EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНТЕГРАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ У ПОБУДОВІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
С. І. Мороз, С. А. Нужна

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.5.87

УДК: 004.77:(005.7+631.1)

С. І. Мороз, С. А. Нужна

ІНТЕГРАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ У ПОБУДОВІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

Обґрунтовано необхідність інтеграції інформаційних систем і технологій для формування інформаційного простору підприємств. Проаналізовано досвід створення інтегрованих інформаційних систем вітчизняними аграрними підприємствами.
Для фермерських господарств й невеликих сільськогосподарських підприємств перспективною є інформаційна інтеграція між автоматизованими системами обліку та програмами електронної звітності й аналізу.
Запропоновано методичні підходи до інтеграції інформаційних систем та мобільних додатків дозволять впорядкувати інформаційні потоки на аграрному підприємстві та завдяки ефекту синергії сприяти прийняттю рішень на засадах адаптивного управління. Новітніми національними розробками у стаціонарних та хмарних рішеннях для аграрних підприємств є MASTER: Агро та Єдиний портал по управлінню бізнесом AgriChain. Досвід вітчизняних компаній у використанні сучасних інтегрованих систем показує економію матеріальних ресурсів (паливо, засоби захисту, добрива, насіння) у 7-30 %, та підвищення продуктивності праці до 50% що дозволило скоротити виробничі витрати на 210-450 грн./га.

Ключові слова: інтеграція; інформаційний простір; інтегровані інформаційні системи; програмні засоби; менеджмент.

Література

1. Васильєва Н.К. Інформаційні технології як складова підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств / Н.К. Васильєва // Агросвіт. – 2012. – № 24. – С. 3–7.
2. Пономаренко В. С. Проектування інформаційних систем : посібник/ В. С. Пономаренко, О. І. Пушкар, І. В., Журавльова, С. В Мухін . – К.: Видавничий центр «Академія», 2002. – 486 с.
3. Нужна С.А. Удосконалення аналізу фінансових результатів діяльності підприємств на основі сучасних інформаційних технологій / С.А. Нужна. Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Том 11. – № 2. – Тернопіль: «Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка»», 2012. – С. 368-373.
4. Карімов І К Інформатика та програмування: [навч. посіб.] / [І.К.Карімов, В.В.Кармазіна, О.І.Литвин, С.А.Нужна, В. О. Строєва]. – Дніпродзержинськ, ДДТУ, 2014. – 387 с.
5. Нужна С.А. Інформаційні технології аналізу прямих трудових витрат / С.А. Нужна // Економічний аналіз. – 2012. – Вип. 10, ч. 4. – С. 262–266.
6. Автоматизация сельского хозяйства: отраслевые решения. // Сайт «ЦентрПрограмСистем» [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: https://1cps.ru/products_line/avtomatizaciya-selskogo-hozyaystva-otraslevye-resheniya.
7. Програмне рішення MASTER:АГРО. // Сайт «MASTER» [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : https://masterbuh.com/product/4.
8. Мороз С. І. Використання інформаційних систем і технологій в управлінні тваринництвом. Ефективна економіка. 2020. № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7901. DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.79.
9. Бухгалтерський облік у програмних продуктах Master. Тваринництво // Сайт «MASTER» [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : https://masterbuh.com/storage/files/mb-buhgalterskij-oblik_1548855351.pdf.
10. Татарчук М. І. Корпоративні інформаційні системи : Навчальний посібник. / М. І. Татарчук – К.: КНЕУ, 2005. – 291 с.
11. Горда О. Управління виробництвом та інформаційними системами. // Офіційний сайт AgroGeneration [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : https://agrogeneration.com/
12. Тітова О. П. Особливості та переваги використання новітніх інформаційних технологій в управлінні агрохолдингу «Укрлендфармінг» // Вісник Житомирського національного агроекологічного університету, 2012, № 2(2), c. 90-96.
13. Рослинництво. // Сайт Агрокомплексу «Зелена долина». [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : URL: https://www.akzd.com.ua/public/page/activities/crops.
14. Цифровая трансформация в агросекторе. Офіційний сайт журналу «Компьютерное обозрение». URL: https://ko.com.ua/ cifrovaya_transformaciya_v_agrosektore_132846
15. Мороз С. І., Карамушка О. М., Шрамко І. І. Використання мережних технологій в аграрному бізнесі. Ефективна економіка. 2018. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6692 (дата звернення: 16.03.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.89

S. Moroz, S. Nuzhna

INTEGRATION OF INFORMATION SYSTEMS AND TECHNOLOGIES IN CONSTRUCTION OF INFORMATION SPACE OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Summary

The modern business is characterized by extremely high dynamics of information technology and various applications, which requires their scientific study to determine the optimal areas of application.
The aim of the article is to study the theoretical aspects and practical experience of integrating information systems and technologies to solve problems of agricultural enterprise management.
The necessity of integration of information systems and technologies for formation of information space of enterprises is substantiated. The experience of creation of integrated information systems by domestic agricultural enterprises is analyzed. Historically, Russian software based on the 1C platform has been widely used in Ukraine.
For farms and small agricultural enterprises, information integration between automated accounting systems and electronic reporting and analysis programs is promising.
The proposed methodological approaches to the integration of information systems and mobile applications will streamline information flows in the agricultural enterprise and due to the synergy effect to facilitate decision-making based on adaptive management. The integration of software components through the use of the advantages of their functionality will allow you to quickly monitor operational and production activities, to form plans at different levels, to control the location of equipment and workers, to determine the deviations of actual and planned indicators. In general, the effect of integration is manifested on the basis of the synergy of interaction of information technologies and software packages, coordinated work of departments and employees.
The latest national developments in installed and cloud solutions for agricultural enterprises are MASTER: Agro and the Unified Business Management Portal AgriChain. The experience of domestic companies in the use of modern integrated systems shows savings of material resources (fuel, pesticides, fertilizers, seeds) in 7-30%, and increasing labor productivity to 50%, which reduced production costs by 210-450 UAH / ha.

Keywords: integration; information space; integrated information systems; software; management.

References

1. Vasylieva, N.K. (2012). Information technologies as part of increase of agrarian enterprises’ competitiveness. Agrosvit. no. 24, 37.
2. Ponomarenko, V. S., Pushkar, O. I., Zhuravlova, I. V., Mukhin, S. V. (2002), Proektuvannia informatsiinykh system [Design of Information systems], Akademiia, Kyiv, Ukraine, 486.
3. Nuzhna, S. A (2012). Improving the analysis of financial results of enterprises on the basis of modern information technologies. Ekonomichnyi analiz, 2, vol. 11, pp. 368-373.
4. Karimov, I. K., Karmazina, V. V., Lytvyn, O. I., Nuzhna, S.A., Stroieva, V. O. (2014). Informatics and programming: textbook. Dniprodzerzhyns'k: DDTU, 387.
5. Nuzhna, S. A (2012). Information technologies for the analysis of direct labor costs. Ekonomichnyi analiz, 4, vol. 10, pp. 262-266.
6. The official site of CenterProgrammSystem (2021), “Agriculture automation: industry solutions”, available at: https://1cps.ru/products_line/avtomatizaciya-selskogo-hozyaystva-otraslevye-resheniya (Accessed 10 Apr 2021).
7. The official site of MASTER (2021), “Master: AGRO”, available at: https://masterbuh.com/product/4 (Accessed 10 Apr 2021).
8. Moroz, S. (2020), “Using of information systems and technologies in management of animal husbandry”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7901 (Accessed 15 May 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.79
9. The official site of MASTER (2020), “Accounting in Master software products. Animal husbandry”, available at: https://masterbuh.com/storage/files/mb-buhgalterskij-oblik_1548855351.pdf (Accessed 10 May 2021).
10. Tatarchuk, M. I. (2005) Korporatyvni informatsiini systemy [Information systems of Corporate], KNEU, Kyiv, Ukraine, 291.
11. The official site of AgroGeneration (2018), “Production management and information systems”, available at: https://agrogeneration.com (Accessed 10 Apr 2021).
12. Titova, O. (2012) Peculiarities and preferences of using modern information technologies in agroholding "Ukrlandfarming" management, Visnyk Zhytomyrskoho natsionalnoho ahroekolohichnoho universytetu, vol. 2, pp. 90-96.
13. The official site of AgroComplex “Zelena dolyna” (2021), “Crops”, available at: https://www.akzd.com.ua/public/page/activities/crops (Accessed 15 May 2021).
14. The official site of Computer Review UA (2020), “Digital transformation in the agricultural sector”, available at: https://ko.com.ua/ cifrovaya_transformaciya_v_agrosektore_132846 (Accessed 10 May 2021).
15. Moroz, S. I., Karamushka, О. M. and Shramko, І. І. (2018), “Using of network technologies in agrarian business”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6692 (Accessed 16 Mar 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.89

№ 5 2021

Дата публікації: 2021-05-27

Кількість переглядів: 2706

Відомості про авторів

С. І. Мороз

к. е. н., доцент, доцент кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

S. Moroz

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Information Systems and Technologies Department, Dnipro State Agrarian and Economic University, Dnipro

ORCID:

0000-0002-3985-0833


С. А. Нужна

к. е. н., доцент, доцент кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

S. Nuzhna

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Information Systems and Technologies Department, Dnipro State Agrarian and Economic University, Dnipro

Як цитувати статтю

Мороз С. І., Нужна С. А. Інтеграція інформаційних систем і технологій у побудові інформаційного простору сільськогосподарських підприємств. Ефективна економіка. 2021. № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8897 (дата звернення: 17.05.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.5.87

Moroz, S. and Nuzhna, S. (2021), “Integration of information systems and technologies in construction of information space of agricultural enterprises”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8897 (Accessed 17 May 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.5.87

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.