EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІННОВАЦІЙНИЙ ТИП РОЗВИТКУ ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМ ДЕРЖАВНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ
А. Д. Залєвська-Шишак, Ю. А. Осьмак

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.5.83

УДК: 338.22: 001.895: 334.021

А. Д. Залєвська-Шишак, Ю. А. Осьмак

ІННОВАЦІЙНИЙ ТИП РОЗВИТКУ ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМ ДЕРЖАВНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ

Анотація

В статті досліджено сучасні тенденції суспільного розвитку, які посприяли формуванню інноваційної економіки. Визначено умови реалізації науково-технічного потенціалу країни та здійснення переходу до інноваційного типу розвитку. Розкрито причини, які визначають необхідність державного регулювання інноваційного процесу. Проаналізовано сутність та особливості державної інноваційної політики в сучасних умовах як основного драйвера інноваційних процесів в національній економіці. Розглянуто структуру системи державного регулювання інноваційної діяльності та визначено її ключові компоненти. Здійснено огляд та наведено характерні риси основних моделей державної інноваційної політики. Охарактеризовано ключові особливості державної інноваційної політики в Україні та здійснено аналіз її позицій у Глобальному індексі інновацій. Сучасні тенденції функціонування національних господарств свідчать про те, що ключовим інтенсивним фактором економічного розвитку виступає налагоджена, ефективна інноваційна система, яка забезпечує реалізацію науково-технічного та інтелектуального потенціалу держави, що забезпечує її конкурентоспроможність на глобальному рівні.

Ключові слова: інновації; інноваційний тип розвитку; державна інноваційна політика; науково-технічний потенціал; постіндустріальне суспільство.

Література

1. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования. Перевод с англ. Изд. 2-ое, испр. и доп. М.: Academia, 2004. 788 с.
2. Вилгін Є. А. Сутність та зміст державної інноваційної політики на сучасному етапі економічного розвитку. Інвестиції: практика та досвід. 2012/2. № 22. С. 126-129.
3. Геєць В.М. Суспільство, держава, економіка: феноменологія взаємодії та розвитку. Ін-т екон. та прогнозув. НАНУ. Київ. 2009. 864с.
4. Гончаров В. М., Моргачов І. В. Державна інноваційна політика розвитку науково-технічних систем: монографія. Луганськ : Вид-во “Ноулідж”, 2013. 372 с.
5. Гришова І., Якайтіс І. Державна політика щодо реалізації механізмів управління інноваційним розвитком освіти та науки в Україні. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2018. № 2. С. 87-93.
6. Кондратьев Н. Д. Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения. М.: Экономика, 2002. 767 c.
7. Пилипенко В.П. Державна політика інноваційного розвитку України в процесі модернізації. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Державне управління. Вип. 2 (9). 2017. С. 58-61.
8. Попович О. С. Науково-технологічна та інноваційна політика: основні механізми формування та реалізації : монографія / голов. ред. Б. А. Маліцький ; Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва НАН України. Київ : ТОВ «Про формат», 2019. 342 с.
9. Розвиток інноваційної системи України в європейському науково-технологічному просторі : наукова доповідь / за ред. чл.-кор. НАН України І.Ю. Єгорова ; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». К., 2018. 198 с. URL: http://ief.org.ua/docs/sr/302.pdf (дата звернення 20.04.2021)
10. Стратегічні виклики 21 століття суспільству та економіці України: у 3-x томах / В.М. Геєць, В.П. Александрова, Ю.М. Бажал, А.М. Гуржій, М.С. Данько М. та ін.; Ін-т економіки та прогнозування НАНУ; Український форум; за ред. В. М. Гейця, В. П. Семиноженка, Б. Є. Кваснюка. Т. 2: Інноваційно-технологічний розвиток економіки. К.: Фенікс, 2007. 544 с.
11. Уманців Ю.М., Міняйло О.І., Косик В.І. Механізм економічної політики: навчальний посібник. Івано-Франківськ: Місто НВ, 2010. 436 с.
12. Федулова Л. І. Інноваційна економіка : підручник. К.: Либідь, 2006. 480 с.
13. The Global Innovation Index. URL: https://www.globalinnovationindex.org/home (дата звернення 20.04.2021)
14. Sub-regional Innovation Policy Outlook 2020: Eastern Europe and the South Caucasus. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/innovatsii-transfer-tehnologiy/2020/12/08/Prezentatsiya%20rezultativ%20doslidzhennya%20sfery%20innovatsiynoyi%20diyalnosti.pdf (дата звернення: 20.04.2021)
15. Шумпетер Й. Теорія економічного розвитку. М.: Прогрес, 1982. 456 с.

A. Zalievska-Shyshak, Y. Osmak

INNOVATIVE TYPE OF DEVELOPMENT AS A PRIORITY STRATEGIC DIRECTION OF STATE ECONOMIC POLICY

Summary

The article makes a small digression into the history of the formation of the doctrine of innovation, which is the theoretical and methodological basis of the innovation economy. The modern tendencies of social development which have promoted formation of innovative economy are investigated. The conditions for the realization of the scientific and technical potential of the country and the transition to an innovative type of development are determined. A number of reasons that determine the need for state regulation of the innovation process are formulated. The essence and features of the state innovation policy in modern conditions as the main driver of innovation processes in the national economy are analyzed. The structure of the system of state regulation of innovation activity is considered and its key components are determined. The review and characteristic features of the main models of the state innovation policy are given. The key features of the state innovation policy in Ukraine are characterized and the analysis of positions of our country in the Global Innovation index is carried out. Current trends in the functioning of national economies indicate that a key intensive factor in economic development is a well-established, effective innovation system that ensures the realization of scientific, technical and intellectual potential of the state and also ensures its competitiveness at the global level. The specificity of the innovation process lies in the features of the innovations themselves. Innovations are the result of creative and intellectual activity of people, and therefore it is difficult to plan and predict them. In addition, the innovation process is stretched over time, requires a significant amount of initial investment and is characterized by high risk and unpredictability of the final results. There is an urgent need for state regulation of the innovation process, its institutional, organizational, legal and financial support. As a component of state regulation of the economy, innovation policy is characterized by an appropriate structure, functions, goals, methods and tools to influence innovation process. The main purpose of the state innovation policy is to ensure economic development on an innovative basis.

Keywords: innovation; innovative type of development; state innovation policy; scientific and technical potential; post-industrial society.

References

1. Bell, D. (2004), Grjadushhee postindustrial'noe obshhestvo. Opyt social'nogo prognozirovanija [The coming of post-industrial society: a venture in social forecasting], Academia, Moscow, Russia.
2. Vylhin, Ye.A. (2012), “The essence and content of the state innovation policy at the present stage of economic development”, Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 22, pp. 126-129.
3. Heiets', V.M. (2009), Suspil'stvo, derzhava, ekonomika: fenomenolohiia vzaiemodii ta rozvytku [Society, state, economy: phenomenology of interaction and development], In-t ekon. ta prohnozuv, NANU, Kyiv, Ukraine.
4. Honcharov, V.M. and Morhachov, I.V. (2013), Derzhavna innovatsijna polityka rozvytku naukovo-tekhnichnykh system [State innovation policy for the development of scientific and technical systems], Vyd-vo “Noulidzh”, Luhans'k, Ukraine.
5. Hryshova, I. Yu. and Yakajtis, I. B. (2018), “State policy on the implementation of mechanisms for managing the innovative development of education and science in Ukraine”, Naukovi zapysky Instytutu zakonodavstva Verkhovnoi Rady Ukrainy, vol. 2, pp. 87-93.
6. Kondrat'ev, N. D. (2002), Bol'shie cikly konjunktury i teorija predvidenija [Big business cycles and foresight theory. Selected works], Jekonomika, Moscow, Russia.
7. Pylypenko, V.P. (2017), “State policy of innovative development of Ukraine in the process of modernization”, Visnyk Kyivs'koho natsional'noho universytetu imeni Tarasa Shevchenka, Derzhavne upravlinnia, vol. 2 (9), pp. 58-61.
8. Popovych, O. S (2019), Naukovo-tekhnolohichna ta innovatsijna polityka: osnovni mekhanizmy formuvannia ta realizatsii [Science, technology and innovation policy: the main mechanisms of formation and implementation], Instytut doslidzhen' naukovo-tekhnichnoho potentsialu ta istorii nauky im. H. M. Dobrova NAN Ukrainy. TOV “Pro format”, Kyiv, Ukraine.
9. Yehorov, I.Yu (2018), Rozvytok innovatsijnoi systemy Ukrainy v ievropejs'komu naukovo-tekhnolohichnomu prostori : naukova dopovid' [Development of Ukraine's innovation system in the European scientific and technological space], NAN Ukrainy, DU “In-t ekon. ta prohnozuv. NAN Ukrainy”, Kyiv, Ukraine, [Online], available at: http://ief.org.ua/docs/sr/302.pdf (Аccessed 20 April 2021).
10. Heiets', V.M. Aleksandrova, V.P. Bazhal, A.M. Hurzhij, M.S. and Dan'ko, M. S. (2017), Stratehichni vyklyky 21 stolittia suspil'stvu ta ekonomitsi Ukrainy: u 3-x tomakh [Strategic challenges of the 21st century to the society and economy of Ukraine], vol. 2, Innovatsijno-tekhnolohichnyj rozvytok ekonomiky [], In-t ekonomiky ta prohnozuvannia NANU, Ukrains'kyj forum, Feniks, Kyiv, Ukraine.
11. Umantsiv, Yu.M. Miniajlo, O.I. and Kosyk V.I. (2010), Mekhanizm ekonomichnoi polityky: navchal'nyj posibnyk [The mechanism of economic policy], Misto NV, Ivano-Frankivs'k, Ukraine.
12. Fedulova, L. I. (2006), Innovatsijna ekonomika [Innovative economy], Lybid', Kyiv, Ukraine.
13. The Global Innovation Index (2021), [Online], available at: https://www.globalinnovationindex.org/home (Accessed 11 April 2021)
14. UNECE (2020), “Sub-regional Innovation Policy Outlook 2020: Eastern Europe and the South Caucasus”, [Online], available at: https://mon.gov.ua/storage/app/media/innovatsii-transfer-tehnologiy/2020/12/08/Prezentatsiya%20rezultativ%20doslidzhennya%20sfery%20innovatsiynoyi%20diyalnosti.pdf (Accessed 11 April 2021).
15. Shumpeter, J. (1982), Teoriia ekonomichnoho rozvytku [The Theory of Economic Development], Prohress, Moscow, Russia.

№ 5 2021

Дата публікації: 2021-05-27

Кількість переглядів: 2603

Відомості про авторів

А. Д. Залєвська-Шишак

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки,Київський національний університет імені Тараса Шевченка

A. Zalievska-Shyshak

PhD in Economics, Associate Professor, Taras Shevchenko National University of Kyiv

ORCID:

0000-0001-6490-1826


Ю. А. Осьмак

магістр 2 року освітньої програми “Економіка та право”, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Y. Osmak

Master degree, 2 year, Economics and Law, Taras Shevchenko National University of Kyiv

ORCID:

0000-0003-0192-1306

Як цитувати статтю

Залєвська-Шишак А. Д., Осьмак Ю. А. Інноваційний тип розвитку як пріоритетний стратегічний напрям державної економічної політики. Ефективна економіка. 2021. № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8893 (дата звернення: 17.05.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.5.83

Zalievska-Shyshak, A. and Osmak, Y. (2021), “Innovative type of development as a priority strategic direction of state economic policy”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8893 (Accessed 17 May 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.5.83

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.