EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДО ПИТАННЯ ІНСТРУМЕНТАРІЮ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
О. О. Кундицький, О. Б. Кузик

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.6.3

УДК: 338

О. О. Кундицький, О. Б. Кузик

ДО ПИТАННЯ ІНСТРУМЕНТАРІЮ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Анотація

Стаття присвячена актуальній проблемі визначення інструментарію державного регулювання сільського господарства. На основі аналізу світового досвіду автори визначають засоби і методи державного впливу, які дозволять вирішити першочергові завдання аграрної політики держави. Порівнюючи зарубіжний і вітчизняний досвід державних пріоритетів регулювання сільського господарства автори виявляють багато спільних рис. У статті наведенні основні принципи зарубіжної аграрної політики і зазначено, що для їх досягнення необхідно використовувати визначений перелік методів. Порівняння даних офіційної статистики України і інших європейських держав підтвердило той факт, що у вітчизняній економічній системі значно менше коштів виділяється на підтримку сільського господарства в порівнянні з іншими країнами. Акцентовано увагу на тому, що з огляду на вище зазначену ситуацію особливої актуальності набуває пріоритетність визначення тактичних цілей державного регулювання, так як інколи суперечливими є засоби їх досягнення.
Також розглянуто деякі обмеження при виборі форм і методів державного регулювання. Це пов’язано з тим, що державне регулювання багатостороннє за формами і методами здійснення та їх комбінацією в ті чи інші періоди розвитку національної економіки, внаслідок чого можна спостерігати різний ефект, який супроводжується різними соціально-економічними наслідками. Авторами наголошено, що враховуючи подвійність і суперечливість впливу більшості інструментів державного регулювання необхідно відслідковувати соціальну спадковість будь-якого впливу. Як наслідок, це обмежує сферу максимізації економічної ефективності прийнятих рішень. Зазначено, що при формуванні макроекономічної політики необхідно враховувати так званий ефект мультиплікатора.
Автори доходять висновку про те, що необхідність державного регулювання сільського господарства пов’язана з екологічними проблемами і відтворенням ґрунту, створенням інфраструктури села, а його ефективність в великій мірі залежить від вибраного інструментарію.

Ключові слова: державне регулювання; сільське господарство; методи регулювання; засоби регулювання; ефективність.

Література

1. Малий І. Й. Держава і ринок: філософія взаємодії : монографія / Малий І. Й., Диба М. І., Галабурда М. К. – К. : КНЕУ, 2005. – 358 с.
2. Кундицький О.О. Про класифікацію інструментарію державного регулювання фінансових ресурсів /О.О. Кундицький // Формування ринкової економіки. Збірник наукових праць. – Київ: КНЕУ. 2007 вип. 18 – С. 362–371
3. Кундицький О.О. Фіскальний інструментарій державного регулювання фінансових ресурсів /О.О. Кундицький // Вісник Львівського ун-ту. – Сер. економічна. – Вип. 37. – 2007. – С. 671 – 677.
4. Малиш Н. А. Макроекономіка: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Н. А. Малиш. – [3-тє вид. стереотип.]. – К.: МАУП, 2007. – 184 с.
5. Михасюк І. Р. Державне регулювання економіки: Підручник / І. Р. Михасюк, Л. А. Швайка. – Львів: «Магнолія плюс»; видавець СПД ФО «В.М. Піча», 2006. – 220 с.
6. Мочерний С. В. Економічна теорія: навч. посіб. / С. В. Мочерний. – 4-те вид., стереотип. – К.: ВЦ «Академія», 2009. – 640 с.
7. Стеченко Д. М. Державне регулювання економіки: Навч. посібник / Д. М. Стеченко. – К.: Знання, 2007. – 271 с.
8. Дідківська Л.І. Державне регулювання економіки: Навч. посіб. / Л. І. Дідківська, Л. С. Головко. – К.: Знання-Прес, 2008. – 213 с.
9. Кундицький О.О. Зарубіжний досвід кредитування підприємств аграрного сектора / О. О. Кундицький,Н. С. Чопко // Формування ринкової економіки. –2012. Спец. вип.: у 2 ч. – Ч. 2. .– С. 211-216
10. Сенишин О.С. Державне регулювання економіки: підручник / О.С. Сенишин, М.О. Горинь, О.О. Кундицький – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2014. – 334 с
11. Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про розвиток сільського господарства та сільських територій в 2017 - 2022 рр. (інтегральне село)» - URL: https://ips.ligazakon.net/document/GH3TD00A?an=3 від 05.05.2021 р
12. Кернасюк Ю. Державна підтримка АПК /Ю. Кернасюк [Електронний ресурс]// Офіційний сайт «Агробізнес сьогодні», 2019 - URL: http://agro-business.com.ua/agro/ekonomichnyi-hektar/item/14260-derzhavna-pidtrymka-apk.html від 30.05.2021 р

O. Kynditskyj, O. Kuzyk

ON THE QUESTION OF INSTRUMENTS OF STATE REGULATION OF AGRICULTURE

Summary

The article is dedicated to the actual problem of determining the tools of state regulation of agriculture. Based on the analysis of world experience, he authors identify the means and methods of state influence that will solve the priorities of agricultural policy. The tools and methods of state influence on the agriculture are identified by authors using the analysis of world experience. This will help to solve the priority tasks of agricultural policy. The comparison of foreign and domestic experience of state priorities of agricultural regulation is conducted. As a result many common features are found. The article shows the basic principles of foreign agricultural policy. Based on this the statement is made there is necessary to use a certain list of methods. A comparison of official statistics from Ukraine and other European countries confirmed the fact that in the domestic economic system much less money is allocated to support agriculture compared to other countries. More the one sometimes there are situations when the tools to achieve agricultural goals are contradictory. According to the above statements the definition of tactical goals of state regulation becomes especially important.
Some limitations in the choice of forms and methods of state regulation are also considered. It is related with the multilaterally of government regulation by the forms and the methods of implementation and their combination in different periods of development of the national economy. As a result it is possible to observe different effects of the regulation which are accompanied by different socio-economic consequences. Taking into account the duality and contradiction of the impact of most instruments of government regulation, it is necessary to monitor the social heredity of any influence. As a result, it all limits the area of maximizing the economic efficiency of decisions in agriculture. It is noted that the formation of macroeconomic policy must take into account the so-called multiplier effect.
Finally it is concluded that the necessity of state regulation of agriculture is associated with environmental problems and soil reproduction, the creation of rural infrastructure, and its effectiveness largely depends on the chosen tools.

Keywords: state regulation; agriculture; methods of regulation; tools of regulation; efficiency.

References

1. Malyi, I. Y. Dyba, M. I. and Halaburda M. K. (2005), Derzhava i rynok: filosofiia vzaiemodii [State and market: philosophy of interaction], KNEU, Kiev, Ukraine
2. Kundytskyi, O.O. (2007), “On the classification of tools for state regulation of financial resources”, Formuavnnia rynkovoi ekonomiky. Zbirnyk naukovykh prats, vol.18, pp.362-371
3. Kundytskyi, O.O. (2007), “Fiscal tools of state regulation of financial resources”, Visnyk Lvivskoho universytetu. Serija ekonomichna, vol. 37, pp. 671-677.
4. Malysh, N. A. (2007), Makroekonomika [Macroeconomics], 3th ed, MAUP, Kiev, Uraine
5. Mykhasiuk, I. R. and Shvaika, I.R. (2006), Derzhavne rehuliuvannia ekonomiky [State regulation of the economy], Mahnoliia plius, Lviv, Ukraine
6.Mochernyi, S. V. (2009), Ekonomichna teoriia [Economics], 4th.ed., VTs «Akademiia», Kyiv, Ukraine
7. Stechenko, D. M. (2007), Derzhavne rehuliuvannia ekonomiky [State regulation of the economy], Znannia, Kyiv, Ukraine
8. Didkivska, L. I. and Holovko, L. S. (2008), Derzhavne rehuliuvannia ekonomiky [State regulation of the economy], Znannia-Pres, Kyiv, Ukraine
9. Kundytskyi, O.O. and Chopko, N.S. (2012), “Foreign experience in lending to agricultural enterprises”, Formuvannia rynkovoi ekonomiky, special vol. 2, no. 2, pp. 211-216
10. Senyshyn, O.S, Horyn, M.O. and Kundytskyi, O.O. (2014), Derzhavne rehuliuvannia ekonomiky [State regulation of the economy], Lvivskyi natsionalnyi universytet imeni Ivana Franka, Lviv, Ukraine
11. Verkhovna Rada of Ukraine (2016), “Explanatory note to the draft Law of Ukraine “On the development of agriculture and rural areas in 2017 - 2022 (integrated village)”, available at: https://ips.ligazakon.net/document/GH3TD00A?an=3 (Accessed 05 May 2021).
12. Kernasiuk, J. (2019), “State support of agro-industrial complex”, The official site Agriculture Today, available at: http://agro-business.com.ua/agro/ekonomichnyi-hektar/item/14260-derzhavna-pidtrymka-apk.html (Accessed 30 May 2021).

№ 6 2021

Дата публікації: 2021-06-28

Кількість переглядів: 1332

Відомості про авторів

О. О. Кундицький

д. е. н., професор кафедри менеджменту, завідувач кафедри менеджменту, Львівський національний університет імені Івана Франка

O. Kynditskyj

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Management, Head of the Department of Management, Lviv National University after Ivan Franko


О. Б. Кузик

студент освітньо-наукової програми «Менеджмент», Львівський національний університет імені Івана Франка

O. Kuzyk

Student of educational-scientific program “Management”, Lviv National University after Ivan Franko

ORCID:

0000-0003-1213-7090

Як цитувати статтю

Кундицький О. О., Кузик О. Б. До питання інструментарію державного регулювання сільського господарства. Ефективна економіка. 2021. № 6. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8949 (дата звернення: 22.05.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.6.3

Kynditskyj, O. and Kuzyk, O. (2021), “On the question of instruments of state regulation of agriculture”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 6, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8949 (Accessed 22 May 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.6.3

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.