EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНДУСТРІЯ Х.0 І ІНДУСТРІЯ 4.0 В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ТА ІННОВАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
К. М. Краус, Н. М. Краус, О. В. Штепа

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.5.91

УДК: (338.1+004.9):330.342.1

К. М. Краус, Н. М. Краус, О. В. Штепа

ІНДУСТРІЯ Х.0 І ІНДУСТРІЯ 4.0 В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ТА ІННОВАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Анотація

У статті авторами висловлено думка про те, що “смарт-фабрики” (від англ. smart factory, “розумне виробництво”) це концепція “цифровізації” промислових виробництв з метою покращення їх операційної діяльності та бізнес-ефективності, робота в межах 5-го і 6-го технологічного укладу. Представлено авторське бачення характерних ознак та відмінність між Індустрією 4.0 та Індустрією Х.0. Авторами висловлено наукове припущення про те, що Індустрія Х.0 стане в найближчому майбутньому найвищою стадією цифровізації і являє собою концепцію інноваційно-цифрового виробництва, складниками якого є розумні активи, розумні сервіси, розумний бізнес та розумний уряд. Екосистема Індустрії Х.0, на думку науковців, є своєрідним динамічним, адаптивним “організмом”, що націлений на технологічний розвиток країни за 7-м технологічним укладом і не лише через територіальні співробітництва, учасники якого, комбінуючи свої ресурси переслідують мету спільного досягнення інноваційних результатів на взаємовигідних принципах, а й повне використання потенціалу віртуальної та доповненої реальності, які відкриваються від використання цифрових платформ спільного користування (економіка спільного користування/шеренгова економіка).
Аргументовано дослідженням статті, що тип інноваційної економіки в якому реалізується Індустрія Х.0 лежить в частині розвитку цифрової економіки, разом з тим простежується становлення гіг-економіки, економіка функціонує в умовах віртуальної та доповненої реальності; особливості, що притаманні виробництву Індустрії 4.0 полягають в автоматизації виробництва, його стандартизації, гармонізації ініціатив та програм розвитку і появі кібер-виробництва, кібер-систем, кібер-машин, які наявні та ще не об’єднанні в одну мережу на всіх рівнях економічної агрегації.
Автори представили можливі варіанти реалізації Індустрії Х.0, серед чого: технології “термоядерного синтезу”, псі-технології (досягнення в сучасній психології, що включають нові засоби управління людьми), біоенергетика, технології, що пов’язанні з мораллю і відповідальністю. Реалізується 7-й уклад на базі становлення Індустрії Х.0 за допомогою: гіперінтелекту, гіперзнання, гіперінформації, гіперкомунікації, “Ігри з підсвідомістю та розумом”.
Висловлена думка про те, що модель електронної комерції, яка превалюватиме в Індустрії Х.0 є модель бізнес для бізнесу (Business-to-business: B2B) – суб’єктом (виробник товарів і послуг) є бізнес і об’єктом (споживач товарів/послуг) являється бізнес. Створюватиметься безмежний В2В ринок для цифрових компаній, стимулюватиметься освоєння нових сфер і факторів розвитку, де провідна роль віддаватиметься виробничим інноваціям виключно на основі “зелених” і низьковуглецевих технологій.

Ключові слова: Індустрія Х.0; Індустрія 4.0; цифрова трансформація; інноваційна стратегія; національна економіка; інноваційне підприємництво; цифрове підприємництво.

Література

1. Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018–2020 роки та затвердження плану заходів щодо її реалізації (2018): Закон України від 17.01.2018 № 67-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80#n13 (дата звернення: 20.04.2021).
2. Гірченко, Т.Д., Чмерук, Г.Г., Семенюк, І.М. (2020). Шляхи модернізації цифрової економіки. Інфраструктура ринку, Вип. 41, С. 25–30.
3. Andrusiak, N.O., Kraus, N.M., Kraus, K.M. (2020). Digital Cubic Space as a New Economic Augmented Reality. Sci. innov., V. 16. No. 3. pp. 92–105. https://doi.org/10.15407/scinе16.03.092.
4. Andrusiak, N., Kraus, N., Savchenko, A., Iavich, M. (2019). Practices of Using Blockchain Technology in ICT under the Digitalization of the World Economy. Proceedings of the International Workshop on Conflict Management in Global Information Networks (CMiGIN 2019) co-located with 1st International Conference on Cyber Hygiene and Conflict Management in Global Information Networks. Lviv, Ukraine, November 29. pp. 80–89. URL: http://ceur-ws.org/Vol-2588/paper8.pdf. (assessed 10 January 2021).
5. Болдирєва, Л.М., Краус, Н.М., Краус, К.М. (2019). Цифрові компетенції в сфері вищої освіти: задум, реалізація, результат. Держава та регіон. Серія: Економіка та підприємництво, 1 (106), С. 4–9.
6. Britchenko, I., Kraus, N., Kraus, K. (2019). University innovative hubs as points of growth of industrial parks of Ukraine. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і практики, 4 (31), С. 448–456.
7. Гулей, А.І., Гулей, С.А. (2018). Соціально-економічні ефекти розвитку Індустрії 4.0. в державі. Український журнал прикладної економіки, 4, Т. 3. С. 96–105.
8. Голобородько, О.П., Краус, Н.М., Краус, К.М. (2019). Діагностика впливу R&D сектора вищої освіти на інновації підприємств в Україні. Ефективна економіка, 1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6817 (дата звернення: 05.01.2020).
9. Криворучко, О.С., Краус, Н.М., Краус, К.М. (2018). Віртуальна реальність національного інформаційно-інноваційного простору. Економіка та суспільство, 14, С. 22–35. URL: http://economy and society.in.ua (дата звернення: 14.01.2021).
10. Краус, Н.М., Краус, К.М. (2018). Цифровізація в умовах інституційної трансформації економіки: базові складові та інструменти цифрових технологій. Інтелект ХХІ століття, 1, С. 211–214.
11. Краус, Н.М. (2019). Інноваційна економіка в глобалізованому світі: інституціональний базис формування та траєкторія розвитку: монографія. К.: Аграр Медіа Груп.
12. Краус, Н.М., Краус, К.М. (2018). Сучасні цифрові інформаційно-інноваційні технології в сфері фінансів, управління і адміністрування. Економічна стратегія та політика реалізації європейського вектору розвитку України: концептуальні засади, виклики та протиріччя: монографія. К. : Київський національний університет ім. Т. Шевченка; НДС “Центр економічних досліджень”; ТОВ “СІК ГРУП УКРАЇНА”. С. 469–487.
13. Краус, Н.М., Краус, К.М. (2018). Які зміни несе в собі “Індустрія 4.0” для економіки та виробництва? Формування ринкових відносин в Україні, 9 (208), С. 128–136.
14. Манжура, О.В., Краус, Н.М., Краус, К.М. (2020). Економічна професійна освіта покоління цифрових людей в умовах функціонування інноваційно-підприємницьких університетів. БІЗНЕС ІНФОРМ, 3, С. 182–191. URL: https://www.business-inform.net/article/?year=2020&abstract=2020_3_0_182_191 (дата звернення: 07.01.2021). DOI: 10.32983/2222-4459-2020-3-182-191.
15. Манжура, О.В., Краус, Н.М., Краус, К.М. (2019). Професії майбутнього у віртуальній реальності інноваційно-цифрового простору. БІЗНЕС ІНФОРМ, 1, С. 132–138.
16. Манжура, О.В., Краус, Н.М., Краус, К.М. (2019). Діагностика впливу досліджень та інноваційних розробок на трансфер технологій в Україні. Ефективна економіка, 2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6873 (дата звернення: 10.03.2020).
17. Манжура, О.В., Краус, Н.М., Краус, К.М. (2018). Наукові дослідження та інноваційні розробки у секторі вищої освіти. Глобальні та національні проблеми економіки, 21, С. 17–28. URL: http://www.global-national.in.ua/issue-21-2018 (дата звернення: 05.01.2021).
18. Marchenko, O., Kraus, N., and Kraus, K. (2020). The impact of servation on the results of economic digital entrepreneurship activities. Ukraine in the context of global and national modern servisation processes and digital economy: monograph, Praha: OKTAN PRINT, 265 р. (pp. 81–91). https://doi.org/10.46489/UITCOG0909.
19. Марченко, О.В., Краус, Н.М, Краус, К.М. (2020). Інноваційне підприємництво і цифровий бізнес: науково-економічна фіча розвитку та зміни в управлінні. Ефективна економіка, 4. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7779 (дата звернення: 10.01.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.8.
20. Odnorog, M., Kraus, N., Kraus, K. (2019). The features of entrepreneurial interactions in the interactions in the agricultural sector in terms of institutional transformation. Baltic Journal of Economic Studies, 4. pp. 171–181. URL: http://www.baltijapublishing.lv/index.php/issue/article/download/720/pdf (дата звернення: 15.04.2020).
21. Цифрова адженда України – 2020 (“Цифровий порядок денний” – 2020). Концептуальні засади (версія 1.0). Першочергові сфери, ініціативи, проєкти “цифровізації” України до 2020 року. HITECH office. груд. 2016. 90 с. URL: https://ucci.org.ua/uploads/files/58e78ee3c3922.pdf (дата звернення: 05.01.2021).

K. Kraus, N. Kraus, O. Shtepa

INDUSTRY X.0 AND INDUSTRY 4.0 IN THE CONDITIONS OF DIGITAL TRANSFORMATION AND INNOVATIVE STRATEGY OF THE DEVELOPMENT OF NATIONAL ECONOMY

Summary

In the article, authors express the opinion that “smart factories” (“smart production”) is a concept of “digitalization” of industrial production in order to improve their operational activities and business efficiency, work within the 5th and the 6th technological way. Author’s vision of the characteristic features and difference between Industry 4.0 and Industry X.0 is presented. Authors make the scientific assumption that Industry X.0 will become the highest stage of digitalization in the near future and is a concept of innovative digital production, which consists of smart assets, smart services, smart business and smart government. The ecosystem of Industry X.0, according to scientists, is a kind of dynamic, adaptive “organism” aimed at the technological development of the country in the 7th technological way and not only through territorial cooperation, whose participants, combining their resources, they pursue the goal of jointly achieving innovative results on mutually beneficial principles, but also the full use of the potential of virtual and augmented reality, which open up from the use of digital sharing platforms (sharing economy/line economy).
It is argued by the study of the article that the type of innovation economy in which Industry X.0 is implemented lies in the development of digital economy, however, the formation of gig economy is observed, the economy operates in virtual and augmented reality; features inherent in the production of Industry 4.0 are the automation of production, its standardization, harmonization of initiatives and development programs and the emergence of cyber production, cyber systems, cyber machines, which are available and not yet integrated into one network at all levels of economic aggregation.
Authors present possible options for the implementation of Industry X.0, including: “fusion” technology, psi-technology (advances in modern psychology, including new means of managing people), bioenergy, technologies related to morality and responsibility. The 7th way is implemented on the basis of the formation of Industry X.0 with the help of: hyperintelligence, hypercognition, hyperinformation, hypercommunication, “Games with subconscious and mind”.
The opinion is expressed that the model of e-commerce that will prevail in Industry X.0 is a business-to-business: B2B model – the subject (manufacturer of goods and services) is a business and an object (consumer of goods/services) is a business. An unlimited B2B market for digital companies will be created, the development of new areas and factors of development will be stimulated, where the leading role will be given to production innovations exclusively on the basis of “green” and low-carbon technologies.

Keywords: Industry X.0; Industry 4.0; digital transformation; innovation strategy; national economy; innovative entrepreneurship; digital entrepreneurship.

References

1. The Verkhovna Rada of Ukraine (2018), The Law of Ukraine “On approval of the Concept of development of the digital economy and society of Ukraine for 2018-2020 and approval of the action plan for its implementation”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80#n13 (Accessed 15 May 2021).
2. Hirchenko, T.D, Chmeruk, H.H., Semeniuk, I.M. (2020), “Ways to modernize digital economy”, Infrastruktura rynku, vol. 41, pp. 25–30.
3. Andrusiak, N.O. Kraus, N.M. and Kraus, K.M. (2020), “Digital Cubic Space as a New Economic Augmented Reality”, Sci. innov., vol. 16, no. 3, pp. 92–105. https://doi.org/10.15407/scinе16.03.092.
4. Andrusiak, N. Kraus, N. Savchenko, A. and Iavich, M. (2019), “Practices of Using Blockchain Technology in ICT under the Digitalization of the World Economy”, Proceedings of the International Workshop on Conflict Management in Global Information Networks (CMiGIN 2019) co-located with 1st International Conference on Cyber Hygiene and Conflict Management in Global Information Networks, Lviv, Ukraine, November 29, pp. 80–89, available at: http://ceur-ws.org/Vol-2588/paper8.pdf. (Accessed 10 Jan 2021).
5. Boldyreva, L.M. Kraus, N.M. and Kraus, K.M. (2019), “Digital competencies in the field of higher education: design, implementation, result”, Derzhava ta rehion. Seriia: Ekonomika ta pidpryiemnytstvo, vol. 1 (106), pp. 4–9.
6. Britchenko, I. Kraus, N. and Kraus, K. (2019), “University innovative hubs as points of growth of industrial parks of Ukraine”, Finansovo-kredytna diialnist: problem teorii i praktyky, vol. 4 (31), pp. 448–456.
7. Huley, A.I., Huley, S.A. (2018), “Socio-economic effects of Industry development 4.0. in the state”, Ukrainskyi zhurnal prykladnoi ekonomiky, 4, vol. 3. pp. 96–105.
8. Holoborodko, O.P. Kraus, N.M. and Kraus, K.M. (2019), “Diagnosis of the impact of higher education R&D on enterprise innovation in Ukraine”, Efectyvna ekonomika, vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6817 (Accessed 5 Jan 2020).
9. Kryvoruchko, О.S. Kraus, N.M. and Kraus, K.M. (2018), “Virtualna realnist natsionalnoho informatsiino-innovatsiinoho prostoru”, Ekonomika ta suspilstvo, vol. 14, pp. 22–35, available at: http://economy and society.in.ua (Accessed 14 Jan 2021).
10. Kraus, N.M. and Kraus, K.M. (2018), “Digitalization in the context of the institutional transformation of the economy: the basic components and tools of digital technologies”, Intellect of the XXI century, vol. 1, pp. 211–214.
11. Kraus, N.M. (2019), Innovatsijna ekonomika v hlobalizovanomu sviti: instytutsional'nyj bazys formuvannia ta traiektoriia rozvytku [Innovative economy in a globalized world: institutional basis of formation and development trajectory], Agrar Media Group, Kyiv, Ukraine.
12. Kraus, N.M. and Kraus, K.M. (2018), “Modern digital information and innovation technologies in the field of finance, management and administration”, Ekonomichna stratehiia ta polityka realizatsii yevropeiskoho vektora rozvytky Ukrainy: kontseptuvalni zasady, vyklyky ta protyrichchia [Economic strategy and policy of realization of European vector of development of Ukraine: conceptual bases, challenges and contradictions], Taras Shevchenko National University of Kyiv; VAT “Center for Economic Research”; SIC GROUP UKRAINE LLC, Kyiv, Ukraine, pp. 469–487.
13. Kraus, N.M. and Kraus, K.M. (2018), “What changes does Industry 4.0 bring to the economy and production?”, Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini, vol. 9 (208), pp. 128–136.
14. Manzhura, O.V. Kraus, N.M. and Kraus, K.M. (2020), “Economic professional education of the generation of digital people in the conditions of functioning of innovative and entrepreneurial universities”, BIZNES INFORM, vol. 3, pp. 182–191, available at: https://www.business-inform.net/article/?year=2020&abstract=2020_3_0_182_191 (Accessed 07 Jan 2021). DOI: 10.32983/2222-4459-2020-3-182-191.
15. Manzhura, O.V. Kraus, N.M. and Kraus, K.M. (2019), “The professions of the future in the virtual reality of the innovation-digital space”, BIZNES INFORM, vol. 1, pp. 132–138.
16. Manzhura, O.V. Kraus, N.M. and Kraus, K.M. (2019), “Diagnosis of the impact of research and innovation on technology transfer in Ukraine”, Efectyvna ekonomika, vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6873 (Accessed 10 Jan 2020).
17. Manzhura, O.V. Kraus, N.M. and Kraus, K.M. (2018), “Research and innovation in the higher education sector”, Hlobalni ta natsionalni problem ekonomiky, vol. 21, pp. 17–28, available at: http://www.global-national.in.ua/issue-21-2018 (Accessed 05 Jan 2021).
18. Kraus, N. Kraus, K. and Marchenko, O. (2020), “The impact of servation on the results of economic digital entrepreneurship activities”, Ukraine in the context of global and national modern servisation processes and digital economy: monograph, OKTAN PRINT, Praha, Czech Republic, pp. 81–91. https://doi.org/10.46489/UITCOG0909.
19. Marchenko, O. Kraus, N. and Kraus, K. (2020), “Innovative entrepreneurship and digital business: scientific and economic features of development and changes in management”, Efectyvna ekonomika, vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7779 (Accessed 10 Jan 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.8.
20. Odnorog, M. Kraus, N. and Kraus, K. (2019), “The features of entrepreneurial interactions in the interactions in the agricultural sector in terms of institutional transformation”, Baltic Journal of Economic Studies, vol. 4. pp. 171–181, available at: http://www.baltijapublishing.lv/index.php/issue/article/ download/720/pdf (Accessed 15 Apr 2020).
21. Digital Advent of Ukraine 2020 (“Digital Agenda” – 2020). Conceptual basis (version 1.0). Priority areas, initiatives, projects of “digitalization” of Ukraine by 2020 (2016, December). HITECH office. UPL: https://ucci.org.ua/uploads/files/58e78ee3c3922.pdf (Last accessed: 5.01.2021) [in Ukrainian].

№ 5 2021

Дата публікації: 2021-05-27

Кількість переглядів: 10143

Відомості про авторів

К. М. Краус

к. е. н., доцент, доцент кафедри управління,Київський університет імені Б. Грінченка

K. Kraus

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management, Borys Grinchenko Kyiv University

ORCID:

0000-0003-4910-8330


Н. М. Краус

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансів та економіки,Київський університет імені Б. Грінченка

N. Kraus

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Finance and Economics, Borys Grinchenko Kyiv University

ORCID:

0000-0001-8610-3980


О. В. Штепа

к. е. н., доцент, доцент кафедри управління,Київський університет імені Б. Грінченка

O. Shtepa

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management, Borys Grinchenko Kyiv University

ORCID:

0000-0003-2220-2052

Як цитувати статтю

Краус К. М., Краус Н. М., Штепа О. В. Індустрія х.0 і індустрія 4.0 в умовах цифрової трансформації та інноваційної стратегії розвитку національної економіки. Ефективна економіка. 2021. № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8901 (дата звернення: 26.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.5.91

Kraus, K., Kraus, N. and Shtepa, O. (2021), “Industry x.0 and industry 4.0 in the conditions of digital transformation and innovative strategy of the development of national economy”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8901 (Accessed 26 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.5.91

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.