EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТРУКТУРНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЛЕКСУ КЛЮЧОВИХ МЕТОДІВ ОЦІНЮВАННЯ ЕКОСИСТЕМНИХ АКТИВІВ МІСЦЕВИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
О. О. Веклич

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.5.1

УДК: 303.042; 316.334.5: 51-33; 330.11; 330.15; 502.333; 352.071:352.93

О. О. Веклич

СТРУКТУРНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЛЕКСУ КЛЮЧОВИХ МЕТОДІВ ОЦІНЮВАННЯ ЕКОСИСТЕМНИХ АКТИВІВ МІСЦЕВИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Анотація

Невизначеність в українському науковому просторі проблеми методів здійснення вартісного/грошового оцінювання екосистемних активів місцевих територіальних громад актуалізує розкриття базових методологічних і методичних позицій забезпечення такої оцінки. Спираючись на відповідну керівну методику, що прописана в фундаментальних офіційних документах ООН, Євростату, Світового банку щодо еколого-економічного й екосистемного обліку, в статті вперше представлена систематизована структурна характеристика комплексу головних методів оцінювання екосистемних послуг і екосистемних активів через висвітлення його змістовного наповнення та послідовності застосування цих методів.
Показано, що наведена репрезентація структурних характеристик методів оцінювання екосистемних послуг і екосистемних активів у сукупності формує вихідну методичну платформу для подальшого послідовного вартісного обчислення екосистемних активів місцевих громад в Україні. Це, своєю чергою, надасть змогу громадам усвідомити не лише цінність продуктивного стану належних їм екосистемних активів як чинника забезпечення власної спроможності, а й необхідність перманентного проведення природозберігаючих заходів для збереження та відтворення їх екосистемних активів.

Ключові слова: екосистемні послуги; екосистемні активи; еколого-економічний облік; методи оцінювання екосистемних послуг; методи оцінювання екосистемних активів; територіальні громади.

Література

1. Біль М. М. Методичні підходи до аналізу людського потенціалу територіальної громади / М. М. Біль, І. В. Лещух // Держава та регіони. Серія Економіка та підприємництво. – 2019. – № 3. – С. 203-208 Електронний ресурс. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drep_2019_3_40.
2. Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року : Закон України № 2697&VIII від 28.02.2019 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2697-19.
3. System of Environmental-Economic Accounting 2012 – Experimental Ecosystem Accounting / United Nations, European Union, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Organisation for Economic Co-operation and Development, World Bank Group. – New York, 2014. – 177 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://unstats.un.org/unsd/envaccounting/seeaRev/eea_final_en.pdf
4. Technical Recommendations in support of the System of Environmental-Economic Accounting 2012 – Experimental Ecosystem Accounting / United Nations. – New York, 2019. – 198 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://seea.un.org/sites/seea.un.org/files/documents/EEA/seriesm_97e.pdf.
5. Веклич О.О. Сутнісна характеристика екосистемних активів територіальних громад / О.О.Веклич // Ефективна економіка. – 2020. – № 5 Електронний ресурс. – Режим доступу: // http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7888. (Accessed 26 April 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.17.
6. Веклич О.О. Екосистемні активи територіальних громад – детермінанта забезпечення та посилення спроможності їх розвитку / О.О.Веклич // Економіка сьогодення: актуальні питання та інноваційні аспекти: збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 25 липня 2020 року) / Східноукраїнський інститут економіки та управління. – Запоріжжя: ГО «СІЕУ», 2020. – С. 23-26.
7. Глава 36. Содействие просвещению, информированию населения и подготовке кадров. Раздел IV. Средства осуществления // Повестка дня на XXI век. Принята Конференцией ООН по окружающей среде и развитию, Рио-де-Жанейро, 3–14 июня 1992 года [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/agenda21_ch36.shtml.
8. Global consultation on individual chapters, 2020. System of Environmental-Economic Accounting [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://seea.un.org/content/global-consultation-individual-chapters.
9. Wang J. Discussion paper 1.2: Treatment of ecosystems assets in urban areas. Paper submitted to the SEEA EEA Technical Committee as input to the revision of the technical recommendations in support of the System on Environmental-Economic Accounting. Version of 30 April 2019 // J. Wang, F. Soulard, M. Henry, M. Grenier, S. Schenau, D. Barton, R. Harris, J.Y.han, D. Keith, , C. Obst // United Nations Statistics Division, 2019. – 36 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://seea.un.org/sites/seea.un.org/files/seea_eea_revision_wg1_discussion_paper_1.2_urban_areas_0.pdf.
10. Draft glossary of terms. System of Environmental-Economic Accounting 2012 - Experimental Ecosystem Accounting Revision // United Nations Statistics Division, May 2020. – 4 р. https://seea.un.org/sites/seea.un.org/files/documents/EEA/Revision/3_seea_eea_draft_glossary_may2020.pdf.
11. Dickson B. Towards a global map of natural capital: Key ecosystem assets // B. Dickson, R. Blaney, L. Miles, E. Regan, A. van Soesbergen, E. Väänänen, S. Blyth, M. Harfoot, C.S. Martin, C. McOwen, T. Newbold, J. van Bochove. – UNEP, Nairobi, 2014. – 33р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // wcmc.io/towards_a_global_map_of_natural_capital/
12. What are ecosystem assets? System of Environmental-Economic Accounting [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://seea.un.org/content/frequently-asked-questions#Does%20monetary%20valuation%20amount%20to%20putting%20a%20price%20on%20nature.
13. Ecosystem accounting – how it works. System of Environmental-Economic Accounting [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://seea.un.org/sites/seea.un.org/files/documents/EEA/Revision/2_seea_eea_rev._ch10_gc_final_may2020.pdf.
14. UK natural capital accounts methodology guide / UK Office for National Statistics, October 2019 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.ons.gov.uk/economy/environmentalaccounts/methodologies/uknaturalcapitalaccountsmethodologyguideoctober2019.
15. Draft glossary of terms. System of Environmental-Economic Accounting 2012 - Experimental Ecosystem Accounting // United Nations Statistics Division, V4.0, July 2020. – 4 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://seea.un.org/sites/seea.un.org/files/documents/EEA/Revision/3_seea_eea_draft_glossary_v4_july2020.pdf.
16. Chapter 10: Accounting for ecosystem assets in monetary terms. Chapter Draft prepared for Global Consultation. System of Environmental-Economic Accounting 2012 - Experimental Ecosystem Accounting, May 2020. – 21 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://seea.un.org/sites/seea.un.org/files/documents/EEA/Revision/2_seea_eea_rev._ch10_gc_final_may2020.pdf.

O. Veklych

STRUCTURAL CHARACTERISTIC OF THE COMPLEX OF KEY METHODS OF ASSESSMENT OF ECOSYSTEM ASSETS OF LOCAL TERRITORIAL COMMUNITIES

Summary

The key to successful implementation of the ecosystem approach in the management practice of local government is to conduct a monetary assessment of ecosystem assets belonging to specific local communities, which is achievable through the use of a set of methods and parameters for assessing ecosystem services and ecosystem assets. The current uncertainty in the Ukrainian scientific space of the problem of methods of monetary valuation of ecosystem assets of local territorial communities actualizes the disclosure of basic methodological and methodological positions to ensure such an assessment.
Based on the relevant guidelines set out in the fundamental official documents of the UN, Eurostat, World Bank on environmental, economic and ecosystem accounting, the article presents for the first time a systematic structural description of a set of main methods for assessing ecosystem services and ecosystem assets due to the coverage of its content and the sequence of application of these methods. The structural and subject characteristics of ecosystem assets are revealed both as a type of natural capital and as an ecosystem potential of territorial communities; the main biotic components of the basic groups of ecosystem assets are presented precisely in view of the traditional nature management of local communities in Ukraine. This allows members of local communities to better understand the meaningful features of their ecosystem assets, as well as allows domestic experts to understand the meaningful features of those ecosystem assets that they will need to further assess for communities.
For the first time in the domestic professional literature, the existence of a mutual functional relationship between ecosystem services and ecosystem assets and the interdependence of their own assessment methods have been identified and revealed. The specifics of the method of calculating the value of ecosystem assets are revealed. It consists in the fact that the basic source in the sequence of assessments of ecosystem assets is the use of a group of own methods of calculating the value of ecosystem services. And only then, through the use of appropriate methods of valuation of ecosystem assets, their valuation is completed. Three key structural components of own methods of valuation of ecosystem assets are presented and disclosed - the method of calculating the net present value of basic ecosystem assets, including its internal structure, as well as the method of accounting the degradation of ecosystem assets and the method of accounting the improvement of its condition.
The obtained scientific results together form the initial methodological platform for further consistent costing of ecosystem assets of local communities in Ukraine. This, in turn, will enable communities to realize not only the value of the productive state of their ecosystem assets as a factor in ensuring their own capacity, but also the need for permanent measures to preserve and restore their ecosystem assets.

Keywords: ecosystem services; ecosystem assets; environmental-economic accounting; methods of assessment of ecosystem services; methods of assessment of ecosystem assets; territorial communities.

References

1. Bill, M.M. and Leschuk, I.V. (2019), “Methodical approaches to the analysis of human potential of the territorial community”, Derzhava ta rehiony. Seriia Ekonomika ta pidpryiemnytstvo, vol. 3, pp. 203-208, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drep_2019_3_40 (Accessed 26 April 2021).
2. The Verkhovna Rada of Ukraine (2019), The Law of Ukraine “About the Basic Principles (Strategy) of the State Environmental Policy of Ukraine for the period up to 2030”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2697-19 (Accessed 26 April 2021).
3. United Nations (2014), “System of Environmental-Economic Accounting 2012 – Experimental Ecosystem Accounting”, available at: https://unstats.un.org/unsd/envaccounting/seeaRev/eea_final_en.pdf (Accessed 26 April 2021).
4. United Nations (2019), “Technical Recommendations in Support of the System of Environmental- Economic Accounting 2012 – Experimental Ecosystem Accounting”, available at: https://seea.un.org/sites/seea.un.org/files/documents/EEA/seriesm_97e.pdf (Accessed 26 April 2021).
5. Veklych, O.О. (2020), “Essential characteristic of ecosystem assets of territorial communities”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7888 (Accessed 26 April 2021).
6. Veklych, O.О. (2020), “Ecosystem assets of territorial communities are a determinant of ensuring and strengthening the capacity of their development”, Zbirka dopovidej na ІІІ Mizhnarodnij naukovo-praktychnij konferentsii [Conference Proceedings of the from ІІІ International Scientific-Practical Conference Today's economy: current issues and innovative aspects], East Ukrainian Institute of Economics and Management, Zaporizhzhia, Ukraine, рр. 23–26.
7. United Nations (1992), “Agenda 21–Chapter 36. Promoting Education, Public Awareness and Training”, available at: http://www.un-documents.net/a21-36.htm (Accessed 2 April 2021).
8. System of Environmental-Economic Accounting (2020), “Global consultation on individual chapters”, available at: https://seea.un.org/content/global-consultation-individual-chapters (Accessed 26 April 2021).
9. Wang, J. and Soulard, F. (2019), “Discussion paper 1.2: Treatment of ecosystems assets in urban areas. Paper submitted to the SEEA EEA Technical Committee as input to the revision of the technical recommendations in support of the System on Environmental-Economic Accounting“, Version of 30 April, available at: https://seea.un.org/sites/seea.un.org/files/seea_eea_revision_wg1_discussion_paper_1.2_urban_areas_0.pdf (Accessed 26 April 2021).
10. United Nations Statistics Division (2020), “Draft Draft glossary of terms. System of Environmental-Economic Accounting 2012 - Experimental Ecosystem Accounting Revision“, May, available at: https://seea.un.org/sites/seea.un.org/files/documents/EEA/Revision/3_seea_eea_draft_glossary_may2020.pdf (Accessed 26 April 2021).
11. Dickson, B. and Blaney, B. (2014), “Towards a global map of natural capital: Key ecosystem assets“, available at: wcmc.io/towards_a_global_map_of_natural_capital/ (Accessed 26 April 2021).
12. System of Environmental-Economic Accounting (2021), “What are ecosystem assets?”, available at: https://seea.un.org/content/frequently-asked-questions#Does%20monetary%20valuation%20amount%20to%20putting%20a%20price%20on%20nature (Accessed 26 April 2021).
13. System of Environmental-Economic Accounting (2020), “Ecosystem accounting – how it works“, available at: https://seea.un.org/sites/seea.un.org/files/documents/EEA/Revision/2_seea_eea_rev._ch10_gc_final_may2020.pdf (Accessed 26 April 2021).
14. UK Office for National Statistics (2019), “UK natural capital accounts methodology guide”, October, available at: https://www.ons.gov.uk/economy/environmentalaccounts/methodologies/uknaturalcapitalaccountsmethodologyguideoctober2019 (Accessed 26 April 2021).
15. United Nations Statistics Division (2020), “Draft Draft glossary of terms. System of Environmental-Economic Accounting 2012 - Experimental Ecosystem Accounting Revision“, V4.0, July, available at: https://seea.un.org/sites/seea.un.org/files/documents/EEA/Revision/3_seea_eea_draft_glossary_v4_july2020.pdf (Accessed 26 April 2021).
16. System of Environmental-Economic Accounting 2012 - Experimental Ecosystem Accounting (2020), “Chapter 10: Accounting for ecosystem assets in monetary terms. Chapter Draft prepared for Global Consultation”, May, available at: https://seea.un.org/sites/seea.un.org/files/documents/EEA/Revision/2_seea_eea_rev._ch10_gc_final_may2020.pdf (Accessed 26 April 2021).

№ 5 2021

Дата публікації: 2021-05-27

Кількість переглядів: 4595

Відомості про авторів

О. О. Веклич

д. е. н., професор, головний науковий співробітник відділу екосистемного оцінювання природно-ресурсного потенціалу, Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України»

O. Veklych

Doctor of Economic Sciences, Professor, Chief Scientist, Department of Ecosystem Assessment of Natural Resource Potential,Public Institution “Institute of environmental economics and sustainable development of the National academy of sciences of Ukraine

ORCID:

0000-0003-4566-8701

Як цитувати статтю

Веклич О. О. Структурна характеристика комплексу ключових методів оцінювання екосистемних активів місцевих територіальних громад. Ефективна економіка. 2021. № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8870 (дата звернення: 14.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.5.1

Veklych, O. (2021), “Structural characteristic of the complex of key methods of assessment of ecosystem assets of local territorial communities”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8870 (Accessed 14 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.5.1

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.