EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ
І. В. Драган, І. О. Драган

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.5.108

УДК: 338.486

І. В. Драган, І. О. Драган

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

В статті акцентовано увагу на тому, що формування інформаційного забезпечення маркетингової діяльності туристичних підприємств на ринку туристичних послуг має свої специфічні ознаки і відрізняється від загальної маркетингової інформаційної системи тим, що масштабними джерелами інформації є дані про стан ринку, яку маркетологи отримують в інтернет-середовищі, адже в умовах пандемії велика частина покупок туристичних послуг здійснюється через Інтернет.
Запропоновано науково-методологічний підхід до збору та обробки інформації в маркетинговому дослідженні туристичних підприємств, який на відміну від існуючих зумовлений мінливими ринковими умовами і враховує реакцію системи (чутливість системи до впливу чинників, селективність, пристосованість, повнота, достовірність, стійкість, мобільність, категоричність, інтенсивність) на вплив окремих факторів зовнішнього середовища туристичного ринку, що дасть змогу забезпечити отримання актуальної, своєчасної і релевантної інформації для прийняття обґрунтованих управлінських рішень.

Ключові слова: інформаційна система; маркетингове середовище; туристичні підприємства; туристичні послуги; ринок.

Література

1. Божидарник Т. Міжнародний туризм / Т. Божидарник: підручник. — К.: Центр навчальної літератури, 2019. — 312 с.
2. Босенко В.А. Всеобщая теория развития. Киев, 2001. 470 с.
3. IATA COVID-19: Cost of air travel once restrictions start to lift. Brian Pearce. 5-th May 2020. URL: https://www.iata.org/en/iata-repository/publications/economic-reports/covid-19-cost-of-air-travel-once-restrictions-start-to-lift/.
4. Рахман М. С. Кон’юнктурний аналіз розвитку готельної індустрії як складової туризму України. Бізнес Інформ. 2015. № 11. С. 205–211.
5. Шикеринець В. В., Великочий В. С., Дутчак О. І. Міжнародний туризм. Івано-Франківськ : Видавець Кушнір Г. М., 2015. 254 с.

Irina Dragan, Ivan Dragan

INFORMATION SUPPORT OF MARKETING ACTIVITIES OF TOURIST ENTERPRISES

Summary

It is noted that the intensive informatization of society, of course, opens new opportunities for business, at the same time, necessitates the rational organization of information support as a basis for successful business development and increase its efficiency. The development of the Internet, software, the evolution of technical means contribute to the emergence of new services and services for business. It is determined that the tourist market largely depends on the influence of environmental factors. This requires a special approach to the systematization of information necessary for the study of market processes, as well as the collection, analysis and distribution of data to assess the further development of the situation in the tourism market.
The article emphasizes that the formation of marketing information system in the market of tourist services has its own specific features and differs from the general marketing information system in that large-scale sources of information are data on the state of the market, which marketers receive in the Internet environment. pandemic most purchases of travel services are made online.
A scientific and methodological approach to the collection and processing of information in the marketing research of tourism enterprises, which in contrast to the existing due to changing market conditions and takes into account the system response (sensitivity to factors, selectivity, adaptability, completeness, reliability, stability, mobility, categorical, intensity) on the influence of certain factors of the external environment of the tourist market, which will ensure the receipt of relevant, timely and relevant information for making sound management decisions.
The main purpose of the proposed scientific and methodological approach is the integrated use of methods and techniques for analyzing information about the state of the marketing environment and the development of market forecast taking into account the adaptive marketing management of the tourist enterprise. It is proved that in the process of its implementation it is necessary to take into account that the reaction of the marketing management system of a tourist enterprise is manifested in the use of certain methodological principles, the implementation of which is provided by appropriate methods of information collection and analysis.

Keywords: information system; marketing environment; tourist enterprises; tourist services; market.

References

1. Bozhydarnyk, T. (2019) Mizhnarodnyj turyzm [International tourism], Tsentr navchalnoi literatury, Kyiv, Ukraine.
2. Bosenko, V.A. (2001), Vseobshhaja teorija razvitija [General theory of development]. Kyiv, Ukraine.
3. IATA COVID-19: Cost of air travel once restrictions start to lift. Brian Pearce. 5-th May 2020, available at: https://www.iata.org/en/iata-repository/publications/economic-reports/covid-19-cost-of-air-travel-once-restrictions-start-to-lift/ (Accessed 4 Nov 2020).
4. Rakhman, M. S. (2015), “Conjuncture analysis of the development of the hotel industry as a component of tourism in Ukraine”, Biznes Inform, vol. 11, pp. 205–211.
5. Shykerynets', V. V., Velykochyj, V. S. and Dutchak, O. I. (2015) Mizhnarodnyj turyzm. [International tourism.], Vydavets' Kushnir H. M., Ivano-Frankivs'k, Ukraine.

№ 5 2021

Дата публікації: 2021-05-27

Кількість переглядів: 1686

Відомості про авторів

І. В. Драган

к. е. н., старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу методології сталого розвитку,ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Irina Dragan

PhD in Economics, Associate Professor, Senior Researcher, Senior Researcher of the Department of Sustainable Development Methodology,Public Institution «Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine», Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0002-6906-5000


І. О. Драган

д. держ. упр., професор, завідувач кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування,Державний університет "Житомирська політехніка"

Ivan Dragan

Doctor of Science in Public Administration, Professor, Head of the Department of Economic Security, Public Management and Administration, Zhytomyr Polytechnic State University, Zhytomyr, Ukraine

ORCID:

0000-0002-5716-1273

Як цитувати статтю

Драган І. В., Драган І. О. Інформаційне забезпечення маркетингової діяльності туристичних підприємств. Ефективна економіка. 2021. № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8920 (дата звернення: 16.05.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.5.108

Dragan, Irina and Dragan, Ivan (2021), “Information support of marketing activities of tourist enterprises”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8920 (Accessed 16 May 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.5.108

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.