EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІННОВАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯК СКЛАДОВА ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗЕРНОПРОДУКТОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ
О. В. Шедловський

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4.204

УДК: 330.341.

О. В. Шедловський

ІННОВАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯК СКЛАДОВА ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗЕРНОПРОДУКТОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ

Анотація

Робота присвячена актуальним питанням впливу інноваційна ефктивне функціонування зернопродуктовому підкомплексу. Метою статті є дослідження, систематизація та групування інновацій на основі поглядів вітчизняних, науковців. Відповідно до встановлених цілей наукового дослідження було проведено аналіз наявних сучаснихінновацій як можуть впливати на зерно продуктовий підкомплекс. Врамках данного дослідження, було узагальнено класифікацію інновацій за різними ознаками.
Процес варіаційного забезпечення, розвитку регулювання, організаційні та економічні особливості формування й ефективного функціонування зерно продуктового підкомплексу України.
Зерновиробники на шляху сучаного прогресивного розвитку потребують фінансової, економічної і технологічної збалансованості з переробними підприємствами й обслуговуючими організаціями, що здійснюють матеріально-технічне забезпечення. Тому, для дієвого функціонування зерно продуктового підкомплексу важливе значення має інноваційний потенціал, яким володіють суб’єкти господарювання.
Поряд з цим визначну роль відіграє й система управління, яка дає змогу визначити варіанти та приймати оптимальні рішення щодо можливостей та застосування інновацій. В умовах прискорення процесів світової інтелектуалізації саме новітні технології стають тією основою, яка визначає сучасне виробництво, форми його організації та управління,та надає можливості для досягнення конкурентних переваг більш успішної діяльності того чи іншого суб’єкта господарювання, визначає етапи якісного й ефективного його розвитку. Розвиток підприємств зерно продуктового підкомплексу на основі інноваційній є передумовою підвищення конкурентоспроможності продукції, що виробляється, сприяє підвищенню інвестиційних надходжень, і формуванню виробничої, ринкової та інвестиційної інфраструктури підприємства.
В основі результативного розвитку зернопродуктового підкомплексу лежить система взаємовідносин між сільськогосподарськими та переробними підприємствами й організаціями, що займаються реалізацією зерна і продуктів його переробки. Механізм функціонування економічних взаємовідносин, як сукупність форм та методів регулювання, спрямований на раціоналізацію виробничої системи, досягнення стабільних показників ефективності функціонування, що надає можливість залучення нових досягнень та винаходів в діяльність виробників та переробників зернопродукції.

Ключові слова: інновація; інноваційне забезпечення; економічна категорія; класифікація інновацій; нововведення.

Література

1. Грідін О.В. Значення зерно продуктового підкомплексу в дотриманні продовольчої безпеки України Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства: Економічні науки. – Харків: ХНТУСГ. 2015. Вип. 161. С. 136-144.
2.ГрідінО.В. Стан та найближчі перспективи розвитку зерно продуктового під комплексу Харківського регіону. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства: Економічні науки. Харків: ХНТУСГ. 2008. Вип. 70. С. 64-69.
3. Дем'яненко С.І. До питання про стратегію розвитку аграрного сектору економіки України. Економіка АПК. 2014. № 1. С.19.
4. Кваша C.M. Економічне обґрунтування програми виробництва зерна пшениці в Україні. Економіка АПК. 2013. № 3. С. 16-24.
5. Кириченко В.В., Тимчук В.М. Ринкові моделіреалізації селекційних інновацій. Вісник аграрної науки. 2008. №8. С. 62-64.
6. Кот О.В. Теоретичні аспекти інноваційного розвитку аграрного сектору економіки та його організаційно–економічне забезпечення. Проблеми науки. 2008. №9. С. 30-37.
5. Колодійчук В.А. Галузеве позиціонування зернопродуктового підкомплексу АПК України. Економічний часопис-ХХІ.2014. № 9-10(1). С. 45-48.
7. Мельник Л.Л. Зерновий комплекс України в аспекті експортних можливостей та державного регулювання. Агросвіт. 2013. № 4. С. 13-19.
8. Погріщук Б.В. Державне регулювання і підтримка зернопродуктового підкомплексу України: ринкові аспекти. Економіка та держава. 2009. № 9. С. 4-7.
9. Погріщук Б.В. Інноваційна модель розвитку зерно продуктового під комплексу України. Агросвіт. 2009. № 16. С. 11-15.
10. Погріщук Б.В. Організаційно-економічні умови функціонування зерно продуктового під комплексу України: аспекти оптимізації. Агросвіт. 2010. № 4. С. 13-17.

O. Shedlovskiy

INNOVATIVE SUPPORT AS A COMPONENT OF EFFECTIVE FUNCTIONING OF THE GRAIN PRODUCT SUBCOMPLEX

Summary

The work is devoted to topical issues of the impact of innovative and efficient functioning of the grain subcomplex. The purpose of the article is to study, systematize and group innovations based on the views of domestic scientists. In accordance with the objectives of the study was an analysis of existing modern innovations as may affect the grain food subcomplex. Within the framework of this study, the classification of innovations by generalized features was generalized.
The process of innovative support, development, regulation and organizational and economic features of the formation and effective functioning of the grain product subcomplex of Ukraine
Modern grain producers on the path of innovative development need financial, economic and technological balance with processing enterprises and service organizations that provide logistics. Therefore, for the efficient functioning of the grain of the food subcomplex, the innovative potential of business entities is important.
Along with this, the system of its management plays a significant role, which allows to identify alternatives and make the best decision on the possibilities of innovation. the ability to achieve competitive advantages for the successful operation of a business entity, determines the issues of quality and effective development. The development of grain products of the food subcomplex on an innovative basis is a prerequisite for increasing the competitiveness of manufactured products, increases investment income, solving the problem of employment, the formation of production, market and investment infrastructure.
The basis of effective development of grain product subcomplex is a system of relationships between agricultural producers, processing enterprises and organizations engaged in the sale of grain and products of its processing. The mechanism of economic relations, as a set of forms and methods of functioning and regulation is aimed at streamlining the production system, achieving stable performance indicators, which would allow to attract new achievements and developments in the activities of producers and processors of grain products.

Keywords: innovation; innovative provision; economic category; classification of innovations; innovation.

References

1. Hridin, O.V. (2015), “Importance of grain of food subcomplex in observance of food security of Ukraine Bulletin of Kharkiv National Technical University of Agriculture”, Ekonomichni nauky, Vol. 161, pp. 136-144.
2. Hridin, O.V. (2008), “Status and immediate prospects of food grain development under the complex of the Kharkiv region”, Bulletin of Kharkiv National Technical University of Agriculture: Ekonomichni nauky, Vol. 70, pp. 64-69.
3. Dem'ianenko, S.I. (2014), “On the question of the development strategy of the agricultural sector of Ukraine's economy” , Ekonomika APK, Vol.1, pp.19
4. Kvasha, C.M. (2013), “Economic substantiation of the wheat grain production program in Ukraine ”, Ekonomika APK, Vol 3. pp. 16-24.
5. Kyrychenko, V.V., and Tymchuk, V.M. (2008), “Market models implementation of breeding innovations”, Visnyk ahrarnoi nauky, Vol.8, pp. 62-64.
6. Kot, O.V. . (2008), “Theoretical aspects of innovative development of the agricultural sector of the economy and its organizational and economic support”, Problemy nauky, Vol.9, pp. 30-37.
7. Mel'nyk, L.L. (2013), “Grain complex of Ukraine in terms of export opportunities and state regulation ”, Ahrosvit , Vol. 4, pp, 13-19.
8. Pohrischuk, B.V. (2009), “State regulation and support of the grain subcomplex of Ukraine: market aspects ”, Ekonomika ta derzhava, Vol 9, pp, 4-7.
9. Pohrischuk, B.V. (2009), “Innovative model of food grain development under the complex of Ukraine ”, Ahrosvit, Vol.16, pp. 11-15
10. Pohrischuk, B.V. (2010), “Organizational and economic conditions of functioning of grain food under the complex of Ukraine: aspects of optimization”, Agrosvit, Vol.4, pp. 13-17.

№ 4 2021

Дата публікації: 2021-04-29

Кількість переглядів: 7134

Відомості про авторів

О. В. Шедловський

аспірант, Вінницький національний аграрний університет

O. Shedlovskiy

Postgraduate student, Vinnytsia National Agrarian University

ORCID:

0000-0002-0613-2720

Як цитувати статтю

Шедловський О. В. Інноваційне забезпечення як складова ефективного функціонування зернопродуктового підкомплексу. Ефективна економіка. 2021. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8828 (дата звернення: 25.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4.204

Shedlovskiy, O. (2021), “Innovative support as a component of effective functioning of the grain product subcomplex”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8828 (Accessed 25 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4.204

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.