EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУТНІСТЬ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКА ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ЇЇ АНАЛІЗУ НА ПРИКЛАДІ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»
О. О. Казак, Д. Ю. Дворецький

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.5.107

УДК: 336.717.061

О. О. Казак, Д. Ю. Дворецький

СУТНІСТЬ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКА ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ЇЇ АНАЛІЗУ НА ПРИКЛАДІ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»

Анотація

На сьогоднішній день аналіз теоретичних та наукових джерел відсутність єдиного чіткого визначення поняття «кредитоспроможності». Серед багатьох науковців існує дискусія щодо даного питання. Це ускладнює практичний процес самого аналізу кредитоспроможності, адже незрозумілим є те, що саме необхідно аналізувати. Аналіз Закону України «Про банки і банківську діяльність» свідчить про відсутність чіткого визначення поняття кредитоспроможності також. Виокремлення єдиного підходу до визначення поняття «кредитоспроможність» дало б можливість ефективніше працювати на практиці з цим поняттям. Для того, щоб її проаналізувати, необхідно чітко усвідомлювати, що таке кредитоспроможність, яку дуже часто плутають з платоспроможністю, наприклад.
У даному дослідженні проведено еволюційний огляд формування терміну «кредитоспроможність», визначено необхідність розділяти поняття кредитоспроможності позичальника – фізичної особи та кредитоспроможності позичальника – юридичної особи, на підставі висвітлених ключових результатах аналізу фінансових показників діяльності банку «Креді Агріколь» розглянуто та викладено методику проведення аналізу кредитоспроможності позичальника банку «Креді Агріколь», Результати аналізу його фінансових показників свідчать про доцільність та оптимальність використовуваної банком методики. Продемонстровано наявний високий відсотковий дохід, а особливо за кредитними операціями, запорукою якого є високий рівень аналізу кредитоспроможності позичальників.

Ключові слова: кредитоспроможність; аналіз кредитоспроможності; позичальник; показники фінансового стану; методика аналізу кредитоспроможності позичальника.

Література

1. Корнійчук Л. Я. Історія економічної думки України: навч. посібник. Київ: КНЕУ, 2004. 431 с.
2. Примостка Л.О. Фінансовий менеджмент банку: навч. посіб. Київ: КНЕУ, 2004. 280 с.
3. Реверчук С. К. Банківське кредитування / за ред. С.К. Реверчука. Київ: Атіка, 2008. 648 с.
4. Галасюк В. Оцінка кредитоспроможності позичальників: що оцінюємо? Вісник Національного банку України. 2007. № 5. С. 54-56.
5. Гідулян А. Поліпшення методики оцінки кредитоспроможності позичальників. Вісник НБУ. 2012. № 1. С. 53.
6. Панова Г. С. Кредитная политика коммерческого банка. М. : ДИС, 1997. 464 с.
7. Банківська енциклoпедія. [Ред.-упоряд. А. М. Мoрoз]. Київ : Ельтoн, 2008. 328 с.
8. Анализ платежеспособности предприятий и организаций: практическое руководство для государственных и иных предприятий / [В.М. Янишевська, В.Т. Севру, Т.Е. Лукачер]. М.: ИНФРА-М, 1991. С. 5–47.
9. Гроші та кредит: підручник / [ М.І. Савлук, А.М.Мороз, М.Ф.Пуховкіна та ін. ]; за заг. ред. М.І.Савлука. Київ: КНЕУ, 2001. 450 с.
10. Бланк И. А. Слoварь - справoчник финансoвoгo менеджера. Київ: “Ника-Центр”. 1998. 480 с.
11. Соколов Я. В. Основы теории бухгалтерского учета. М. : Финансы и статистика, 2010 (переизд.). 496 с.
12. Примостка Л.О. Фінансовий менеджмент у банку. Київ: КНЕУ, 2004. 468 с.
13. Лагутін В. Д. Кредитування: теорія і практика : навч. посіб. Київ : Знання, КОО, 2000. 215 с.
14. Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Смовженко Т. С. Фінансовий словник. Львів: ДУ Львівська політехніка, 2002. 116 с.
15. Ильясов С.М. Об оценке кредитоспособности банковского заемщика. Деньги и кредит. 2005. № 9. С. 28-35.
16. Словник-посібник економічних термінів. [О. М. Дрозд, В. В. Дубічинський, А. С. Д’яков та ін.] за ред. Т. Р. Кияка. Київ: Вид. Дім “КМ Academia”, 2010. 264 с.
17. Енциклопедія бізнесмена, економіста, менеджера. [Р.С. Дякова, А.В. Бохан, В.М. Горбаль та ін.]. Київ : Міжнародна економічна фундація, 2002. 704 с.
18. Сахарова М. О. К вопросу о кредитоспособности предприятий . Деньги и кредит. 2007 (переизд.). № 3. С. 19–26.
19. Хрестинин В. В. Финансовое состояние как фактор кредитоспособности предприятия. Вестник Московского университета. 2006. № 6. С. 3–24.
20. Поездник А. И. Анализ и внутрибанковский контроль кредитоспособности заемщика : автореф. дис. канд. эконом. наук. М.: 2007. 23 с.
21. Економічний словник [Й. С. Завадський, Т. В. Осовська, О. О. Юшкевич]. Кондор, 2006. С. 157.
22. Положення про порядок формування та використання резервів для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків. Постанова Правління Національного банку України від 25 січня 2012 р. 2012. № 23.
23. Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями. Постанова Правління Національного банку України від 30 червня 2016 р. 2016. N 351.
24. Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями. Постанова Правління Національного банку України від 5 грудня 2019 р. 2019. № 147.
25. Про банки і банківську діяльність : Закон України: за станом на 7 грудня 2000 р. № 2121-III. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14. (Дата звернення 23.03.2020).
26. Офіційний сайт банку «Credit Agricole Ukraine». URL : https://credit-agricole.ua/o-banke/pro-credit-agricole-ukraine/pro-credit-agricole-ukraine-2008. (Дата звернення 10.04.2021).

O. Kazak, D. Dvoretskyy

THE ESSENCE OF THE BORROWER'S CREDITWORTHINESS AND ORGANIZATIONAL PRINCIPLES OF ITS ANALYSIS ON THE EXAMPLE OF "CREDIT AGRICOLE BANK"

Summary

Today, the analysis of theoretical and scientific sources shows the lack of a single clear definition of the concept of "creditworthiness". There is a debate among many scholars on this issue. This complicates the practical process of the credit analysis itself, because it is unclear what exactly needs to be analyzed. Analysis of the Law of Ukraine "On Banks and Banking" shows the lack of a clear definition of creditworthiness as well. Identifying a single approach to defining the concept of "creditworthiness" would make it possible to work more effectively in practice with this concept. In order to analyze it, it is necessary to clearly understand what is creditworthiness, which is often confused with solvency, for example.
This study conducted an evolutionary review of the formation of the term "creditworthiness", identified the need to separate the concept of creditworthiness of the borrower - individual and creditworthiness of the borrower - legal entity, based on the key results of the analysis of financial performance of Credit Agricole Bank bank. The results of the analysis of its financial indicators testify to the expediency and optimality of the methodology used by the bank. Demonstrated high interest income, especially in lending operations, which is guaranteed by a high level of analysis of creditworthiness of borrowers.

Keywords: creditworthiness; creditworthiness analysis; borrower; financial condition indicators; method of borrower's creditworthiness analysis.

References

1. Korniichuk, L. Ya. (2004), Istoriia ekonomichnoi dumky Ukrainy: navch. Posibnyk [History of economic thought of Ukraine: textbook], KNEU, Kyiv, Ukraine, P. 431.
2. Prymostka, L.O. (2004), Finansovyi menedzhment banku: navch. posib. [Financial management of the bank: textbook], KNEU, 2004. Kyiv, Ukraine, P. 280.
3. Reverchuk, S. K. (2008), Bankivske kredytuvannia [Bank lending], ed. S.K. Reverchuk, Atika, Kyiv, Ukraine, P. 648.
4. Halasiuk, V. (2007), “Assessing the creditworthiness of borrowers: what do we assess?”, Visnyk Natsionalnoho banku Ukrainy, vol. 5, pp. 54-56.
5. Hidulian, A. (2012), “Improving the methodology for assessing the creditworthiness of borrowers”, Visnyk NBU, vol. 1, p. 53.
6. Panova, G. S. (1997), Kreditnaja politika kommercheskogo banka [Credit policy of a commercial bank], DIS, Moscow, Russia, P. 464.
7. Bankivska entsyklopediia [Banking encyclopedia], Editor AM Moroz], Elton, 2008. Kyiv, Ukraine, P. 328.
8. Janishevs'ka, V.M. Sevru, V.T. and Lukacher, T.E. (1991), Analiz platezhesposobnosti predprijatij i organizacij: prakticheskoe rukovodstvo dlja gosudarstvennyh i inyh predprijatij [Analysis of the solvency of enterprises and organizations: a practical guide for state and other enterprises], INFRA-M, Moscow, Russia, pp. 5–47.
9. Savluk, M.I. Moroz, A.M. Pukhovkina, M.F. and others (2001), Hroshi ta kredyt: pidruchnyk [Money and credit: a textbook], KNEU, Kyiv, Ukraine, P. 450.
10. Blank, IA (1998), Glossary - directory of financial manager [Glossary - a directory of financial managers], “Nyka-Tsentr”, Kyiv, Ukraine, P. 480.
11. Sokolov, Ja. V. (2010), Osnovy teorii buhgalterskogo ucheta [undamentals of accounting theory], Finansy i statistika, Moscow, Russia, P.496.
12. Prymostka, L.O. (2004), Finansovyi menedzhment u banku [Financial management in the bank], KNEU, Kyiv, Ukraine, P. 468.
13. Lahutin, V. D. (2000), Kredytuvannia: teoriia i praktyka: navch. posib. [Lending: theory and practice: textbook], Znannia, KOO, Kyiv, Ukraine, P. 215.
14. Zahorodnii, A.H. Vozniuk, H.L. and Smovzhenko, T. S. (2002), Finansovyi slovnyk [Financial dictionary], DU Lvivska politekhnika, Lviv, Ukraine, P. 116.
15. Il'jasov, S.M. (2005), “On the assessment of the creditworthiness of a bank borrower”, Den'gi i kredit, vol. 9, pp. 28-35.
16. Drozd, O. M. Dubichynskyi, V. V. Diakov, A. S. and others (2010), Slovnyk-posibnyk ekonomichnykh terminiv [Dictionary-guide of economic terms], ed. T. R. Kiyaka, Vyd. Dim “KM Academia”, Kyiv, Ukraine, P. 264.
17. Diakova, R.S. Bokhan, A.V. Horbal, V.M. and others (2002), Entsyklopediia biznesmena, ekonomista, menedzhera [Encyclopedia of businessman, economist, manager], Mizhnarodna ekonomichna fundatsiia, Kyiv, Ukraine, P. 704.
18. Saharova, M. O. (2007), “On the question of the creditworthiness of enterprises”, vol. 3, pp. 19–26.
19. Hrestinin, V. V. (2006), “Financial condition as a factor in the creditworthiness of an enterprise”, Vestnik Moskovskogo universiteta, vol. 6, pp. 3–24.
20. Poezdnik, A. I. (2007), “Analysis and intrabank control of the borrower's creditworthiness”, Ph.D. Thesis, Moscow, Russia, P. 23.
21. Zavadskyi, Y. S. Osovska, T. V. and Yushkevych, O. O. (2006), Ekonomichnyi slovnyk [Economics vocabulary], Kondor, Kyiv, Ukraine, P. 157.
22. National Bank of Ukraine (2012), Resolution of the Board of the National Bank of Ukraine dated June 25, 2012. 2012. No. 23 “Regulations on the procedure for the formation and registration of reserves for the collection of possible payments for credit operations of banks”.
23. National Bank of Ukraine (2016), Resolution of the Board of the National Bank of Ukraine dated 30 April 2016 2016. No 351 “Regulations on the approval by Ukrainian banks of the size of the credit risk for active banking operations”.
24. National Bank of Ukraine (2019), Resolution of the Board of the National Bank of Ukraine from 5th December 2019 2019. No. 147 “Regulations on the approval by Ukrainian banks of the size of credit risk for active banking operations”.
25. The Verkhovna Rada of Ukraine (2000), The Law of Ukraine “About banks and banking activity”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14 (Accessed 23 March 2021).
26. Official site for the bank "Credit Agricole Ukraine", available at: https://credit-agricole.ua/o-banke/pro-credit-agricole-ukraine/pro-credit-agricole-ukraine-2008. (Accessed 10 Apr 2021).

№ 5 2021

Дата публікації: 2021-05-27

Кількість переглядів: 2258

Відомості про авторів

О. О. Казак

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та економіки, Київський Університет імені Бориса Грінченка, Київ, Україна

O. Kazak

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance and Economics, Borys Grinchenko Kyiv University, Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0003-2088-9022


Д. Ю. Дворецький

здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, Київський Університет імені Бориса Грінченка, Київ, Україна

D. Dvoretskyy

candidate of the first (bachelor's) level of higher education, Borys Hrinchenko University of Kyiv, Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0003-0323-6409

Як цитувати статтю

Казак О. О., Дворецький Д. Ю. Сутність кредитоспроможності позичальника та організаційні засади її аналізу на прикладі «креді агріколь банк». Ефективна економіка. 2021. № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8919 (дата звернення: 17.05.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.5.107

Kazak, O. and Dvoretskyy, D. (2021), “The essence of the borrower's creditworthiness and organizational principles of its analysis on the example of "credit agricole bank"”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8919 (Accessed 17 May 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.5.107

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.