EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЗВИТОК КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СЕРЕД БІЗНЕС-СТРУКТУР УКРАЇНИ
Л. В. Фролова, С. О. Єрмак

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4.13

УДК: 332.025.12:330.131.5

Л. В. Фролова, С. О. Єрмак

РОЗВИТОК КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СЕРЕД БІЗНЕС-СТРУКТУР УКРАЇНИ

Анотація

У статті досліджено розвиток корпоративної соціальної відповідальності бізнес-структур в Україні у 2005-2020 роках, конкретизовано напрямки корпоративної соціальної відповідальності бізнес- структур та виокремлено шість основних груп: екологічні та енергозбережувальні аспекти виробництва; розвиток віддалених територій; сумлінна ділова практика та налагодження зв’язків; людський капітал (освіта, здоров’я, добробут); громадські заходи, соціальні ініціативи та благодійність; якість продукції та лояльність споживачів. За обраними напрямами було систематизовано підприємства, представлені у рейтингу ТОП-20 кращих українських програм корпоративної соціальної відповідальності. Досліджено структуру інноваційно-активних підприємств України за видами економічної діяльності, виявлено, що найбільша частка припадає на сферу харчової промисловості. Розглянуто вдалий приклад застосування політики корпоративної соціальної відповідальності вітчизняного підприємства сфери харчової промисловості.

Ключові слова: корпоративна соціальна відповідальність; бізнес-структура; розвиток; інноваційна активність.

Література

1. Bowen H. Social responsibilities of the businessman. N.Y.: Harper & Row, 1953. 276 p.
2. Jamali D. Corporate Social Responsibility in Developing Countries. International Journal of Management Reviews. 2018. Vol. 20. P. 32-61.
3. Hartmann M. Corporate social responsibility in the food sector. European Review of Agricultural Economics. 2011. Vol. 38, Is. 3. Р. 297-324.
4. Porter M.E., Kramer M.R. Strategy and Society: The Link Between Competitive Advantage and Corporate Social Responsibility. Harvard Business Review. 2006. № 12. P. 78-92.
5. Антошко Т.Р. Основи впровадження корпоративної соціальної відповідальності на промислових підприємствах України. Інноваційна економіка : всеукраїнський науково-практичний журнал. № 4 (23). 2011. С. 297-305.
6. Воробей В., Данилюк А. Корпоративная социальная ответственность в Украине. URL: https://sostav.ua/news/2012/04/23/9/48706 (дата звернення: 21.03.2021 р.).
7. Гусєва О.Ю., Воскобоєва О.В., Хлевицька Т.Б. Соціальна відповідальність бізнесу: навчальний посібник. Київ : Державний університет телекомунікацій, 2020. 222 с.
8. Дейч М.Є. Благодійність як прояв соціальної відповідальності: стан і перспективи розвитку. Соціально-трудові відносини: теорія та практика. 2014. №1. С.137-143.
9. Кривоус В. Корпоративна соціальна відповідальність у контексті формування партнерських взаємовідносин між державою, бізнесом та суспільством. Журнал європейської економіки. 2016. № 2, Т. 15. С. 172-182.
10. Філиппова С.В., Сухотеріна М.І. Порівняльна характеристика методик оцінки ефективності системи корпоративної соціальної відповідальності машинобудівного підприємства. Бізнес Інформ. 2015. № 3. С. 284-287.
11. Філиппова С.В. Соціальна відповідальність у стратегії управління вітчизняним підприємством: проблемні питання інтегрування механізму. Економіка: реалії часу. 2017. № 2 (30). С. 5-17. URL: https://economics.opu.ua/files/archive/2017/No2/5.pdf. (дата звернення: 21.03.2021 р.).
12. Тарасюк Г.М., Лагута Я.М., Рудковська Н.Г. Зовнішня форма реалізації корпоративної соціальної відповідальності компаній: суть та напрями. Інфраструктура ринку. Вип.40. 2020. С.292-297.
13. Єрмак С.О. Теоретико-методологічні засади стратегічного управління інклюзивним розвитком інноваційної діяльності підприємств: [моногр.]. Schweinfurt: Time Realities Scientific Group UG (haftungsbeschränkt), 2019. 445 с.
14. Ніценко В.С. Роль агрохолдингів у розвитку сільських територій. Формування ринкової економіки. 2015. № 33. С. 293–302.
15. Витрати на робочу силу за 2014 рік : Стат. збірник. Київ: Державний комітет статистики України, 2015. 65 с.
16. Витрати на робочу силу за 2018 рік : Стат. збірник. Київ: Державний комітет статистики України, 2019. 74 с.
17. Frolova L., Zhadko K., Ilyash O., Yermak S., Nosova T. Model for opportunities assessment to increase the enterprise innovation activity. Business: Theory and Practice. 2021. Vol. 22(1). P. 1-11.
18. Топ-20 компаній, яким не все одно. Ділова столиця «Dsnews.ua» : веб-сайт. 2019. URL: https://www.dsnews.ua/ukr/economics/top-20-kompaniy-kotorym-ne-vse-ravno-28062019220000 (дата звернення: 21.03.2021 р.).
19. Зелена книга Європейського Союзу : веб-сайт. URL: http://www.rsppenergy.ru/main/static.asp?art_id=1552 (дата звернення: 21.03.2021 р.).
20. A renewed EU strategy 2011-14 for Corporate Social Responsibility : веб-сайт. URL: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/ LexUriServ.do?uri=COM:2011: 0681:FIN:EN:PDF (дата звернення: 21.03.2021 р.).
21. Yermak S. Problems of innovative activity development at food industry enterprises of Ukraine. Journal of Hygienic Engineering and Design. 2017. № 21. Р. 96-102.
22. Vasiutkina N., Boiko O., Bavyko O., Yermak S. The state and ways of Ukrainian food industry development in terms of integration into European economic space. Journal of Hygienic Engineering and Design. 2019. №27. P. 69-86.
23. Наторина А.А. Инновационное развитие предприятий Украины. Наука и современность. 2015. №40. С. 192-197.
24. Наукова та інноваційна діяльність України 2018 : Статистичний збірник / Відп. за вип. М.С. Кузнецова. Київ.: Державна служба статистики України, 2019. 110 с.

L. Frolova, S. Yermak

DEVELOPMENT OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AMONG BUSINESS STRUCTURES OF UKRAINE

Summary

Due to popularization of the corporate social responsibility idea by science, signing of the association agreement between Ukraine and the EU, strengthening of market competition more and more domestic business structures realize the need to introduce the principles of corporate social responsibility in their activities. However, some obstacles may be a vague understanding of the essence of corporate social responsibility and its main directions. The purpose of this study is to specify the areas of corporate social responsibility and the main trends of its development among business structures of Ukraine. The article examines the development of corporate social responsibility of business structures in Ukraine in 2005-2020, specifies the areas of corporate social responsibility of business structures and identifies six main groups: environmental and energy-saving aspects of production; development of remote areas; honest business practice and networking; human capital (education, health, well-being); public events, social initiatives, and charity; product quality and consumer loyalty. The enterprises represented in the TOP-20 ranking of the best Ukrainian corporate social responsibility programs were systematized according to the selected areas. The structure of innovation-active enterprises of Ukraine by types of economic activity is studied, it is revealed that the largest share falls on the food industry. A successful example of application of corporate social responsibility policy of a domestic enterprise in the food industry is considered. It is concluded that the development of corporate social responsibility has been taking place quite rapidly among Ukrainian business structures recently. More and more domestic business structures are realizing that the successful implementation of the company's corporate social responsibility policy is synonymous with a successfully developing company. It is possible to create a more favorable environment for the development of corporate social responsibility among business structures in Ukraine under the conditions of effective interaction between government agencies, business representatives and consumers.

Keywords: corporate social responsibility; business structure; development; innovation activity.

References

1. Bowen, H. (1953), Social responsibilities of the businessman, Harper & Row, New York, USA.
2. Jamali, D. (2018), “Corporate Social Responsibility in Developing Countries”, International Journal of Management Reviews, vol. 20, pp. 32-61.
3. Hartmann M. (2011), “Corporate social responsibility in the food sector”, European Review of Agricultural Economics, vol. 38, is. 3, pp. 297-324.
4. Porter, M.E. and Kramer, M.R. (2006), “Strategy and Society: The Link Between Competitive Advantage and Corporate Social Responsibility”, Harvard Business Review, no.12, pp. 78-92.
5. Antoshko, T.R. (2011), “Fundamentals of implementation of corporate social responsibility at industrial enterprises of Ukraine”, Innovatsiina ekonomika : vseukrainskyi naukovo-praktychnyi zhurnal, no.4 (23), pp. 297-305.
6. Vorobey, V. and Danilyuk, A. (2012), “Corporate social responsibility in Ukraine”, [Online], available at: https://sostav.ua/news/2012/04/23/9/48706 (Accessed 21 March 2021).
7. Guseva, O.Y., Voskoboeva, O.V. and Khlevytska, T.B. (2020), Sotsialna vidpovidalnist biznesu [Corporate Social Responsibility: a textbook], State University of Telecommunications, Kiev, Ukraine.
8. Deitch, M.E. (2014), “Charity as a manifestation of social responsibility: the state and prospects of development”, Sotsialno-trudovi vidnosyny: teoriia ta praktyka, no.1, pp. 37-143.
9. Krivous, V. (2016), “Corporate social responsibility in the context of forming partnerships between the state, business and society”. Zhurnal yevropeiskoi ekonomiky, no. 2, is. 15, pp.172-182.
10. Filippova, S.V. and Sukhoterina, M.I. (2015), “Comparative characteristics of methods for assessing the effectiveness of the system of corporate social responsibility of the machine-building enterprise”, Biznes Inform, no. 3, pp. 284-287.
11. Filippova, S.V. (2017), “Social responsibility in the management strategy of a domestic enterprise: problematic issues of mechanism integration”, Ekonomika: realii chasu, no. 2 (30), pp. 5-17, [Online], available at: https://economics.opu.ua/files/archive/2017/No2/5.pdf. (Accessed 21 March 2021).
12. Tarasyuk, G.M., Laguta, Y.M. and Rudkovskaya, N.G. (2020), “External form of realization of corporate social responsibility of companies: essence and directions”, Ekonomika: realii chasu, vol. 40, pp. 292-297.
13. Yermak, S.O. (2019), Theoretical and methodological basis of strategic management of inclusive development of enterprises innovative activity: [monograph], Time Realities Scientific Group UG (haftungsbeschränkt), Schweinfurt, Germany.
14. Nitsenko, V.S. (2015), “The role of agricultural holdings in the development of rural areas”, Formuvannia rynkovoi ekonomiky, no. 33, pp. 293–302.
15. State Statistics Service of Ukraine (2015), “Vytraty na robochu sylu za 2014 rik : Statystychnyi zbirnyk” [Labor costs for 2014: Stat. bulletin], State Statistics Committee of Ukraine, Kyiv, Ukraine.
16. State Statistics Service of Ukraine (2019), “Vytraty na robochu sylu za 2014 rik : Statystychnyi zbirnyk” [Labor Kyiv costs for 2018: Stat. bulletin], State Statistics Committee of Ukraine, Kyiv, Ukraine.
17. Frolova, L., Zhadko, K., Ilyash, O., Yermak, S., & Nosova, T. (2021), “Model for opportunities assessment to increase the enterprise innovation activity”, Business: Theory and Practice, vol. 22(1), pp. 1-11.
18. “Top 20 companies that do not care” (2019), Dilova stolytsia “Dsnews.ua”, [Online], available at: https://www.dsnews.ua/ukr/economics/top-20-kompaniy-kotorym-ne-vse-ravno-28062019220000 (Accessed 21 March 2021).
19. “Green Paper of the European Union”, available at: http://www.rsppenergy.ru/main/static.asp?art_id=1552 (Accessed 21 March 2021).
20. “A renewed EU strategy 2011-14 for Corporate Social Responsibility”, available at: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/ LexUriServ.do?uri=COM:2011: 0681:FIN:EN:PDF (Accessed 21 March 2021).
21. Yermak, S. (2017), “Problems of innovative activity development at food industry enterprises of Ukraine”, Journal of Hygienic Engineering and Design, no. 21, pp. 96-102.
22. Vasiutkina N., Boiko O., Bavyko O. and Yermak S. (2019), “The state and ways of Ukrainian food industry development in terms of integration into European economic space”, Journal of Hygienic Engineering and Design, no. 27, pp. 69-86.
23. Natorina, A.A. (2015), “Innovative development of Ukrainian enterprises”, Nauka i sovremennost, no. 40, pp.192-197.
24. State Statistics Service of Ukraine (2019), “Naukova ta innovatsijna diial'nist' v Ukraini 2018: Statystychnyj zbirnyk” [Research and innovation activity in Ukraine 2018. Statistical yearbook], State Statistics Service of Ukraine, Kyiv, Ukraine.

№ 4 2021

Дата публікації: 2021-04-29

Кількість переглядів: 6876

Відомості про авторів

Л. В. Фролова

д. е. н., професор, завідувач кафедри підприємництва і торгівлі, Державний університет «Одеська політехніка»

L. Frolova

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Entrepreneurship and Trade, Odessa Polytechnic State University

ORCID:

0000-0001-7964-8173


С. О. Єрмак

д. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємств, Державний університет «Одеська політехніка»

S. Yermak

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics of Enterprises, Odessa Polytechnic State University

ORCID:

0000-0001-5232-6406

Як цитувати статтю

Фролова Л. В., Єрмак С. О. Розвиток корпоративної соціальної відповідальності серед бізнес-структур України. Ефективна економіка. 2021. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8830 (дата звернення: 25.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4.13

Frolova, L. and Yermak, S. (2021), “Development of corporate social responsibility among business structures of Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8830 (Accessed 25 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4.13

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.