабяк

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНТРОЛІНГУ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ

Анотація

Статтю присвячено дослідженню інформаційного забезпечення обліку, аналізу, контролю та системи планування операційної діяльності торгівельних підприємств. Автором виявлено ключові особливості управління та цілі контролінгу операційної діяльності підприємств оптової та роздрібної торгівлі, а також технології генерування інформаційних ресурсів, необхідних для формування звітності при забезпеченні внутрішніх користувачів оперативними обліковими даними у процесі підготовки управлінських рішень.
В статті доведено, що внутрішня звітність сучасних торгівельних підприємств нерозривно пов’язана з інформаційним забезпеченням служби контролінгу та керівництва підприємства в процесі прийняття управлінських рішень. Рішення поточних і перспективних (стратегічних) завдань стає можливим тільки при регулярному надходженні повної та достовірної інформації про результати операційної діяльності підприємства.
Дослідження організаційних особливостей діяльності підприємств сектору торгівлі та специфіки їх операційної діяльності й технології бізнес-процесів дало можливість визначити ключові вимоги, що висуваються до корпоративних інформаційних систем і технологій оборобки даних у підприємств оптової торгівлі, в дистрибуції, виробничого збуту, роздрібної торгівлі, оптово-роздрібних магазинів-складів (cash&carry), торгівлі онлайн (електронна комерція).
В торгівлі сучасна ERP-система в цілях контролінгу повинна забезпечувати: централізоване управління організацією торгівлі, управління ланцюгами поставок, управління транспортом і логістикою, управління складськими операціями, запасами і рухом товарів, управління взаємовідносинами з постачальниками, контроль виконання замовлень, підтримку електронної комерції, управління персоналом, фінансовий облік і планування, консолідацію даних, управління ціноутворенням і знижками, бізнес-аналітику, генерацію звітності та виконання інших «бек-офісних» функцій, управління асортиментом, мерчандайзингом, перехресними продажами, маркетинговими акціями, підтримку дисконтних і накопичувальних карт, управління роботою POS-терміналів і торгового устаткування, табельний облік роботи торгового персоналу, товарний облік на рівні магазину, підтримку мобільної торгівлі.

Ключові слова: контролінг операційної діяльності; управлінський облік; внутрішня звітність; ERP-системи; інформаційні потоки; оптова та роздрібна торгівля.

Література

1. Статистичні дані щодо діяльності підприємств у 2010-2019 рр. Сайт Державного комітету статистики України. Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/sze_20.htm – Дата звернення: 18.04.2021
2. Статистика роздрібного товарообігу в Україні/ Режим доступу: https://index.minfin.com.ua/ua/economy/trade/retail/ – Дата звернення: 18.04.2021
3. Лігоненко Л. О., Вержбицький О. А. Контролінг у торгівлі : монографія. К. : Нац. торг.-екон. ун-т, 2013. 268 с.
4. Лосіцька Т.І., Бєляєва Н.С., Лагутін В.Д., Мельник Т.М. Контролінг торговельних підприємств у контексті міжнародного виміру. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і практики. 2021. No 1 (36). С.92-98. DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v1i36.227628
5. Костюченко В.М., Каміл (Купрієнко) А.В. Економічні передумови та особливості впровадження облікового забезпечення контролінгу на підприємствах торгівлі. Приазовський економічний вісник. 2020. Вип. 1(18)/2020. С. 290-294.
6. Kupriienko, A. V. Controlling Concept Development in the Context of Formation of Accounting Provision. Modern Economics, 2018, 12, 126-132. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V12(2018)-19.
7. Сисоєв А. В. Система інструментів контроля операційної діяльності торгівельного підприємства. Економіка. Фінанси. Право. 2019. Випуск: № 12 / 3, DOI: https://doi.org/10.37634/efp.2019.12(3).5
8. Тарасюк М. В. Контролінг в управлінні торговельними мережами : теорія, методологія, практика : монографія. К. : Київ. нац. торг-екон. ун-т, 2010. 548 с.
9. Фоміна О.В. Управлінський облік у торгівлі : монографія. Київ : Київ. нац. торг. -екон. ун-т, 2016. 468 с.
10. Рудницький В., Рудницька О. Форми звітності управлінського обліку за основними бізнес-процесами підприємств торгівлі // Вісник Тернопільського національного економічного університету. 2019. Вип. 2. С. 134-144. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vtneu_2019_2_14.
11. Коптелов А. К., В. В. Крохин. Информационные системы в контроллинге бизнес-процессов. Управление бизнес-процессами и развитием информационных технологий. Byte. – Режим доступа: http://businessprocess.narod.ru/index4.htm
12. Чернін О. Я. Управлінський облік за центрами відповідальності на підприємствах оптової торгівлі. Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. 2014. № 3. С. 101-108. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vzhdtu_econ_2014_3_16.
13. Классификация ERP-систем в торговле и описание их стандартных функций. ERP online [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://erp-online.ru/phparticles/show_news_one.php?n_id=399 – Дата звернення: 18.04.2021
14. Лунин В.М. Управление дистрибуцией и оптовой торговлей в компаниях с территориально-распределенной структурой. Дистрибуция и логистика. 2008. № 8. – Режим доступа: https://www.delopro.com.ua/publications/distribution_and_wholesale_trade_management_in_geographically_distributed_companies
15. Юдін А. Світовий E-commerce і M-commerce – статистика і факти електронної комерції 2020 [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://marketer.ua/ua/e-commerce-worldwide-statistics-facts/ – Дата звернення: 19.04.2021

N. Babiak

INFORMATION SUPPORT OF CONTROLLING THE OPERATIONAL ACTIVITIES OF TRADE ENTERPRISES

Summary

This article is devoted to research of accounting information support, analysis, control and planning of operational activitiy of trade enterprises. Key features of management and objectives of operational activitiy controlling of wholesale and retail trade enterprises, as well as technology of generating information resources needed to generate reports while providing internal users with operational credentials in the process of preparing management decisions are identified by the author.
The article proves that internal reporting of modern trade enterprises is inextricably connected with information support of controlling service and enterprise management in managerial decision making process. Decision of current and perspective (strategic) tasks becomes possible only at regular receipt of full and reliable information about results of enterprise operational activity.
Research of organization features of trade enterprises activity and specifics of their operational activity abd business-processes technologies give the opportunity to determine key requierments that are to corporate information systems and data processing technology of wholesale enterprpises, distribution, production marketing, retail, wholesale and retail warehouses (cash & carry), online trade (e-commerce).
In trade, a modern ERP-system for controlling purposes should provide: centralized management of trade organization, supply chain management, transport and logistics management, warehousing, inventory and movement management, supplier relationship management, order manahement control, e-commerce support, personnel management, financial accounting and planning, data consolidation, pricing and discount management, business analytics, reporting generation and other back-office functions, assortment management, merchandising, cross-selling, marketing promotions, discount and savings card support, POS-terminals and trade equipment management, payroll accounting of sales staff, product accounting at the shop level, support of mobile trade.

Keywords: operational controlling; managerial accounting; internal reporting; ERP-systems; information flows; wholesale and retail trade.

References

1. State Statistics Service of Ukraine (2021), “Statistical data on the activities of enterprises in 2010-2019”, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/sze_20.htm (Accessed 18 April 2021).
2. Minfin (2021), “Retail trade statistics in Ukraine”, available at: https://index.minfin.com.ua/ua/economy/trade/retail/ (Accessed 18 April 2021).
3. Lihonenko, L. O. and Verzhbytskyi, O. A. (2013), Kontrolinh u torhivli [Controlling in trade], Nats. torh.-ekon. un-t., Kyiv, Ukraine.
4. Lositska, T.I. Bieliaieva, N.S. Lahutin, V.D. and Melnyk, T.M. (2021), “Controlling of trade enterprises in the context of the international dimension”, Finansovo-kredytna diialnist: problemy teorii i praktyky, vol. 1 (36), pp.92-98. DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v1i36.227628
5. Kostiuchenko, V.M. and Kamil (Kupriienko), A.V. (2020), “Economic prerequisites and features of the introduction of accounting controlling in trade enterprises”, Pryazovskyi ekonomichnyi visnyk. Vyp. 1(18), pp. 290-294.
6. Kupriienko, A. V. (2018), “Controlling Concept Development in the Context of Formation of Accounting Provision”, Modern Economics, vol. 12, pp. 126-132. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V12(2018)-19.
7. Sysoiev, A. V. (2019), “System of tools for control of operational activity of a trading company”, Ekonomika. Finansy. Pravo, vol. 12(3). DOI: https://doi.org/10.37634/efp.2019.12(3).5.
8. Tarasiuk, M. V. (2010), Kontrolinh v upravlinni torhovelnymy merezhamy : teoriia, metodolohiia, praktyka [Controlling in the management of retail chains: theory, methodology, practice], Kyiv. nats. torh-ekon. un-t., Kyiv, Ukraine.
9. Fomina, O.V. (2016), Upravlinskyi oblik u torhivli [Management accounting in trade], Kyiv. nats. torh. -ekon. un-t, Kyiv, Ukraine.
10. Rudnytskyi, V. and Rudnytska, O. (2019), “Forms of management accounting reporting on the main business processes of trade enterprises”, Visnyk Ternopilskoho natsionalnoho ekonomichnoho universytetu, vol. 2, pp. 134-144, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vtneu_2019_2_14 (Accessed 18 April 2021).
11. Koptelov, A. K. and Krohin, V. V. (2021), “Information systems in business process control”, available at: http://businessprocess.narod.ru/index4.htm (Accessed 18 April 2021).
12. Chernin, O. Ya. (2014), “Management accounting for the centers of responsibility at wholesale enterprises”, Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu. Seriia : Ekonomichni nauky, vol.3, pp. 101-108, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vzhdtu_econ_2014_3_16 (Accessed 18 April 2021).
13. ERP-Online (2021), “Classification of ERP systems in trade and description of their standard functions”, available at: http://erp-online.ru/phparticles/show_news_one.php?n_id=399 (Accessed 18 April 2021).
14. Lunin, V.M. (2008), “Distribution and wholesale management in companies with a geographically distributed structure”, Distributsiya i logistika, vol. 8, available at: https://www.delopro.com.ua/publications/distribution_and_wholesale_trade_management_in_geographically_distributed_companies (Accessed 18 April 2021).
15. Yudin, A. (2021), “World E-commerce and M-commerce - statistics and facts of E-commerce 2020”, available at: https://marketer.ua/ua/e-commerce-worldwide-statistics-facts/ (Accessed 18 April 2021).

№ 4 2021

Дата публікації: 2021-04-29

Кількість переглядів: 6600

Відомості про авторів

Н. Д. Бабяк

к. е. н., професор кафедри корпоративних фінансів і контролінгу, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ, Україна

N. Babiak

PhD in Economics, Professor of the Department of Corporate Finance and Controlling, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0002-3210-4045

Як цитувати статтю

Бабяк Н. Д. Інформаційне забезпечення контролінгу операційної діяльності підприємств торгівлі. Ефективна економіка. 2021. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8827 (дата звернення: 25.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4.112

Babiak, N. (2021), “Information support of controlling the operational activities of trade enterprises”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8827 (Accessed 25 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4.112

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.