EnglishНа русском

Ефективна економіка № 1, 2012

УДК 677.11.021

 

Б. Б. Семак,

к. т. н., доцент кафедри маркетингу, Львівська комерційна академія

 

РОСЛИННА ТЕХНІЧНА СИРОВИНА – СУТТЄВИЙ РЕЗЕРВ ПОПОВНЕННЯ ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНИХ ТОВАРІВ

 

THE VEGETATIVE TECHNICAL RAW MATERIAL – A SIGNIFICANT RESERVE  OF REPLENISHMENT OF DOMESTIC MARKET OF ECOLOGICALLY SAFE PRODUCTS

 

Анотація. Розглянуто умови і перспективи вирощування та переробки льону олійного та конопель в Україні. Досліджені можливості збільшення обсягів виробництва та розширення асортименту екологічно безпечних товарів виготовлених льону олійного та конопель. Обгрунтована економічна доцільність використання принципів екологічного маркетингу на ринку товарів отриманих з льону олійного та конопель.

Ключові слова: ринок екологічно безпечних товарів, економічна доцільність, екологічний маркетинг,  льон олійний,  коноплі.

 

Annotation. The conditions and perspectives of cultivating and processing of oil flax and hеmp in Ukraine were considered. The possibilities of increase of production volume and extension of assortment of ecologically safe products produced  from oil flax and hеmp were researched. The economic expediency of utilization of ecological marketing principles on the market of products produced  from oil flax and hеmp was substantiated.

Key words: market of ecologically safe products, economic expediency, ecological marketing, oil flax, hеmp.

 

 

Вступ. Як свідчить оцінка ситуації на вітчизняному та зарубіжних ринках екологічно безпечних товарів харчової, текстильної, взуттєвої, парфумерно-косметичної, хімічної та інших галузей промисловості, домінуючу роль у формуванні товарної структури цих ринків відіграє екологобезпечна рослинна технічна сировина (РТС). Саме за рахунок глибокої технологічної переробки РТС у багатьох економічно розвинутих країнах Європи, Америки та Азії створено широкий асортимент різноманітної за призначенням продукції, що у свою чергу спричинило появу нових сегментів на світовому ринку  екологічно безпечних товарів. На часі створення таких сегментів ринку і в нашій країні, оскільки розширення споживання екологічно безпечної продукції у світі вже давно перетворилось у тенденцію і Україна тут  не повинна стати виключенням.

Аналіз основних досліджень і публікацій. Дослідження економічних проблем вирощування та раціонального використання льону олійного та конопель для виробництва екологічно безпечної продукції здійснено у працях цілого ряду відомих вітчизняних авторів, таких як: Горач О.О. [4],  Горизонтова Є.В. [9], Гілязетдінов Р.Н., Жупланова Л.М., Кабанець В.М. [2],  Кузьміна Т.О. [1], Росторгуєва М.І., Тімонов В.М., Тіхосова Г.А., Чермошенцева К.М. [3], Чурсіна Л.А. Серед ключових завдань національної економічної і екологічної політики у галузях льонарства та коноплярства, як свідчить аналіз літературних джерел [1-4], невідкладного вирішення вимагає створення та впровадження в практику ефективних економічних механізмів відродження вирощування льону олійного та конопель в Україні та їх застосування при виробництві широкого асортименту товарів масового споживання. На наше переконання, льон олійний та коноплі являються тією рослинною технічною сировиною, потреба в якій з боку зацікавлених переробних підприємств може і повинна бути повністю задоволена внаслідок її вирощування на території України.

Постановка задачі. Вивчаючи праці відомих у нашій країні авторів [1-4]  ми встановили, що саме екологічний аспект використання льону олійного та конопель для виробництва продукції різного цільового призначення не завжди брався до уваги. Крім цього, подальших наукових досліджень вимагають суто економічні проблеми застосування згаданих нами видів рослинної технічної сировини різними галузями національного господарства для   створення на основі цієї сировини нових видів екологічно безпечних товарів.  З цієї точки зору, існує цілий ряд невирішених проблем, пов’язаних із економічним обгрунтуванням доцільності застосування рослинної технічної сировини отриманої на основі льону олійного та конопель для виробництва екологічно безпечних товарів різного цільового призначення в Україні. Ще однією проблемою, що заслуговує подальших досліджень, є проблема маркетингу екологічно безпечної продукції виготовленої на основі льону олійного та конопель. Вирішення цієї проблеми передбачає проведення маркетингових досліджень на ринку з метою встановлення та оцінки стану попиту з боку різних цільових груп споживачів, формування на цій основі асортименту продукції, розрахунку оптимальних гуртових та роздрібних цін для реалізації продукції та її ефективного просування в рамках визначених на ринку сегментів.

Метою даної статті  є дослідження економічних, екологічних та маркетингових проблем формування вітчизняного ринку екологобезпечних товарів, отриманих на основі переробки поширених у нашій країні луб’яних культур – льону олійного та конопель.

Викладення результатів дослідження. Як відомо, льон олійний і коноплі – це поширені в Україні традиційні луб’яні технічні культури багатофункціонального призначення, популярність яких суттєво зросла в останні роки у всьому світі. Про це свідчать наступні факти [2,5,6,7]:

- суттєве збільшення посівних площ під льон олійний і коноплі у багатьох країнах світу (табл.1.2);

- постійне розширення асортименту та збільшення обсягів виробництва різноманітних видів екологобезпечних товарів побутового та технічного призначення саме із цих  видів РТС (табл.3).

Для підтвердження цих фактів наведемо деякі статистичні дані.

 

Таблиця 1.

Площі посіву льону в деяких країнах Європейського Союзу за 2008 та 2010 рр.

№ з/п

Назва

країни

Площа посіву (га) за роки:

2008

2010

1

Бельгія

12230

11377

2

Чеська

Республіка

156

4013 (в тому числі 4000 га льон олійний і 13 га  льон-довгунець)

3

Франція

67688

54679

4

Литва

247

459.88 (в тому числі 448,2 га льон олійний і 11,68–льон-довгунець)

5

Нідерланди

2572

2000

6

Польща

779

500

Джерело: Мінагропром України (www.minagro.gov.ua)

 

При цьому, посівні площі під льоном олійним в основних льоносіючих країнах світу складають, га: в Аргентині – 101000, Канаді 811500; Індії – 93000; США –135170; Китаї –57000 [4].

 

Таблиця 2.

Площі посіву конопель в деяких країнах Європейського Союзу за 2008 та 2010рр.

№ з/п

Назва

країни

Площа посіву (га) за роки:

2008

2010

1

Франція

7525

10500

2

Німеччина

896

800

3

Великобританія

1362

1500

4

Польща

987

282

5

Нідерланди

274

1200

Джерело: Мінагропром України (www.minagro.gov.ua)

 

 Що стосується посівних площ під льон і коноплі в Україні, то вони у 2008 і 2010 роках складали: під льоном відповідно 6820 і 1280 га, а під коноплями – 910 і 820 га [5,7].  Однак, на відміну від зарубіжних країн, лляна та конопляна солома, яка залишається  після обмолоту рослин, використовується в Україні ще дуже нераціонально  (деколи  просто спалюється на полі) [3,4].

Як видно з аналізу даних табл.1 і 2, за площами посіву льону і конопель Україна суттєво відстає від багатьох економічно розвинутих країн Європи, не дивлячись на те, що наша країна володіє значно кращими земельними ресурсами і практично однаковими кліматичними умовами порівняно з країнами Європи, які традиційно займаються льонарством та коноплярством.

Підвищений інтерес до льону олійного і конопель в останні роки у нашій країні та світі пояснюється в основному можливостями виробництва з цих культур багатьох видів екологобезпечних товарів, попит на які постійно зростає. Окрім деякого розширення в нашій країні в останні роки посівних площ під льон олійний і коноплі і збільшення на їх основі обсягів виробництва екологобезпечної РТС різного цільового призначення, не менш важливим є ефективне використання цієї сировини у різних галузях вітчизняної промисловості, створення сучасного асортименту для задоволення потреб вітчизняних споживачів у екологобезпечній продукції, багато з видів якої доводиться поки імпортувати.

Разом з тим, для визначення рівня якості, екологічної безпечності  та конкурентоспроможності розглянутих видів РТС і отриманої на її основі продукції (табл.3), необхідно:

- визначити та обґрунтувати вимоги споживачів до рівня якості та екологічної безпечності різних за призначенням видів товарів;

- обґрунтувати та стандартизувати норми показників якості та екологічної безпечності для конкретних видів товарів, отриманих на основі РТС;

- обґрунтувати вибір критеріїв, методів і методик оцінки названих показників.

Як свідчить аналіз літературних даних [1,2,8,9], із льону олійного та конопель можна отримувати аналогічні за призначенням види товарів побутового та технічного призначення. Загальна характеристика асортименту та сфер застосування цих товарів наведена в табл.3.

 

Таблиця 3.

Перелік товарів побутового та технічного призначення, які можна отримати з льону олійного та конопель

Види сировини:

Насіння

Волокно

Костра

Олія лляна і конопляна містить 50-65% ліноле­вої і 17-45% ліноленової кислот. Це високоякісні і екологічно чисті види олії, які використо­вуються у фармацевт­тичній, лакофарбовій, парфумерно-косме­тич­ній та обмежено у харчовій галузях промис­ловості. Відходи, що утворюються при переробці лляного і конопляного насіння (макуха) служать цін­ним кормом для сільсько­гос­по­дарських тварин.

Із лляних і конопляних волокон у текстильному виробництві вигото­вля­ють різноманітні види матеріалів інтер’єрного та технічного призначе­ння, зокрема килимові покриття для підлоги та стін в житлових і адміністративних примі­щен­нях; мішкотару для зберіга­ння та транспортування багатьох харчових про­дуктів (борошна, крупи, макаронів, цукру та ін­ших), пакувальні матері­али для багатьох галузей промисловості. З цих волокон виготовл­яють лляний і коноп­ляний котонін, який викор­ис­товують у суміші з вовняними, бавов­няними та хімі­ч­ними волокнами. Їх використовують також для виробництва виро­бів санітарно-гігієніч­ного призначення (вати, пов’язок, серветок та ін.)

Із костри та непри­датних для прядіння коротких волокон виробляють:

-   шпагат, мо­туз­ки, кана­ти, високоякісний папір, ефітол, а також різні за призначенням теплоізоляційні, обти­рочні та пакувальні матеріали;

-   конопляна та лляна костра придатна також для виготовлення біопа­лива-брекетів, які мо­жуть використо­ву­ватись в житлових та адмі­ністра­тивних примі­щен­нях;

-   костра та короткі волокна льону і коно­пель успішно вико­ристо­вуються для виро­б­ництва різних за призначенням нетканих матеріалів, фільтрів, сорбентів, а також композитних матеріа­лів, які широко викори­сто­вуються в автомо­білебудуванні, авіа­цій­ній та суднобудівній промисловості, а також в інших галузях.

Джерело: [6]

 

Окрім надійності в експлуатації та рівня екологічної безпечності, при виробництві конкретних видів товарів із РТС обов’язково необхідно враховувати економічну та технологічну доцільність їх виробництва та реалізації. Корисний фінансовий ефект отриманий від реалізації продукції на основі льону олійного чи коноплі повинен стати основним критерієм оцінки доцільності виробництва того чи іншого виду продукції.

На нашу думку відродження льонарства та коноплярства в нашій країні, збільшення обсягів виробництва та розширення асортименту товарів, отриманих з луб’яних культур, повинно проводитись в рамках існуючих державних програм з широким залученням наукових установ сфери сільського господарства, переробної промисловості та сфери торгівлі [2,3,5]. При цьому потрібно використати досвід інших країн у сферах розвитку льонарства та коноплярства і переробки РТС в широкій асортимент екологобезпечних товарів [3,4].

Необхідно підкреслити, що використання в різних галузях промисловості екологобезпечних видів сировини із луб’яних культур ще не гарантує комерційного успіху продукції, отриманої з цієї сировини. Просування на ринках названих видів товарів, на нашу думку, вимагає виконання цілого ряду маркетингових завдань. Назвемо основні з них [10,11,12]:

- вивчення, аналіз і узагальнення екологічних потреб споживачів у окремих видах товарів, отриманих на базі РТС;

- проведення сегментації та оцінка ємності ринку товарів із луб’яних культур;

- вивчення і узагальнення конкурентних переваг луб’яновмісних товарів над їх аналогами;

- вивчення і узагальнення зарубіжного досвіду проведення маркетингових досліджень на екоринках економічно розвинутих країн Європи, Америки та Азії.

 

Висновки.  На основі проведених досліджень доведено, що у нашій країні є необхідні ресурси, технології та досвід вирощування та переробки льону олійного та конопель  і виробництва на їх основі широкого асортименту екологічно безпечних товарів різного цільового призначення. Виявлено суттєве відставання нашої країни у посівних площах і обсягах виробництва промислової продукції із льону олійного і конопель у порівнянні з економічно розвинутими країнами Європи, Америки та Азії. Доведена економічна та екологічна доцільність збільшення обсягів виробництва та розширення асортименту екологобезпечних товарів із РТС, отриманої з льону олійного та конопель в Україні. Обґрунтована необхідність застосування прийомів екологічного маркетингу на вітчизняному ринку товарів, отриманих на основі луб’яних культур.

 

Література

1. Кузьміна Т.О. Якість і стандартизація модифікованих лляних волокон. Монографія / Т.О.Кузьміна, Л.А.Чурсіна, Г.А.Тіхосова; під ред. Л.А.Чурсіної. – Херсон: Олді-плюс, 2009. – 416с.

2. Кабанець В.М. Науково-технічна програма НААН України „Луб’яні культури: основні результати 2009 року / В.М.Кабанець, Р.Н.Гілязетдінов, Л.М.Жупланова // Луб’яні та технічні культури: збірник наукових праць. Вип.1(6). – Суми: ТД «Папірус», 2011. –  С.3-12.

3. Чермошенцева К.М. Розширення сировинної бази промислового комплексу України / К.М.Чермошенцева, Т.О.Кузьміна // Інноваційні напрями в селекції, технології вирощування та переробки технічних культур: матеріали наук.-практ.конф.молодих вчених (Глухів, 2-4 грудня 2009р.) / ІЛК НААН України. – Суми: вид-во Сум ДУ, 2010. – С.73-75.

4. Горач О.О. До питання комплексного використання льону олійного / О.О.Горач // Інноваційні напрями в селекції, технології вирощування та переробки технічних культур: матеріали наук.-практ.конф.молодих вчених (Глухів, 2-4 грудня 2009р.) / ІЛК НААН України. – Суми: вид-во Сум ДУ, 2010. – С.79-82.

5. Кабанець В.М. Галузі льонарства та коноплярства України: стан та перспективи / В.М.Кабанець // Збірник наукових праць Інституту луб’яних культур УААН. – Вип.5. – Суми: ВАТ «СОД», 2009. – С.3-7.

6. Дудукова С.В. Деякі підсумки міжнародного року натуральних волокон / С.В.Дудукова, Ю.В.Мохер // Інноваційні напрями в селекції, технології вирощування та переробки технічних культур: матеріали наук.-практ.конф.молодих вчених (Глухів, 2-4 грудня 2009р.) / ІЛК НААН України. – Суми: вид-во Сум ДУ, 2010. – С.83-88.

7.  Україна у цифрах у 2010 році /За ред. О.Г. Осауленка.– К.: Держкомстат, 2011.– 251 с.

8. Сирохман І.В. Товарознавство продовольчих товарів / І.В.Сирохман, І.М.Задорожний, П.Х.Пономарьов. Підручник для вузів. – К.:Лібра, 1997. – 632с.

9. Росторгуева М.И. Исследование возможности использования конопляного волокна в смесях / М.И.Росторгуева, Е.В.Горизонтова, В.Н.Тимонов // Проблемы легкой и текстильной промышленности Украины. – 2004. – №1(8). – С.134-136.

10. Семак Б.Б. Наукові засади формування ринку рослинної технічної сировини та його окремих сегментів в Україні: Монографія / Б.Б.Семак. – Львів: Вид-во Львівської комерційної академії, 2007. – 512с.

11. Прокопенко О.В. Екологізація інноваційної діяльності: мотиваційний підхід: [монографія] / О.В.Прокопенко. Суми: ВТД «Університетська книга», 2008. – 392с.

12. Должанський І.З. Організація процесу формування та розвитку ринку екологічно чистих товарів: Монографія / І.З.Должанський, О.В.Бєлякова. – Донецьк: ДОН НУЕТ, СПД Купріянов В.С., 2009. – 235с.

Стаття надійшла до редакції 25.12.2011 р.