EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СВІТОВЕ ОРГАНІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО ТА ПЕРСПЕКТИВНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ДЛЯ УКРАЇНИ
М. Я. Височанська, К. В. Дорожкіна

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.5.82

УДК: 631.147.99

М. Я. Височанська, К. В. Дорожкіна

СВІТОВЕ ОРГАНІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО ТА ПЕРСПЕКТИВНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ДЛЯ УКРАЇНИ

Анотація

В статті розглянуто основні світові показники органічного виробництва, за даними 2019 року побудовано рейтинги країн світу за такими показниками як: площа органічних сільськогосподарських угідь, частка органічних площ в їх загальній кількості, кількість органічних виробників та роздрібні продажі органічної продукції, в яких виділено перші 10 країн-лідерів та присвоєно відповідне місце Україні.
За площею органічних сільськогосподарських угідь Україні належить двадцяте місце з показником 467’980 га. Відмічено, що держава має 4 регіони, де можливе вирощування екологічної продукції на рівні світових стандартів, що визначає резерви росту і дало б можливість посісти лідируючу позицію в міжнародному рейтингу. За часткою органічних площ в їх загальній кількості Україна розташована на сімдесят другій сходинці з показником 1 %. Доцільним заходом визначено посилення державної підтримки органічних виробників, оскільки наразі вона надається операторам у межах видатків на загальних підставах із усіма сільськогосподарськими товаровиробниками.
За кількістю органічних виробників Україні належить 92 позиція з показником 470 одиниць. Для збільшення показника необхідним заходом зазначається захист виробників шляхом мінімізації недобросовісного маркування, що передбачатиме підвищення мір покарання за відповідні порушення і введення більш жорстких штрафних санкцій, внаслідок чого створення спеціального фонду підтримки органічних виробників. Також для підвищення кількості виробників у органічній сфері виділено необхідність створення об’єднань виробників і споживачів продукції для досягнення максимально ефективного функціонування перших і задоволення потреб других.
Розглянуто рейтинг країн за роздрібними продажами органічної продукції, згідно якого Україна посідає 38 місце з показником 36 млн €. Виділено заходи, які допоможуть збільшити вітчизняне споживання органічної продукції, до яких віднесено: проведення інформаційних акцій шляхом залучення всіх доступних ЗМІ – Інтернет, телебачення, радіо, преса для формування обізнаності населення у перевагах органічної продукції, ознайомлення з методами визначення достовірного та недобросовісного маркування продуктів; розширення каналів збуту продукції, зосереджуючи особливу увагу на неспеціалізованих магазинах і супермаркетах; активне залучення практики прямих продажів, що дозволить посилити довіру споживача, максимально зберігати свіжість продукції, а також зменшити впливи на навколишнє середовище шляхом скорочення перевезень; запровадження органічного меню в громадських їдальнях, що дасть можливість познайомитися з продукцією та розширити загальний попит на неї.
Визначено, що Україна посідає перше місце в Європі та друге місце в світі за обсягами експортованої до ЄС органічної продукції за підсумком 2019 року, їй належить 10 % від загального обсягу імпортованої в ЄС продукції. Серед основних експортованих культур виділено зернові, пшеницю, олійні культури, сою і фрукти. Також Україна входить до групи найбільших експортерів макухи, фруктових соків та овочів. Експортована з України органічна продукція складає близько 2 % загального імпорту агропродовольчих товарів до ЄС.

Ключові слова: органічне виробництво; органічна продукція; органічні виробники; роздрібні продажі; органічні сільськогосподарські угіддя.

Література

1. Томашевська О. А. Органічне виробництво в світі: реалії та перспективи / О. А. Томашевська // Інноваційна економіка. – 2013. – № 6. – С. 161-164.
2. Артиш В. І. Виробництво органічної продукції в країнах Європейського Союзу / В. І. Артиш // Економіка АПК. – 2014. – № 2. – С. 93-96.
3. Маслак О. М. Аналіз світового ринку органічної продукції / О. М. Маслак // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія : Економіка і менеджмент. – 2014. – Вип. 5. – С. 65-68.
4. Липчук В. В. Українське органічне виробництво в контексті світового розвитку сільського господарства / В. В. Липчук, Б. І. Шувар // Збірник наукових праць [Буковинського університету]. Економічні науки. – 2013. – Вип. 9. – С. 65-74.
5. Федерація органічного руху України. URL: http://organic.com.ua/organic-v-ukraini/.
6. Communication from the commission to the european parliament, the council, the european economic and social committee and the committee of the regions on an action plan for the development of organic production. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52021DC0141.
7. FiBL Statistics – European and global organic farming statistics. URL: https://statistics.fibl.org/.
8. Славгородська Ю. В. Виробництво органічної продукції в Україні: стан та перспективи / Ю. В. Славгородська // Вісник Полтавської державної аграрної академії. – 2016. – № 4. – С. 49-54.
9. Закон України «Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2496-19.
10. European Comission. URL: https://ec.europa.eu/info/index_en.
11. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. URL: https://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA.

M. Vysochanska, K. Dorozhkina

WORLD ORGANIC PRODUCTION AND PROSPECTIVE ASPECTS OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT FOR UKRAINE

Summary

The article considers the main global indicators of organic production, the ratings of countries of the world were built using the data of 2019 for indicators such as: the area of organic agricultural land, the share of organic areas in their total number, the number of organic producers and retail sales of organic products, where the first 10 leading countries were identified and a corresponding place was assigned to Ukraine.
Ukraine holds the twentieth place in terms of the area of organic agricultural land, which constitutes 467,980 hectares. There are 4 regions where the growth of ecological products according to the world standards is possible, this determines growth reserves and the ability of a country to take a leading position in the international rating. In terms of the share of organic areas in their total number, Ukraine holds the seventy-second place, which corresponds to 1 %. Strengthening of the state’s support for organic producers is considered to be an appropriate measure, since now this support is provided to all agricultural producers within the limits of expenses on a common basis.
In terms of the number of organic producers, Ukraine holds the 92nd position with an indicator of 470 units. To increase this indicator, the necessary measure is to protect producers by minimizing unfair labeling, which will provide for an increase in penalties for violations and the introduction of tougher penalties, resulting in the creation of a special fund to support organic producers. Also, in order to increase the number of producers in the organic sector, the creation of associations of producers and consumers of products is necessary to achieve the most effective functioning of the former and meet the needs of the latter.
The article considers the rating of countries by retail sales of organic products; according to this rating Ukraine holds the 38th place with an indicator of € 36 million. Measures that will help increase domestic consumption of organic products are identified, which include: conducting information campaigns by attracting all available media – the internet, television, radio, the press to form public awareness of the advantages of organic products, familiarization with methods for determining reliable and unfair labeling of products; expansion of sales channels, focusing on non-specialized stores and supermarkets; active involvement of direct sales practices, which will strengthen consumer confidence, preserve the freshness of products as much as possible, as well as reduce environmental impact by reducing transportation; introduction of organic menus in public canteens, which will familiarize the consumers with the products and as a consequence expand the overall demand for them.
It is determined that Ukraine ranks first in Europe and second in the world in terms of organic products exported to the EU by the end of 2019; Ukraine’s share in the total volume of products imported by the EU is 10 %. The main exported crops include cereals, wheat, oilseeds, soybeans and fruits. Ukraine is also one of the largest exporters of press cake, fruit juices and vegetables. Exported from Ukraine organic products account for about 2 % of total imports of agri-food products to the EU.

Keywords: organic production; organic products; organic producers; retail sales; organic agricultural land.

References

1. Tomashevs'ka, O. A. (2013), “Organic production in the world: realities and prospects”, Innovatsijna ekonomika, no. 6, pp. 161–164.
2. Artysh, V. I. (2014), “Production of organic products in the countries of the European Union.”, Ekonomika APK, no. 2, pp. 93–96.
3. Maslak, O. M. (2014), “Analysis of the world market of organic products”, Visnyk Sums'koho natsional'noho ahrarnoho universytetu. Ekonomika i menedzhment, vol. 5, pp. 65–68.
4. Lypchuk, V. V., & Shuvar, B. I. (2013), “Ukrainian organic production in the context of world rural development”, Zbirnyk naukovykh prats' [Bukovyns'koho universytetu]. Ekonomichni nauky, vol. 9, pp. 65–74.
5. The official site of Federation of Organic Movement of Ukraine. (2020), “Organic in Ukraine“, available at: http://organic.com.ua/organic-v-ukraini/ (Accessed 14 May 2021).
6. The official site of Eur-lex. (2021), “Communication from the commission to the european parliament, the council, the european economic and social committee and the committee of the regions on an action plan for the development of organic production“, available at: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52021DC0141 (Accessed 10 May 2021).
7. The website Statitiscs.FiBL.org. (2021), “FiBL Statistics – European and global organic farming statistics “, available at: https://statistics.fibl.org/ (Accessed 10 May 2021).
8. Slavhorods'ka, Yu. V. (2016), “Production of organic products in Ukraine: status and prospects”, Visnyk Poltavs'koi derzhavnoi ahrarnoi akademii, no. 4), pp. 49–54.
9. The Verkhovna Rada of Ukraine (2019), The Law of Ukraine “On the basic principles and requirements for organic production, circulation and labeling of organic products”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2496-19 (Accessed 10 May 2021).
10. The official website of the European Union. (2021), “European Comission”, available at: https://ec.europa.eu/info/index_en (Accessed 10 May 2021).
11. The official website of the Ministry for Development of Economy, Trade and Agriculture of Ukraine, available at: https://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA (Accessed 10 May 2021).

№ 5 2021

Дата публікації: 2021-05-27

Кількість переглядів: 3862

Відомості про авторів

М. Я. Височанська

к. е. н., заступник директора з наукової роботи та інноваційного розвитку, Інститут агроекології і природокористування НААН України

M. Vysochanska

PhD in Economics, Deputy director of scientific work and innovative development, Institute of Agroecology and Nature Management of NAAS

ORCID:

0000-0003-2116-9991


К. В. Дорожкіна

аспірант відділу інституціонального забезпечення природокористування, Інститут агроекології і природокористування НААН, м. Київ, Україна

K. Dorozhkina

Postgraduate student of the Department of Institutional Support for Nature Management, Institute of Agroecology and Nature Management of NAAS, Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0002-3132-998X

Як цитувати статтю

Височанська М. Я., Дорожкіна К. В. Світове органічне виробництво та перспективні аспекти розвитку сільського господарства для України. Ефективна економіка. 2021. № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8892 (дата звернення: 22.05.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.5.82

Vysochanska, M. and Dorozhkina, K. (2021), “World organic production and prospective aspects of agricultural development for Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8892 (Accessed 22 May 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.5.82

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.