EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ ТА РОЛЬ
К. С. Зайченко, Н. І. Діма

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.5.90

УДК: 351.863

К. С. Зайченко, Н. І. Діма

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ ТА РОЛЬ

Анотація

У статті розглянуто сутність та роль економічної безпеки підприємства. Проаналізовано підходи до трактування поняття «економічна безпека підприємства» та виділено ключові ознаки, за якими його розглядають вітчизняні та зарубіжні вчені. Виявлено, що його розглядають з таких аспектів: комплекс заходів, складова підприємства, стан розвитку підприємства, стан захищеності підприємства, ресурсозабезпечення. Досліджено структуру економічної безпеки підприємства, до якої входять такі структурні елементи як інформаційна, техніко-технологічна, кадрова та інтелектуальна, фінансова, організаційно-управлінська, силова, екологічна, політико-правова. Розглянуто їх сутність, особливості та роль. Виявлено негативні впливи, що формуються в рамках кожного структурного елементу економічної безпеки підприємства, та можливі його дії, що здатні попередити виникненню загроз, ризиків та небезпечних ситуацій.

Ключові слова: економічна безпека; загрози; небезпека; підприємство; структура.

Література

1. Сосновська І.М. Поняття та значення економічної безпеки виробничо-господарської діяльності підприємств / І.М. Сосновська // Ефективна економіка. – 2015. – №9. – режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4303
2. Ярова Ю. О. Структура економічної безпеки підприємства в умовах кризи / Ю. О. Ярова, Л. П. Артеменко // Економічний вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". - 2016. - № 13. - С. 257-263. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evntukpi_2016_13_39.
3. Управління системою фінансової безпеки підприємства: автореф. дис... канд. екон. наук: 21.04.02 [Електронний ресурс] / Ю.Г. Кім; Вищ. навч. закл. "Ун-т економіки та права "КРОК". - К., 2009. - 21 с. - укp. - Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe.
4. Штангрет А.М. Економічна безпека підприємства в умовах антикризового управління: концептуальне визначення та механізм забезпечення / А.М. Штангрет, Я.В. Котляревський, М.М. Караїм. – Л: УАД, 2012. – 288с.
5. Камлик М. І. Економічна безпека підприємницької діяльності. Економіко-правовий аспект / М. І. Камлик. – К. : Атіка, 2005. – 432 с
6. Ніколаюк, С. І. Безпека суб’єктів підприємницької діяльності : курс лекцій / С. І. Ніколаюк, Д. Й. Никифорчук. – К. : КНТ, 2005. – 320с.
7. Пастернак-Таранушенко Г.А. Економічна безпека держави : підручник для осіб, що навчаються за фахом «Службовець, державного управління». – К.ІДУС при Кабміні України. – 1994. – 240 с.
8. Нехай В. А. Інформаційна безпека як складова економічної безпеки підприємств / В. А. Нехай, В. В. Нехай // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Економіка і менеджмент. - 2017. - Вип. 24(2). - С. 137-140. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_eim_2017_24(2)__30.
9. Клопов І.О. Управління економічною безпекою промислового підприємства [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://web.znu.edu.ua/herald/issues/2011/ eco_2011_1/2011_1/043–52.pdf .
10. Швець І.Б. Економічна безпека в управлінні персоналом. Наукові праці ДонНТУ. Серія: економічна. Випуск №36-1. – 2009. – С. 179-184.
11. Амосов О.Ю. Фінансова безпека підприємства в сучасних економічних умовах: теоретичний аспект / О.Ю. Амосов // Проблеми економіки. — 2011. — №4. — С. 76—80.
12. Лойко В.В. Загрози економічній безпеці промислового підприємства промислового підприємства: сутність та класифікація / В.В. Лойко // Ефективна економіка. – 2015. – № 10. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua.
13. Щербина С. В. Державна політика у сфері забезпечення екологічної безпеки виробництва та реалізації агропродовольчої продукції / С. В. Щербина // Державне управління: теорія та практика. - 2013. - № 2. - С. 108-116. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Dutp_2013_2_15.
14. Бабіна Н. О. Економіко-фінансова безпека підприємств України як елемент фінансової безпеки держави в контексті інтеграційних процесів / Н. О. Бабіна, Н. В. Зачосова // Управлінський аспект забезпечення фінансової безпеки України : колективна монографія / за ред. О. В. Черевка. – Черкаси : Видавець Ю. А. Чабаненко, 2018. – С. 185-206.
15. Станкевич Н.А. Сутність економічної безпеки підприємства / Н.А. Станкевич, О.О. Карплюк // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «Формування ефективної моделі розвитку підприємства в умовах ринкової економіки». – Житомир : ЖДТУ, 2016. – С. 207-208.

K. Zaichenko, N. Dima

ECONOMIC SECURITY OF THE ENTERPRISE: ESSENCE AND ROLE

Summary

The article considers the essence and role of economic security of the enterprise. Approaches to the interpretation of "economic security" are analyzed and the key features on which it is considered by domestic and foreign scientists are highlighted. The structure of economic security of the enterprise, which includes the following structural elements: information, technical and technological, personnel and intellectual, financial, organizational and managerial, power, environmental, political and legal is researched. It is revealed that in the conditions of digitalization, informatization and intellectualization of the economy the role of the information component of economic security has increased. Regarding the technical and technological component, it is to ensure technological autonomy and achieve a high level of competitiveness of the technical potential of the enterprise. To increase the level of personnel and intellectual structural element, it is necessary to take appropriate measures to improve the skills of staff and their intellectual potential. The financial structural element shows how rationally the own corporate resources are used, on what efficiency of the enterprise as a whole and all its structural elements depends. The organizational and managerial component is a determining condition for the implementation and achievement of the goals of the enterprise and ensuring the effective operation of all aspects of economic security of the enterprise. The power subsystem concerns first of all the effective organization of safety of the personnel, its capital, property and commercial interests. Global economic trends and European integration processes have increased the role of the environmental component of economic security of the enterprise. Regarding the political and legal component, its essence lies in the qualitative legal protection of all aspects of the enterprise. The negative effects that are formed within each structural element of the economic security of the enterprise and its possible actions that can prevent the emergence of threats, risks and dangerous situations are revealed.

Keywords: economic security; threats; danger; enterprise; structure.

References

1. Sosnovska, I.M. (2015), “The concept and importance of economic security of production and economic activities of enterprises”, Efficient economy [Online], vol. 9, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4303 (Accessed 4 Feb 2021).
2. Yarova, Yu. O. and Artemenko L. P. (2016), “The structure of economic security of the enterprise in a crisis”, Economic Bulletin of the National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute" [Online], vol. 13, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evntukpi_2016_13_39. (Accessed 14 Feb 2021).
3. Kim, Yu.H. (2009), “Management of the financial security system of the enterprise”, Ph.D. Thesis, Economy, Un-t ekonomiky ta prava "KROK", [Online], Kyiv, Ukraine. available at: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe, (Accessed 10 Feb 2021).
4. Stangert, A.M. (2012), Ekonomichna bezpeka pidpryyemstva v umovakh antykryzovoho upravlinnya: kontseptual’ne vyznachennya ta mekhanizm zabezpechennya [Economic security of the enterprise in the conditions of anti-crisis management: conceptual definition and the mechanism of maintenance], Lviv, Ukraine.
5. Kamluk, M.I. Kotlyarevsky, J.V. and Karaim, M.M. (2005), Ekonomichna bezpeka pidpryyemnyts’koyi diyal’nosti. Ekonomiko-pravovyy aspekt, [Economic security of business. Economic and legal aspect], Atika, Kyiv, Ukraine.
6. Nikolayuk, S.I. and Nikiforchuk, D.I (2005), Bezpeka sub’yektiv pidpryyemnyts’koyi diyal’nosti [Security of business entities], KNT, Kyiv, Ukraine.
7. Pasternak-Taranushenko, H.A. (1994), Ekonomichna bezpeka derzhavy : pidruchnyk dlya osib, shcho navchayut’sya za fakhom “Sluzhbovets’, derzhavnoho upravlinnya” [Economic security of the state: a textbook for students majoring in “Civil Servant, Public Administration”], IDUS pry Kabmini Ukrainy, Kyiv, Ukraine.
8. Nekhai, V. A. and Nekhai, V. V. (2017), “Information security as a component of economic security of enterprises”, Scientific Bulletin of the International Humanities University. Series: Economics and Management, [Online], vol. 24 (2), available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_eim_2017_24(2)__30, (Accessed 22 Feb 2021).
9. Klopov, I.O. (2011) “Management of economic security of an industrial enterprise”, [Online], available at: http://web.znu.edu.ua/herald/issues/2011/eco_2011_1/2011_1/043–52.pdf, (Accessed 27 Feb 2021).
10. Shvets, I.B. (2009), “Economic security in personnel management”, Naukovi pratsi DonNTU. Seriya: ekonomichna, vol. 36, no.1, pp. 179-184.
11. Amosov, O.Y. (2011), “Financial security of the enterprise in modern economic conditions: theoretical aspect”, Problems of the economy, vol. 4, pp. 76-80.
12. Loiko, V.V. (2015), “Threats to the economic security of an industrial enterprise: essence and classification”, Efficient economy, [Online], vol. 10, available at: http://www.economy.nayka.com.ua, (Accessed 10 March 2021).
13. Shcherbyna, S.V. (2013), “State policy in the field of environmental safety of production and sale of agri-food products”, Public administration: theory and practice, vol. 2, pp. 108-116.
14. Babina N.O. and Zachosova N.V. (2018), Ekonomiko-finansova bezpeka pidpryyemstv Ukrayiny yak element finansovoyi bezpeky derzhavy v konteksti intehratsiynykh protsesiv, [Economic and financial security of Ukrainian enterprises as an element of financial security of the state in the context of integration processes], Vydavets’ YU. A. Chabanenko, Cherkasy, Ukraine.
15. Stankevych, N.A. and Karpliuk, O.O. (2016), “The essence of economic security of the enterprise”, Materialy IV Mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi “Formuvannya efektyvnoyi modeli rozvytku pidpryyemstva v umovakh rynkovoyi ekonomiky” [Proceedings of the IV International scientific-practical conference "Formation of an effective model of enterprise development in a market economy"], ZhDTU, Zhytomyr, Ukraine, pp. 207-208.

№ 5 2021

Дата публікації: 2021-05-27

Кількість переглядів: 9237

Відомості про авторів

К. С. Зайченко

к. е. н., доцент кафедри підприємництва і торгівлі, Державний університет «Одеська політехніка»

K. Zaichenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Entrepreneurship and Trade,Odessa Polytechnic State University

ORCID:

0000-0002-0975-2175


Н. І. Діма

студентка 4 курсу, Державний університет «Одеська політехніка»

N. Dima

4th year student, Odessa Polytechnic State University

ORCID:

0000-0001-7495-9474

Як цитувати статтю

Зайченко К. С., Діма Н. І. Економічна безпека підприємства: сутність та роль. Ефективна економіка. 2021. № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8900 (дата звернення: 13.04.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.5.90

Zaichenko, K. and Dima, N. (2021), “Economic security of the enterprise: essence and role”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8900 (Accessed 13 Apr 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.5.90

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.